Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 885

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 79. §)
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar 
Izglītības likuma 14. panta 26. punktu un
Profesionālās izglītības likuma 31. panta 2.2 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (turpmāk – programma);

1.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu (turpmāk – grupa) rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu (turpmāk – kritēriji un nosacījumi) (1. pielikums).

2. Līdzekļus akreditētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) akreditētu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta (turpmāk – dotācija) piešķir atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem.

3. Dotācija ietver finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai.

4. Lai saņemtu dotāciju nākamajā budžeta gadā, izglītības iestāde līdz kārtējā gada 15. oktobrim Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) ievada un apstiprina iesniegumā (2. pielikums) norādīto informāciju par grupu skaitu. Ja iesniegumu iesniedz izglītības iestāde, kurai ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes statuss, iesniegumu sistēmā saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju.

5. Iesniegumam atbilstoši šo noteikumu 3., 4. un 5. pielikumam pievieno informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi attiecīgajā akreditētas izglītības iestādes grupā iepriekšējā mācību gadā. Informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupās sistēmā saskaņo ar Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto attiecīgā sporta veida federāciju.

(MK 01.03.2022. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

6. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) dotāciju atbilstoši attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam aprēķina un sadala sākuma sagatavošanas grupām, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, sporta meistarības pilnveidošanas pirmā, otrā un trešā apmācības gada grupām un augstākās sporta meistarības grupām, pamatojoties uz kritēriju un nosacījumu izpildi. 

7. Dotācija attiecīgajā budžeta gadā vienam izglītojamam tiek piešķirta par vienas izglītības programmas apguvi vienā izglītības iestādē.

8. Izglītības iestādei piešķiramās dotācijas apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                                   Fp = Fp(1) + Fp(2), kur

Fp – izglītības iestādei piešķiramais kopējais finansējums;
Fp(1) – izglītības iestādei piešķiramā finansējuma daļa, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                                    Fp(1) = Dot         x ΣF(1)MAXi, kur
                                                ΣF(1)MAX

Dot – kārtējā gada budžeta likumā plānotais finansējums;
ΣF(1)MAX – kopējais nepieciešamais finansējuma nodrošinājums iepriekšējā budžeta gadā finansētajām izglītības iestādēm, ko aprēķina, ievērojot pieprasīto pedagoģisko likmju skaitu katrā izglītības iestādē, kas nepārsniedz izglītības iestādē iepriekšējā budžeta gadā valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitu;
F(1)MAXi – maksimālā finansējuma nodrošinājums izglītības iestādei gadā, ko aprēķina, ievērojot pieprasīto pedagoģisko likmju skaitu, kas nepārsniedz izglītības iestādē iepriekšējā budžeta gadā valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitu.
Piezīme. Dot           ≤ 1 (jābūt mazākam par 1 vai vienādam ar 1).
             ΣF(1)MAX

Fp(2) – izglītības iestādei piešķiramā finansējuma daļa, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                                    Fp(2) = Fp(1)ATL x ΣF(2)MAXi, kur
                                                ΣF(2)MAX

Fp(1)ATL – atlikumu kopsumma, ja izglītības iestādes pieprasītais pedagoģisko likmju skaits budžeta gadam ir mazāks nekā iepriekšējā budžeta gadā valsts finansētais pedagoģisko likmju skaits;
ΣF(2)MAX – kopējais nepieciešamais finansējuma nodrošinājums, ko aprēķina iepriekšējā budžeta gadā finansētajām izglītības iestādēm, ievērojot izglītības iestādes iepriekšējā budžeta gadā pieprasīto pedagoģisko likmju skaitu, kas pārsniedz izglītības iestādei iepriekšējam budžeta gadam valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitu;
F(2)MAXi – maksimālā finansējuma nodrošinājums izglītības iestādei gadā, ko aprēķina iepriekšējā budžeta gadā finansētajai izglītības iestādei, ievērojot iepriekšējā budžeta gadā pieprasīto pedagoģisko likmju skaitu, kas pārsniedz izglītības iestādei iepriekšējam budžeta gadam valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitu.
Piezīme. Fp(1)ATL ≤ ΣF(2)MAX (jābūt mazākam par ΣF(2)MAX vai vienādam ar ΣF(2)MAX).

(MK 30.08.2002. noteikumu Nr. 539 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

8.1 Ja pēc šo noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā piešķirtā finansējuma veidojas valsts finansējamo pedagoģisko likmju atlikums, to sadala proporcionāli visām izglītības iestādēm, nepārsniedzot budžeta gadam pieprasīto pedagoģisko likmju skaitu.

(MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 539 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

9. Pedagoģiskajām likmēm nepieciešamo finansējumu aprēķina, ievērojot:

9.1. grupas stundu skaitu nedēļā (6. pielikums);

9.2. pedagogu darba samaksu regulējošajos normatīvajos aktos profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem noteiktās darba slodzes, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, nodarbību sagatavošanai paredzētās stundas;

9.3. vienas darba likmes stundu skaitu;

9.4. pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi;

9.5. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru;

9.6. koeficientu 1,14 papildus nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 14 procentu apmērā no attiecīgajai izglītības iestādei aprēķinātās dotācijas – piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

9.7. grupu skaitu.

(MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 539 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

10. Ja airēšanā, airēšanas slalomā, BMX, burāšanā, biatlonā, daiļslidošanā, hokejā, kalnu slēpošanā, kamaniņu sportā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, modernajā pieccīņā, riteņbraukšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, svarcelšanā, šorttrekā, triatlonā, ziemeļu divcīņā sistēmā sākuma sagatavošanas grupā, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupā izglītojamo skaits pārsniedz minimālo izglītojamo skaitu (saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā noteikto skaitu) un grupai sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai, grupai nepieciešamo finansējumu aprēķina, grupas stundu skaitam nedēļā papildus pievienojot sešas stundas nedēļā.

11. Ministrija izvērtē šo noteikumu 4. punktā minētos iesniegumus:

11.1. ievērojot sistēmā ievietoto informāciju uz 15. oktobri:

11.1.1. par grupu skaitu, kritēriju un nosacījumu izpildi atbilstoši 1. pielikumam un ievērojot nosacījumu, ka rezultativitātes kritēriju prasības izpildījis minimālais grupas izglītojamo skaits;

11.1.2. ievērojot šo noteikumu 1. pielikuma piezīmēs noteiktās prasības;

11.2. ņemot vērā, ka sacensību rezultāti ir pieejami izglītības iestādes vai sporta veida federācijas oficiālajā tīmekļvietnē;

11.3. konstatējot grupas neatbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām, grupu neiekļauj valsts finansējamo skaitā un sistēmā izdara atzīmi "Neatbilst MK noteikumiem".

12. Izglītības un zinātnes ministrs izdod rīkojumu par dotācijas sadali. Ministrija rīkojumu par dotācijas sadali un tam pievienoto izglītības iestāžu finansēšanas plānu pa ceturkšņiem nosūta izglītības iestādei. Izglītības iestāde līdz 15. martam iesniedz ministrijai precizējumus finansēšanas plānā. Ministrija, pamatojoties uz iesniegtajiem precizējumiem finansēšanas plānā, precizē finansēšanas plānu un sagatavo rīkojumam par dotācijas sadali pievienotā finansēšanas plāna grozījumus.

13. Lēmumu par atteikumu piešķirt valsts finansējumu izglītības un zinātnes ministrs pieņem, ja izglītības iestādes iesniegumā nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

14. Ministrija rakstiski informē izglītības iestādes dibinātāju par atteikumu piešķirt valsts finansējumu.

15. Izglītības iestādes dibinātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad izglītības iestāde saņēmusi šo noteikumu 12. punktā minēto rīkojumu par dotācijas sadali, nosūta ministrijai šādu informāciju:

15.1. izglītības iestādes un tās dibinātāja nosaukums;

15.2. izglītības iestādes dibinātāja reģistrācijas numurs;

15.3. izglītības iestādes dibinātāja norēķinu konta numurs.

15.1 Izglītības iestādes dibinātājam līdz kārtējā gada 15. martam ir tiesības rakstveidā ierosināt ministrijai veikt grozījumus rīkojumā par dotācijas sadali, dibinātājam aprēķinātās kopējās dotācijas ietvaros veicot dotācijas iekšējo pārdali (ne vairāk kā 15 procentu apmērā no dibinātājam aprēķinātās kopējās dotācijas apmēra) starp tā dibinātajām izglītības iestādēm. Ministrija apkopo šajā punktā minētos dibinātāju ierosinājumus un veic attiecīgus grozījumus šo noteikumu 12. punktā minētajā rīkojumā un finansēšanas plānā, par to informējot izglītības iestāžu dibinātājus un izglītības iestādes.

