Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr. 249 (prot. Nr. 9, 85. §)

Precizēta redakcija ar Jēkabpils novada domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 509 (prot. Nr. 13, 83. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta pirmo prim daļu, trešo daļu un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Jēkabpils novada pašvaldībā.

2. Šo noteikumu izpratnē ēkām piekritīgā zeme lauku teritorijā ir viens hektārs, pilsētas teritorijā ir 1200 kvadrātmetri.

3. Nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kuras īpašumā, valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Jēkabpils novadā un kura atbilst Noteikumos noteiktajām Nodokļa maksātāju kategorijām un noteiktajiem kritērijiem.

4. Nodokļa maksātājam taksācijas gadā piešķir vienu Nodokļa atvieglojumu. Ja Nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt vairākus Nodokļa atvieglojumus, piešķir lielāko Nodokļa atvieglojumu.

5. Nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai nav Nodokļa parādu vai citu parādsaistību pret Jēkabpils novada pašvaldību. Šo nosacījumu nepiemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta pirmajā prim, pirmajā divi prim un otrajā daļā noteiktajām maksātāju kategorijām.

6. Nodokļu atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai – preču vai pakalpojumu piedāvāšanai tirgū), saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013) ievērojot, ka:

6.1. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

6.2. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punkta a), b) vai c)apakšpunktā minētajām darbībām;

6.3. saimnieciskās darbības veicējam šo Noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī, viens vienots uzņēmums šajā gadījumā atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai vai nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī, viens vienots uzņēmums šajā gadījumā atbilst Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

6.4. šo noteikumu ietvaros piešķirtais de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

6.5. saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī vai Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī, atkarībā, saskaņā ar kuru normatīvo aktu atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma veidā tiek piešķirts;

6.6. ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;

6.7. ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro de minimis atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, to, uzskaita par veiktajām darbībām konkrētajā nozarē, kas nodrošināms ar tādiem piemērotiem līdzekļiem kā darbības vai izmaksu nošķiršana grāmatvedībā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam.

(Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

7. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamats ir motivēts iesniegums. Iesniegumā norāda:

7.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

7.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;

7.4. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot šo noteikumu 11. punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

Iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav jāiesniedz 11.1. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai.

8. Nodokļa maksātājs noteikumu 7. punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

8.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai iesniegumā norādīt sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

8.2. apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi 6.1. apakšpunktā noteiktie apstākļi, īpaši, ka tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

8.3. Noteikumu 11.3. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu par atbilstību noteiktajai kategorijai;

8.4. Noteikumu 11.4. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.4.1. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā esošajās rūpnieciskās ražošanas ēkās;

8.4.2. iepriekšējā taksācijas gada dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu (vismaz kopsummā par 1000 EUR uz katru nodarbināto) investēšanu ražošanā;

8.4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu iepriekšējā taksācijas gadā.

8.5. Noteikumu 11.5. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz izglītojamo sarakstu, kuri nodarbināti taksācijas gada vasaras sezonā un kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jēkabpils novada pašvaldībā.

8.6. Noteikumu 11.6. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.6.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, noradīts to realizācijas gads;

8.6.2. projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu.

8.7. Noteikumu 11.8. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.7.1. būvvaldes izdotu pieņemšanas-nodošanas aktu;

8.7.2. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu ēkā, par kuru piešķirams nodokļa atvieglojums, norādot ēkas kadastra apzīmējumu;

8.7.3. dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ēkas būvniecībā vai ražošanas uzsākšanā.

8.8. Noteikumu 11.9. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz informāciju par bāriņtiesas pieņemto lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa statusa piešķiršanu, izņemot gadījumu, ja minētā informācija ir Jēkabpils novada Bāriņtiesas rīcībā;

8.9. Noteikumu 11.10. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu par atbilstību noteiktajai kategorijai.

8.10. Noteikumu 11.11. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinājumu par to, ka attiecīgās ielas pārbūves/rekonstrukcijas laikā īpašumā tiek veikta saimnieciska darbība, norādot būves kadastra apzīmējuma numuru.

8.11. Noteikumu 11.12. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz stihiskās nelaimes apliecinošu informāciju (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts u.tml.).

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43; 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

9. Saimnieciskās darbības veicējs pirms iesnieguma par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (sadaļā de minimis), sagatavo un apstiprina noteikto de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.

10. Iesniegumu par Nodokļa atvieglojumu Nodokļu maksātājs iesniedz par katru taksācijas gadu Jēkabpils novada pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, iesniegumu ar elektronisko parakstu iesniedz: pasts@jekabpils.lv vai novada pagastu un pilsētu pārvaldēs šādos termiņos:

10.1. līdz taksācijas gada 1. jūnijam Noteikumu 11.2., 11.3. un 11.4. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.2. (svītrots ar Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43);

10.3. līdz taksācijas gada 15. septembrim 11.5. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.4. līdz taksācijas gada 1. jūnijam 11.7. un 11.9. apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.5. līdz taksācijas gada 1. jūnijam 11.10. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija, atkārtoti katru gadu iesniegums nav jāsniedz;

10.6. 1 gada laikā no būvdarbu pabeigšanas 11.6. un 11.8. apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

10.7. 3 mēnešu laikā pēc tam, kad faktiski uzsākti ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo saimniecisko darbību, noteikumu 11.11. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

10.8. 3 mēnešu laikā pēc stihiskās nelaimes, kura skārusi īpašumu.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

11. Nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

11.1. 70 % apmērā personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

11.2. 50 % apmērā personai, kurai taksācijas gada 1. janvārī ir 70 vai vairāk gadu un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1. janvāra ir noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.3. 90 % apmērā personai, kurai ir I invaliditātes grupa un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1. janvāra ir noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.4. 50% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kuram īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas un tajās notiek pamatdarbība un, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā taksācijas gadā investējis līdzekļus (vismaz kopsummā par 1000 EUR uz katru nodarbināto) ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā;

