Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/23

Aizkrauklē 2021. gada 17. novembrī
Par koku ciršanu ārpus meža Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 17. novembra domes
sēdes lēmumu Nr. 458 (prot. Nr. 18, 15. p.)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4. punktā noteiktajos gadījumos.

II. Koku ciršanas noteikumi

3. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā – Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem Aizkraukles novada domes (turpmāk – Dome) Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu pieņem Dome.

5. Persona iesniedz Domes kancelejā Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukles pilsētā, Pašvaldības Pārvaldēs vai Pakalpojumu centros Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisijai adresētu rakstveida iesniegumu (Pielikums Nr. 1), kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju un shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu. Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var arī nosūtīt pa e-pastu uz adresi: dome@aizkraukle.lv.

6. Ar krāsu, kas atbilst darba un vides aizsardzības prasībām vai ar lentu iesniedzējs marķē koku, par ko ir iesniegts ciršanas iesniegums.

7. Domes Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu ar dastmēru un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

8. Koku ciršanas atļauja ir derīga kārtējā gadā no izsniegšanas brīža, ievērojot normatīvajos aktos noteiktus aizliegumus koku ciršanai.

9. Domes Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisijas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Aizkraukles novada pašvaldības domē Aizkraukles novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana

10. Publisko apspriešanu rīko, ja Aizkraukles novada pašvaldības pilsētas vai ciema teritorijā paredzēta koku ciršana publiski pieejamās teritorijās, izņemot gadījumus:

10.1. kad nepieciešams nocirst bīstamus, sausus vai daļēji sausus, bojātus, mazvērtīgus, apkārtējo vidi degradējošus kokus, rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām;

10.2. publiski pieejamās teritorijās paredzēta koku retināšana;

10.3. koka vai koku grupas ciršana paredzēta sabiedriskās vietās, kur plānota būves celtniecība vai rekonstrukcija.

11. Publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana paredzēta būvniecības projekta īstenošanai un ir notikusi būvniecības ieceres publiskā apspriešana vai izstrādāts detālplānojums, kurā ir norādīti izcērtamie koki.

12. Aizkraukles novada domes Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisijas pēc saņemto iesniegumu izvērtēšanas ierosina Aizkraukles novada domei rīkot publisko apspriešanu, lēmumu par publisko apspriešanu pieņem Aizkraukles novada dome. Sabiedrisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.

13. Pašvaldība paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības interneta vietnē www.aizkraukle.lv.

14. Sabiedriskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā.

15. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Sabiedriskās apspriešanas rezultātus apstiprina Aizkraukles novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ciemu un pilsētu teritorijās (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas,

KI – koka ciršanas iemesla koeficients,

KA – apdzīvotas vietas koeficients,

KV – koka atrašanās vietas koeficients,

PK – Aizkraukles novada pašvaldības koeficients, kuru nosaka Aizkraukles novada domes Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija:

1 – koks būtiski ietekme pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta;

0,5 – koks būtiski ainavu neietekmē;

0 – koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, ar koka nogriešanu tiks sakārtota vide, tiks uzlabota ainavas kvalitāte.

17. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā. Atļauja derīga vienu gadu, atļaujas derīguma termiņu Aizkraukles novada domes Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija var pagarināt, ja nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi.

18. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu.

V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

19. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro administratīvo atbildību saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu un Meža likuma 51. panta 11. daļu.

20. Administratīvo pārkāpumu lietas par normatīvo aktu un šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma noteikto kārtību, un lēmumu tajā pieņem Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

21. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpēju no zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzināšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

23. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem:

23.1. 2013. gada 25. aprīļa Jaunjelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2013/4 "Par koku ciršanu ārpus meža Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā";

23.2. 2013. gada 27. marta Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā";

23.3. 2013. gada 28. februāra Skrīveru novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā";

23.4. 2013. gada 31. janvāra Neretas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2013 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Neretas novadā";

23.5. 2014. gada 24. aprīļa Pļaviņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par koku ciršanu ārpus meža Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā".

24. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Pielikums
Aizkraukles novada pašvaldības
2021. gada 17. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/23
"Par koku ciršanu ārpus meža Aizkraukles novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā"
IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums 
Personas kods/Reģistrācijas Nr. 
Kontakttālrunis, e-pasts 
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
 
Koku ciršanas pamatojums: 
    
Zemes vienības kadastra apzīmējumsKoku sugaKoka stumbra apkārtmērs (cm) 1,3 metru augstumā no sakņu kaklaSkaits
    

Pievienoti dokumenti:

1. Zemes grāmatas apliecības kopija.

2. Zemes robežu plāna kopija.

3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:

__________.gada_____._________________  ( )
  (vārds, uzvārds) (paraksts) 
Aizkraukles novada domes 2021. gada 17. novembra saistošo noteikumu Nr. 2021/23 "Par koku ciršanu ārpus meža Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", 22. pants nosaka, ka "vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

1.2. Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

1.3. Nepieciešamība izstrādāt šos saistošos noteikumus radās pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas, lai jaunizveidotajā Aizkraukles novadā tiktu noteikta vienota pašvaldības kārtība koku ciršanas atļaujas izsniegšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar Aizkraukles novada pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskas apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atlīdzība par zaudējumiem tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji).

4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides veidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības Koku ciršanas atļauju saskaņošanas komisija.

5.2. Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās darbības koku ciršanas atļaujas saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/23Pieņemts: 17.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 20.12.2021. OP numurs: 2021/245.25
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328511
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"