Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2023. gada 16. novembra saistošos noteikumus Nr. 23 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā".
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 29

Siguldā 2021. gada 2. decembrī
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 2. decembra lēmumu (prot. Nr. 13, 17. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli
" 5. panta trešo daļu
I. Noteikumos minētie termini

1. Nekustamā īpašuma nodokļa objekts – zeme, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves.

2. Dzīvojamā māja – dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī telpu grupas dzīvojamā mājā, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

3. Trūcīgās vai maznodrošinātās personas – personas, kurām saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.

4. Vientuļas personas – personas, kurām nav laulātā, bērnu un nav personas, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīves vieta.

5. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kura atbilst Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu.

6. Iedzīvotāji – fiziskās personas, kuras deklarētas Siguldas novada administratīvajā teritorijā, un kuru īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.

7. Saimnieciskās darbības veicēji – fiziskās un juridiskās personas, kuras veic saimniecisko darbību nekustamajā īpašumā, kas atrodas Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

8. Sabiedriskā labuma organizācijas – biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un kuras darbojas Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

9. Nodokļu maksātāji – iedzīvotāji un saimnieciskās darbības veicēji.

10. Energoefektivitātes paaugstināšana – daudzdzīvokļu mājas visu fasāžu siltināšana, kā arī bēniņu pārseguma vai jumta siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā.

10.1 Bēgļi no Ukrainas – Ukrainas civiliedzīvotāji (Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļi), kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā

(Siguldas novada domes 17.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

10.2 Pensionārs – persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu.

(Siguldas novada domes 18.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

10.3 Pastāvīgi papildus ienākumi – regulāri, vismaz vienu reizi mēnesī, gūti personas ienākumi no algota darba vai no saimnieciskās darbības.

(Siguldas novada domes 18.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

II. Vispārīgie jautājumi

11. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Siguldas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma nodokļa objektu.

12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šajos noteikumos paredzētajā kārtībā piešķir iedzīvotājiem un saimnieciskās darbības veicējiem par īpašumiem, kas atrodas Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

13. Nodokļu maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nodokļu administratores un/vai Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests.

14. Ja šajos noteikumos paredzēto atvieglojumu piešķiršanai nepieciešams izvērtēt, vai šo noteikumu 7. punktā noteiktajiem saimnieciskās darbības veicējiem piešķiramais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un atvieglojums piešķirams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr.  1407/2013), iesniegumu pirms šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma pieņemšanas izskata un atzinumu sniedz Siguldas novada pašvaldības domes Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisija.

15. Nodokļu maksātājiem motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz Siguldas novada pašvaldībā. Ja pēc iesniegtajiem dokumentiem var tikt piemēroti vairāki nodokļu atvieglojumi, tie nesummējas, bet tiek piemērots lielākais no nodokļu atvieglojumiem.

16. Gadījumā, ja nodokļu administrators, veicot datu pārbaudi, konstatē, ka nodokļu maksātāja sniegtā informācija ir nepatiesa, nodokļu administrators lemj par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra precizēšanu un veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

17. Nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas periodu, kurā iesniegts nodokļu maksātāja iesniegums, izņemot par 24.10., 30.12. punktos minētiem nodokļa atvieglojumiem. Šo noteikumu 24.10., 30.12. punktos minēto nodokļa atvieglojumu piešķir nākamajā taksācijas gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada iesniegumu.

18. Ja saimnieciskās darbības veicējam nodokļa atvieglojums kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un atbalsts piešķirams saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013:

18.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja de minimis atbalsta pretendents, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā;

18.2. saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši Regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktam;

18.3. pārbaudāms, vai de minimis atbalsta pretendentam atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

19. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.

20. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

21. Ja tiek pārkāptas Regulas Nr. 1407/2013 prasības, de minimis atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

22. Pašvaldība un de minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

23. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktam un 8. pantam.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

24. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami šādos apmēros:

24.1. maznodrošinātām personām – nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar I, II grupas invaliditāti – par zemi 70 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90 % apmērā;

24.2. maznodrošinātām personām, kurām ģimenē ir bērni ar invaliditāti vai personas ar I, II grupas invaliditāti – par zemi 50 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90 % apmērā;

24.3. maznodrošinātām vientuļām personām ar III grupas invaliditāti – par zemi 50 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā;

24.4. personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm – par zemi 70 % un par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 70 % apmērā;

24.5. personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu (-us) bērnu (us) – par zemi 50 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā;

24.6. maznodrošinātām personām, kuras neietilpst 24.1.–24.5. punktos nosauktajās kategorijās – par zemi 25 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 25 % apmērā;

24.7. daudzbērnu ģimenēm par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā un tām piekritīgo zemi 50 % apmērā;

24.8. ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti – par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā un tām piekritīgo zemi 50 % apmērā;

24.9. iedzīvotājiem par ēku, kas iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja iepriekšējā gadā ieguldīti līdzekļi visa jumta un/vai fasāžu atjaunošanā – piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku divus gadus, pirmajā gadā 90 % apmērā, otrajā gadā 50 % apmērā;

24.10. iedzīvotājiem, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.), un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts mērķu grupā – lauksaimniecības zeme vai mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu vai ūdens objektu zeme vai derīgo izrakteņu ieguves teritorijas vai dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – piešķir nodokļa atvieglojumu par zemi 90 % apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1. "Metodika par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās zemes vienībās Siguldas novadā, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu";

24.11. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem – par zemi 50 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā;

24.12. nodokļu maksātājam, kurš nekustamo īpašumu nodevis bezatlīdzības lietošanā Siguldas novada pašvaldībai vai tās iestādei – 90 % apmērā par ēku un zemi;

24.13. Siguldas novadā deklarētajiem titula "Goda novadnieks" ieguvējiem par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām un tām piekritīgo zemi, kas ir titula "Goda novadnieks" deklarētā dzīvesvieta, ja šajā īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība, atvieglojumu piemērojot par nākamo taksācijas gadu pēc titula iegūšanas – 50 % apmērā:

24.14. nodokļu maksātājam, kurš izmitina savā īpašumā bēgļus no Ukrainas piemēro nodokļa atvieglojumu par konkrēto īpašumu 90% apmērā no kadastrālās vērtības par ēku un tai piekritīgo zemi;

24.15. iedzīvotājam, par īpašumu, kurā ir deklarējusies persona, kura iesaistījusies bruņotā karadarbībā Ukrainas bruņoto spēku vai tās pretošanās kustības sastāvā, piemēro nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no kadastrālās vērtības par ēku un tai piekritīgo zemi;

24.16. iedzīvotājam, par īpašumu, kurā ir deklarējusies persona (ārsts, ārstu palīgs, māsa un māsu palīgs), kura Ukrainas slimnīcā sniedz medicīnisko palīdzību cietušajiem, piemēro nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no kadastrālās vērtības par ēku un tai piekritīgo zemi;

24.17. nodokļa maksātājam, kas ir pensionārs, kurš savai vecuma pensijai negūst pastāvīgus papildus ienākumus, kurš taksācijas gada 1. janvārī savā īpašumā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir nestrādājoša persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs bez pastāvīgiem papildus ienākumiem, ja īpašums netiek izīrēts, iznomāts vai izmantots saimnieciskās darbības veikšanai par dzīvojamo māju (dzīvokli), dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 70% apmērā un tai piekritīgo zemi 50% apmērā.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 17.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 18.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

25. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

25.1. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgi saņemt iedzīvotāji, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamā īpašuma objekts;

25.2. šo noteikumu 24.7. punktā minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no daudzbērnu ģimenes vecākiem vai vecvecākiem, vai kāds no noteikumu 5. punktā minētajiem daudzbērnu ģimenes bērniem, kā arī par pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvokli, kurš ir izīrēts tajā deklarētajai daudzbērnu ģimenei;

