Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2020. gada 15. februāri.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2021. gada 24. novembra saistošos noteikumus "Par koku ciršanu ārpus meža".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2012

Mārupē 2013. gada 27. februārī
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2013. gada 27. februāra lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 3, piel. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 9. punktu,
Meža likuma 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koka ciršanu ārpus meža" 22. punktu

Grozījumi: 27.11.2019. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 34/2019,
kas stājās spēkā ar 15.02.2020.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, gadījumus, kad rīkojama publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu aprēķināšanas un samaksas kārtību par koku ciršanu, koku vainagu veidošanas un zaru izzāģēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem Mārupes novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot spēkā esošus normatīvos aktus un šos Noteikumus.

4. Visi apstādījumi Mārupes novada teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošas zemes ir aizsargājami novada stādījumi. Visiem kokiem novadā ir sabiedriskā vērtība.

5. Mārupes novadā koku izpēti, uzskaiti, aizsardzību, apsaimniekošanu un uzturēšanu pārrauga Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

6. Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam koku ciršanai ārpus meža Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepieciešama Mārupes novada pašvaldības atļauja.

7. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona (turpmāk tekstā – Persona) Mārupes novada pašvaldībā iesniedz:

7.1. noteikta parauga iesniegumu (Pielikums Nr. 1);

7.2. zemes gabala robežplānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki;

7.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vai mājas citas institūcijas ar attiecīgām pilnvarām lēmuma kopija par koka ciršanu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā;

7.4. pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona.

8. Iesniegumus par koku ciršanu izskata Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde (turpmāk tekstā – Īpašumu pārvalde).

9. Īpašumu pārvalde pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

10. Īpašumu pārvaldes lēmums uzskatāms par koka ciršanas atļauju un ir derīgs vienu gadu no pieņemšanas brīža.

11. Īpašumu pārvaldes lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Mārupes novada Domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Mārupes novada Domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

III. Publiskās apspriešanas procedūra

12. Publiskā apspriešana rīkojama, ja:

12.1. paredzēta koku retināšana publiskos skvēros, parkos un kapsētās;

12.2. koka vai koku grupas ciršana paredzēta publiskos skvēros, parkos un kapsētās, kur plānota apstādījumu rekonstrukcija vai renovācija, vai plānota būves celtniecība vai rekonstrukcija;

12.3. citos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos.

13. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja sabiedriskajos apstādījumos cērt nokaltušus vai bīstamus kokus.

14. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ierosina pēc Mārupes novada pašvaldības nolikumā noteikto personu vai Īpašumu pārvaldes iniciatīvas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

15. Publiskā apspriešana organizējama Mārupes novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

17. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. Lēmumu par atļauju vai aizliegumu koka ciršanai, ņemot vērā publiskajā apspriešanā izteiktos viedokļus, pieņem Īpašumu pārvalde.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

IV. Zaudējumu aprēķināšana un atlīdzināšanas kārtība

18. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Mārupes novada teritorijā atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" III nodaļai.

19. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu tiek noteikts pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža:

1 – koks ir būtiska ciema ainavas sastāvdaļa, ar tā nozāģēšanu ainavas vērtība tiks samazināta;

0,5 – koka nozāģēšana ainavas vērtību būtiski neietekmē;

0 – koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu vai kultūrvēsturisku objektu; koka nozāģēšana uzlabos ainavu, tiks sakārtota vide;

Zaudējuma par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķinu veic Īpašumu pārvalde.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

V. Koku vainagu veidošanas un zaru apzāģēšanas kārtība

20. Ārpus meža augošu koku zaru vainagu veidošana vai dzīvu zaru izzāģēšana Mārupes novada teritorijā, neatkarīgi no zemes piederības, ir atļauta tikai pēc Īpašumu pārvaldes rakstiskas atļaujas (pozitīva lēmuma) saņemšanas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

21. Lai saņemtu atļauju koku zaru vainagu veidošanai vai dzīvu zaru izzāģēšanai savā īpašumā, zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona Mārupes novada pašvaldībā iesniedz:

21.1. noteikta parauga iesniegumu (Pielikums Nr. 2), norādot nozāģējamos zarus un apzāģēšanas iemeslus;

21.2. zemes gabala robežplānu, kurā iezīmēti apzāģējamie koki;

21.3. pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona.

22. Īpašumu pārvaldes atļauja nav nepieciešama, ja:

22.1. tiek izzāģēti sausi (nokaltuši) zari;

22.2. tiek izzāģēti vēja vai sniega nolauzti vai aizlauzti zari.

23. Iesniegumus par koku vainagu veidošanu un zaru izzāģēšanu Īpašumu pārvalde izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2019)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
1. pielikums
Mārupes novada domes
27.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29
IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža Mārupes novadā

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums 
 
Personas kods / Reģistrācijas Nr. 
Kontakttālrunis, e-pasts 
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: 
 
 

Cērtamie koki: Nr.p.k.

Cērtamā koka suga

Koka stumbra diametrs (cm)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Koku ciršanas pamatojums: 
 
 
 
 
 

Pievienotie dokumenti (atzīmēt vajadzīgo):

Zemes gabala robežplāna kopija ar iezīmētiem cērtamiem kokiem;

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu;

Pilnvaras kopija (ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona)

20___.gada "____".________________

 

/

  

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

2. pielikums
Mārupes novada domes
27.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29
IESNIEGUMS
koku vainagu veidošanai vai dzīvu zaru izzāģēšanai Mārupes novadā

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums 
 
Personas kods / Reģistrācijas Nr. 
Kontakttālrunis, e-pasts 
Īpašuma, kurā paredzēta koku zaru apzāģēšana, adrese: 
 

Apzāģējamie koki, apzāģēšanas nepieciešamības pamatojums:

 
 
 
 

Pievienotie dokumenti:

Zemes gabala robežplāna kopija ar iezīmētiem apzāģējamiem kokiem;

Pilnvaras kopija (ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona)

201__.gada "____".________________

 

/

  

Paraksts

/

Paraksta atšifrējums

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29/2012Pieņemts: 27.02.2013.Stājas spēkā: 20.04.2013.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Mārupes Vēstis, 4, 19.04.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314146
{"selected":{"value":"15.02.2020","content":"<font class='s-1'>15.02.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"15.02.2020","iso_value":"2020\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
15.02.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)