(MK 01.03.2022. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

16. Ministrija pārskaita finansējumu izglītības iestādes dibinātājam uz šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto izglītības iestādes dibinātāja norēķinu kontu. Izglītības iestādes dibinātājam ir tiesības finansējumu pārskaitīt uz izglītības iestādes norēķinu kontu, kuru izglītības iestāde drīkst izmantot tikai šajos noteikumos minētā finansējuma administrēšanai. Pārskaitījumu veic atbilstoši finansēšanas plānam, kas pievienots šo noteikumu 12. punktā minētajam rīkojumam par dotācijas sadali un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

(MK 01.03.2022. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

17. Izglītības iestādes dibinātājs, pamatojoties uz šo noteikumu 12. punktā minēto rīkojumu par dotācijas sadali: 

17.1. saņemtos valsts budžeta līdzekļus izlieto programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu (sporta treneru) darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā sistēmā ievadīto un apstiprināto informāciju par  programmu, izglītojamo un grupu skaitu un šo noteikumu 11.3. apakšpunktā norādītajām ministrijas veiktajām izmaiņām par grupas neatbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām;

17.2. nodrošina saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un tam paredzētajam mērķim līdz kārtējā gada  31. decembrim;

17.3. nekavējoties informē ministriju gadījumā, ja radušies šķēršļi saistībā ar finansējuma izlietojumu šo noteikumu 17.1.  un 17.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

18. Izglītības iestādes dibinātājs līdz nākamā gada 10. janvārim sagatavo pārskatu (7. pielikums) par iepriekšējā gada dotācijas izlietojumu un iesniedz to, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumā ePārskati pieejamo veidlapu, papildus pārskatam pievienojot konta izrakstu par finansējuma izlietojumu pārskata periodā. Pārskatā uzrādīto atlikumu uz pārskata perioda beigām (atbilstoši 7. pielikuma ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām") pēc uzkrāšanas principa izglītības iestādes dibinātājam ir pienākums līdz nākamā gada 1. martam atmaksāt ministrijai.

(MK 30.08.2002. noteikumu Nr. 539 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

19. Ministrija mēneša laikā ePārskatu sistēmā pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu.

20. Ministrijai ir tiesības no izglītības iestādes pieprasīt jebkāda veida informāciju par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

21. Ministrija ir tiesīga:

21.1. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

21.2. bez iepriekšēja brīdinājuma veikt pārbaudes par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu izglītības iestādē;

21.3. samazināt izglītības iestādei dotācijas apmēru nākamajam budžeta gadam papildus pieaicinātajam pedagogam piešķirtā finansējuma apmērā, ja tā konstatē, ka izglītības iestādē šo noteikumu 10. punktā noteiktajam papildus pieaicinātajam pedagogam, kurš sistēmā piesaistīts grupai šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā, dotācijas piešķiršanas budžeta gadā nav tarificētas grupai noteiktās papildu stundas;

21.4. pārtraukt dotācijas izmaksu, ja:

21.4.1. ir beidzies izglītības iestādes vai programmas akreditācijas termiņš;

21.4.2. ir anulēta izglītības iestādes attiecīgās programmas īstenošanai izsniegtā licence vai beidzies tās derīguma termiņš;

21.4.3. izglītības iestāde vai tās dibinātājs nepilda šajos noteikumos noteiktās saistības vai nepilda tās pienācīgā kārtā;

21.4.4. pastāv citi apstākļi, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem liedz ministrijai tiesības piešķirt vai izglītības iestādei vai tās dibinātājam saņemt dotāciju;

21.5. pieprasīt jau pārskaitītā finansējuma atmaksu, ja piešķirtais finansējums ir izlietots neatbilstoši mērķim.

22. Noteikumus piemēro atbilstoši valsts budžetā attiecīgajam gadam šim mērķim paredzētajam finansējumam.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumus Nr. 508 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 173. nr.).

24. Šo noteikumu 1. pielikums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī. Līdz minētajam datumam profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu  Nr. 508 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" 1. pielikumam.  

25. Šo noteikumu 10. punktu attiecībā uz grupai nepieciešamā finansējuma aprēķinu sākuma sagatavošanas grupām, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, kurām sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, piemēro ar 2022. gada 1. janvāri.

26. Šo noteikumu 10. punktu  attiecībā uz sporta veidiem, kuros grupām sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai,  piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

27. Šo noteikumu 1. pielikuma 2.5., 2.23., 2.39. un 2.42. apakšpunktā noteiktajiem sporta veidiem grupu komplektēšanu var uzsākt ar 2022. gada 1. septembri.

28. Dotāciju atbilstoši šo noteikumu  1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem  piešķir, sākot ar 2024. gada 1. janvāri. Līdz minētajam datumam dotāciju piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu  Nr. 508 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem.

29. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu
 

1. Šajā pielikumā ir lietoti šādi termini un saīsinājumi:

1.1. kontrolnormatīvi – attiecīgā sporta veida federācijā apstiprināts, noteiktam grupas kvalifikācijas līmenim atbilstošs fiziskās sagatavotības testu komplekss un tā izpildes kritēriji;

1.2. Latvijas valsts izlases dalībnieks – izglītojamais, kurš attiecīgajā sporta veidā valsts izlases sastāvā piedalās sporta federācijas kalendārā iekļautajās starptautiskajās sacensībās;

1.3. Latvijas valsts izlases kandidāts – izglītojamais, kurš iekļauts attiecīgās sporta federācijas izlašu vai paplašinātajos izlašu kandidātu sarakstos;

1.4. mini basketbols – basketbola spēle ar atvieglotiem noteikumiem atbilstoši vecumposma īpatnībām;

1.5. oficiālās sacensības – sacensības labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kuras noris atbilstoši sacensību organizatora apstiprinātam sacensību nolikumam un kuras iekļautas izglītības iestādes sacensību kalendārā;

1.6. starptautiskās sacensības – starptautiskās sporta federācijas kalendārā iekļautās sporta sacensības;

1.7. valsts sacensības – Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta veidu sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības, valsts čempionāti un kausa izcīņas jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem;

1.8. ASM – augstākās sporta meistarības grupa;

1.9. FIG – International Federation of Gymnastics – Starptautiskā Vingrošanas federācija;

1.10. FIS – International Ski Federation – Starptautiskā Slēpošanas federācija;

1.11. LBL2 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzija;

1.12. LBS – biedrība "Latvijas Basketbola savienība";

1.13. LFF – biedrība "Latvijas Futbola federācija";

1.14. LJBL – Latvijas Jaunatnes basketbola līga;

1.15. LJF – biedrība "Latvijas Džudo federācija";

1.16. LHF – biedrība "Latvijas Hokeja federācija";

1.17. LHaF – biedrība "Latvijas Handbola federācija";

1.18. LKF – biedrība "Latvijas Kanoe federācija";

1.19. LKrF – biedrība "Latvijas Karatē federācija";

1.20. LŠF – biedrība "Latvijas Šaušanas federācija";

1.21. LVF – biedrība "Latvijas Volejbola federācija";

1.22. MK – meistarkandidāts;

1.23. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa;

1.24. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa;

1.25. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa;

1.26. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa;

1.27. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa;

1.28. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa;

1.29. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa;

1.30. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa;

1.31. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa;

1.32. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa;

1.33. SSG – sākuma sagatavošanas grupa;

1.34. SMK – sporta meistara kandidāts;

1.35. SM – sporta meistars.

2. Izglītības iestādēs treniņu grupu izglītojamo vecums, skaits grupā un sportiskie sasniegumi atbilst šādiem nosacījumiem un rezultativitātes kritērijiem:

2.1. airēšana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–1210–12Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–1211–13Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–1212–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–1213–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1214–16Dalība vienās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1115–17Dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–916–18Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-75–817–19Dalība piecās valsts sacensībās un divās sacensībās ierindojušies 1.–12.vietā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–718–20Dalība sešās valsts sacensībās. Viens izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–719–21Dalība sešās valsts sacensībās. Viens izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–520–22Dalība sešās valsts sacensībās. Grupā ir divi Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–4

21–23

Dalība sešās valsts sacensībās. Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

2.2. airēšanas slaloms

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–1210–12Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1111–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1112–14Dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1113–15Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–914–16Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-75–815–17Dalība piecās valsts sacensībās, trīs izglītojamie sacensībās ir ierindojušies 1.–15. vietā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–716–18Dalība trijās valsts sacensībās un divi izglītojamie ir ierindojušies 1.–10. vietā vai divi izglītojamie ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāti vai dalībnieki 
10.SMP-24–717–19Dalība trijās valsts sacensībās un divi izglītojamie ir ierindojušies 1.–10. vietā vai divi izglītojamie ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāti vai dalībnieki  
11.SMP-33–518–20Dalība valsts rīkotajās sacensībās. Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–4

19–21

Dalība valsts rīkotajās sacensībās. Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