25.3. ja gada laikā ir mainījušies 24.7. punktā noteiktie nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, atvieglojumi piešķirami ar nākamo mēnesi pēc daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanas;

25.4. šo noteikumu 24.7., 24.17. apakšpunktos minētām personām atvieglojumu piemēro par to īpašumu, kurā attiecīgās personas ir deklarējušās taksācijas gada 1. janvārī;

25.5. šo noteikumu 24.1.–24.6. punktos minētām personām nodokļu atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā iedzīvotājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam;

25.5.1 šo noteikumu 24.14., 24.15., 24.16. apakšpunktos minētajām personām atvieglojumu piešķir no 01.04.2022.–31.12.2022. Attiecībā uz 24.14. apakšpunktu atvieglojumu piešķir par periodu, kurā bēgļi no Ukrainas uzturas konkrētajā īpašumā;

25.5.2 24.17. punktā minēto atvieglojumu piemēro arī tad, ja nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

Ja nodokļa maksātājam, kas ir īpašuma kopīpašnieks, ir atsevišķa mājsaimniecība, nosacījumus, kas saistīti ar objektā deklarētām personām attiecina uz konkrēto nodokļa maksātāja kopīpašumu;

25.5.3 atbilstību saistošo noteikumu 24.17. apakšpunkta nosacījumiem neietekmē nepilngadīgās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta nekustamā īpašuma adresē;

25.6. šo noteikumu 24.10. punktā minēto nodokļa atvieglojumus piemēro desmit gadus pēc kārtas, sākot ar gadu, kad saņemts pirmais iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu, ņemot vērā šo noteikumu 24.10. punktā minētos nosacījumus, t.sk., ja:

25.6.1. ir iesniegts Valsts augu aizsardzības dienestam iesniegums reģistrācijai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē;

25.6.2. regulāri tiek veikti Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden.) izplatības ierobežošanas pasākumi un netiek pieļauta tā izziedēšana.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 17.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 18.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

26. Šo noteikumu 24.1.–24.6. punktos noteiktajos gadījumos atvieglojumus piešķir Finanšu pārvaldes nodokļu administrācija, balstoties uz Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu piešķiršanu un Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. Par atvieglojumu piešķiršanu Finanšu pārvaldes nodokļu administratores paziņo nodokļu maksātājam nosūtot administratīvu aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

27. Šo noteikumu 24.7.–24.13. punktā noteiktajos gadījumos personu atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un administratīvu aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Finanšu pārvaldes nodokļu administrators.

27.1 Šo noteikumu 24.14., 24.17. punktā noteiktajos gadījumos personu atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem pārbauda Sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā un administratīvu aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pieņem Finanšu pārvaldes nodokļu administrators.

(Siguldas novada domes 18.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

28. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (veiktos darbus apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), dzīvokļu īpašniekiem piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums attiecīgajam mājoklim:

28. 1. pirmajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 90 % apmērā;

28. 2. otrajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 70 % apmērā;

28. 3. trešajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 50 % apmērā.

28.1 24.17. punktā minēto atvieglojumu piemēro no 01.01.2022. līdz 31.12.2023., par 2022.gadu iesniegumu iesniedzot līdz 31.12.2022.

