Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 854

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 25. §)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras atbrīvojamas no samaksas par Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

2. Jūras administrācija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).

3. Šo noteikumu ​pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzēto pakalpojumu saņēmējs sedz izdevumus, kas saistīti ar komandējumu un aprēķināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, izņemot gadījumu, ja šo noteikumu pielikuma II nodaļā paredzētais pakalpojums sniegts Latvijā. Jūras administrācijai ir tiesības pieprasīt pakalpojuma saņēmējam samaksāt par pakalpojumu pirms tā sniegšanas.

4. Ja šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzētos pakalpojumus sniedz ārpus darba laika vai svētku dienās, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

5. Šo noteikumu ​pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto pakalpojuma cenu reizina ar koeficientu v, ņemot vērā kuģa vecumu gados (n):
v = 1 + n x 0,01.

6. (Svītrots ar MK 16.04.2024. noteikumiem Nr. 235)

7. Šo noteikumu ​pielikuma 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz 10 darbdienu laikā no dienas, kad izpildītas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu, lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu. Ja pakalpojums pēc tā saņēmēja pieprasījuma sniegts steidzamības kārtībā, pakalpojuma cenai piemēro šādus koeficientus:

7.1. koeficientu 2, ja pakalpojums sniegts divu darbdienu laikā;

7.2. koeficientu 3, ja pakalpojums sniegts jūrniekam, kurš apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu un vēlas saņemt prasmju sertifikātu programmas apguves beigu dienā.

(Grozīts ar MK 16.04.2024. noteikumiem Nr. 235)

8. Šo noteikumu ​pielikuma  12.3. apakšpunkts nosaka atlaidi pakalpojuma cenai, kas noteikta šo noteikumu ​pielikuma  12.1.1., 12.2.1. un 12.2.2. apakšpunktā, personai iegūstot pirmo virsnieka kvalifikācijas sertifikātu. Atlaidi nepiemēro, ja pakalpojums pēc tā saņēmēja pieprasījuma sniegts steidzamības kārtā (divu darbdienu laikā).

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

9. Šo noteikumu ​pielikuma 18.3. apakšpunkts nosaka atlaidi pakalpojuma cenai, kas noteikta šo noteikumu ​pielikuma 18.2. apakšpunktā, par Latvijas izglītības iestādes jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās izglītības programmas izglītojamiem, kurus komersants, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, saskaņā ar noslēgto līgumu par mācību praksi starp komersantu, izglītības iestādi un praktikantu laikposmā no iepriekšējā darbības novērtējuma līdz kārtējā gada darbības novērtējumam ir nodrošinājis ar prakses vietu uz atbilstoša kuģa. Atlaidi nepiemēro, ja noteiktajā laikposmā ir veikts komersanta darbības ārpuskārtas vai papildu novērtējums. 

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

10. Šo noteikumu ​pielikuma 20. un 29. punktā minētā pakalpojuma maksas aprēķināšanai izmanto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpība. Ja neto tilpība ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpība ir 5000.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

11. Ja Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Kuģu reģistrs) divu gadu periodā, kura tecējums sākas ar pirmā kuģa reģistrācijas brīdi, kuģu īpašnieks reģistrē vismaz trīs Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas pirmā punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, katrs trešais kuģis tiek atbrīvots no šo noteikumu ​pielikuma 20. punktā noteiktās maksas par kuģa reģistrācijas ieraksta izdarīšanu. Par kuģa īpašnieku šā nosacījuma izpratnē uzskata fizisku vai juridisku personu, kurai reģistrētas īpašumtiesības uz kuģi, šādas juridiskās personas īpašnieks vai patiesais labuma guvējs, kā arī berbouta fraktētājs, tā īpašnieks vai patiesais labuma guvējs.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

12. Šo noteikumu ​pielikuma 24. punktā minētā nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka euro saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

13. Šo noteikumu ​pielikuma 29. un 30. punktā noteiktās maksas samaksu veic kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16. panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāra gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta vai motorizēts atpūtas kuģis ir reģistrēts Kuģu reģistrā. Motorizētam atpūtas kuģim maksu par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, veicot reģistrācijas apliecības nomaiņu, pirms īpašumtiesību maiņas reģistrācijas vai izslēgšanas no Kuģu reģistra.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