2.3. badmintons

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–169–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–1310–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1311–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1112–14Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-67–1113–15Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1014–16Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–915–17Dalība septiņās valsts vai starptautiskajās sacensībās (tai skaitā sacensību posmos) un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–716–18Dalība astoņās valsts vai starptautiskajās sacensībās (tai skaitā sacensību posmos) vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–517–19Dalība desmit valsts vai starptautiskajās sacensībās  (tai skaitā sacensību posmos). Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–418–20Dalība desmit valsts vai starptautiskajās sacensībās  (tai skaitā sacensību posmos). Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.4. basketbols1, 2

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–196–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-212–198–10Kontrolnormatīvu izpilde vai dalība oficiālajās sacensībās (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem) 
4.MT-311–189–11Dalība oficiālajās sacensībās, kopskaitā ne mazāk kā 12 spēlēs (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem) un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-410–1610–12Dalība LJBL čempionātā vai dalība oficiālajās sacensībās, kopskaitā ne mazāk kā 16 spēlēs (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem) un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1611–13Dalība LJBL čempionātā vai dalība oficiālajās sacensībās, kopskaitā ne mazāk kā 16 spēlēs (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem) un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-68–1312–14Dalība LJBL čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-78–1313–15Dalība LJBL čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-16–1214–16Dalība LJBL čempionātā vai LBS rīkotajos pieaugušo čempionātos
10.SMP-26–1215–17Dalība LJBL čempionātā vai LBS rīkotajos pieaugušo čempionātos
11.SMP-36–1216–18Dalība LJBL čempionātā vai LBS rīkotajos pieaugušo čempionātos vai izglītojamais ir U-18 Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM6–1217–19Dalība LJBL čempionātā (komanda ierindojusies 1.–8. vietā) vai LBS rīkotajos pieaugušo čempionātos. Grupā ir U-18 vai U-20 Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīmes.1 Drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupas (meitenes un zēni).

2 Lai veicinātu sportiskās meistarības izaugsmi, izvērtējot rezultativitātes kritēriju izpildi MT-6 līdz SMP-3 grupās, var tikt ņemta vērā līdzdalība Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) atzītās sacensībās (ar LBS saskaņojumu).

2.5. basketbols "3 × 3"

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SMP-14–815–17Dalība LJBL čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
2.SMP-24–816–18Dalība 6 (sešos) valsts sacensību posmos (18 spēles) vai grupas izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes izlases dalībnieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, komanda ierindojusies 1.–16. vietā valsts sacensību kopvērtējumā
3.SMP-34–817–19Dalība 7 (septiņos) valsts sacensību posmos (21 spēle) vai grupas izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes izlases dalībnieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, komanda ierindojusies 1.–16. vietā valsts sacensību kopvērtējumā
4.ASM4–818–20Dalība 11 sacensībās, tai skaitā astoņos valsts sacensību posmos (24 spēles), komanda ierindojusies 1.–16. vietā valsts sacensību kopvērtējumā vai grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.6. biatlons

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–127–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-27–119–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1110–12Dalība divās oficiālajās sacensībās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-46–911–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās biatlonā vai distanču slēpošanā vai dalība divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–912–14Dalība trijās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-65–813–15Dalība četrās oficiālu sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-74–614–16Dalība četrās oficiālu sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā, trijās valsts sacensību disciplīnās biatlonā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-13–515–17Dalība piecās oficiālu sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā, trijās valsts vai starptautisku sacensību disciplīnās biatlonā vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-23–516–18Dalība četrās oficiālu sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā, četrās valsts vai starptautisku sacensību disciplīnās biatlonā, vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks. Viens izglītojamais valsts sacensībās ierindojies 1.–10. vietā
11.SMP-33–517–19Dalība četrās oficiālu sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā, dalība četrās valsts vai starptautisku sacensību disciplīnās biatlonā vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks. Viens izglītojamais valsts sacensībās ierindojies 1.–8. vietā
12.ASM2–418–20Dalība piecās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks. Viens izglītojamais valsts sacensībās ierindojies 1.–6. vietā

2.7. BMX

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–126–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–127–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-27–118–10Dalība vienās oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–119–11Dalība divās oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
5.MT-47–1110–12Dalība četrās oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
6.MT-56–911–13Dalība piecās oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
7.MT-65–812–14Dalība sešās oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
8.MT-75–813–15Dalība astoņās oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-13–514–16Dalība desmit oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās. Divi grupas izglītojamie valsts vai starptautiskajās sacensībās ierindojušies 1.–12. vietā vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-23–515–17Dalība desmit oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās. Divi grupas izglītojamie valsts vai starptautiskajās sacensībās ierindojušies 1.–12. vietā vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–516–18Dalība desmit oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās. Divi grupas izglītojamie valsts vai starptautiskajās sacensībās ierindojušies 1.–12. vietā vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Dalība desmit oficiālajās vai valsts vai starptautiskajās sacensībās. Divi grupas izglītojamie valsts vai starptautiskajās sacensībās ierindojušies 1.–8. vietā vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks

2.8. bokss1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–169–11Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-29–1410–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-39–1411–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1312–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1313–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-67–1114–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1015–17Dalība divās valsts sacensībās (izcīnīta 1.–16. vieta) un dalība trijās oficiālajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–916–18Dalība divās valsts sacensībās (izcīnīta 1.–16. vieta), dalība trijās oficiālajās sacensībās un dalība vienās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-25–917–19Dalība divās valsts sacensībās (izcīnīta 1.–16. vieta) vai dalība trijās oficiālajās sacensībās un dalība vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-34–718–20Grupā ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāti vai Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–4

19–21

Grupā ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāti vai Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

Piezīme. 1 Minimālais izglītojamo vecums boksa specializācijai ir desmit gadi.

2.9. brīvā cīņa, grieķu-romiešu cīņa

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu tehniskais izpildījums
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-29–148–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-39–149–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts), izcīnīta 1.–14. vieta un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-67–1112–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās, dalība vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts), izcīnīta 1.–12. vieta, vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1013–15Dalība trijās oficiālajās sacensībās, dalība vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts), izcīnīta 1.–12. vieta, vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–914–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās, dalība vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts), izcīnīta 1.–12. vieta, vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās
10.SMP-25–915–17Dalība piecās oficiālajās sacensībās, dalība vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts), izcīnīta 1.–12. vieta, vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās 
11.SMP-34–716–18Dalība piecās oficiālajās sacensībās, dalība vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts), izcīnīta 1.–12. vieta, vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās 
12.ASM2–4

17–19

Dalība piecās oficiālajās sacensībās (izcīnīta 1.–3. vieta), dalība vienās valsts sacensībās (attiecīgā vecuma Latvijas čempionāts) vai vienās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks (dažādās vecuma grupās)

2.10. burāšana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–127–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-16–98–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-26–99–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-36–910–12Dalība oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-45–811–13Dalība oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-54–612–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai trīs grupas izglītojamie valsts sacensībās izcīnījuši
1.–12. vietu un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-64–613–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai divās starptautiskajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai trīs grupas izglītojamie valsts sacensībās izcīnījuši 1.–12. vietu un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-74–614–16Izglītojamie valsts sacensībās izcīnījuši 1.–12. vietu un kontrolnormatīvu izpilde. Viens izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
9.SMP-13–515–17Izglītojamie valsts sacensībās izcīnījuši 1.–12. vietu. Viens izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-23–516–18Izglītojamie valsts sacensībās izcīnījuši 1.–12. vietu. Viens izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks 
11.SMP-32–417–19Minimālais skaits grupas izglītojamo ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–418–20Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

2.11. daiļslidošana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–156–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–157–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–128–10Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
4.MT-38–129–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
5.MT-47–1110–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–911–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-65–812–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-74–613–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai valsts sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-13–514–16Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai valsts sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases dalībnieks vai Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts 
10.SMP-23–515–17Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai valsts sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases dalībnieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–516–18Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.12. dambrete

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Dalība vienās oficiālajās vai valsts sacensībās
4.MT-38–139–11Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta IV sporta klase
5.MT-48–1310–12Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta III sporta klase
6.MT-58–1311–13Dalība vienās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta II sporta klase
7.MT-66–1012–14Dalība divās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta II sporta klase
8.MT-76–1013–15Dalība divās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta I sporta klase
9.SMP-14–714–16Dalība divās oficiālajās un trijās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta I sporta klase
10.SMP-24–715–17Dalība trijās oficiālajās un trijās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta I sporta klase
11.SMP-33–516–18Dalība četrās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts jaunatnes izlases dalībnieks vai izpildīta SMK norma
12.ASM2–417–19Dalība piecās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai izpildīta SMK norma