(Siguldas novada domes 18.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

29. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus trīs gadus (pirmajā gadā 90 % apmērā, otrajā gadā 70 % apmērā, trešajā gadā 50 % apmērā) piešķir arī par attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju bez pašvaldības finansējuma veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbiem, kas veikti iepriekšējos gados.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība par īpašumiem Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība

30. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami šādos apmēros:

30.1. saimnieciskās darbības veicējiem par ēku, kas iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā gadā ieguldījis līdzekļus visa jumta un/vai fasāžu atjaunošanā – piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku divus gadus, pirmajā gadā 90 % apmērā, otrajā gadā 50 % apmērā;

30.2. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veic saimniecisko darbību Siguldas novada pašvaldības iznomātajās telpās (izglītības iestādēs, sporta kompleksos un pirmsskolas izglītības iestādēs), sniedzot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu – piešķir nodokļa atvieglojumu par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām 90 % apmērā;

30.3. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nomā Siguldas novada pašvaldības telpas, sniedzot sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes pakalpojumus– piešķir nodokļa atvieglojumu par nomā esošo īpašumu 90 % apmērā;

30.4. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā ir izveidojuši jaunas darba vietas Siguldas novada teritorijā esošajā juridiskajā adresē, struktūrvienībā vai filiālē, un vairāk nekā puse tajās nodarbināto ir Siguldas novadā deklarētas personas, un no kuriem ir saņemts dokuments, kas apliecina attiecīgo jauno darba vietu izveidi, divus gadus piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku un tai piekritīgo zemi:

30.4.1. 25 % apmērā, ja izveidotas 3–10 jaunas darba vietas;

30.4.2. 50 % apmērā, ja izveidotas 10–20 jaunas darba vietas;

30.4.3. 70 % apmērā, ja izveidotas 20–50 jaunas darbavietas;

30.4.4. 90 % apmērā, ja izveidotas vairāk par 50 darbavietām;

30.5. jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem (divu gadu laikā no to reģistrācijas brīža) divus gadus piešķir nodokļa atvieglojumu, 50 % apmērā pirmajā gadā un 25 % apmērā otrajā gadā, par ēku un tai piekritīgo zemi, vienlaicīgi izpildot šādus nosacījumus:

30.5.1. ir radītas ne mazāk kā 2 darba vietas un tajās nodarbinātas Siguldas novadā deklarētās personas;

30.5.2. darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu;

30.6. saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir uzbūvējuši jauna nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kura lietošanas veids ir daudzdzīvokļu māja (ēkas galvenais lietošanas veida kods 1122), piešķir nodokļa atvieglojumus par ēku un zemi:

30.6.1. pirmajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 90 % apmērā;

30.6.2. otrajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 70 % apmērā;

30.6.3.trešajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 70 % apmērā;

30.7. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veicinot dzīvojamā fonda attīstību Siguldas novadā uz savā īpašumā esošās zemes ir uzbūvējuši, pārbūvējuši vai atjaunojuši nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kura lietošanas veids ir daudzdzīvokļu māja (ēkas galvenais lietošanas veida kods 112201), ar mērķi nodrošināt Siguldas novada iedzīvotājus ar dzīvojamo platību, par izīrētiem dzīvokļiem, ja tajos ir deklarētas īres līgumos norādītās personas, piemēro nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no aprēķinātās summas. Minēto atvieglojumu piemēro ar nākamo mēnesi pēc īres līguma noslēgšanas, ja īres līgumā minētā persona mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas ir deklarējusi savu dzīvesvietu minētajā adresē un ņemot vērā noteikumu 15. punktā paredzēto;

30.8. saimnieciskās darbības veicējam, kas ir veicis investīcijas esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, atkarībā no investīciju apjoma, saimnieciskās darbības veicējam iesniedzot attiecīgās būves būvdarbu tāmi un samaksu apliecinošus dokumentus, piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku un zemi trīs gadus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā:

30.8.1. ja investīciju apjoms ir no 100 000 līdz 200 000 euro, 25 % apmērā;

30.8.2. ja investīciju apjoms ir no 200 001 līdz 400 000 euro, 50 % apmērā;

30.8.3. ja investīciju apjoms ir no 400 001 līdz 700 000 euro, 70 % apmērā;

30.8.4. ja investīciju apjoms ir virs 700 000 euro, 90 % apmērā;

30.9. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši ne mazāk kā 5 000 euro apmērā tādas būves fasādes atjaunošanā, kura paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai un kuras lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju atbilst saimnieciskās darbības veidam, piešķir nodokļu atvieglojumu par attiecīgo objektu, kas nodots ekspluatācijā vai kuram būvniecības ieceres dokumentācijā veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu, – vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš būvdarbu nodošanas, 90 % apmērā.

