Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2022

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 27. aprīlī
Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 16
(prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izveido un uztur bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzi (turpmāk – datu bāze).

2. Datu bāzi izveido, uztur un aktualizē pašvaldība ar mērķi sniegt atbalstu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (bērna vecākiem, kura aizgādībā ir bērns, vai adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, vai audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, vai aizbildnis, vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina) un apzināt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus, nodrošinot datu bāzes publisku pieejamību pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekavasnovads.lv.

II. Datu bāzes uzturēšana

3. Datu bāzi administrē pašvaldības par izglītības jomu atbildīgā struktūrvienība.

4. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja iekļaušanai datu bāzē juridiskā persona pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pieteikumu iekļaušanai datu bāzē, kurā norāda pieteikuma iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, pakalpojuma sniegšanas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kontakta personas vārdu un uzvārdu, reģistrācijas numuru un datumu, ar kuru persona iekļauta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā;

4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas;

4.3. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas;

4.4. Veselības inspekcijas novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojumam pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā;

4.5. darba līgumu vai uzņēmuma līgumu ar pakalpojuma sniegšanā iesaistīto/ajām personu/ām;

4.6. pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas – izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).

5. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja iekļaušanai datu bāzē fiziskā persona pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

5.1. pieteikumu iekļaušanai datu bāzē, kurā norāda pieteikuma iesniedzēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, pakalpojuma sniegšanas adresi vai adreses tālruņa numuru, e-pasta adresi, numuru un datumu, ar kuru persona iekļauta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā;

5.2. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);

5.3. informāciju par pakalpojuma sniegšanā iesaistītām personām, ja tādas ir;

5.4. Veselības inspekcijas novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu, ja pakalpojums netiek sniegts bērna vai pakalpojuma sniedzēja dzīvesvietā, bet tiek sniegts pakalpojumam pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā.

6. Pašvaldība datu bāzē par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, fizisku personu, iekļauj šādu informāciju:

6.1. vārds, uzvārds;

6.2. pakalpojuma sniegšanas valoda;

6.3. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

6.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

6.5. informācija par reģistrāciju Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, reģistrācijas datums un numurs;

6.6. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga vai pilna laika;

6.7. informācija par pakalpojuma sniedzēja iegūto izglītību;

6.8. fotogrāfija (ja pašvaldība ir saņēmusi personas piekrišanu fotogrāfijas publicēšanai datu bāzē);

6.9. papildinformācija par pakalpojumu pēc bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ieskatiem (pašvaldība patur sev tiesības šo informāciju neiekļaut vai rediģēt, ja tā neatbilst normatīvajā regulējumā noteiktajam vai latviešu valodas gramatikas likumiem).

7. Pašvaldība datu bāzē par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, juridisko personu un pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu (iesaistītajām personām), datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

7.1. juridiskās personas rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);

7.2. juridiskās personas kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds);

7.3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

7.4. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

7.5. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga vai pilna laika;

7.6. papildinformācija par pakalpojumu pēc bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ieskatiem (pašvaldība patur sev tiesības šo informāciju neiekļaut vai rediģēt, ja tā neatbilst normatīvajā regulējumā noteiktajam vai latviešu valodas gramatikas likumiem);

7.7. pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu (iesaistītajām personām):

7.7.1. vārds, uzvārds;

7.7.2. pakalpojuma sniegšanas valoda;

7.7.3. informācija par pakalpojuma sniedzēja iegūto izglītību;

7.7.4. fotogrāfija (ja pašvaldība ir saņēmusi personas piekrišanu fotogrāfijas publicēšanai datu bāzē).

8. Ja ir mainījušās šo noteikumu 6. vai 7. punktā minētās ziņas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ir pienākums piecu darbdienu laikā par to informēt pašvaldību. Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izdara grozījumus datu bāzē.

9. Pašvaldības atbildīgajām personām ir tiesības pēc dokumentu saņemšanas pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu un datu bāzē iekļautā pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

10. Pēc dokumentu saņemšanas, pašvaldības atbildīgā persona par datu bāzes uzturēšanu un aktualizēšanu 10 darbdienu laikā iekļauj bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzē.

11. Ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju pašvaldība noslēdz līgumu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu un iekļaušanu pašvaldības datu bāzē.

12. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs tiek izslēgts no datu bāzes, ja:

12.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedzis iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas vai darbības pārtraukšanu;

12.2. ir saņemts tiesas spriedums, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniedzējs izslēdzams no datu bāzes;

12.3. publiskos reģistros konstatēts, ka:

12.3.1. pakalpojuma sniedzējs vai tā dibinātājs ir likvidēts;

12.3.2. pieņemts lēmums par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra.

13. Par izslēgšanu no datu bāzes bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā.

III. Noslēguma jautājums

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 51/2021 "Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 11/2022 "Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsLai sniegtu atbalstu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (bērna vecākiem, kura aizgādībā ir bērns, vai adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, vai audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, vai aizbildnis, vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina) un apzinātu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – aukles pakalpojums) pieejamību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, Ķekavas novada pašvaldība izveidoja un uztur bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzi (turpmāk – datu bāze).

Datu bāzi uztur un aktualizē pašvaldība, nodrošinot datu bāzes publisku pieejamību pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekavasnovads.lv.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā persona tiek iekļauta datu bāzē.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSniegt atbalstu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un apzināt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju pieejamību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuDatu bāzi administrē Ķekavas novada pašvaldības par izglītības jomu atbildīgā struktūrvienība. Ietekme uz budžetu nav plānota.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuras vēlas sniegt aukles pakalpojumu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonu iesniegumus reģistrē Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/2022Pieņemts: 27.04.2022.Stājas spēkā: 06.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 05.05.2022. OP numurs: 2022/86.14
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332060
06.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)