2.13. distanču slēpošana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-29–149–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1110–12Dalība trijās oficiālo sacensību disciplīnās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1111–13Dalība trijās oficiālo sacensību disciplīnās un vienā valsts sacensību disciplīnā un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–1012–14Dalība divās oficiālo sacensību disciplīnās un divās valsts sacensību disciplīnās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-65–813–15Dalība divās oficiālo sacensību disciplīnās un trijās valsts sacensību disciplīnās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-74–614–16Dalība divās oficiālo sacensību disciplīnās un četrās valsts sacensību disciplīnās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-13–515–17Dalība trijās oficiālo sacensību disciplīnās un četrās valsts sacensību disciplīnās un divi izglītojamie valsts sacensībās ierindojušies 1.–10. vietā
10.SMP-23–516–18Dalība četrās valsts sacensību disciplīnās un divi izglītojamie ierindojušies 1.–8. vietā vai izglītojamais ir Latvijas jaunatnes izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–5

17–19

Dalība četrās valsts sacensību disciplīnās un divi izglītojamie ierindojušies 1.–6. vietā. Dalība vienā starptautisko sacensību disciplīnā vai izglītojamais ir Latvijas jaunatnes izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–418–20Dalība piecās valsts sacensību disciplīnās un divās starptautisko sacensību disciplīnās vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.14. džudo

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-29–148–10Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-39–149–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība trijās oficiālajās sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās, un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība četrās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-67–1112–14Dalība četrās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1013–15Dalība piecās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–914–16Dalība sešās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, un kontrolnormatīvu izpilde
10.SMP-25–915–17Dalība sešās valsts sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes 
11.SMP-34–716–18Dalība sešās valsts sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, kura treniņu plāns saskaņots ar LJF
12.ASM2–4

17–19

Dalība sešās valsts sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, kura treniņu plāns saskaņots ar LJF

2.15. florbols1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–196–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-212–198–10Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem (atvieglotie noteikumi) un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-311–189–11Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem (atvieglotie noteikumi) un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-410–1610–12Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem (atvieglotie noteikumi) un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1611–13Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem (atvieglotie noteikumi) un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-69–1412–14Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-79–1413–15Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-17–1414–16Dalība Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem un grupā ir Latvijas čempionāta florbolā pieaugušajiem kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-27–1415–17Dalība Latvijas čempionātā jauniešiem vai dalība Latvijas čempionātā florbolā pieaugušajiem un grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-37–1416–18Dalība Latvijas čempionātā dažādās līgās vai dalība Latvijas čempionātā florbolā pieaugušajiem un grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM6–1217–19Minimālajam grupas izglītojamo skaitam dalība Latvijas čempionātā pieaugušajiem (virslīga) vai dalība Latvijas čempionātā pieaugušajiem 1. līgā un grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīme. Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās (meitenes un zēni) SSG, MT-1 līdz MT-5 grupas.

2.16. futbols1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–196–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-212–198–10Dalība vienās oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās, un/vai kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-312–199–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās, un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-412–1910–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās, un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1611–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās vai Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-610–1612–14Dalība vienās oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās vai Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-710–1613–15Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-18–1614–16Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 3. līgas vai 2. līgas, vai 1. līgas, vai dublieru, vai virslīgas čempionātā
10.SMP-28–1615–17Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 3. līgas vai 2. līgas, vai 1. līgas, vai dublieru, vai virslīgas čempionātā
11.SMP-36–1216–18Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 3. līgas vai 2. līgas, vai 1. līgas, vai dublieru, vai virslīgas čempionātā. Grupā ir Latvijas jaunatnes U-17, U-21 vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM6–1217–19Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 3. līgas vai 2. līgas, vai 1. līgas, vai dublieru, vai virslīgas čempionātā. Grupā ir Latvijas jaunatnes U-17, U-21 vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīme. Drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupas (meitenes un zēni).

2.17. galda teniss

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–139–11Dalība divās oficiālajās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība trijās oficiālajās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība divās oficiālajās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-68–1312–14Dalība valsts sacensībās, divi izglītojamie ierindojušies 1.–16. vietā un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-77–1113–15Dalība valsts sacensībās, divi izglītojamie ierindojušies 1.–8. vietā (1.–8. vietā kadetiem un junioriem) vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases (U-15, U-18) kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–914–16Dalība valsts sacensībās, divi izglītojamie ierindojušies 1.–6. vietā (1.–8. vietā  kadetiem un junioriem) vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases (U-15 vai U-18) kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–715–17Dalība valsts sacensībās, divi izglītojamie ierindojušies 1.–6. vietā. Grupā ir Latvijas valsts izlases (U-15 vai U-18) dalībnieks
11.SMP-33–516–18Dalība valsts sacensībās, minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–417–19Dalība valsts sacensībās, minimālais grupas izglītojamo skaits ir Latvijas izlases kandidāti vai dalībnieki

2.18. handbols

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–196–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-212–198–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-312–199–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-411–1810–12Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-511–1811–13Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-69–1412–14Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-79–1413–15Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā. Komanda Latvijas jaunatnes čempionātā ierindojusies 1.–8. vietā un kontrolnormatīvu izpilde. Grupā ir Latvijas valsts izlases (U-16) kandidāts vai dalībnieks
9.SMP-17–1414–16Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā. Komanda Latvijas jaunatnes čempionātā ierindojusies 1.–10. vietā un kontrolnormatīvu izpilde. Grupā ir Latvijas valsts izlases (U-16) kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-27–1415–17Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā. Komanda Latvijas jaunatnes čempionātā ierindojusies 1.–8. vietā un kontrolnormatīvu izpilde. Grupā ir Latvijas valsts izlases (U-18, junioru, pieaugušo) kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-37–1416–18Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā. Komanda ierindojusies 1.–4. vietā vai dalība LHaF pieaugušo čempionātā. Grupā ir Latvijas valsts izlases (pieaugušo) kandidāts vai dalībnieks
12.ASM7–1417–19Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā. Komanda ierindojusies 1.–4. vietā vai dalība LHaF pieaugušo čempionātā. Grupā ir Latvijas valsts izlases (pieaugušo) kandidāts vai dalībnieks

2.19. hokejs1, 2

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–196–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-212–198–10Dalība divās oficiālajās sacensībās vai LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-311–189–11Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-410–1610–12Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1611–13Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-69–1412–14Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-79–1413–15Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-17–1414–16Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā un dalība 1 (vienās) starptautiskajās AA vai AAA līmeņa sacensībās
10.SMP-27–1415–17Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā vai LHF rīkotajā 1. līgas čempionātā un dalība 1 (vienās) starptautiskajās AA vai AAA līmeņa sacensībās
11.SMP-37–1416–18Dalība LHF rīkotajā bērnu un jauniešu čempionātā vai LHF rīkotajā 1. līgas vai virslīgas čempionātā un dalība 1 (vienās) starptautiskajās AA vai AAA līmeņa sacensībās
12.ASM6–1217–19Grupā ir Latvijas valsts izlases vai jauniešu izlašu kandidāts vai dalībnieks. Dalība LHF organizētajos 1. līgas vai virslīgas čempionātos

Piezīmes.

Minimālais izglītojamo vecums hokeja specializācijai ir astoņi gadi.

Drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupas, iekļaujot grupā divus gadus vecākas meitenes.

2.20. jāšanas sports

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–139–11Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–1310–12Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-27–1111–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-36–1012–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-46–1013–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-55–814-16Dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-65–815–17Dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-75–816–18Grupā ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases dalībnieks. Dalība divās valsts sacensībās un dalībnieki iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 %, un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks
9.SMP-14–717–19Dalība divās valsts sacensībās un dalībnieki iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases dalībnieks
10.SMP-24–718–20Dalība divās valsts sacensībās un dalībnieki iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases dalībnieks
11.SMP-33–519–21Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–420–22Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

2.21. kalnu slēpošana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–127–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–129–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1110–12Dalība trijās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1111–13Dalība četrās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1112–14Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–913–15Dalība sešās oficiālajās sacensībās, trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–914–16Minimālais skaits grupas izglītojamo savas vecuma grupas sacensību sezonas rangā ierindojušies 1.–10. vietā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-13–515–17Minimālais skaits grupas izglītojamo sava vecuma grupas sacensību sezonas rangā ierindojušies 1.–10. vietā
10.SMP-23–516–18Minimālais skaits grupas izglītojamo sava vecuma grupas sacensību sezonas rangā ierindojušies 1.–10. vietā
11.SMP-33–5

17–19

Minimālais skaits grupas izglītojamo ir valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–418–20Minimālais skaits grupas izglītojamo ir valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

2.22. kamaniņu sports

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–1210–12Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1111–13Dalība divās oficiālajās vai vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1112–14Dalība divās oficiālajās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1113–15Dalība divās oficiālajās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–914–16Dalība divās oficiālajās vai divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir valsts jaunatnes izlases dalībnieks
8.MT-76–915–17Dalība divās oficiālajās vai divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir valsts jaunatnes izlases dalībnieks
9.SMP-13–516–18Dalība divās oficiālajās vai divās valsts sacensībās vai izglītojamais ir valsts jaunatnes izlases dalībnieks
10.SMP-23–517–19Dalība divās oficiālajās vai divās valsts sacensībās vai izglītojamais ir valsts jaunatnes izlases dalībnieks
11.SMP-33–518–20Minimālajam skaitam grupas izglītojamo dalība vienās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir valsts vai U-23 izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–419–21Minimālajam skaitam grupas izglītojamo dalība vienās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir valsts vai U-23 izlases kandidāts vai dalībnieks

