Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2023. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11 "Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā".
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Madonā 2021. gada 25. novembrī
Sociālās palīdzības pabalsti un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Madonas novada domes 17.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 462 (prot. Nr. 15, 29. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu, 36. panta piekto
un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 14. panta sesto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, un kārtību, kādā mājsaimniecības iegūst tiesības saņemt pabalstus, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni.

(Madonas novada domes 17.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

2. Pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Pabalstu piešķir un izmaksā Madonas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

4. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

4.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

4.1.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalsts – materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai;

4.1.2. mājokļa pabalsts – materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apmaksai;

4.2. papildus sociālās palīdzības pabalsti:

4.2.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai – materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai:

4.2.1.1. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

4.2.1.2. pabalsts bērna izglītībai;

4.2.2. pabalsts krīzes situācijā – operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

II. IENĀKUMU UN MATERIĀLO RESURSU NOVĒRTĒŠANA

5. Izvērtējot ienākumus un materiālos resursus, mājsaimniecība var iegūt šādu statusu:

5.1. trūcīga mājsaimniecība;

5.2. maznodrošināta mājsaimniecība.

6. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi).

7. Mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis ir 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Madonas novada domes 17.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

8. Pabalsta pieprasītājs atbilstoši deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai Sociālajā dienestā, pagasta vai apvienību pārvaldē Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas nepieciešami konkrētās materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai.

9. Persona, parakstot iesniegumu, Sociālajam dienestam dod atļauju iegūt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Pamata sociālās palīdzības pabalstus aprēķina un piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK noteikumiem.

11. Papildus sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt personām mājsaimniecībā, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

12. Pilngadīgajiem pabalstu saņēmējiem var noteikt līdzdarbības pienākumus, noslēdzot vienošanos par līdzdarbību.

IV. GMI PABALSTS

13. Pabalstu piešķir zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī, kas noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

14. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK noteikumiem.

V. MĀJOKĻA PABALSTS

15. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK noteikumiem.

16. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai piemērojami šādi koeficienti GMI sliekšņu summai mājsaimniecībā:

16.1. koeficients 1,5 – atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti;

16.2. koeficients 1,2 – mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti;

16.3. koeficients 1,2 – mājsaimniecībai ar trīs un vairāk bērniem.

17. Koeficientu piemēro mājsaimniecībai, kuras ienākumi ir lielāki par normatīvajos aktos noteikto GMI slieksni.

18. Piemērojot koeficientu, piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kas veidojas no klienta sākotnēji iesniegto atsevišķo izdevumu pozīciju summas.

19. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izmaksājot klientam vai pārskaitot pakalpojumu sniedzējam.

20. Mājokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā.

VI. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU APMAKSAI

21. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100 % apmērā piešķir:

21.1. ārstēšanās izdevumu (ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā ārstēšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas) kompensēšanai;

21.2. ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanai.

22. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kopējā summa vienai personai trūcīgā mājsaimniecībā ir līdz 150 euro gadā, personai maznodrošinātā mājsaimniecībā – līdz 200 euro gadā.

23. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai pieprasītājiem papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā, izziņa par ambulatoro ārstēšanos (veidlapa Nr. 27/u), recepšu kopijas un izdevumus apliecinoši dokumenti.

24. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu par medicīnas pakalpojumiem saņemšanas un preču iegādes dienas.

25. Pabalstu var izmaksāt naudā vai pabalsta summas apmērā apmaksāt izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

VII. PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI

26. Pabalstu piešķir obligātās pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 euro katram bērnam trūcīgā ģimenē un 45 euro katram bērnam maznodrošinātā ģimenē.

27. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

VIII. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

28. Par krīzes situācijā nonākušu mājsaimniecību atzīstama mājsaimniecība, kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

29. Pabalstu piešķir:

29.1. dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram;

29.2. gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, citu ārēju notikumu dēļ mājsaimniecībai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, ir iztērēti savi uzkrājumi, pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt notikuma radītās sekas, tai ir nepieciešama materiālā palīdzība un nav saņemts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.

30. Pabalstu var pieprasīt viena no mājsaimniecībā esošām personām mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

IX. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

31. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Madonas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

32. Madonas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

34. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

35.1. Cesvaines novada domes 2021. gada 12. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā";

35.2. Cesvaines novada domes 2017. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par pabalstu krīzes situācijā Cesvaines novadā";

35.3. Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošos noteikumus Nr. 26 "Par sociālās palīdzības pabalstiem";

35.4. Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā";

35.5. Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam";

35.6. Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā";

35.7. Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem";

35.8. Madonas novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās palīdzības pabalsti un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 21.07.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328612
{"selected":{"value":"01.12.2022","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-20.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2022","iso_value":"2022\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-20.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"