Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 106 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā".
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

Valmierā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 16, 23. §)
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai:

2.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

2.2. kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

2.3. citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā;

2.4. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.

3. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai tās likumiskais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā, un, ja Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz Pašvaldība.

4. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu, vai piesaista pakalpojuma sniegšanai atbilstošu pakalpojuma sniedzēju.

5. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

II. Sociālo pakalpojumu veidi

6. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

6.1. sociālā darba pakalpojums;

6.2. psihologa pakalpojums;

6.3. krīzes centra pakalpojums;

6.4. naktspatversmes pakalpojums;

6.5. dienas aprūpes centra pakalpojums;

6.5.1 dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

6.6. aprūpes mājās pakalpojums;

6.7. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

6.8. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

6.9. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

6.10. izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpojums;

6.11. ģimenes asistenta pakalpojums;

6.12. atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums;

6.13. īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums;

6.14. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

6.15. dienas centra pakalpojums;

6.16. specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

6.17. aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

6.18. speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Pārvaldē iesniedz iesniegumu un dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, izņemot, lai saņemtu naktspatversmes, dienas centra un krīzes centra pakalpojumu.

8. Pārvalde pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas tos izvērtē un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomas regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

9. Sociālo pakalpojumu saturs un apjoms tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

IV. Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība

10. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.10., 6.11., 6.12. un 6.17.apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi, kā izņēmums ir šo noteikumu 16. punktā minētais gadījums.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

11. Samaksa par noteikumu 6.5.1, 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.14., 6.16. un 6.18. apakšpunktā minētiem sociālajiem pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta noteikumos par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

12. Ja klients saņem īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).

13. (Svītrots ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

14. (Svītrots ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

15. Noteikumu 6.6., 6.7., 6.8. un 6.9. apakšpunktā minēto pakalpojumu maksa nosakāma par kalendāro mēnesi. Ja persona pakalpojumu saņem nepilnu mēnesi, maksa nosakāma procentuāli dienu skaitam.

16. Ja noslēgts uztura līgums, sociālā pakalpojuma finansējuma apjoms no Pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segts, vērtējot līgumā noteikto uztura apjomu.

17. Pārvaldei atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu sociālā pakalpojuma saņēmējam un/vai viņa likumiskajam apgādniekam labvēlīgāku sociālā pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā sociālā pakalpojuma saņēmēja un/vai viņa likumiskā apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.

V. Sociālā darba pakalpojums

18. Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

19. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Pārvalde vai cits sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Pašvaldību.

VI. Psihologa pakalpojums

20. Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai kurām sociālā darba speciālists noteicis psihologa pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

21. Psihologa pakalpojumu sniedz Pārvalde saskaņā ar tās struktūrvienību sociālā darba speciālistu izsniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai vai cits pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Pašvaldību.

VII. Krīzes centra pakalpojums

22. Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.

23. Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras nonākušas krīzes situācijās.

24. Krīzes centra pakalpojumu var saņemt, pamatojoties uz Pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.

VIII. Naktspatversmes pakalpojums

25. Naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgām personām bez dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).

26. Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, personai, ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

IX. Dienas aprūpes centra pakalpojums

27. Dienas aprūpes centra pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personu grupām, kurām ir izteiktas socializācijas grūtības.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

28. Dienas aprūpes centra pakalpojumā tiek nodrošināta uzraudzība un individuāls atbalsts, palīdzība pašaprūpē, sociālā darba speciālista konsultācijas, kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšana, mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšana, fiziskās aktivitātes, brīvā laika un relaksējošas nodarbības, speciālistu konsultācija un pastaigas svaigā gaisā.

IX.1 Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

(Nodaļa Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

28.1 Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Dienas aprūpes centrs personām ar GRT) dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

28.2 Dienas aprūpes centra personām ar GRT pakalpojums tiek nodrošināts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

28.3 Ja ir apmierināts pieprasījums pēc Pārvaldes sniegtā Dienas aprūpes centra personām ar GRT pakalpojuma Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros un Dienas aprūpes centros, kur pakalpojumu sniedz Pārvalde, ir pieejamas brīvas vietas, Dienas aprūpes centra personām ar GRT pakalpojums tiek sniegts citām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atbilst šo noteikumu 28.2 punktā noteiktajiem kritērijiem.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

28.4 Dienas aprūpes centra personām ar GRT pakalpojums, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros vai tiek sniegts šo projektu īstenošanas rezultātā Valmieras novada pašvaldības izveidotajos infrastruktūras objektos, tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par dienas aprūpes centra personām ar GRT pakalpojumu veicama atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtībai.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

X. Aprūpes mājās pakalpojums

29. Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt.

30. Aprūpes mājās pakalpojums personai tiek piešķirts uz noteiktu laiku atbilstoši klienta vajadzībām, situācijai un izvērtējot klienta apstākļus. Klientu izvērtēšana un aprūpes līmeņa noteikšana notiek Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā.

31. Pakalpojumu par Pašvaldības līdzekļiem var saņemt:

31.1. personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

31.2. pilngadīga persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu valstī.

32. Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo darba algu mēnesī, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp klienta maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz Pašvaldība.

XI. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

33. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, diennakts sociālo aprūpi institūcijā, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām.

34. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma nonākušas situācijā, kad vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības, pašām sevi aprūpējot, un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām. Lēmumu par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu pieņem Pārvalde.

35. Ja īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izmaksas daļēji vai pilnībā tiek segtas no Pašvaldības budžeta, kalendārā gada ietvaros minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 60 dienām. Pārvaldei atsevišķos gadījumos ir tiesības pagarināt pakalpojuma saņemšanas termiņu, ja personai nepieciešama sociālā aprūpe un to nav iespējams aizstāt ar citu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.

XII. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

36. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā ir sociālais pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpi mājās pakalpojumu, ko apliecina sociālā darba speciālista novērtējums atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam.

37. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nodrošina personu ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

38. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām sniegšanu nodrošina Pašvaldības iestāde vai cits ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs.

XIII. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem

39. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

40. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras novada Bāriņtiesa, ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē.

XIV. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

41. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

42. Sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības nodrošina sociālā riska ģimenēm ar bērniem, kurām šis pakalpojums iekļauts sociālās rehabilitācijas plānā, atbilstoši sociālās rehabilitācijas plānā noteiktam apjomam.

XV. Ģimenes asistenta pakalpojums

43. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina atbalstu un apmācību ģimenēm ar bērniem, kurās sociālo un veselības traucējumu dēļ vecāki nepietiekami nodrošina bērnu vajadzības, pastāv augsts risks aizgādības tiesību pārtraukšanai, kā arī laika periodā no to pārtraukšanas līdz atjaunošanai. Pakalpojuma mērķis ir novērst augstos riskus, atjaunot vai uzlabot vecāku funkcionēšanas spējas, lai bērniem būtu iespēja uzaugt bioloģiskajā ģimenē.

44. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir uz laika periodu no trīs līdz sešiem mēnešiem, līdz 10 stundām nedēļā, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

XVI. Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums

45. Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums nodrošina atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.

46. Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojumu piešķir līdz trīs mēnešiem, līdz 40 stundām mēnesī. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar Pārvaldes lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem:

46.1. ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumus, kad konkrētais bērns saņem aprūpes pakalpojumu;

46.2. viena vecāka ģimenei, kura audzina divus vai vairāk bērnus līdz septiņu gadu vecumam vecāka vai kāda no bērniem slimības gadījumā, ja nepieciešama ārstēšana stacionārā un ģimenei nav citas atbalsta personas;

46.3. viena vecāka ģimenei, kurā vecākam ir garīgās un/vai psihiskās veselības traucējumi un kura audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam;

46.4. ģimenei, kurā bērnam sastādīta uzvedības korekcijas programma, kurā iekļauts atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums;

46.5. pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā, lai saņemtu atbalstu integrēšanai sabiedrībā.

XVII. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums

47. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.

48. Tiesības saņemt īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu ir personām un ģimenēm, tai skaitā ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa, kuru pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras sadarbojas ar Pārvaldi un/vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai uzlabotu savu sociālo situāciju, un kuras saņēmušas Pārvaldes nosūtījumu.

49. Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz trīs mēnešiem gadā.

XVIII. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

50. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

51. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu sniedz vai nodrošina pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

52. Ja ir apmierināts pieprasījums pēc Pārvaldes sniegtā grupu dzīvokļa pakalpojuma Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros un ir pieejamas brīvas Pārvaldes sniegtā grupu dzīvokļa pakalpojuma vietas, grupu dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts citām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atbilst šo noteikumu 51. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

53. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja personai ir noteiktas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai vai personai piešķirts cits atbilstošs sociālais pakalpojums, vai persona uzsākusi patstāvīgu dzīvi. Šādos gadījumos pakalpojums sniedzams līdz cita atbilstoša sociālā vai veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi no lēmuma par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzējs šajā laikā sadarbībā ar Pārvaldi aktīvi iesaistās klienta sociālo problēmu un mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī nodrošina personas uzraudzību.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

53.1 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros vai tiek sniegts šo projektu īstenošanas rezultātā Valmieras novada pašvaldības izveidotajos infrastruktūras objektos, tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Pārvaldes budžeta līdzekļiem, citos gadījumos samaksa par grupu dzīvokļa pakalpojumu un maksa par grupu mājas (dzīvokļa) dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu īri un ekspluatāciju, t.sk. apkuri (atbilstoši lietojamai daļai), tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par grupu dzīvokļu (māju) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

XIX. Dienas centra pakalpojums

54. Dienas centra pakalpojums tiek nodrošināts bērnam no daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

55. Dienas centrā pēc vajadzības nodrošina izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, sociālo prasmju attīstību, ēdināšanu, higiēnas pakalpojumus, atbalsta un izglītojošo grupu nodarbības.

XX. Specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

(Nodaļas nosaukums Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

56. Specializētās darbnīcas pakalpojums tiek nodrošināts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

57. Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver:

57.1. klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;

57.2. darba iemaņu apguvi;

57.3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;

57.4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;

57.5. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

57.6. brīvā laika pasākumus.

