Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 769

Rīgā 2021. gada 23. novembrī (prot. Nr. 76 23. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu un Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu finanšu instrumentu veidā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas periodā 2021. un 2022. gadā pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē", kā arī apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (turpmāk kopā – apakšpasākumi), to finansējumu, kā arī atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

2. Atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 37. panta 1. punktu un IV pielikumu finanšu instrumenta veidā piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum").

3. Kopējais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums finanšu instrumentu īstenošanai ir 25 000 000 euro, no tiem:

3.1. pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumiem "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" – 16 000 000 euro;

3.2. apakšpasākumam "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" – 9 000 000 euro.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

4. Papildus šo noteikumu 3. punktā minētajam finansējumam sabiedrība "Altum" ir tiesīga piesaistīt valsts vai starptautisko finanšu institūciju aizdevumu.

5. Finanšu instrumentu īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase aizdevumu un garantiju izsniegšanai.

6. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentus, saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunktu ir sabiedrība "Altum", un finansēšanas nolīguma noslēgšanas brīdī Zemkopības ministrija kā vadošā iestāde ir apliecinājusi tās atbilstību Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 7. panta 1. un 2. punktam.

7. Finanšu instrumentu ieviešanai Zemkopības ministrija atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 37. panta 2. un 3. punktam sagatavo tirgus nepilnību sākotnējo novērtējumu. Izdarot grozījumus tirgus nepilnību novērtējumā, Zemkopības ministrija tos iesniedz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam uzraudzības komitejā un 25 darbdienu laikā pēc iesniegšanas publicē savā tīmekļvietnē.

8. Sabiedrība "Altum" sagatavo finanšu instrumentu investīciju stratēģiju un ieviešanas plānu (turpmāk abi kopā – biznesa plāns) atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 IV pielikuma 1. punkta "a" un "b" apakšpunktam un 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz to Zemkopības ministrijā.

9. Zemkopības ministrija 20 darbdienu laikā pēc biznesa plāna saņemšanas izvērtē tā atbilstību regulas Nr. 1303/2013 IV pielikuma 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām prasībām. Ja Zemkopības ministrija secina, ka biznesa plāna apstiprināšanai ir nepieciešama papildu informācija vai precizējumi biznesa plānā, sabiedrība "Altum"10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas iesniedz papildu informāciju un precizēto biznesa plānu

10. Zemkopības ministrija 10 darbdienu laikā pēc precizētā biznesa plāna saņemšanas pieņem lēmumu par biznesa plāna apstiprināšanu un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas lēmumu par biznesa plāna apstiprināšanu un biznesa plānu iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

11. Lauku atbalsta dienests un sabiedrība "Altum" 25 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma saņemšanas slēdz finansēšanas nolīgumu atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 38. panta 7. punktam un IV pielikumam.

12. Sabiedrība "Altum" šo noteikumu 3. punktā minēto finansējumu, nodalot kā atsevišķu finansējuma daļu saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu, izmanto aizdevumu un garantiju izsniegšanai galasaņēmējiem finanšu instrumentu īstenošanas laikā sagaidāmo zaudējumu segšanai, kā arī finanšu instrumentu pārvaldības izmaksām.

13. Sabiedrības "Altum" atbalstāmās darbības ir apakšpasākumos noteikto finanšu instrumentu īstenošana un vadība, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347).

14. Finanšu instrumentu attiecināmās izmaksas ir:

14.1. maksājumi galasaņēmējiem aizdevumu vai garantiju veidā;

14.2. līdzekļi, kas garantiju veidā paredzēti apakšpasākumu īstenošanai atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta "b" apakšpunktam un regulas Nr. 480/2014 8. pantam;

14.3. kapitalizētas garantiju maksas subsīdijas atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta "c" apakšpunktam un regulas Nr. 480/2014 11. pantam;

14.4. finanšu instrumentu pārvaldības izmaksas, ko aprēķina atbilstoši regulas Nr. 480/2014 13. pantam un kas nepārsniedz regulas Nr. 480/2014 13. panta 3. punktā noteiktos ierobežojumus.

15. Šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētās pārvaldības izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās pirms 2025. gada 31. decembra atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 44. panta nosacījumiem. Finanšu instrumentu pārvaldības izmaksu aprēķināšanas metodiku sabiedrība "Altum" saskaņo ar Zemkopības ministriju.

16. Finanšu instrumentu pārvaldības izmaksas, kas netiek ietvertas šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajās attiecināmajās izmaksās, sedz no atmaksātā finansējuma atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 45. pantam.

17. Sabiedrība "Altum":

17.1. atver kontu Valsts kasē, kurā Lauku atbalsta dienests atbilstoši finansēšanas nolīgumam ieskaita finanšu instrumentu ieviešanai paredzētos finanšu līdzekļus;

17.2. finansēšanas nolīgumā noteiktajos termiņos sniedz Lauku atbalsta dienestam regulas Nr. 1303/2013 46. pantā minēto informāciju;

17.3. uzkrāj un savā tīmekļvietnē publicē informāciju par galasaņēmējiem izmaksāto atbalstu;

17.4. informē galasaņēmēju par to, ka atbalsts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem;

17.5. ir tiesīga ieguldīt finanšu instrumentu līdzekļus, kas nav izmantoti šo noteikumu 14. punktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 43. panta 1. punktam;

17.6. līdzekļus, kas no investīcijām vai atbrīvotajiem līdzekļiem iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos, atkārtoti izmanto finanšu instrumentu finansēšanai atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 44. pantam.

18. Lauku atbalsta dienests:

18.1. pārvalda un kontrolē finanšu instrumentu ieviešanu, ievērojot regulas Nr. 480/2014 9. panta 1. punkta nosacījumus;

18.2. reizi gadā informē Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam uzraudzības komiteju par sabiedrības "Altum" attiecināmajām un apstiprinātajām pārvaldības izmaksām atbilstoši regulas Nr. 480/2014 12. panta 2. punkta nosacījumiem;

18.3. regulas Nr. 1303/2013 40. panta 2. punkta otrajā daļā un 3. punktā noteiktajos gadījumos veic sabiedrības "Altum" un galasaņēmēju pārbaudes;

18.4. pārskaita maksājumus, tostarp starpposma maksājumus, finanšu instrumentu īstenošanai atbilstoši finansēšanas nolīgumam un regulas Nr. 1303/2013 41. panta 1. punkta nosacījumiem.

19. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības bez maksas saņemt informāciju no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra tādā apjomā, kāds nepieciešams finanšu instrumentu īstenošanai. Par informācijas apmaiņu sabiedrība "Altum" slēdz vienošanos ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu un Lauksaimniecības datu centru.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 769Pieņemts: 23.11.2021.Stājas spēkā: 09.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 237, 08.12.2021. OP numurs: 2021/237.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
328193
{"selected":{"value":"22.12.2023","content":"<font class='s-1'>22.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2023","iso_value":"2023\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-21.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"