Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/2021

Mārupē 2021. gada 24. novembrī
Par koku ciršanu ārpus meža
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 19 (sēdes prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža (ciemu un pilsētas) Mārupes novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskas apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

3. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Mārupes novada pašvaldības policija un Pašvaldības īpašuma pārvalde.

4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

5. Ja kokus cērt, pārkāpjot Noteikumos noteikto kārtību, tā ir uzskatāma par patvaļīgu darbību un Noteikumu pārkāpējs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saucams pie administratīvās atbildības.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

6. Attiecīgās zemes īpašnieks (vai visi kopīpašnieki) vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotās personas (turpmāk – Iesniedzējs), kurš vēlas veikt koka ciršanu, iesniedz Mārupes novada pašvaldībā iesniegumu (1. pielikums) kurā jānorāda:

6.1. dati par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);

6.2. zemes vienības, kurā plāno cirst kokus, adresi un kadastra numuru;

6.3. nocērtamo koku skaitu, sugu un koka stumbra diametru;

6.4. koku ciršanas pamatojumu.

7. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. zemes gabala robežu plāna kopiju, kurā ir atzīmēti koki, kuru vēlās nocirst;

7.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku ciršanai, ja koks atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala teritorijā;

7.3. koka fotofiksācijas dokumentus, ja cērt kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu.

8. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža – ciema (pilsētas) teritorijā – izskata Pašvaldības īpašuma pārvalde, kuras speciālisti apseko objektu dabā, pirms atļaujas izsniegšanas nosaka zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanai un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu vai par atteikumu izsniegt atļauju. Atļauju paraksta Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs.

9. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu par tās izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt pieņem Mārupes novada pašvaldības dome. Atļauju saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu izsniedz Pašvaldības īpašuma pārvalde vispārējā kārtībā saskaņā ar Noteikumiem.

10. Ja koks atrodas ciema (pilsētas) teritorijā, Pašvaldības īpašuma pārvalde aprēķina un nosūta iesniedzējam maksāšanas paziņojumu par zaudējumu atlīdzību par daudzveidības samazināšanu. Pašvaldības īpašuma pārvalde lēmumu par koku ciršanu un koku ciršanas atļauju izsniedz pēc zaudējumu atlīdzības samaksas. Iesniedzējam iesniedzot maksājuma dokumentu kopiju Pašvaldības īpašuma pārvaldē.

11. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

12. Pašvaldības īpašuma pārvaldes lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Mārupes novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Mārupes novada pašvaldības domes lēmums ir pārsūdzams administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas procedūra

13. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Mārupes novada administratīvajā teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos (izņemot ielu, ceļu un meliorācijas objektu nodalījumu joslās, kur koki apdraud ēkas un infrastruktūras objektus). Atsevišķu publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana ir nepieciešama pirms būvniecības, kura ir paredzēta spēkā esošā detālplānojumā, vai par kuru tiek rīkota publiskā apspriešana gadījumos, kad tas noteikts citos normatīvajos aktos.

14. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja sabiedriskajos apstādījumos cērt nokaltušus vai bīstamus kokus.

15. Pašvaldības īpašuma pārvalde izvērtē, vai konkrētajā gadījumā ir rīkojama publiskā apspriešana un ierosina Mārupes novada pašvaldības domei rīkot publisko apspriešanu.

16. Lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu uz Pašvaldības īpašuma pārvaldes ierosinājuma pamata pieņem Mārupes novada pašvaldības dome. Publisko apspriešanu nodrošina Centrālā administrācija.

17. Publiskai apspriešanai nepieciešamos aprakstus, plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršanas ierosinātājs. Pašvaldība nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē, redzamā vietā Mārupes novada pašvaldības domes ēkās Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā un, ja ir iespējams, publicē Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes vēstis".

18. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām. Publiskā apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Mārupes novada pašvaldības dome.

19. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs, Mārupes novada pašvaldības domei pieņemot lēmumu saskaņā. Noteikumu 9. punktu.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

20. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu Mārupes novada administratīvajā (ciemu un pilsētas) teritorijā, ko aprēķina pēc Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumā minētajiem koeficientiem, saskaņā ar šādu formulu:

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK,

kur Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR):

KD – koka diametra koeficients;

KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;

KI – koka nociršanas iemesla koeficients;

KA – apdzīvotas vietas koeficients;

KV– koka atrašanās vietas koeficents;

PK – pašvaldības koeficients – 0.2

V. Nobeiguma noteikumi

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē:

21.1. Mārupes novada domes 2013. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 29/2012 "Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā";

21.2. Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2021
"Par koku ciršanu ārpus meža"
IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds/
Juridiskās personas nosaukums
 
 
Personas kods / Reģistrācijas Nr. 
Kontakttālrunis, e-pasts
elektroniskai saziņai:
 
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese,
kadastra nr. vai kadastra apzīmējums:
 
 
 
Cērtamie koki: Nr.p.k.Cērtamā koka sugaKoka stumbra diametrs (cm)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Koku ciršanas pamatojums: 
 
 
 
 
 

Pievienotie dokumenti (atzīmēt vajadzīgo):

 Zemes gabala robežplāna kopija ar iezīmētiem cērtamiem kokiem;

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu;

Valsts institūciju saskaņojumu, ja koki atrodas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās;

 Pilnvaras kopija (ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona).

20___. gada "____".________________

 /  
/paraksts/ /atšifrējums/ 
Paskaidrojuma raksts
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2021 "Par koku ciršanu ārpus meža"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā. Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktam pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

1.3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

1.4. Nepieciešams izdot jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošos Mārupes un Babītes novadu pašvaldību saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža.

2. Projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka: ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību; publiskās apspriešanas procedūras kārtību; sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad Mārupes novada pašvaldība rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža; zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuZaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta pašvaldības Vides aizsardzības speciālajā budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Mārupes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 23.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.13
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328624
23.12.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"