Būvēm, kurām veicot būves atjaunošanu nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniedz Siguldas novada būvvaldē informāciju par plānotajiem būvdarbiem. Pēc darbu pabeigšanas Siguldas novada būvvaldē iesniedz būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Būvvalde apseko objektu un uz būvdarbu pabeigšanas pieņemšanas-nodošanas akta veic atzīmi;

30.10. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar vasaras kafejnīcām/terasēm Siguldas pilsētas teritorijā, kuras veido kūrortpilsētas vidi un kuru izvietošana ir saskaņota būvvaldē, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecības Siguldas novadā" prasībām – piešķir nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā par īpašumā esošajām ēkām, periodam no 1. maija līdz 31. oktobrim;

30.11. sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts tiek izmantots tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu – par nekustamā īpašuma nodokļa objektu piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā;

30.12. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.), un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts mērķu grupā – lauksaimniecības zeme vai mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu vai ūdens objektu zeme vai derīgo izrakteņu ieguves teritorijas vai dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – piešķir nodokļa atvieglojumu par zemi 90 % apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1. "Metodika par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās zemes vienībās Siguldas novadā, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu";

30.13. fiziskām vai juridiskām personām par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru lieto vai iznomā saimnieciskās darbības veikšanai, gadījumā, ja attiecīgais īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi vai jaunu būvniecību, vai, ja attiecīgais īpašums tieši robežojas ar teritoriju, kurā pašvaldība veic pārbūvi vai jaunu būvniecību otrās vai trešās grupas būvei, piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā pašvaldība faktiski veic ielu (ceļu) pārbūvi, otrās vai trešās grupas būves pārbūvi vai jaunu būvniecību, un ja tas ir ne mazāk kā trīs kalendārie mēneši pēc kārtas;

30.14. fiziskām un juridiskām personām, par nekustamo īpašumu, kura gaisa telpu, pašvaldības veiktās būvniecības gadījumā, šķērso torņa celtnis (nekustamais īpašums atrodas torņa celtņa izlices zonā), piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā uz visu būvniecības laiku;

30.15. saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir reģistrēts sociālā uzņēmuma statuss, par sociālās uzņēmējdarbības nodrošināšanai izmantojamo nekustamo īpašumu piemēro nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kadastrālās vērtības;

30.16. saimnieciskās darbības veicējiem, par nekustamo īpašumu – ēku (būvi) vai tās daļu, kuras ēkas kods saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju ir: viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa vai mazumtirdzniecības ēkas, kuru izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, par kalendāro gadu, kurā Latvijas Republikā izsludināta vai turpinās ārkārtējā situācija, saistībā ar COVID-19, kas ietekmē viesnīcu (naktsmītņu) vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, par platību, kurā tiek sniegti naktsmītnes vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi:

30.16.1. piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā, ja saimnieciskās darbības ietvaros tiek sniegti naktsmītnes pakalpojumi;

30.16.2. piešķir nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā, ja saimnieciskās darbības ietvaros tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un saimnieciskā darbība ir reģistrēta Pārtikas veterinārā dienesta reģistrā;

30.17. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veic saimniecisko darbību Siguldas novada pašvaldības iznomātajās telpās teritorijā, kas atjaunota par Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta uzņēmējdarbības atbalstam piešķirtajiem līdzekļiem – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā par nomā esošajām telpām un tām piekritīgo zemi;

30.18. saimnieciskās darbības veicējiem par ēku (būvi) vai tās daļu, kuras lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju atbilst saimnieciskās darbības veidam, kas tajā tiek veikts, ja sakarā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uz ārējā normatīvā akta pamata šī saimnieciskā darbība ir:

30.18.1. aizliegta – par kalendāro mēnesi, kurā saimnieciskā darbība ir aizliegta un netiek veikta piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku vai tās daļu 50 % apmērā;

30.18.2. aizliegta tikai brīvdienās un svētku dienās – par kalendāro mēnesi, kurā saimnieciskā darbība aizliegta un netiek veikta piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku vai tās daļu 25 % apmērā.

31. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

31.1. saimnieciskās darbības veicējiem – juridiskām personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, juridiskai adresei, vai arī to struktūrvienības vai filiāles adresei ir jābūt Siguldas novada administratīvajā teritorijā;

31.2. saimnieciskās darbības veicējiem – fiziskām personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, saimnieciskā darbība tiek veikta Siguldas novada administratīvajā teritorijā;

31.3. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs konkrētajam nekustamā īpašuma objektam pārsniedz 100,00 euro;

31.4. gadījumos, kad paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli iepriekšminētajā veidā izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai;

31.5. šo noteikumu 30.12. punktā minēto nodokļa atvieglojumu piemēro desmit gadus pēc kārtas, sākot ar gadu, kad saņemts pirmais iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu, ņemot vērā šo noteikumu 30.12. punktā minētos nosacījumus, t.sk., ja:

31.5.1. ir iesniegts Valsts augu aizsardzības dienestam iesniegums reģistrācijai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē;

31.5.2. regulāri tiek veikti Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden.) izplatības ierobežošanas pasākumi un netiek pieļauta tā izziedēšana;

31.6. minētos atvieglojumus var piemērot nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri savas ēkas vai to daļas iznomā saimnieciskās darbības veicējiem, iesniedzot nomas līgumu un nomnieka apliecinājumu par saimnieciskās darbības atbilstību minētajiem nosacījumiem, izņemot 30.7. apakšpunktu;

31.7. šo noteikumu 30.7. punktā minētām personām atvieglojumu par izīrētiem dzīvokļiem piemēro:

31.7.1. arī par tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas uzceltas, pārbūvētas vai atjaunotas iepriekšējos gados;

31.7.2. vērtējot deklarēšanās faktu uz nākamā taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00, gadījumos, kad persona deklarē savu dzīvesvietu īres līgumā minētajā adresē vēlāk kā mēneša laikā pēc īres līguma noslēgšanas.

VI. Kārtība, kādā nodokļu maksātāji var saņemt nodokļa atvieglojumus

32. Nodokļa maksātājiem, kuriem saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Siguldas novada pašvaldībā iesniegumu:

32.1. ja iesniegums iesniegts no 1. janvāra līdz 31. martam, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;

32.2. ja iesniegums iesniegts no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu;

32.3. ja iesniegums iesniegts pēc taksācijas gada 30. jūnija, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots uz nākošo taksācijas gadu;

32.4. šo noteikumu 24.7. punktā minētās personas iesniegumu iesniedz no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Ja gada laikā ir mainījušies 24.7. punktā noteiktie nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, atvieglojumi piešķirami ar nākamo mēnesi pēc daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanas;

32.5. šo noteikumu 30.10. punktā minētās personas iesniegumu iesniedz no 1. maija;

32.6. šo noteikumu 24.10. punktā minētām personām, ņemot vērā noteikumu 25.6. punktā minētos nosacījumus un šo noteikumu 30.12. punktā minētiem saimnieciskās darbības veicējiem, ņemot vērā noteikumu 31.5. punktā minētos nosacījumus, ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu nākamajā gadā, iesniedzot kārtējā gadā no 1. janvāra līdz 31. martam Siguldas novada pašvaldībā iesniegumu;

32.7. šo noteikumu 30.6., 30.7., 30.8., 30.9., 30.16., 30.17. un 30.18. apakšpunktā minētās personas iesniegumu iesniedz attiecīgajā taksācijas gadā un nodokļa atvieglojums tiek piešķirts, ņemot vērā šajos punktos minētos nosacījumus.