14. Ja šo noteikumu ​pielikuma 33., 34. un 35. punktā minētos pakalpojumus pēc to saņēmēja pieprasījuma sniedz steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

15. Šo noteikumu ​pielikuma 35.1. un 35.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

16. Šo noteikumu ​pielikuma 35.5. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas aizsardzības atbilstības apstiprinājums.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

17. Šo noteikumu ​pielikuma 37. punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

18. Šo noteikumu ​pielikuma 40. punktā minētā pakalpojuma maksa (turpmāk – navigācijas maksa) nav jāmaksā par kuģi, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

18.1. kuģis ir kara kuģis, kara flotes palīgkuģis vai cits nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbināts kuģis;

18.2. kuģis ir zinātniskās pētniecības vai mācību kuģis;

18.3. kuģis ir ostas flotes kuģis – kuģis, kas uz tiesiska pamata nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā ostā;

18.4. kuģa bruto tilpība (BT) ir mazāka par 300;

18.5. kuģis ir spiests ienākt ostā ārkārtēju apstākļu dēļ, jo ir tūlītēji un reāli draudi personām, īpašumam vai videi;

18.6. kuģis konkrētajā ostā ienāk sešpadsmito un turpmākās reizes viena kalendāra gada (no 1. janvāra plkst. 00.00 līdz 31. decembra plkst. 24.00) laikā;

18.7. kuģis ir zvejas kuģis, kura garums ir mazāks par 45 metriem;

18.8. kuģis ir atpūtas kuģis, kura garums ir mazāks par 45 metriem.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

19. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētais kuģis no navigācijas maksas nav atbrīvots, ja tas veic pārgājienu uz citu ostu.

20. (Svītrots ar MK 16.04.2024. noteikumiem Nr. 235)

21. Navigācijas maksu aprēķina, par pamatu ņemot kuģa bruto tilpību (BT), kāda tā norādīta Starptautiskajā tilpības apliecībā, kas izsniegta saskaņā ar 1969. gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu (turpmāk – Starptautiskā tilpības apliecība), vai citā droši ticamā kuģa tilpību apliecinošā dokumentā. Navigācijas maksas aprēķināšanai neizmanto samazināto bruto tilpību.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

22. Navigācijas maksu aprēķina, par pamatu ņemot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniegto informāciju un citu informāciju, kas saistīta ar kuģi.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

22.1 Ja Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) nav iesniegta informācija par kuģa kopējo garumu (LOA), tiek pieņemts, ka kuģa garums sasniedz 45 metrus.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

22.2 Kuģiem, kas no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 1. jūlijam kādu no Latvijas Republikas ostām (vienu un to pašu vai vairākas) ir apmeklējuši 10 un vairāk reizes, navigācijas maksas aprēķināšanai 2024. gadā  piemēro 10 reižu skaitu līdz  kalendāra gada beigām.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

23. Navigācijas maksu no kuģiem, kuri ienāk ostā, velkot liellaivas vai citus peldošus līdzekļus bez dzinēja, aprēķina no velkoņa un liellaivas vai cita peldoša līdzekļa bruto tilpības (BT) kopsummas. Ja liellaivas vai cita peldoša līdzekļa bruto tilpība (BT) nav nosakāma, navigācijas maksu aprēķina, pieņemot, ka liellaivas vai cita peldoša līdzekļa bruto tilpība (BT) ir 300.

24. Navigācijas maksu par kuģi maksā kuģa aģents, kurš pārstāv kuģa īpašnieka, fraktētāja, kuģa operatora, kapteiņa vai citas par kuģi atbildīgas juridiskās vai fiziskās personas intereses atbilstoši tās noteiktajam pilnvarojumam ostā vai, ja tāda nav, par kuģi atbildīgā persona (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators, kapteinis vai cita par kuģi atbildīgā juridiskā vai fiziskā persona).

25. No samaksas par šo noteikumu ​pielikuma 10.1.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti Latvijas augstākās un vidējās jūrniecības izglītības programmas klātienes nodaļas studiju absolventi vienu reizi pirmā gada laikā pēc programmas apgūšanas.

26. No samaksas par šo noteikumu ​pielikuma 12.5. un 27.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas, kas īsteno tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī tiesas un prokuratūra.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 16.04.2024. noteikumiem Nr. 235)

28. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums samaksāt par saņemto pakalpojumu Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā norādītajā termiņā.