2.23. karatē

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–138–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–139–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1111–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–1012–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1013–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–914–16Dalība četrās oficiālajās sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes, un izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, kura treniņu plāns saskaņots ar LKrF
10.SMP-24–715–17Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes, un izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, kura treniņu plāns saskaņots ar LKrF
11.SMP-33–516–18Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes, un izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, kura treniņu plāns saskaņots ar LKrF
12.ASM2–417–19Dalība piecās valsts oficiālajās sacensībās un divu izglītojamo dalība 1 (vienās) valsts sacensībās ar statusu Latvijas karatē meistarsacīkstes, un izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, kura treniņu plāns saskaņots ar LKrF

2.24. ložu šaušana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–1210–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–1211–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–1212–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1113–15Dalība trīs oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1114–16Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–915–17Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai izpildīta III sporta klase
8.MT-76–916–18Dalība Latvijas čempionātā (attiecīgā vecuma grupā), Latvijas kausa izcīņā vai izpildīta I vai II sporta klase
9.SMP-14–717–19Dalība Latvijas čempionātā (attiecīgā vecuma grupā), Latvijas kausa izcīņā vai izpildīta I vai II sporta klase
10.SMP-24–718–20Dalība Latvijas čempionātā (attiecīgā vecuma grupā), Latvijas kausa izcīņā vai izpildīta I sporta klase vai izpildīts SMK rezultāts
11.SMP-34–719–21Dalība Latvijas čempionātā (attiecīgā vecuma grupā), Latvijas kausa izcīņā. Grupā ir LŠF sarakstā apstiprināts Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–420–22Dalība Latvijas čempionātā (attiecīgā vecuma grupā), Latvijas kausa izcīņā. Grupā ir LŠF sarakstā apstiprināts Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.25. mākslas vingrošana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–186–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–187–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–158–10Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-310–159–11Dalība divās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta I sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
5.MT-48–1210–12Dalība divās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta II sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
6.MT-58–1211–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta III sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
7.MT-66–912–14Dalība divās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta IV sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
8.MT-76–913–15Dalība trijās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta V sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
9.SMP-15–914–16Dalība trijās valsts sacensībās pēc FIG programmas junioru (SMK) individuāli vai grupu vingrojumos un izpildīta V sporta klase
10.SMP-24–715–17Dalība trijās valsts sacensībās pēc FIG programmas junioru (SMK) vai senioru (SM) klases individuāli vai grupu vingrojumos
11.SMP-33–516–18Dalība trijās valsts sacensībās pēc FIG programmas junioru (SMK) vai senioru (SM) klases individuāli vai grupu vingrojumos. Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
12.ASM2–417–19Dalība trijās valsts sacensībās pēc FIG programmas senioru (SM) klases individuāli vai grupu vingrojumos. Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.26. modernā pieccīņa

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–1210–12Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1111–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1112–14Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1113–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
7.MT-66–914–16Dalība divās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
8.MT-76–915–17Dalība divās valsts sacensībās, izcīnīta 1.–16. vieta, un dalība vienās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru izlases kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–716–18Dalība trijās valsts sacensībās, izcīnīta 1.–8. vieta, un dalība divās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts U-18 un junioru izlases dalībnieks 
10.SMP-24–717–19Dalība trijās valsts sacensībās, izcīnīta 1.–6. vieta, un dalība trijās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases dalībnieks vai pieaugušo izlases dalībnieks
11.SMP-33–518–20Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–419–21Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

2.27. orientēšanās

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–169–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-39–1410–12Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1311–13Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1312–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
7.MT-67–1113–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās un četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
8.MT-76–1014–16Dalība četrās oficiālajās sacensībās un piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–915–17Dalība sešās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās, trīs izglītojamie ierindojušies 1.–15. vietā
10.SMP-24–716–18Dalība sešās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās, divi izglītojamie ierindojušies 1.–10. vietā
11.SMP-33–517–19Dalība septiņās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās, divi izglītojamie ierindojušies 1.–8. vietā vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–418–20Dalība astoņās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.28. paukošana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–139–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–1012–14Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai dalība vienās starptautiskajās sacensības un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1013–15Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai dalība vienās starptautiskajās sacensības un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–914–16Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un/vai dalība divās starptautiskajās sacensībās
10.SMP-24–715–17Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un/vai dalība divās starptautiskajās sacensībās
11.SMP-33–516–18Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un/vai dalība divās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un/vai dalība divās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.29. peldēšana1, 2, 3, 4

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–139–11Dalība divās oficiālajās sacensībās, minimālais skaits grupas izglītojamo spēj nopeldēt 200 m distanci, tai skaitā 50 m uz muguras, un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, minimālais skaits grupas izglītojamo spēj nopeldēt 400 m distanci, tai skaitā 100 m uz muguras, un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, un minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši IV sporta klasi, un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–1012–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās, un minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši III sporta klasi, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1013–15Dalība sešās valsts sacensībās, un minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši II sporta klasi, un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–714–16Dalība sešās valsts sacensībās un divās starptautiskajās sacensībās, un minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši II sporta klasi
10.SMP-24–715–17Dalība sešās valsts sacensībās un divās starptautiskajās sacensībās, un minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši I sporta klasi
11.SMP-33–516–18Minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši SMK normu. Dalība sešās valsts sacensībās un trijās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Minimālais skaits grupas izglītojamo ir izpildījuši SMK normu. Dalība trijās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīmes.

1 Izglītojamo skaits MT-1 un MT-2 grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā – 12 izglītojamie; 50 m peldbaseinā – 15 izglītojamie.

2 Izglītojamo skaits MT-3 un MT-4 grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā – 8–12 izglītojamie; 50 m peldbaseinā – 10–12 izglītojamie.

3 Izglītojamo skaits MT-5, MT-6 un MT-7 grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā – 6–8 izglītojamie; 50 m peldbaseinā – 8–10 izglītojamie.

4 Izglītojamo skaits SMP-1, SMP-2, SMP-3 un ASM grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā – 4–5 izglītojamie; 50 m peldbaseinā – 6–7 izglītojamie.

2.30. pludmales volejbols1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–169–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-310–1610–12Dalība vismaz 12 spēlēs oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1411–13Dalība vismaz 16 spēlēs oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1412–14Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 20 spēlēs, un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-68–1413–15Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 20 spēlēs, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1214–16Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 20 spēlēs, un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-16–1215–17Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 24 spēlēs
10.SMP-26–1216–18Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 24 spēlēs
11.SMP-34–817–19Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 24 spēlēs
12.ASM4–818–20Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās, kopā vismaz 26 spēlēs

Piezīme. 1 Drīkst komplektēt jauktās SSG un MT-1 grupas (meitenes un zēni).

2.31. regbijs1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–198–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–169–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-310–1610–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai Latvijas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-410–1611–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai Latvijas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1612–14Dalība divās oficiālajās sacensībās (kas var būt arī divi Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-610–1613–15Dalība divās oficiālajās sacensībās (kas var būt arī divi Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-710–1614–16Dalība divās oficiālajās sacensībās (kas var būt arī divi Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-18–1615–17Dalība divās oficiālajās sacensībās (kas var būt arī divi Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā
10.SMP-28–1616–18Dalība divās oficiālajās sacensībās (kas var būt arī divi Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā. Grupā ir Latvijas valsts junioru izlases, U-18 vai U-20 izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-38–1617–19Dalība trijās oficiālajās sacensībās (var būt arī trīs Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā. Grupā ir Latvijas valsts junioru izlases, U-18 vai U-20 izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM8–1618–20Dalība trijās oficiālajās sacensībās (var būt arī trīs Latvijas čempionāta posmi) un Latvijas čempionātā. Grupā ir Latvijas valsts junioru izlases, U-18 vai U-20 izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīme. 1Drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupas (meitenes un zēni).

2.32. riteņbraukšana1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–127–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1110–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1111–13Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1112–14Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-65–813–15Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-75–814–16Dalība astoņās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes izlases kandidāts
9.SMP-13–515–17Dalība astoņās valsts sacensībās vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts
10.SMP-23–516–18Dalība desmit valsts sacensībās vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai junioru izlases kandidāts
11.SMP-33–517–19Dalība desmit valsts vai starptautiskajās sacensībās. Divi izglītojamie ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki
12.ASM2–418–20Dalība divpadsmit valsts vai starptautiskajās sacensībās. Minimālais skaits grupas izglītojamo ir Latvijas valsts izlases kandidāti vai dalībnieki

Piezīme. 1Izglītojamajam no desmit gadu vecuma jābūt velosipēda vadītāja apliecībai.