11.4.1. (svītrots ar Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43);

11.5. saimnieciskās darbības veicējs, kurš taksācijas gada vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbina Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā:

11.5.1. 25 % apmērā, ja nodarbināti no 3 līdz 5 izglītojamiem;

11.5.2. 50 % apmērā, ja nodarbināti 6 un vairāk izglītojamie;

11.6. 50 % apmērā nodokļu maksātājam – fiziskajai vai juridiskajai personai – desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros. Nodokļa atvieglojumu piešķir ar nākamo taksācijas gadu;

11.7. 90 % apmērā biedrībai vai nodibinājumam par 12.5. apakšpunktā noteikto nekustamā īpašuma objektu;

11.8. saimnieciskās darbības veicējam par turpmākajiem trīs gadiem par jaunuzceltu vai pārbūvētu ēku, kas nodota ekspluatācijā, un tā tiek izmantota uzņēmējdarbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu):

11.8.1. 25 % apmērā – ja veiktas investīcijas no 10 000 līdz 100 000 euro;

11.8.2. 50 % apmērā, ja veiktas investīcijas no 101 000 līdz 300 000 euro;

11.8.3. 70 % apmērā, ja veiktas investīcijas virs 300 000 euro.

Nodokļa atvieglojumu piešķir ar nākamo taksācijas gadu.

11.9. 70 % apmērā personai, kuras audžuģimenē ar bāriņtiesas lēmumu ievietots viens vai vairāki bērni vai personai, kuras aizbildnībā atrodas viens vai vairāki bērni un, ja personai kopā ar minētajiem bērniem deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

11.10. 50 % apmērā personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšējā gada 1. janvāra ir īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

11.11. 70 % apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību sev piederošajā īpašumā (izņemot telpu iznomāšanu, azartspēļu organizēšanu), kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka būvdarbi notiek ne mazāk kā trīs kalendāros mēnešus pēc kārtas. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā faktiski notiek būvdarbi.

11.12. 90 % apmērā personai:

11.12.1. kuras īpašumu skārusi stihiska nelaime, izņemot 11.12.2. apakšpunktā noteikto gadījumu. Nodokļa atvieglojumu piešķir uz visu taksācijas gadu, kurā notikusi stihiskā nelaime;

11.12.2. kura nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu un kuras ēkas ir skāruši plūdi. Nodokļa atvieglojumu piešķir uz visu taksācijas gadu, kurā notikusi stihiskā nelaime.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

12. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par šādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai:

12.1. Noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par dzīvokļu īpašumiem, dzīvojamām mājām (to daļām), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un par piekritīgo zemi, uz kuras atrodas minētās ēkas;

12.2. Noteikumu 11.4. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1251;

12.3. Noteikumu 11.5. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1251;

12.4. Noteikumu 11.6. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri;

12.5. Noteikumu 11.7. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai;

12.6. Noteikumu 11.8. apakšpunktā noteiktajai maksātāju kategorijai par ēkām;

12.7. Noteikumu 11.9. un 11.10. apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par dzīvokļu īpašumiem, dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids saistīts ar dzīvošanu (garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un par piekritīgo zemi, uz kuras atrodas minētās ēkas.

12.8. Noteikumu 11.11. apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par ēkām, kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi.

12.9. Noteikumu 11.12. apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par jebkuru īpašumu, kuru skārusi stihiskā nelaime.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

13. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta pirmajā prim daļā noteiktajām maksātāju kategorijām Nodokļa atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts attiecīgais statuss. Pārējos gadījumos Nodokļa atvieglojumu piešķir par visu Nodokļa taksācijas periodu.

14. Lēmumu par Nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Nodokļa atvieglojumu noteikumu 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8. un 11.11. apakšpunktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām pieņem iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" pilnvarotā persona (turpmāk – Pilnvarotā persona). Noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.9., 11.10. un 11.12. apakšpunktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām atvieglojumu piešķir, izvērtējot to atbilstību Saistošo noteikumu nosacījumiem un nosūtot Nodokļa maksāšanas paziņojumu. Lēmumu par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Noteikumu 11.2., 11.3., 11.9., 11.10. un 11.12. apakšpunktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām pieņem Pilnvarotā persona.

(Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

14.1 Pilnvarotā persona pirms lēmuma pieņemšanas izvērtē vai attiecīgais nodokļu maksātājs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem un kritērijiem, lai noteiktu nodokļa atvieglojumu un piešķirtu de minimis atbalstu.

(Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

14.2 Pašvaldības noteiktajā kārtībā pašvaldības atbildīgie darbinieki veic piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

15. Pilnvarotā persona vienu reizi ceturksnī informē Finanšu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem.

16. Pēc Pilnvarotās personas lēmuma pieņemšanas atbildīgie darbinieki veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ar Pilnvarotās personas lēmuma spēkā stāšanos atbalsta saņēmējam rodas likumīgas tiesības saņemt de minimis atbalstu.

17. Pilnvarotās personas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma pārskatīšanu var apstrīdēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

18. Atbalsta saņēmēja, kuram piešķirts Nodokļa atvieglojums, pienākums datus par saņemto atbalstu glabāt 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet Jēkabpils novada pašvaldībai pienākums datus glabāt ir 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šo atbalsta pasākumu ir piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

19. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

20. Saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/20137 lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam un saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz 2027. gada 31. decembrim.

(Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

22. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 37 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā";

22.2. Jēkabpils novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām";

22.3. Krustpils novada domes 2012. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 2012/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328881
{"selected":{"value":"29.06.2023","content":"<font class='s-1'>29.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2023","iso_value":"2023\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-28.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"