29. Jūras administrācijai ir tiesības nesniegt pakalpojumu, kamēr nav samaksāts par iepriekš sniegto pakalpojumu.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 213. nr.; 2019, 139. nr.).

31. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 854

(Pielikums MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

Jūras administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p. k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN
(euro)
PVN (euro)*

Cena ar PVN
(euro)

I. Kuģošanas drošības departaments un Kuģošanas drošības inspekcija
1.Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas1 reize5000,000,005000,00
2.Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa uzraudzība 
2.1.ikgadējā kuģa apskate karoga valsts uzraudzības ietvaros kuģiem, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā   
2.1.1.pasažieru kuģiem
2.1.1.1.kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 1001 reize270,000,00270,00
2.1.1.2.kuģiem ar BT

100–200

1 reize400,000,00400,00
2.1.1.3.kuģiem ar BT

200–500

1 reize530,000,00530,00
2.1.1.4.kuģiem ar BT

500–2000

1 reize1050,000,001050,00
2.1.1.5.kuģiem ar BT 2000–100001 reize1450,000,001450,00
2.1.1.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk1 reize1870,000,001870,00
2.1.2.tankkuģiem
2.1.2.1.kuģiem ar BT līdz 1001 reize240,000,00240,00
2.1.2.2.kuģiem ar BT

100–200

1 reize360,000,00360,00
2.1.2.3.kuģiem ar BT

200–500

1 reize460,000,00460,00
2.1.2.4.kuģiem ar BT

500–2000

1 reize920,000,00920,00
2.1.2.5.kuģiem ar BT 2000–100001 reize1280,000,001280,00
2.1.2.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk1 reize1620,000,001620,00
2.1.3.naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem
2.1.3.1.kuģiem ar BT līdz 1001 reize200,000,00200,00
2.1.3.2.kuģiem ar BT

100–200

1 reize310,000,00310,00
2.1.3.3.kuģiem ar BT

200–500

1 reize400,000,00400,00
2.1.3.4.kuģiem ar BT

500–2000

1 reize800,000,00800,00
2.1.3.5.kuģiem ar BT 2000–100001 reize1100,000,001100,00
2.1.3.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk1 reize1400,000,001400,00
2.1.4.visiem kuģiem (izņemot 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētos kuģus)
2.1.4.1.kuģiem ar BT līdz 1001 reize160,000,00160,00
2.1.4.2.kuģiem ar BT

100–200

1 reize240,000,00240,00
2.1.4.3.kuģiem ar BT

200–500

1 reize310,000,00310,00
2.1.4.4.kuģiem ar BT

500–2000

1 reize560,000,00560,00
2.1.4.5.kuģiem ar BT 2000–100001 reize700,000,00700,00
2.1.4.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk1 reize1100,000,001100,00
2.2.kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes). Tiek veikta kopā ar šā cenrāža 2.1. apakšpunktā minēto apskati
2.2.1.kuģiem ar BT līdz 1001 reize70,000,0070,00
2.2.2.kuģiem ar BT 100–5001 reize120,000,00120,00
2.2.3.kuģiem ar