2.33. smaiļošana un kanoe airēšana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–127–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1110–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1111–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās, V sporta klases izpilde un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–912–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, IV sporta klases izpilde un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–913–15Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde. Četriem izglītojamiem III sporta klases izpilde, diviem izglītojamiem IV sporta klases izpilde
8.MT-75–814–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde. Četriem izglītojamiem II sporta klases izpilde, diviem izglītojamiem III sporta klases izpilde
9.SMP-14–715–17Dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās. Diviem izglītojamiem I sporta klases izpilde un diviem izglītojamiem II sporta klases izpilde
10.SMP-24–716–18Dalība divās oficiālajās sacensībās un trijās valsts sacensībās. Vienam izglītojamam SMK izpilde un diviem izglītojamiem I sporta klases izpilde. Grupā ir viens jaunatnes vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks

11.

SMP-33–517–19Diviem grupas izglītojamiem SMK izpilde vai vienam izglītojamam SM izpilde. Grupā ir valsts, junioru vai U-23 izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–418–20Minimālajam grupas izglītojamo skaitam SMK izpilde vai vienam izglītojamam SM izpilde. Grupā ir valsts, junioru vai U-23 izlases kandidāts vai dalībnieks

2.34. sporta dejas

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–186–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–187–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Dalība divās oficiālajās sacensībās un iesācēju klases pirmā līmeņa kontrolnormatīvu izpilde 
4.MT-310–169–11Dalība četrās oficiālajās sacensībās un iesācēju klases otrā līmeņa kontrolnormatīvu izpilde 
5.MT-48–1210–12Dalība sešās oficiālajās sacensībās un iesācēju klases trešā līmeņa kontrolnormatīvu izpilde 
6.MT-58–1211–13Dalība astoņās valsts sacensībās, izpildīta E4 un E6 klase un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–1012–14Dalība astoņās valsts sacensībās, izpildīta E6 un D klase un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1013–15Dalība desmit valsts sacensībās, izpildīta E6 un D klase un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–814–16Dalība desmit valsts sacensībās, izpildīta D un C klase
10.SMP-24–815–17Dalība 12 oficiālajās sacensībās, izpildīta D un C klase
11.SMP-34–816–18Dalība 14 oficiālajās sacensībās, izpildīta C un B klase
12.ASM2–417–19Grupas izglītojamie izpildījuši B, A vai S klasi. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.35. sporta vingrošana

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–156–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–157–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–128–10Izglītojamie startē 1. sporta klasē, dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–129–11Izglītojamie startē 1. sporta klasē, dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1110–12Izglītojamie izpildījuši 1. sporta klasi vai startē 2. sporta klasē, dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1111–13Izglītojamie izpildījuši 2. sporta klasi vai startē 3. sporta klasē, dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–912–14Izglītojamie izpildījuši 3. sporta klasi vai startē 4. sporta klasē, dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–913–15Izglītojamie izpildījuši 4. sporta klasi vai startē 5. sporta klasē, dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–914–16Izglītojamie izpildījuši 5. sporta klasi vai startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās
10.SMP-24–715–17Izglītojamie izpildījuši 6. sporta klasi vai startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās
11.SMP-33–516–18Izglītojamie startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Izglītojamie startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.36. svarcelšana1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-27–1110–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–1111–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-46–912–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–913–15Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-65–814–16Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-75–815–17Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir izpildījis III sporta klasi
9.SMP-14–716–18Izglītojamie valsts sacensībās ierindojušies 1.–3. vietā attiecīgā vecuma grupā/svara kategorijā vai izglītojamais ir izpildījis II sporta klasi
10.SMP-23–517–19Izglītojamie valsts sacensībās ierindojušies 1.–3. vietā attiecīgā vecuma grupā/svara kategorijā vai izglītojamais ir izpildījis I sporta klasi
11.SMP-33–518–20Izglītojamie valsts sacensībās ierindojušies 1.–3. vietā attiecīgā vecuma grupā/svara kategorijā vai izglītojamais ir izpildījis SMK
12.ASM2–4

19–21

Izglītojamais ir izpildījis SM normu. Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīme. Minimālais izglītojamo vecums svarcelšanas specializācijai ir astoņi gadi.

2.37. šahs

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–139–11Dalība vienās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās
5.MT-48–1310–12Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts sacensībās un IV sporta klases izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās un izpildīta III sporta klase
7.MT-66–1012–14Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās un izpildīta II sporta klase
8.MT-76–1013–15Dalība trijās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta I sporta klase
9.SMP-14–714–16Dalība divās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta I sporta klase
10.SMP-24–715–17Dalība divās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās un izpildīta I sporta klase un iegūta viena MK balle (punkts)
11.SMP-33–516–18Dalība trijās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās un iegūta viena MK balle (punkts)
12.ASM2–417–19Izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks vai iegūtas divas MK balles (punkti), vai piešķirts MK nosaukums

2.38. šorttreks

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–156–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–157–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–158–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–129–11Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
5.MT-48–1210–12Dalība trijās oficiālajās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
6.MT-58–1211–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
7.MT-67–1112–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
8.MT-76–913–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 
9.SMP-15–914–16Dalība piecās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas junioru izlases dalībnieks vai Latvijas izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–715–17Dalība piecās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas junioru izlases dalībnieks vai Latvijas izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–516–18Dalība piecās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas junioru izlases dalībnieks vai Latvijas izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.39. telpu futbols1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–196–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-212–198–10Dalība vienās oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās, un/vai kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-311–189–11Dalība vienās oficiālajās telpu futbola sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās, un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-410–1610–12Dalība vienās oficiālajās telpu futbola sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās, un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1611–13Dalība vienās oficiālajās telpu futbola sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās vai Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-68–1312–14Dalība vienās oficiālajās telpu futbola sacensībās, kuras ir iekļautas LFF jaunatnes turnīru reģistrā, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajās sacensībās vai Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-78–1313–15Dalība Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-16–1214–16Dalība Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 1. līgas vai virslīgas telpu futbola čempionātā
10.SMP-26–1215–17Dalība Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 1. līgas vai virslīgas telpu futbola čempionātā
11.SMP-36–1216–18Dalība Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 1. līgas vai virslīgas telpu futbola čempionātā. Grupā ir Latvijas jaunatnes vai Latvijas valsts telpu futbola izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM6–1217–19Dalība Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā vai izglītojamā dalība 1. līgas vai virslīgas telpu futbola čempionātā. Grupā ir Latvijas jaunatnes vai Latvijas valsts telpu futbola izlases kandidāts vai dalībnieks

Piezīme.1 Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupas (meitenes un zēni).

2.40. teniss

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG8–136–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-18–137–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–138–10Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-37–119–11Dalība divās oficiālajās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-47–1110–12Dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–1011–13Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–1012–14Dalība piecās valsts sacensībās un izglītojamie ir iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā, un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-75–813–15Izglītojamie Latvijas tenisa reitingā ierindojušies 1.–60. vietā un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
9.SMP-14–714–16Izglītojamie Latvijas tenisa reitingā ierindojušies 1.–50. vietā vai dalība Starptautiskajās tenisa Eiropas sacensībās (Tennis Europe), vai izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–715–17Izglītojamie Latvijas tenisa reitingā ierindojušies 1.–40. vietā vai dalība Starptautiskajās tenisa Eiropas sacensībās (Tennis Europe), vai izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas izlases kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–616–18Izglītojamie Latvijas tenisa reitingā ierindojušies 1.–30. vietā vai dalība Starptautiskajās tenisa Eiropas sacensībās (Tennis Europe), vai dalība Starptautiskajās pasaules tenisa tūres junioru sacensībās (ITF World Tennis tour junior), vai Sieviešu tenisa asociācijas sacensībās (WTA), vai Vīriešu tenisa asociācijas sacensībās (ATP), vai izglītojamais ir attiecīgā vecuma Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–417–19Izglītojamie Latvijas tenisa reitingā ierindojušies 1.–20. vietā vai dalība Starptautiskajās pasaules tenisa tūres junioru sacensībās (ITF World Tennis tour junior), vai Sieviešu tenisa asociācijas sacensībās (WTA), vai Vīriešu tenisa asociācijas sacensībās (ATP), vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

2.41. triatlons1, 2

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–157–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–158–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–129–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–1210–12Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1211–13Dalība piecās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-56–912–14Dalība piecās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–913–15Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–914–16Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–715–17Dalība oficiālajās sacensībās riteņbraukšanā, peldēšanā, triatlonā, jābūt trim startiem, un valsts vai starptautiskajās sacensībās, jābūt diviem startiem triatlonā, vai izglītojamais ir Latvijas jauniešu vai junioru izlases kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–716–18Dalība oficiālajās sacensībās riteņbraukšanā, peldēšanā, triatlonā, jābūt diviem startiem, un valsts vai starptautiskajās sacensībās, jābūt trim startiem triatlonā, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks. Viens izglītojamais valsts sacensībās iekļuvis 1.–10. vietā
11.SMP-34–717–19Dalība oficiālajās sacensībās riteņbraukšanā, peldēšanā, triatlonā, jābūt diviem startiem, un valsts vai starptautiskajās sacensībās, jābūt četriem startiem triatlonā, vai izglītojamais ir Latvijas junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks. Viens izglītojamais valsts sacensībās iekļuvis 1.–6. vietā
12.ASM2–418–20Dalība oficiālajās sacensībās riteņbraukšanā, peldēšanā, triatlonā, jābūt diviem startiem, un valsts vai starptautiskajās sacensībās, jābūt pieciem startiem triatlonā, vai izglītojamais ir Latvijas junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks. Viens izglītojamais valsts sacensībās iekļuvis 1.–6. vietā

Piezīmes.