32.8. šo noteikumu 24.11. apakšpunktā minētām personām nodokļa atvieglojums piemērojams uz nenoteiktu laiku ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.1., 33.4. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas.

32.9. šo noteikumu 24.8. apakšpunktā minētajām personām nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.1., 33.3. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas līdz invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām;

32.10. šo noteikumu 24.14., 24.15., 24.16. apakšpunktos minētās personas iesniegumu iesniedz attiecīgajā taksācijas gadā un nodokļa atvieglojums tiek piešķirts, ņemot vērā šajos punktos minētos nosacījumus.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 17.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

33. Iesniedzamie dokumenti iedzīvotājiem, kuri deklarēti Siguldas novada administratīvajā teritorijā, par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība:

33.1. iesniegums, kurā norādīts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un personīgi parakstīts apliecinājums, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība;

33.2. šo noteikumu 24.7. punktā minētām personām izziņa no mācību iestādes par pilngadīgiem bērniem;

33.3. šo noteikumu 24.8. punktā minētām personām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) invaliditātes apliecības kopija;

33.4. šo noteikumu 24.11. punktā minētām personām Černobiļas avārijas likvidētāja, Afganistānas kara dalībnieka statusa apliecinošs dokuments;

33.5. informācija par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros un pieprasīta no attiecīgām iestādēm;

33.6. atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kā arī ir tiesības apsekot īpašumu;

33.7. nodokļu maksātājiem, kuri norādīti 24.10. punktā, ir jāiesniedz:

33.7.1. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu;

33.7.2. zemes robežu plāna kopija, kurā norādīta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.) invadētā platība;

33.8. šo noteikumu 24.15., 24.16. apakšpunktos minētām personām jāiesniedz Ukrainas vēstniecības Latvijā apstiprinājums.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 17.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

34. Iesniedzamie dokumenti saimnieciskās darbības veicējiem par īpašumiem Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība:

34.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veidu saskaņā ar šiem noteikumiem. Šo noteikumu 30. punktā (izņemot 30.11., 30.12. un 30.14. .apakšpunktos) noteiktajos gadījumos pirms iesnieguma iesniegšanas De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1.pielikumā minēto informāciju un iesniegumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;

34.2. šo noteikumu 30.4. punktā minētiem saimnieciskās darbības veicējiem – uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstīts apliecinājums, ka izveidotas jaunas darbavietas, un apliecinājums, ka nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

34.3. šo saistošo noteikumu 30.11. punktā norādītajām personām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un rakstisks apliecinājums, ka ēkas un inženierbūves tiek izmantotas tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu;

34.4. šo saistošo noteikumu 30.8., 30.9. punktā norādītajām personām jāiesniedz līgumi un samaksu apliecinoši dokumenti;

34.5. nodokļu maksātājiem, kuri norādīti 30.12. punktā, ir jāiesniedz:

34.5.1. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu;

34.5.2. zemes robežu plāna kopija, kurā norādīta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.) invadētā platība;

34.6. informācija par saimnieciskās darbības veicējiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros un pieprasīta no attiecīgām iestādēm;

34.7. atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kā arī ir tiesības apsekot īpašumu;

34.8. šo noteikumu 30.7. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz iesniegums par īres tiesību rašanos un izbeigšanos;

34.9. šo noteikumu 30.15. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz Labklājības ministrijas lēmums par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu un rakstisks apliecinājums, ka nekustamais īpašums tiek izmantots sociālās uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

35. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:

35.1. viena gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas, nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelikumīgu būvniecību vai pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu par Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību;

35.2. nodokļa maksātājam lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, par ko nav noslēgta vienošanās par parāda atmaksu pa daļām, izņemot atvieglojumus, kas noteikti 24.12., 30.13. un 30.14. apakšpunktā;

35.3. par nodokļa maksātāja zemes vienību, kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.), Lauku atbalsta dienests ir sniedzis informāciju, ka tā uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta astotajai daļai;

35.4. saimnieciskās darbības veicējam piešķirtais de minimis atbalsta apmērs pārsniedz Regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

VII. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

36. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10. pantu un Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu.

37. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības izpilddirektoram. Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

VIII. Noslēguma jautājumi

38. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu juridisko spēku zaudē:

38.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2014. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā";

38.2. Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 17/2009 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem";

38.3. Krimuldas novada domes 2018. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā";

38.4. Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

39. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā"
(prot. Nr.13, 17. §)
Metodika par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās zemes vienībās Siguldas novadā, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Metodika nosaka kārtību, kādā tiek noteikta Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden.) izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana.

1.2. Apsekošanas komisija apseko ar latvāni invadēto zemes vienību (turpmāk tekstā zemes vienība), kas ir norādīta zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegumā.

1.3. Ekspertu grupa izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, ja zemes vienībā ar latvāni invadēta vienlaidus platība ir lielāka par 0,1 ha, kurā aug vismaz 20 (divdesmit) otrā gada vai vecāki latvāņi, un kurā regulāri tiek veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi un netiek pieļauta latvāņu izziedēšana.

2. Tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

2.1. Nodokļa maksātājam ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu:

2.1.1. ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums, kas iekļauts Siguldas novada latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā;

2.1.2. ja zemes vienībā tika veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi;

2.1.3. zemes vienībā netika konstatēts neviens ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā.

3. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu

3.1. Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. martam nodokļa maksātājs – zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, Siguldas novada pašvaldības domē iesniedz motivētu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veidu saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā".

4. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas novērtējums

4.1. Siguldas novada invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna izstrādes ekspertu grupas (turpmāk tekstā ekspertu grupa) vadītājs izveido zemes vienības apsekošanas komisiju, kuras sastāvā iekļauj 3 (trīs) ekspertu grupas dalībniekus.

4.2. Apsekošanas komisija līdz kārtējā gada 20. maijam veic zemes vienības pirmreizēju apsekošanu, pieaicinot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, lai konstatētu vai zemes vienība ir invadēta ar vismaz 20 (divdesmit) otrā gada vai vecākiem latvāņiem vairāk nekā 0,1 ha lielā vienlaidus platībā.

4.3. Apsekošanas komisija 2 (divas) reizes no 1. jūlija līdz 31. augustam veic zemes vienības apsekošanu, lai konstatētu – ir/nav veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. Apsekošanu var veikt bez zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes, iepriekš informējot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par plānotajiem apsekošanas laikiem.

4.4. Zemes vienības novērtējuma pamatā ir teritorijas vizuāla apsekošana.

4.5. Apsekošanu veic dabā, ejot pa izvēlēto maršrutu – šķērsojot zemes vienību pa divām diagonālēm.

4.6. Apsekošanas rezultāti tiek fiksēti fotogrāfijās, kartē un ar latvāni invadētās zemes vienības novērtējuma protokolā: zemes vienībā ir veikti/nav veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi, zemes vienībā ir/nav konstatēts ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā.

5. Lēmuma pieņemšana par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu

5.1. Līdz kārtējā gada 1. decembrim ekspertu grupa izskata jautājumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un dod atzinumu, atbilstoši ar latvāni invadētās zemes vienības novērtējuma protokola rezultātiem, Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nodokļu administratoram lēmuma sagatavošanai.

6. Lēmuma pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu

6.1. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nodokļu administrators.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19 pašvaldībās; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328887
{"selected":{"value":"31.08.2022","content":"<font class='s-1'>31.08.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.08.2022","iso_value":"2022\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2022","iso_value":"2022\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2022.-30.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-25.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.08.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"