BT 500–2000

1 reize180,000,00180,00
2.2.4.kuģiem ar BT 2000 un vairāk1 reize210,000,00210,00
2.3.kuģa ārpuskārtas apskate1 stunda70,000,0070,00
2.4.kuģa minimālās apkalpes apliecības izsniegšana1 reize70,000,0070,00
2.5.kuģa minimālās apkalpes sastāva pārskatīšana1 reize210,000,00210,00
2.6.Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstveida izziņas izsniegšana1 gab.140,000,00140,00
2.7.vienotā ražotāja koda piešķiršana un aktualizēšana1 gab.140,000,00140,00
2.8.Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati1 reize140,000,00140,00
2.9.kuģa radiobojas reģistrācija1 reize70,000,0070,00
2.10.kuģa remontuzņēmumu, aprīkojuma servisa uzņēmumu pārbaude1 reize350,000,00350,00
2.11.starptautiskajās konvencijās noteikto kuģa apliecību dublikātu izsniegšana vai jaunu apliecību izsniegšana sakarā ar to, ka mainījušies kuģa dati1 apliecība70,000,0070,00
2.12.izņēmuma apliecību izsniegšana1 apliecība70,000,0070,00
3.Beramkravu termināļu pārbaude, atļaujas izsniegšana beramkravu termināļa darbībai1 reize350,000,00350,00
4.Kravas tanku obligātās pirmsmazgāšanas atbrīvojuma piešķiršana saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikuma 16. noteikuma 6. punkta nosacījumiem1 reize280,000,00280,00
5.Atpūtas kuģa pārbaude pirms reģistrācijas Kuģu reģistrā (atkarībā no kuģa vislielākā garuma L)
5.1.līdz 24 metriem1 reize210,000,00210,00
5.2.24 un vairāk metru1 reize420,00 x L/240,00420,00 x L/24
5.3.ja atpūtas kuģa pārbaude notiek ārvalstīs vai attālināti, neatkarīgi no kuģa garuma1 reize560,000,00560,00
6.Kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta izsniegšana pirms tā reģistrācijas valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija"1 gab.140,000,00140,00
7.Periodiskās pārbaudes Kuģu reģistrā komercdarbībā reģistrētiem atpūtas kuģiem (atkarībā no kuģa vislielākā garuma L)
7.1.līdz 24 metriem1 reize210,000,00210,00
7.2.24 un vairāk metru1 reize420,00 x L/240,00420,00 x L/24
7.3.ja atpūtas kuģa pārbaude notiek ārvalstīs vai attālināti, neatkarīgi no kuģa garuma1 reize630,000,00630,00
8.Zvejas laivu ikgadējā apskate, ja tās izmanto komerciālām vajadzībām jūrā
8.1.laivas bez dzinēja, piemēram, airu laivas1 reize20,000,0020,00
8.2.laivas ar uzkaramo dzinēju1 reize40,000,0040,00
8.3.laivas ar stacionāro dzinēju1 reize60,000,0060,00
9.Aizsardzības pārbaudes
9.1.kuģa aizsardzības pārbaude Latvijā1 reize1000,000,001000,00
9.2.kuģa, kas atrodas ārpus Latvijas vai tās jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem, aizsardzības pārbaude1 reize1500,000,001500,00
9.3.aizsardzības plāna izvērtēšana un apstiprināšana kuģim1 reize420,000,00420,00
9.4.aizsardzības plāna grozījumu izvērtēšana un apstiprināšana kuģim1 reize210,000,00210,00
9.5.ar kuģi saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumentu datu nomaiņa bez kuģa aizsardzības pārbaudes1 reize70,000,0070,00
9.6.starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz atzītās aizsardzības organizācijas vai citas valsts jūrlietu pārvaldes kompetentās institūcijas iesniegtajiem dokumentiem1 reize140,000,00140,00
9.7.pilnvarojuma sagatavošana klasifikācijas sabiedrībai (atzītajai organizācijai) veikt kuģa aizsardzības pārbaudi1 reize210,000,00210,00
II. Jūrnieku reģistrs
10.Jūrnieku kompetences novērtēšana
10.1.1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk – STCW konvencija) noteiktajās kvalifikācijās
10.1.1.kapteinis un vecākais stūrmanis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT 500 un lielākiem), vecākais mehāniķis un otrais mehāniķis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar dzinēju jaudu 750 kW un lielāku)1 reize110,000,00110,00
10.1.2.kapteinis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT, mazāku par 500) un pārējie virsnieki1 reize80,000,0080,00
10.1.3.ierindas jūrnieks1 reize45,000,0045,00
10.1.4.globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk – GMDSS) operators1 reize80,000,0080,00
10.1.5.profesionālais angļu valodas tests1 reize50,000,0050,00
10.2.1995. gada Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – STCW-F konvencija) vai nekonvencionālajās kvalifikācijās 
