Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2023. gada 13. septembra saistošos noteikumus "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 47/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 8. decembrī
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr. 50
(prot. Nr. 21/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu
un 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 12. panta 21 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka līdzfinansējuma maksa par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējuma maksas veikšanu par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi:

2.1. Baldones mākslas skolā;

2.2. Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolā;

2.3. Ķekavas Mākslas skolā;

2.4. Ķekavas Mūzikas skolā;

2.5. Ķekavas novada sporta skolā.

3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma, un to izlieto mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējumu aprēķina katrai profesionālās ievirzes izglītības programmai.

5. Līdzfinansējuma apmēru nosaka Ķekavas novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu.

6. Vecāku līdzfinansējumu nosaka:

6.1. izglītojamajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

6.2. izglītojamajam, kura vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

7. Izglītojamajam, kuram viens no vecākiem strādā izglītības iestādē, līdzfinansējuma apmērs pielīdzināms Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētā izglītojamā līdzfinansējumam.

8. Līdzfinansējuma apmēru nosaka izglītojamajam uz visu mācību gadu, atkarībā no izvēlēto programmu skaita. Ja izglītojamais apmeklē vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas, līdzfinansējuma apmēru nosaka vecāku iesniegumā norādītajā prioritārajā secībā. Norādīto prioritāro secību var mainīt līdz kārtējā mācību gada 5. septembrim.

9. Līdzfinansējumu vecāki maksā par kārtējo mēnesi līdz 20. datumam ar pārskaitījumu pašvaldības budžeta kontā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi.

10. Vecāki līdzfinansējumu maksā:

10.1. Ķekavas novada sporta skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam, izņemot riteņbraukšanā (saskaņā ar trenera atvaļinājuma grafiku);

10.2. Baldones mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

10.3. Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

10.4. Ķekavas Mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

10.5. Ķekavas Mūzikas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam.

11. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo:

11.1. ja izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

11.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

11.3. ja izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums;

11.4. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

12. Līdzfinansējumu samazina par 50 %:

12.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

12.2. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

13. Šo noteikumu 11. un 12. punktā noteiktais līdzfinansējuma maksas atbrīvojums vai tā samazinājums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētais lēmums par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas. Ja tekošā mēneša līdzfinansējuma maksas rēķins jau ir izsūtīts, izglītības iestāde var piešķirt samazinājumu vai atbrīvojumu no maksas nākamajā mēnesī šo noteikumu 11.4. un 12.2. apakšpunktos noteiktajos gadījumos.

14. Neattaisnotu kavējumu gadījumā līdzfinansējumu neatmaksā.

15. Ja vecāku līdzfinansējums nav maksāts vairāk nekā trīs mēnešus, tad izglītības iestādes vadītājs var lemt par izglītojamā atskaitīšanu, rakstiski par to informējot vecāku izglītības iestādes oficiālajā saziņas vietnē.

16. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes vadītājs.

III. Noslēguma jautājums

17. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

17.1. Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2017 "Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr. 5. § 1, protokols Nr. 9);

17.2. Baldones novada domes saistošie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Mākslas skolā" (apstiprināti ar Baldones novada domes 2012. gada 23. maija sēdes lēmumu Nr. 14. §, protokols Nr. 10);

17.3. Baldones novada domes saistošie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā" (apstiprināti ar Baldones novada domes 2012. gada 23. maija sēdes lēmumu Nr. 13. §, protokols Nr. 10).

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 47/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" nosaka Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo vecāku (likumisko pārstāvju) līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Noteikumi nosaka atvieglojumus vecāku (likumisko pārstāvju) līdzfinansējuma maksai.

Ķekavas novada pašvaldības profesionālo ieviržu izglītības iestāžu vadītāji lemj par vecāku līdzfinansējuma maksas izlietošanu mācību procesa pilnveidošanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums samazinās Ķekavas novada pašvaldības budžeta izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē un Ķekavas novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādē ņemti vērā izglītojamo vecāku izteiktie priekšlikumi.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47/2021Pieņemts: 08.12.2021.Stājas spēkā: 05.01.2022.Zaudē spēku: 01.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 04.01.2022. OP numurs: 2022/2.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328924
05.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"