57.1 Pašvaldība sniedz vai nodrošina specializēto darbnīcu pakalpojumu personām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

57.2 Ja ir apmierināts pieprasījums pēc Pārvaldes sniegtā specializēto darbnīcu pakalpojuma Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros un ja specializētajās darbnīcas, kur Pārvalde sniedz šo pakalpojumu, ir pieejamas brīvas vietas, specializēto darbnīcu pakalpojums tiek sniegts citām personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgajā vecumā, kuras atbilst šo noteikumu 57.1 punktā minētajiem kritērijiem.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

57.3 Specializēto darbnīcu pakalpojums, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros vai tiek sniegts šo projektu īstenošanas rezultātā Pašvaldības izveidotajos infrastruktūras objektos, tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par specializēto darbnīcu pakalpojumu veicama atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtībai.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

XXI. Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti

58. Aprūpes pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi piešķir, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, un, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Pārvalde ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.

59. Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi tiek izbeigts, ja persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai, ja persona saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes mājās pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros, par to pieņemot lēmumu.

60. Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi var tikt izbeigts, beidzoties apstākļiem, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma piešķiršanai, vai pārtraukts līdz brīdim, kad beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, par to pieņemot lēmumu.

61. Prasības aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi sniedzējam noteiktas sociālo pakalpojumu jomas regulējošajos normatīvajos aktos.

62. Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti tiek piešķirts, ja ir izmantots pilnā apjomā (un ir nepietiekošs) Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313, "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" ietvaros piešķirtais aprūpes pakalpojums.

XXI.1 Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

(Nodaļa Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

62.1 Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – Speciālistu pakalpojumi) nodrošina konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

62.2 Speciālistu pakalpojumi ietver:

62.2 1. atbalsta grupas un grupu nodarbības;

62.2 2. psihologu;

62.2 3. fizioterapeitu;

62.2 4. mākslas terapiju;

62.2 5. logopēdu;

62.2 6. psihoterapeitu;

62.2 7. sociālo darbinieku;

62.2 8. citu speciālistu konsultācijas vai nodarbības pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

62.Tiesības saņemt Speciālistu pakalpojumus ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

62.4 Ja ir apmierināts pieprasījums pēc Pārvaldes sniegtā Speciālistu pakalpojuma Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros un sociālās rehabilitācijas centrā, kur pakalpojumu sniedz Pārvalde, ir pieejamas brīvas vietas, Speciālista pakalpojums tiek sniegts citām personām, kuras atbilst šo noteikumu 62.3 punktā noteiktajiem kritērijiem.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

62.5 Speciālistu pakalpojums tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros vai tiek sniegts šo projektu īstenošanas rezultātā Valmieras novada pašvaldības izveidotajos infrastruktūras objektos, tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par speciālistu pakalpojumu veicama atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtībai.

(Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

XXII. Gadījumi, kad sociālo pakalpojumu nesniedz, pārtrauc vai izbeidz sniegt

63. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus nesniedz vai pārtrauc sniegt šādos gadījumos:

63.1. personai sociālais pakalpojums ir piešķirts, bet persona neiesniedz spēkā esošu iztikas līdzekļu deklarāciju samaksas par sociālo pakalpojumu noteikšanai (neattiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuri pilnā apmērā tiek finansēti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas ienākumus), kā arī citus pakalpojuma saņemšanu pamatojošus dokumentus;

63.2. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

63.3. persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;

63.4. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

63.5. persona vai tās likumiskais apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

63.6. persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai citiem klientiem.

64. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus nesniedz vai pārtrauc sniegt līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma nesniegšanai vai pārtraukšanai.

65. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

65.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

65.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

65.3. sociālais pakalpojums tiek sniegts cita sociālā pakalpojuma ietvaros (vai personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā);

65.4. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;

65.5. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

65.6. iestājusies personas nāve.

66. Pašvaldības nodrošināto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem izbeidz sniegt, ja:

66.1. Valmieras novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;

66.2. Valmieras novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

66.3. bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi.

XXIII. Noslēguma jautājumi

67. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

68. Atzīt par spēku zaudējušu:

68.1. Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 2/2019 "Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā";

68.2. Burtnieku novada pašvaldības 2013. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4/2013 "Burtnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

68.3. Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2016 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldībā";

68.4. Kocēnu novada domes 2019. gada 26. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3/2019 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Kocēnu novadā";

68.5. Kocēnu novada domes 2016. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 9/2016 "Kocēnu novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

68.6. Mazsalacas novada pašvaldības 2012. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 21 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā";

68.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2014. gada 18. jūnija saistošos noteikumus Nr. 9 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā";

68.8. Naukšēnu novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 12/2015 "Naukšēnu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

68.9. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 23/2014 "Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību";

68.10. Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 30.12.2021. OP numurs: 2021/252.22
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328844
{"selected":{"value":"16.06.2022","content":"<font class='s-1'>16.06.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2022","iso_value":"2022\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-15.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.06.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"