10.2.1.tirdzniecības flotes virsnieks, uz kuru neattiecas STCW konvencija1 reize80,000,0080,00
10.2.2.mehāniķis uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW, zvejas un iekšējo ūdeņu kuģa kapteinis, stūrmanis, mehāniķis1 reize45,000,0045,00
10.2.3.ierindas jūrnieka kvalifikācijas, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori1 reize35,000,0035,00
10.2.4.atpūtas kuģa vadītājs1 reize35,000,0035,00
11.Jūrnieku grāmatiņas izsniegšana
11.1.jūrniekam1 gab.100,000,00100,00
11.2.jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam1 gab.10,000,0010,00
11.3.ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam1 gab.200,000,00200,00
11.4.jūrniekam steidzamības kārtībā vai ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā1 gab.150,000,00150,00
11.5.jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam steidzamības kārtībā vai ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā1 gab.50,000,0050,00
11.6.ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam steidzamības kārtībā vai ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā1 gab.300,000,00300,00
12.Kvalifikācijas sertifikātu izsniegšana un uzglabāšana
12.1.STCW konvencijā noteiktais kvalifikācijas sertifikāts
12.1.1.kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis, sardzes stūrmanis un sardzes mehāniķis (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)1 gab.40,000,0040,00
12.1.2.GMDSS operators (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)1 gab.40,000,0040,00
12.1.3.prasmju sertifikāts1 gab.30,000,0030,00
12.1.4.kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšana1 gab.30,000,0030,00
12.2.STCW – F konvencijas vai nekonvencionālais kompetences sertifikāts
12.2.1.zvejas un iekšējo ūdeņu kuģu kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis1 gab.35,000,0035,00
12.2.2.pārējie virsnieki1 gab.35,000,0035,00
12.2.3.ierindas jūrnieks, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori1 gab.20,000,0020,00
12.2.4.atpūtas kuģa vadītājs1 gab.20,000,0020,00
12.3.pirmais virsnieka kvalifikācijas sertifikāts gada laikā pēc augstākās vai vidējās jūrniecības izglītības programmas apgūšanas Latvijā1 gab.20,000,0020,00
12.4.kvalifikācijas sertifikāta uzglabāšana Jūrnieku reģistrā ilgāk par trim mēnešiem1 gab.15,000,0015,00
12.5.rakstveida izziņas sagatavošana un izsniegšana1 gab.70,000,0070,00
13.Ārvalstu jūrniekam izsniegtie dokumenti kvalifikācijas sertifikāta atzīšanai (izziņa par iesnieguma pieņemšanu un apstiprinājums)1 komplekts200,000,00200,00
14.Loča, kuģu satiksmes vadības (VTS) operatora kompetences novērtēšana un kvalifikācijas sertifikāta izsniegšana1 reize100,000,00100,00
15.Jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesa uzraudzība
15.1.programmas satura novērtēšana
15.1.1.jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (pilnveides vai tālākizglītības programma)1 reize350,000,00350,00
15.1.2.atkārtota jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (pilnveides vai tālākizglītības programma)1 reize210,000,00210,00
15.1.3.jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (augstākās vai vidējās izglītības programma)1 reize490,000,00490,00
15.1.4.atkārtota jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (augstākās vai vidējās izglītības programma)1 reize350,000,00350,00
15.1.5.jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu ir obligāta) satura novērtēšana1 reize210,000,00210,00
15.1.6.atkārtota jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu ir obligāta) satura novērtēšana1 reize140,000,00140,00
15.1.7.jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu nav obligāta) satura novērtēšana1 reize560,000,00560,00
15.1.8.atkārtota jūrnieku mācību kursu programmas, kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu nav obligāta, satura novērtēšana1 reize280,000,00280,00
15.2.programmas īstenošanas novērtēšana
15.2.1.jūrnieku mācību kursa novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai1 reize350,000,00350,00
15.2.2.jūrnieku profesionālās izglītības programmas novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai1 reize490,000,00490,00
15.2.3.jūrnieku mācību kursa programmas īstenošanas novērtējums1 reize350,000,00350,00
