Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošos noteikumus "Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 100

Rīgā 2021. gada 24. novembrī (prot. Nr. 39, 1. §)
Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina ēdināšanas pakalpojumu un zupas virtuves pakalpojumu, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu un zupas virtuves pakalpojumu.

2. Ēdināšanas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu pamatvajadzības – ēdiena – nodrošināšanā Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem, lai mazinātu personu sociālo atstumtību un veicinātu sociālo iekļaušanos ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

3. Zupas virtuves pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu pamatvajadzības – ēdiena – nodrošināšanā personām bez noteiktas dzīvesvietas, kā arī citiem trūkumcietējiem.

4. Ēdināšanas pakalpojums un zupas virtuves pakalpojums tiek sniegts Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Informāciju par ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma sniegšanas vietām un darba laiku publicē Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļvietnē www.ld.riga.lv un pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.

5. Ēdināšanas pakalpojuma saņēmēju dati saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likumu tiek nodoti valsts informācijas sistēmai, lai nodrošinātu pakalpojuma uzskaiti un pārvaldību.

II. Ēdināšanas pakalpojuma saņemšana

6. Tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu ir personām:

6.1. kuras ir no mājsaimniecības, ko Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) ir atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību;

6.2. kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.

7. Ja iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajā aktā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk – deklarācija), netika aizpildīta trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu, Noteikumu 6.2. apakšpunktā minētās personas vēršas RSD, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja vēršas klātienē), iesniedz iesniegumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu, kā arī aizpilda deklarāciju.

8. RSD pēc Noteikumu 7. punktā minēto dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

9. Ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas termiņš ir par 15 dienām garāks par izziņas par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu termiņu.

10. Ja ēdināšanas pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Noteikumu 8. punktu, pakalpojuma saņemšanas periods ir trīs mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās ir personas darbspējīgā vecumā, un seši mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās nav personu darbspējīgā vecumā.

11. Personas, kuras lūdz piešķirt ēdināšanas pakalpojumu, dod atļauju RSD personas datu nodošanai, lai ar viedkarti "Rīdzinieka karte" varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.

12. Ja ēdināšanas pakalpojums pienākas mājsaimniecībai, kurā ir vairākas personas, nepieciešamās ēdiena porcijas saņem, reģistrējoties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai ar deklarācijas iesniedzēja viedkarti "Rīdzinieka karte".

13. Ēdināšanas pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās vismaz trīs stundas laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 vai līdz dienā paredzēto ēdiena porciju izdalei.

14. Personas ēdināšanas pakalpojumu var saņemt vienu reizi dienā un tikai savos traukos.

15. Ēdināšanas pakalpojums nodrošina pusdienas ar enerģētisko vērtību vismaz 700 kcal, pusdienu deva sastāv no piedevas (vismaz 250 g), gaļas vai zivs (vismaz 100 g), salātiem (vismaz 100 g) un maizes (45 g).

16. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā papildus nodrošina:

16.1. informatīvo stendu par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām Pašvaldībā;

16.2. iespēju klientiem pēc maltītes ieturēšanas lasīt presi, spēlēt galda spēles, veidot sociālos kontaktus;

16.3. ne retāk kā divas reizes mēnesī izglītojošus seminārus/nodarbības un pārrunas par klientiem aktuālajām tēmām, piemēram, par sociālā atbalsta programmām Pašvaldībā, atkarību izraisošu vielu kaitīgumu, ēdiena gatavošanu.

III. Zupas virtuves pakalpojuma saņemšana

17. Zupas virtuves pakalpojumu persona saņem, vēršoties tieši pie zupas virtuves pakalpojuma sniedzēja.

18. Zupas virtuves pakalpojums nodrošina ēdiena porciju ar enerģētisko vērtību vismaz 400 kcal un ne mazāk par 0,4 litriem. Ēdiena izdale notiek personas traukos.