1 Maksimālais izglītojamo skaits vienā 25 m peldbaseina celiņā – 12 izglītojamie.

2 Izglītojamam no 10 gadu vecuma jābūt velosipēda vadītāja apliecībai.

2.42. ūdenspolo1, 2, 3, 4

Nr.
p. k.
Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–166–8Nav
2.MT-110–167–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-210–168–10Izglītojamie spēj demonstrēt peldēšanas prasmes un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–139–11Dalība vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1310–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1311–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-68–1312–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-78–1313–15Dalība divās oficiālajās sacensībās vai Latvijas Jaunatnes čempionātā, vai pieaugušo čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-16–1214–16Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā, vai vienā starptautiskā turnīrā
10.SMP-26–1215–17Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā, vai vienā starptautiskā turnīrā
11.SMP-36–1216–18Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā, vai vienā starptautiskā turnīrā. Grupā ir viens Latvijas Jaunatnes valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
12.ASM6–1217–19Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā vai pieaugušo čempionātā, vai vienā starptautiskā turnīrā. Grupā ir viens Latvijas Jaunatnes valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīmes.

Izglītojamo skaits MT-1 un MT-2 grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā – 12 izglītojamie; 50 m peldbaseinā – 15 izglītojamie.

Izglītojamo skaits MT-3 un MT-4 grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā 8–12 izglītojamie; 50 m peldbaseinā 10–12 izglītojamie.

Izglītojamo skaits MT-5, MT-6 un MT-7 grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā 7–10 izglītojamie; 50 m peldbaseinā 9–12 izglītojamie.

Izglītojamo skaits SMP-1, SMP-2,SMP-3 un ASM grupās vienā celiņā 25 m peldbaseinā 6–8 izglītojamie; 50 m peldbaseinā 8–10 izglītojamie.

2.43. vieglatlētika

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–198–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-211–189–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-310–1610–12Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-49–1411–13Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir izpildījis III jaunatnes sporta klasi un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-58–1312–14Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir izpildījis II jaunatnes sporta klasi (meitenes) un III jaunatnes sporta klasi (zēni) un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-67–1113–15Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir izpildījis I jaunatnes sporta klasi (meitenes) un II jaunatnes sporta klasi (zēni) un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–1014–16Dalība 6 (sešās) oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir izpildījis III sporta klasi (meitenes) un I jaunatnes sporta klasi (zēni), vai viens izglītojamais ir Latvijas valsts izlases U-16 kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-15–915–17Dalība sacensībās. Trim izglītojamiem izpildīta II sporta klase (meitenes) vai III sporta klase (zēni) vai III  sporta klase mešanas disciplīnās (meitenes), vai viens izglītojamais ir Latvijas valsts izlases U-18, U-20 kandidāts vai dalībnieks
10.SMP-24–716–18Dalība sacensībās. Diviem izglītojamiem izpildīta II sporta klase vai viens izglītojamais ir Latvijas valsts izlases U-18, U-20, U-23  kandidāts vai dalībnieks
11.SMP-33–517–19Dalība sacensībās. Diviem izglītojamiem izpildīta I sporta klase vai viens izglītojamais ir Latvijas valsts U-20, U-23, pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks
12.ASM2–418–20Dalība sacensībās. Vienam izglītojamam izpildīta SMK norma vai viens izglītojamais ir Latvijas valsts U-20, U-23, pieaugušo izlases kandidāts vai  dalībnieks

2.44. volejbols1

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG12–197–9Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-112–198–10Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-211–189–11Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-311–1810–12Dalība oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-410–1611–13Dalība oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-510–1612–14Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-69–1413–15Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-79–1414–16Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-17–1415–17Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās
10.SMP-27–1416–18Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās
11.SMP-37–1417–19Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās
12.ASM6–1218–20Dalība Latvijas Jaunatnes čempionātā un citās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās

Piezīme. Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās SSG un MT-1 grupas (meitenes un zēni).

2.45. ziemeļu divcīņa

Nr. p. k.Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji mācību gada beigās
izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
1.SSG10–156–8Kontrolnormatīvu izpilde
2.MT-110–157–9Kontrolnormatīvu izpilde
3.MT-28–128–10Kontrolnormatīvu izpilde
4.MT-38–129–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
5.MT-48–1210–12Dalība divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
6.MT-57–1111–13Dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
7.MT-66–912–14Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
8.MT-76–913–15Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
9.SMP-14–714–16Dalība sešās valsts sacensībās
10.SMP-24–715–17Dalība sešās valsts sacensībās
11.SMP-34–716–18Dalība sešās valsts sacensībās un FIS ranga sacensībās, FIS reitinga punktu iegūšana
12.ASM2–417–19Dalība sešās valsts sacensībās un FIS ranga sacensībās, FIS reitinga punktu iegūšana

Piezīmes.

1. Komplektējot grupas, nākamo grupu vienā grupu kvalifikācijā var veidot tikai tad, ja pirmajā grupā ir maksimālais izglītojamo skaits un otrajā grupā sasniegts minimālais izglītojamo skaits. Ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, ja grupām ir izglītības programmas īstenošanas vietas dažādās adresēs vai tās ir zēnu un meiteņu grupas, vai grupas izglītojamie apgūst dažādas disciplīnas. Vienam trenerim vienā izglītības programmas īstenošanas vietā nevar būt divas viena līmeņa grupas ar minimālo izglītojamo skaitu.

2. SSG grupas var papildināt pēc uzņemšanas noteikumu izpildes. Pamats finansējuma piešķiršanai sākuma sagatavošanas grupām ir izglītības iestādes oficiālajā tīmekļvietnē publicēto uzņemšanas prasību izpilde un izglītojamam sistēmā veikta atzīme par atbilstību rezultativitātes kritērijiem. MT-1–MT-4 grupas var papildināt ar izglītojamiem pēc kontrolnormatīvu izpildes. No MT-5 grupas var papildināt grupas ar izglītojamiem pēc kontrolnormatīvu un rezultativitātes kritēriju izpildes, ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) informāciju par iepriekš apgūto sporta izglītību. Šajā gadījumā izglītojamam vienu gadu nav tiesību pretendēt uz valsts finansējumu. Ja izglītojamais apguvis izglītību citā sporta skolā, tajā pašā grupā un sporta veidā un Valsts izglītības informācijas sistēmā ir atrodami ieraksti, kas to apliecina, izglītojamais ir tiesīgs pretendēt uz valsts finansējumu ar uzņemšanas brīdi. Papildinot grupu, izmaiņas grupas sastāvā nedrīkst pārsniegt 50 % no iepriekšējā mācību gada grupas sastāva.

3. Visiem grupas izglītojamiem jānodrošina izpildīto rezultativitātes kritēriju ievade sistēmā. 

4. Izglītības iestādes vadītājs apstiprina mācību treniņu grupu, ja noteiktos rezultativitātes kritērijus izpildījis minimālais grupas izglītojamo skaits, ja vien šā pielikuma rezultativitātes kritērijos nav noteikts citādi.

5. Zemāka līmeņa sacensības var aizstāt ar augstāka līmeņa sacensībām, un tiek uzskatīts, ka izglītojamais ir izpildījis noteiktos rezultativitātes kritērijus attiecībā uz dalību sacensībās.

6. Rezultativitātes kritēriju aizstāšana ar kontrolnormatīviem iespējama tikai tiem izglītojamiem, kuriem objektīvu apstākļu dēļ rezultativitātes kritēriju izpilde nebija iespējama (piemēram, slimība, trauma). Kontrolnormatīvu piemērošanas pamatojums konkrētiem izglītojamiem ir izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kurā norādīts rezultativitātes kritēriju neizpildes iemesls un tā dokumentārs pamatojums.