15.2.4.jūrnieku profesionālās izglītības programmas īstenošanas novērtējums (pilnveides vai tālākizglītības programma)1 reize350,000,00350,00
15.2.5.jūrnieku profesionālās izglītības programmas īstenošanas novērtējums (augstākās vai vidējās izglītības programma)1 reize560,000,00560,00
15.3.kvalitātes vadības sistēmas novērtējums1 reize560,000,00560,00
15.4.Jūrnieku reģistra organizēts apmācības kurss/seminārs (vienam dalībniekam)1 stunda70,000,0070,00
16.Dokumentāru apliecinājumu un prasmju apliecību reģistrēšana datubāzē1 gab.2,500,002,50
17.Pagaidu atļaujas izsniegšana Latvijas virsniekam1 gab.70,000,0070,00
18.Komersanta, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, uzraudzība
18.1.darbības uzsākšanas novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā1 reize2000,000,002000,00
18.2.darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā1 reize1000,000,001000,00
18.3.darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, ja komersants gada laikā
18.3.1.vismaz piecām personām ir nodrošinājis prakses vietu1 reize750,000,00750,00
18.3.2.vismaz 10 personām ir nodrošinājis prakses vietu1 reize500,000,00500,00
19.Instruktora vērtētāja sertifikāta izsniegšana1 gab.30,000,0030,00
III. Kuģu reģistrs
20.Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā (kuģis ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esošs kuģis, valsts dienesta kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta). Norādītajai cenai tiek pieskaitīti 0,95 euro par 1 neto tilpības vienību (turpmāk – NT)1 reize165,000,00165,00
21.Atpūtas kuģa (motorizēta atpūtas kuģa un buru atpūtas kuģa) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā
21.1.motorizēts atpūtas kuģis (garums līdz 12 metriem)1 reize550,000,00550,00
21.2.motorizēts atpūtas kuģis (garums no 12 līdz 14 metriem)1 reize715,000,00715,00
21.3.motorizēts atpūtas kuģis (garums no 14 līdz 16 metriem)1 reize770,000,00770,00
21.4.motorizēts atpūtas kuģis (garums no 16 līdz 18 metriem)1 reize880,000,00880,00
21.5.motorizēts atpūtas kuģis (garums no 18 līdz 24 metriem)1 reize1320,000,001320,00
21.6.motorizēts atpūtas kuģis (garums virs 24 metriem)1 reize1980,000,001980,00
21.7.buru atpūtas kuģis (garums līdz 7 metriem)1 reize80,000,0080,00
21.8.buru atpūtas kuģis (garums no 7 līdz 9 metriem)1 reize165,000,00165,00
21.9.buru atpūtas kuģis (garums no 9 līdz 12 metriem)1 reize330,000,00330,00
21.10.buru atpūtas kuģis (garums 12 un vairāk metru)1 reize860,000,00860,00
21.11.buru jahta bez īpašuma tiesību reģistrācijas1 reize120,000,00120,00
21.12.sporta buru jahta1 reize55,000,0055,00
22.Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā
22.1.zvejas laiva bez dzinēja1 reize20,000,0020,00
22.2.zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju1 reize25,000,0025,00
22.3.zvejas laiva ar stacionāro dzinēju1 reize35,000,0035,00
23.Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma
23.1.kuģis1 reize250,000,00250,00
23.2.atpūtas kuģis1 reize150,000,00150,00
24.Hipotēkas vai hipotēkas pārjaunojuma reģistrācija (cena veidojas kā 0,2 % no nodrošinātā prasījuma summas, bet ne vairāk kā 1920,00 euro)1 reize1920,000,001920,00
25.Hipotēkas dzēšana, grozījums vai cesijas reģistrācija1 reize165,000,00165,00
26.Reģistrācijas, īpašuma vai izslēgšanas apliecības izsniegšana
26.1.kuģis vai atpūtas kuģis1 reize85,000,0085,00
26.2.zvejas laiva1 reize15,000,0015,00
27.Pārējo kuģa dokumentu izsniegšana
27.1.kuģa vēstures pieraksti1 reize85,000,0085,00
27.2.apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecība attiecībā uz civilo atbildību1 reize300,000,00300,00
27.3.rakstveida izziņas izsniegšana1 gab.70,000,0070,00
27.4.sporta buru jahtas uzlīmju komplekts (2 uzlīmes)1 gab.20,000,0020,00
27.5.Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana1 gab.85,000,0085,00
28.Atzīmes "paredzēts izmantot komercdarbībai" izdarīšana atpūtas kuģa reģistrācijas apliecībā1 reize70,000,0070,00
29.Kuģa ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esoša kuģa, valsts dienesta kuģa, peldošas konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība (norādītajai cenai pieskaita 0,60 euro par 1 NT)1 reize30,000,0030,00