19. Zupas virtuves pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās vismaz vienu stundu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 100 "Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina ēdināšanas pakalpojumu un zupas virtuves pakalpojumu, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu un zupas virtuves pakalpojumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Patlaban Pašvaldībā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu reglamentē Rīgas domes 2021. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu", piešķirot ēdināšanas pakalpojumam gada finansējumu. Piemēram, šogad ēdināšanas pakalpojumam ir piešķirti 870 000 euro. Rīgas domes 2021. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu" 17. punktā ir noteikts, ka līdzekļu izlietojums programmas 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" aktivitātei "Ēdiena piegāde un izdalīšana sociāli mazaizsargātām personām" tiek apstiprināts Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā (turpmāk – SJK). Savukārt personu, kurām sniegts ēdināšanas pakalpojums, kategorijas noteiktas ar SJK lēmumu, jo saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 50. punktu SJK kompetencē ir sociālo problēmu risināšana un sociālās attīstības jautājumi. Piemēram, šogad ar SJK 2021. gada 6. janvāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 7, 3. §) noteiktas šādas personu grupas, kurām ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu:

– personas, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas ģimenes (personas) statusu;

– personas, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;

– ģimenes (personas), kuru ienākumu līmenis nepārsniedz noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši kuram tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Ņemot vērā ēdināšanas pakalpojumam piešķirto finansējumu, Rīgas domes 2011. gada 19. maija nolikumā Nr. 124 "Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums" noteikto kompetenci, kā arī pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Rīgas domes Labklājības departaments organizē iepirkumu, kā rezultātā slēdz vispārīgo vienošanos ar konkursa uzvarētājiem.

No ēdināšanas pakalpojuma saņēmēju datu analīzes var secināt, ka ēdināšanas pakalpojumu saņēma 79 % personas, kurām noteikts pensionāra/invalīda personas sociālais statuss, 16 % darbspējīgas personas un 5 % ģimenes ar bērniem. Tādējādi šāds Pašvaldības atbalsts visvairāk nepieciešams pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kā arī darbspējīgām personām un ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas grūtībās. 2020. gadā vidēji dienā tika saņemtas 1204 porcijas, gadā tika izdalītas 330 935 porcijas par kopējo summu 749 894 euro. Salīdzinoši 2019. gadā tika izdalīta 459 721 porcija par kopējo summu 1 222 400 euro.

Savukārt zupas virtuves pakalpojums ir iedzīvotājam viegli pieejams, jo pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai, piemēram, izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam. Zupas virtuves pakalpojums ir svarīgs personām, kurām nav iztikas līdzekļu, kuras dažādu iemeslu dēļ nevēršas sociālajā dienestā palīdzības saņemšanai, kurām ir grūtības noformēt trūcīgas personas statusu, reģistrēties NVA vai kuras nesadarbojas ar sociālo darbinieku. Tāpat zupas virtuves pakalpojums ir risinājums situācijās, kurās persona nevar saņemt sociālo palīdzību, piemēram, periodā, kamēr tiek atjaunots personu apliecinošs dokuments, vai arī situācijā, kad persona bez iztikas līdzekļiem tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.

Zupas virtuves pakalpojums tiek nodrošināts piecas reizes nedēļā, dienā kopā tiek izdalītas līdz 650 porcijas. 2020. gadā Pašvaldība līdzfinansēja 144 070 porcijas par kopējo summu 111 505 euro. Salīdzinoši 2019. gadā tika līdzfinansētas 126 400 porcijas.

Zupas virtuves pakalpojums tiek iepirkts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u. c.). Minētajā likuma pantā, kā arī citos likumos, Ministru kabineta noteikumos nav noteikts, ka pašvaldībai jānodrošina ēdināšanas un zupas virtuves pakalpojums, līdz ar to nav arī noteikta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība.

Savukārt likuma "Par pašvaldībām" 12. pantā ir paredzēts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšana ir noteikta arī rīcības plānā "Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā", kas apstiprināts ar Rīgas domes 2007. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 2001.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ēdināšanas pakalpojums un zupas virtuves pakalpojums tiks nodrošināts esošā Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma sniegšanai var pieteikties jebkurš pakalpojuma sniedzējs, kurš atbilst iepirkuma prasībām.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Salīdzinot ar līdzšinējo kārtību, vienkāršoti ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma saturs un darba laiki noteikti, ņemot vērā pakalpojumu saņēmēju priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 100Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 08.12.2021.Zaudē spēku: 28.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 07.12.2021. OP numurs: 2021/236.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328152
08.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)