Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2023

2023. gada 13. septembrī
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2023. gada 13. septembra sēdes lēmumu Nr. 32 (prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 21 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā nosaka līdzfinansējuma maksu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējuma maksas veikšanu par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi:

2.1. Baldones mākslas skolā;

2.2. Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolā;

2.3. Ķekavas Mākslas skolā;

2.4. Ķekavas Mūzikas skolā;

2.5. Ķekavas novada sporta skolā.

3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma, un to izlieto mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējumu aprēķina katrai profesionālās ievirzes izglītības programmai.

5. Līdzfinansējuma apmēru nosaka Ķekavas novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu.

6. Izglītojamajam, kura vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā līdzfinansējuma samaksas laikā un kārtējā gada 1. janvāra pulksten 00:00, līdzfinansējuma apmēram tiek piemērots koeficients 1,5.

7. Izglītojamajam, kurš atbilst noteikumu 6. punktam, bet, kuram vismaz viens no vecākiem strādā izglītības iestādē, līdzfinansējuma apmēram netiek piemērots koeficients 1,5.

8. Līdzfinansējuma apmēru nosaka izglītojamajam uz visu mācību gadu, atkarībā no izvēlēto programmu skaita. Ja izglītojamais apmeklē vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas, līdzfinansējuma apmēru nosaka vecāku iesniegumā norādītajā prioritārajā secībā. Norādīto prioritāro secību var mainīt līdz kārtējā mācību gada 5. septembrim.

9. Līdzfinansējumu vecāki maksā par kārtējo mēnesi līdz 20. datumam ar pārskaitījumu pašvaldības budžeta kontā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi.

10. Vecāki līdzfinansējumu maksā:

10.1. Ķekavas novada sporta skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam, izņemot riteņbraukšanā (saskaņā ar trenera atvaļinājuma grafiku);

10.2. Baldones mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

10.3. Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

10.4. Ķekavas Mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

10.5. Ķekavas Mūzikas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam.

11. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo:

11.1. ja izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

11.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

11.3. ja izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums;

11.4. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

12. Līdzfinansējumu samazina par 50 %:

12.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

12.2. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

13. Noteikumu 11. un 12. punktā noteiktais līdzfinansējuma maksas atbrīvojums vai tā samazinājums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts noteikumu 11.3. apakšpunktā minētais lēmums par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas. Ja tekošā mēneša līdzfinansējuma maksas rēķins jau ir izsūtīts, izglītības iestāde var piešķirt samazinājumu vai atbrīvojumu no maksas nākamajā mēnesī noteikumu 11.4. un 12.2. apakšpunktos noteiktajos gadījumos.

14. Neattaisnotu kavējumu gadījumā līdzfinansējumu neatmaksā.

15. Ja vecāku līdzfinansējums nav maksāts vairāk nekā trīs mēnešus, tad izglītības iestādes vadītājs var lemt par izglītojamā atskaitīšanu, rakstiski par to informējot vecāku izglītības iestādes oficiālajā saziņas vietnē.

16. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes vadītājs.

III. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumi stājās spēkā ar 2023. gada 1. oktobri.

18. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 47/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 18/2023 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Izglītības likuma 12. panta 21 daļas, kas nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, domei līdz 2024. gada 30. jūnijam ir jāizvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam, līdz ar ko, jāizdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas. Līdzfinansējums samazinās Ķekavas novada pašvaldības budžeta izdevumus.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciTiesiskais regulējums attiecināms uz izglītojamajiem, kuri pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Ietekme uz vidi – nav paredzēta.

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmIzglītojamie vai izglītojamo likumiskie pārstāvji jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Galvenie procedūras posmi un izglītojamo vai izglītojamo likumisko pārstāvju veicamās darbības noteiktas saistošo noteikumu projektā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuIesniegumu par vecāku līdzfinansējuma maksas noteikšanu un vecāku līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma maksas izskata profesionālās ievirzes izglītības iestādes administrācija, noteikumos noteiktajos gadījumos pedagoģiskās padomes sēdē.

Galvenie procedūras posmi un izglītojamo vai izglītojamo likumisko pārstāvju veicamās darbības noteiktas saistošo noteikumu projektā.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmNotikušas konsultācijas ar profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saistošo noteikumu projekts publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.kekava.lv, termiņš viedokļu iesniegšanai – no 2023. gada 14. augusta līdz 2023. gada 27. augustam. Par saistošo noteikumu projektu viedokļi netika saņemti.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/2023Pieņemts: 13.09.2023.Stājas spēkā: 01.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 20.09.2023. OP numurs: 2023/182.20
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
345590
01.10.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"