30.Motorizētu atpūtas kuģu reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība1 reize70,000,0070,00
31.Kuģu reģistra atļauja kuģa reģistrēšanai berboutā1 reize110,000,00110,00
IV. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija
32.Aizsardzības sistēmas novērtēšana
32.1.ostas iekārtai1 reize490,000,00490,00
32.2.ostai    
32.2.1.Rīga1 reize5000,000,005000,00
32.2.2.Liepāja1 reize3000,000,003000,00
32.2.3.Ventspils1 reize3000,000,003000,00
32.2.4.Mērsrags1 reize1000,000,001000,00
32.2.5.Salacgrīva1 reize1000,000,001000,00
32.2.6.Skulte1 reize1000,000,001000,00
32.2.7.Roja1 reize1000,000,001000,00
33.Aizsardzības plāna izvērtēšana un apstiprināšana
33.1.ostas iekārtai1 reize490,000,00490,00
33.2.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)1 reize350,000,00350,00
33.3.ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības))1 reize350,000,00350,00
34.Aizsardzības plāna grozījumu izvērtēšana un apstiprināšana
34.1.ostas iekārtai1 reize280,000,00280,00
34.2.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns1 stunda70,000,0070,00
34.3.ostai1 stunda70,000,0070,00
35.Aizsardzības pārbaude
35.1.ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, ikgadējā vai atkārtotā pārbaude1 reize490,000,00490,00
35.2.sākotnējā, atjaunojošā, ikgadējā vai atkārtotā pārbaude vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns
(cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)
1 reize350,00,00350,00
35.3.ostas iekārtas pārbaude, ja tā nav bijusi pieprasīta noteiktajā laikā1 reize900,000,00900,00
35.4.apvienoto ostas iekārtu pārbaude, ja tā nav bijusi pieprasīta noteiktajā laikā (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)1 reize700,000,00700,00
35.5.ostas sākotnējā, atjaunojošā, ikgadējā vai atkārtotā pārbaude
35.5.1.Rīga1 reize1800,000,001800,00
35.5.2.Liepāja1 reize1400,000,001400,00
35.5.3.Ventspils1 reize1400,000,001400,00
35.5.4.Mērsrags1 reize750,000,00750,00
35.5.5.Salacgrīva1 reize750,000,00750,00
35.5.6.Skulte1 reize750,000,00750,00
35.5.7.Roja1 reize750,000,00750,00
35.6.ostas pārbaude, ja tā nav bijusi pieprasīta noteiktajā laikā
35.6.1.Rīga1 reize3600,000,003600,00
35.6.2.Liepāja1 reize2800,000,002800,00
35.6.3.Ventspils1 reize2800,000,002800,00
35.6.4.Mērsrags1 reize1500,000,001500,00
35.6.5.Salacgrīva1 reize1500,000,001500,00
35.6.6.Skulte1 reize1500,000,001500,00
35.6.7.Roja1 reize1500,000,001500,00
36.Ar ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes1 reize70,000,0070,00
37.Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana1 reize490,000,00490,00
38.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības personāla apmācību programmu apstiprināšana1 reize210,000,00210,00
39.Atzītās aizsardzības organizācijas audits1 reize400,000,00400,00
V. Citi pakalpojumi
40.Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 15 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))
40.1.visiem kuģiem (izņemot pielikuma 40.2., 40.3., 40.4. apakšpunktā minētos kuģus)1 BT0,1140,000,114
40.2.pasažieru kuģiem (piemēram, kruīza kuģi, prāmji) un kuģiem, kas vienlaikus ir kravas un pasažieru kuģi**1 BT0,0560,000,056
40.3.kravas vienību pārvadāšanas kuģiem (piemēram, konteineru kuģi, ro-ro tipa kuģi)**1 BT0,0630,000,063
40.4.visiem kuģiem, kuri ienāk ostā uz remontu (ar nosacījumu, ka kuģis neveic kravas, pasažieru operācijas)***1 BT0,0680,000,068

Piezīme.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

** Kuģa tips atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Ieteikumu Nr. 28 klasifikatoram.

*** Kuģa ienākšanas mērķis atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas elektroniskās datu apmaiņas standartiem administrācijas, tirdzniecības un transporta jomā (ANO EDIFACT kodi (8025)).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 854Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328647
{"selected":{"value":"18.04.2024","content":"<font class='s-1'>18.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.04.2024","iso_value":"2024\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-17.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.04.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"