7. Mācību treniņu grupa, kurā minimālais izglītojamo skaits nav izpildījis attiecīgajai grupai noteiktos rezultativitātes kritērijus, var palikt iepriekšējā grupas kvalifikācijā, tomēr šai grupai nav tiesību pretendēt uz valsts finansējumu.

8. Izglītojamie, kuri iegūst vispārējo izglītību Murjāņu sporta ģimnāzijā, drīkst paralēli apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītību saskaņā ar Murjāņu sporta ģimnāzijas attiecīgā sporta veida trenera individuālu treniņu plānu.

9. Izglītojamie, kuri iekļauti Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sastāvā, drīkst paralēli apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītību saskaņā ar Augstas klases sportistu sagatavošanas centra attiecīgā sporta veida trenera izstrādātu un attiecīgās sporta federācijas apstiprinātu individuālu treniņu plānu.

10. Izglītojamo, kurš ir izpildījis augstākas mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus un ir jaunāks par noteikto vecumu, ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, veicot grupu komplektēšanu, var pārcelt uz augstāku grupu (piemēram, no MT-5 uz MT-7).

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885
Iesniegums
   
 (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes nosaukums) 
   
 (akreditācijas lapas numurs, derīguma termiņš) 
Adrese  
Tālrunis  
E-pasts  
Direktors  
Mobilais tālrunis  

Lūdzu piešķirt valsts budžeta dotāciju n+1 gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.


Nr.p. k.

 

Sporta veidsSSGMT-1MT-2MT-3MT-4MT-5MT-6MT-7SMP-1SMP-2SMP-3ASMKopā
SSG-ASM
Likmju skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
Grupu
skaits
Izglīt.
skaits
1.                            
2.                            
3.                            
...                            
 

Kopā

                           

Datums_____________

Direktors  
 (vārds, uzvārds) 
Saskaņots Valsts izglītības informācijas sistēmā 
 (dibinātāja nosaukums, vārds, uzvārds, amats, datums)

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegts iesniegums).

2. n+1 – nākamais gads pēc n-tā gada.

3. SSG – sākuma sagatavošanas grupa.

4. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

5. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

6. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

7. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

8. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

9. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

10. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

11. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

12. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

13. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

14. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885
SSG grupas nosacījumu izpilde un MT-1, MT-2 un MT-3 grupu nosacījumu un rezultativitātes kritēriju izpilde n-1/n mācību gadā
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde 
Sporta veids 
Grupas kvalifikācija (n/n-1 gadā) 
Treneris (vārds, uzvārds) 
  
Nr. p. k.Izglītojamā vārds, uzvārdsDzimšanas gadsOficiālās sacensībasValsts sacensībasKontrolnormatīviSporta klaseAtskaitīti no mācību treniņu grupasPārcelti nākamajā mācību treniņu grupā (grupas kvalifikācija)
         
         
         

n/n+1 m. g. grupa ir papildināta ar šādiem izglītojamiem

         
         
         
   
Izglītojamo skaits kopā, kuri ir atskaitīti no mācību treniņu grupas  
Izglītojamo skaits kopā mācību treniņu grupā n/n+1 mācību gadā  
Papildus pieaicinātais pedagogs (vārds, uzvārds)  
Apstiprinu, ka grupa prasības izpildījusi  
 (rīkojuma datums un numurs) 
Direktors  
 (vārds, uzvārds) 

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītojamo rezultativitātes kritēriju izpildi).

2. n-1 – iepriekšējais gads pirms n-tā gada.

3. n+1– nākamais gads pēc n-tā gada.

4. SSG – sākuma sagatavošanas grupa.

5. MT-1– mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

6. MT-2– mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

7. MT-3– mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885
MT-4, MT-5, MT-6 un MT-7  grupu rezultativitātes kritēriju izpilde n-1/n mācību gadā
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde  
Sporta veids  
Grupas kvalifikācija (n/n-1 gadā)  
Treneris (vārds, uzvārds)  
   
Nr. p. k.Izglītojamā vārds, uzvārdsDzimšanas gadsn-1/n mācību gadsAtskaitīti no mācību treniņu grupasPārcelti nākamajā mācību treniņu grupā (grupas kvalifikācija)Valsts izlases (norādīt, kādas)
kandidāts/ dalībnieks
Dalība sporta sacensībās
(sacensību numurs)
Sporta klaseAudzēkņa labākais sasniegums sacensībās
starptautiskās sacensībasvalsts sacensībasoficiālās sacensībaskontrolnormatīvilabākais sasniegums sacensībāsizcīnītā vieta
             
             
             

n/n+1 m. g. grupa ir papildināta ar šādiem izglītojamiem

             
             
             
   
Izglītojamo skaits kopā, kuri ir atskaitīti no mācību treniņu grupas  
Izglītojamo skaits kopā mācību treniņu grupā n/n+1 mācību gadā  
Papildus pieaicinātais pedagogs (vārds, uzvārds)  
Apstiprinu, ka grupa prasības izpildījusi  
 (rīkojuma datums un numurs) 
Direktors  
 (vārds, uzvārds) 

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītojamo rezultativitātes kritēriju izpildi).

2. n-1 – iepriekšējais gads pirms n-tā gada.

3. n+1 – nākamais gads pēc n-tā gada.

4. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

5. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

6. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

7. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885
SMP-1, SMP-2, SMP-3 un ASM grupu rezultativitātes kritēriju izpilde n-1/n mācību gadā
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde
 
 
Sporta veids
 
 
Grupas kvalifikācija (n/n-1 gadā)
 
 
Treneris (vārds, uzvārds)
 
 
 
 
 

 

Nr. p. k.

 

Izglītojamā vārds, uzvārds
Dzimšanas gads
n-1/n mācību gads
Atskaitīti no mācību treniņu grupas
Pārcelti nākamajā mācību treniņu grupā (grupas kvalifikācija)
Valsts izlases (norādīt, kādas)
kandidāts/ dalībnieks
Dalība sporta sacensībās
(sacensību numurs)
Sporta klase
Audzēkņa labākais sasniegums sacensībās
starptautiskās sacensības
valsts sacensības
oficiālās sacensības
kontrolnormatīvi
labākais sasniegums sacensībās
izcīnītā vieta
             
             
             

n/n+1 m. g. grupa ir papildināta ar šādiem izglītojamiem

             
             
             
Izglītojamo skaits kopā, kuri ir atskaitīti no mācību treniņu grupas  
Izglītojamo skaits kopā mācību treniņu grupā n/n+1 mācību gadā  
Apstiprinu, ka grupa prasības izpildījusi  
 (rīkojuma datums un numurs) 
Direktors  
 (vārds, uzvārds) 
Saskaņots Valsts izglītības informācijas sistēmā 
 (sporta federācijas nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, datums)

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītojamo rezultativitātes kritēriju izpildi).

2. n -1 – iepriekšējais gads pirms n-tā gada.

3. n+1 – nākamais gads pēc n-tā gada.

4. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

5. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

6. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

7. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885

(Pielikums MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

Stundu skaits mācību treniņu grupās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
Nr. p. k.
Grupas kvalifikācija
Kontaktstundu skaits nedēļā
Dalība sacensībās no stundu skaita nedēļā
1.
SSG
6
2.
MT-1
8
3.
MT-2
9
līdz 3*
4.
MT-3
11
līdz 3
5.
MT-4
13
līdz 3
6.
MT-5
15
līdz 5
7.
MT-6
17
līdz 6
8.
MT-7
19
līdz 6
9.
SMP-1
20
līdz 7
10.
SMP-2
20
līdz 7
11.
SMP-3
21
līdz 8
12.
ASM
23
līdz 8

Piezīme. * Sporta veidos, kuros paredzēta dalība sacensībās MT-2 grupā.

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

1. SSG – sākuma sagatavošanas grupa.

2. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

3. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

4. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

5. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

6. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

7. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

8. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

9. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

10. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

11. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

12. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

7. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 885
Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu
Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"Veidlapa Nr. 15_SIPDS
Dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
   
  KODI
Pašvaldības/dibinātāja nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 

(euro, centi)

KodsIzdevumu veidsNaudas plūsma pārskata periodāIzlietots pēc uzkrāšanas principa*
AB12
ATLSAtlikums uz pārskata perioda sākumu  
DOTDotācija  
1000Atlīdzība (1100+1200)  
1100Atalgojums (1110+1140)  
1110Mēnešalga  
1140Piemaksas, prēmijas un naudas balvas  
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  
ATLBAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATLS+DOT-1000)  

Piezīme. * Finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

Paskaidrojums.

Atlikums uz pārskata perioda beigām pēc naudas plūsmas principa:

KodsPaskaidrojumsSumma
ATLB  

Atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa:

KodsPaskaidrojumsSumma
ATLB  
 

Apliecinu, ka dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām

 

(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 885Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 27.12.2021. OP numurs: 2021/249.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328709
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2022","iso_value":"2022\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-03.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"