Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 1. janvārī.
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 72

Saldū 2021. gada 30. novembrī
Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra lēmumu (prot. Nr. 20, 83. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 15. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu un Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība
" 15. punktu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Saldus novada Ezeres pagasta teritorijā esošās Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī, kuros noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts Nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī" (nolikums pielikumā).

3. Saistošo noteikumu darbības laiks no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 72
Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī
I. Vispārīgie jautājumi

1. Ezeres dzirnavu dīķis (kadastra Nr. 84480060304, 84480060293, 84480060401) atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Ezeres upes un uz pašvaldībai piederošās zemes, izņemot dīķa daļu (kadastra Nr. 84480060026), kas atrodas uz privātās zemes. Ezeres dzirnavu dīķa kopējā platība 13,1 ha.

Sustes dīķis (kadastra Nr. 84480060338) atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Sustes upes un uz pašvaldībai piederošās zemes. Sustes dīķa platība 8,2 ha.

2. Saskaņā ar Civillikumu Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis ir privāti ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder piekrastes zemju īpašniekiem.

3. Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī nepieciešama, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi dīķos un to apkārtnē un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 15. punktu (turpmāk – MK noteikumi Nr. 799) un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800).

4. Licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī pamatojoties uz Saldus novada 2021. gada 28. jūnijā noslēgto līgumu – pilnvarojumu (pielikums Saldus novada pašvaldības 2021.gada 22.jūnijā sēdes lēmumam (protokols Nr. 8, 109. §) un saskaņojumu ar Ezeres dzirnavu dīķa daļas īpašnieku (šī nolikuma 5. pielikums) organizē biedrība "Ezeres makšķernieku klubs", reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891, tālrunis nr.+ 371 22088757, e-pasts ezeresmk@inbox.lv. 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.

Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Ezeres dzirnavu dīķī (pielikums Nr. 1A) robežu punktu koordinātas sākums 56°24'19.3"N 22°21'51.3"E un līdz Ezeres upes ietekai 56°24'29.2"N 22°22'53.2"E. Sustes dīķī (pielikums Nr. – 1B) teritorijā robežu punktu koordinātas sākums 56°24'37.5"N 22°21'36.1"E un līdz Sustes upes ietekai 56°24'58.8"N 22°22'04.5"E, makšķerēšanai no laivām, no krasta un no ledus visu gadu.

6. Makšķerēt Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un tam ir līdz, šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800, ievērojot šādas atkāpes:

7.1. Licencēta makšķerēšana atļauta ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

7.2. Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt 5 karpas, kuras nav mazākas par 50cm.

7.3. Vienai personai atļauts iegādāties divas licences un izmantot divas reizes lielāku makšķerēšanas rīku skaitu, kā arī paturēt divas reizes lielāku limitēto zivju (karpas) skaitu. Pārējo limitēto sugu zivju skaits atļauts atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

III. Licenču veidi un maksa par licencēm

8. Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī atļauta tikai, iegādājoties vai saņemot kādu no sekojošajām licencēm, kuru daudzums nav ierobežots:

8.1. Dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus – 4,00 euro.

8.2. Dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas – 5,00 euro.

8.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas.

IV. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana

9. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī ir tiesīgi saņemt:

9.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot personas statusa apliecinošu dokumentu).

9.2. Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu).

9.3. Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

9.4. Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

9.5. Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

V. Licenču noformēšana un realizācija

10. Licenču noformēšana.

Katra licence satur sekojošus rekvizītus: kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas organizētāja rekvizīti, licences saņēmēja vārds uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izsniedzējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām. Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr.2A, 2B, 2C).

11. Licenču realizācija.

Makšķerēšanas licenci var iegādāties vai saņemt pie biedrības "Ezeres makšķernieku klubs" pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni +371 22088757 Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891 katru dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 20.00.

VI. Lomu uzskaite

12. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.

13. Makšķernieku pienākums ir piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, aizpildīt lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci, nodot tās iegādes vietā iepriekš zvanot uz licencē norādīto tālruņa numuru vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas, vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja formā nepietiek vietas loma reģistrācijai, tad loma uzskaiti jāturpina uz atsevišķas lapas. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs lomu uzskaites anketas, kur licences iegādātas, šī nolikuma minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

14. Organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

VII. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

15. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:

15.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 10 %.

15.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājam – 90 %.

15.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Ezeres dzirnavu dīķa un Sustes dīķa zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētas makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, bērnu un jauniešu izglītošanai, popularizējot makšķerēšanu un pilnveidojot makšķerēšanas iemaņas, kā veselīgu atpūtas veidu bērniem un jauniešiem.

VIII. Vides aizsardzība

16. Ezeres dzirnavu dīķa un Sustes dīķa tuvumā aizliegts trokšņot, izmest atkritumus un novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un apzīmētām vietām.

17. Makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.

18. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole un uzraudzība

19. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic organizētājs, Saldus novada pašvaldības pilnvarotas personas, Valsts vides dienests un Valsts vides dienesta pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori un Saldus novada pašvaldības policija.

20. Šajā Nolikumā, MK noteikumos Nr. 799 un MK noteikumos Nr. 800 paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta dienests un Saldus novada pašvaldība.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

21. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī un izvietot norādes, zīmes ūdenstilpnes tuvumā.

22. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā saskaņā ar šī nolikuma 11. punktu.

23. Nodrošināt to naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 7. nodaļai.

24. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.

25. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās.

26. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu.

27. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 6. nodaļai un 3. pielikumam.

28. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu.

29. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā.

30. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā ar šī Nolikuma 4. pielikumu.

31. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

32. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši MK noteikumu Nr. 799 2. pielikumam, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību.

33. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

34. Informēt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpēs, kurās ir organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības.

35. Nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

XI. Atbildība

36. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

37. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīga par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

XII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums

38. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pašvaldības saistošo noteikumu par licencēto makšķerēšanu pilna teksta publicēšanas Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Saldus Novada Vēstis" un tā darbības ilgums līdz 2026. gada 31. decembrim.

XIII. Nolikuma pielikumi

39. Ezeres dzirnavu dīķa un Sustes dīķa robežu shēma – pielikumi 1A, 1B.

40. Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikumi 2A, 2B, 2C.

41. Makšķernieku lomu uzskaites anketa – 3. pielikums.

42. Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa apsaimniekošanas plāns 2021.–2026. gadam – 4. pielikums.

43. Saskaņojums ar Robertu Ligeru, Ezeres dzirnavu dīķi piederošās zemes daļu īpašnieku (kadastra Nr. 84480060026) 5. pielikums.

44. Makšķerēšanas nolikuma saskaņojums – 6. pielikums.

1A. pielikums
Ezeres Dzirnavu dīķa shēma

 

Licencētās makšķerēšanas robežu punktu koordinātas

56°24'19.3"N 22°21'51.3"E

56°24'29.2"N 22°22'53.2"E

1B. pielikums
Sustes dīķa shēma

Licencētās makšķerēšanas robežu punktu koordinātas

56°24'37.5"N 22°21'36.1"E

56°24'58.8"N 22°22'04.5"E

Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.,

LV-3891, tālr. nr. 371 22088757

ezeresmk@inbox.lv

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus.

Izdota ______________________________
makšķernieka vārds, uzvārds

___________________________________
( personas kods)

Tālruņa Nr. _________________________

e-pasts ____________________________

Atļauts makšķerēt Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tikai ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot tās iegādes vietā vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas vai piecu dienu laikā nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam uz e-pastu ezeresmk@inbox.lv

202__. g."___".__________

Licences cena 4,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

   
 

(paraksts)

 

Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.,

LV-3891, tālr. nr. 371 22088757

ezeresmk@inbox.lv

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus.

Izdota ______________________________
makšķernieka vārds, uzvārds

___________________________________
( personas kods)

Tālruņa Nr. _________________________

e-pasts ____________________________

Atļauts makšķerēt Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tikai ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot tās iegādes vietā vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas vai piecu dienu laikā nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam uz e-pastu ezeresmk@inbox.lv

202__. g."___".__________

Licences cena 4,00 euro

Licences saņēmējs  
 

(paraksts)

 
Licences izsniedzējs  
 

(paraksts)

 

202___. g."____"._____________

Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.,

LV-3891, tālr. nr. 371 22088757

ezeresmk@inbox.lv

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas.

Izdota _______________________________
makšķernieka vārds, uzvārds

___________________________________
( personas kods)

Tālruņa Nr. _________________________

e-pasts ____________________________

Atļauts makšķerēt Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tikai ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot tās iegādes vietā vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas vai piecu dienu laikā nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam uz e-pastu ezeresmk@inbox.lv

202__. g."___".__________

Licences cena 5,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

   
 

(paraksts)

 

 

Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.,

LV-3891, tālr. nr. 371 22088757

ezeresmk@inbox.lv

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas.

Izdota _____________________________
makšķernieka vārds, uzvārds

___________________________________
( personas kods)

Tālruņa Nr. _________________________

e-pasts ____________________________

Atļauts makšķerēt Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tikai ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot tās iegādes vietā vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas vai piecu dienu laikā nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam uz e-pastu ezeresmk@inbox.lv

202__. g."___".__________

Licences cena 5,00 euro

Licences saņēmējs  
 

(paraksts)

 
Licences izsniedzējs  
 

(paraksts)

 
  

(z.v.)

 

202___. g."____"._____________

Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.,

LV-3891, tālr. nr. 371 22088757

ezeresmk@inbox.lv

Gada bezmaksas licence Nr.____

(makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas)

Izdota ______________________________
makšķernieka vārds, uzvārds

___________________________________
( personas kods)

Tālruņa Nr. _________________________

e-pasts ____________________________

Atļauts makšķerēt Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tikai ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

no 202__. g."____".___________

līdz 202__. g."____".__________

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot tās iegādes vietā vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas vai piecu dienu laikā nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam uz e-pastu ezeresmk@inbox.lv

Licences cena bezmaksas

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

   
 

(paraksts)

 

 

Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.,

LV-3891, tālr. nr. 371 22088757

ezeresmk@inbox.lv

Gada bezmaksas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas)

Izdota ______________________________
makšķernieka vārds, uzvārds

___________________________________
( personas kods)

Tālruņa Nr. _________________________

e-pasts ____________________________

Atļauts makšķerēt Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī tikai ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

no 202__. g."____".___________

līdz 202__. g."____".__________

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot tās iegādes vietā vai lomu uzskaites kastītē pie Sustes dīķa atpūtas vietas vai piecu dienu laikā nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam uz e-pastu ezeresmk@inbox.lv

Licences cena bezmaksas

Licences saņēmējs  
 

(paraksts)

 
Licences izsniedzējs  
 

(paraksts)

 
  

(z.v.)

 

202___. g."____"._____________

3. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī
Makšķernieku lomu uzskaite Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī
DatumsŪdenstilpe (Ezeres dzirnavu vai Sustes dīķis)Makšķerēšanas ilgums (stundas)Zivju sugaZivju skaits (gab.)Zivju svars (kg)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Licences nr.___________

Makšķernieku pienākums ir piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, licenci nodot iepriekš zvanot uz licencē norādīto tālruņa numuru vai ielikt pie Sustes dīķa labiekārtotajā atpūtas vietā, novietotajā lomu uzskaites kastītē, vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja formā nepietiek vietas loma reģistrācijai, tad loma uzskaiti jāturpina uz atsevišķas lapas. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs lomu uzskaites anketas, kur licences iegādātas, šī nolikuma minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Paraksts

___________________ ___________________

 
 

/vārds, uzvārds atšifrējums/

 
4. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī
EZERES DZIRNAVU UN SUSTES DĪĶA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 2021.–2026. GADAM

Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai.

Nr.p.k.Darbu veids2021. g2022. g2023. g2024. g2025. g.2026. g.
1.Iepirkt un makšķerniekiem iznomāt laivas 1 gab. 1 gab. 1 gab.
2.Ūdenskrātuvē ielaist zandarta mazuļus:

Karpas svarā līdz 1 kg

Zivju mazuļu ielaišana jāveic kopā ar pašvaldības pārstāvjiem.

800

500

800

800

500

800

500

800

800

3.Makšķerēšanas vietu sagatavošana111111
4.Ūdenskrātuves krastu sakopšanapastāvīgipastāvīgipastāvīgipastāvīgipastāvīgipastāvīgi
5.Mehāniski izpļaujot – samazināt ūdenskrātuves akvatorija aizaugšanu0,5 ha0,5ha0,5 ha0,5 ha0,5 ha0,5 ha
6.Izveidot atpūtas un ugunskura vietas111111
5. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī

Saskaņojums ar Robertu Ligeru
Ezeres dzirnavu dīķa piederošās dīķa zemes daļas īpašnieku
(kadastra Nr. 84480060026)

Ezere, 2021. gada 8. novembrī

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī, pret to nav iebildumi.

Roberts Ligers
Personas kods
paraksts
6. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī
Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ezeres Dzirnavu un Sustes dīķī

1. Zemkopības ministrija:

SASKAŅOTS

2021. g. 11. novembrī

ZM Zivsaimniecības departamenta

direktors N. Riekstiņš

e-paraksts

2. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts":

SASKAŅOTS

2021. g. 24. novembrī

"BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta

vadītājs D. Ustups

e-paraksts

3. Valsts vides dienests:

SASKAŅOTS

2021. g. 26. novembrī

VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldes

direktore E. MAHTA

e-paraksts

4. Saldus novada pašvaldība:

SASKAŅOTS:

Ar Saldus novada domes pieņemtiem

Saistošiem noteikumiem 30.11.2021.

Saldus novada domes

priekšsēdētājs M. Zusts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 72Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 30.12.2021. OP numurs: 2021/252.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328863
{"selected":{"value":"01.03.2023","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2023","iso_value":"2023\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-28.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"