Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Jēkabpils novadā 2021. gada 28. oktobrī
Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 28.10.2021.
lēmumu Nr. 316 (prot. Nr. 11, 14. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta studiju maksa studentiem, ar mērķi veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Jēkabpils novadā.

2. Studiju maksu piešķir studentam, kurš studē rezidentūrā Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē un apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm (turpmāk – pretendents).

3. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz studiju maksas piešķiršanu, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. pretendents apgūst kādu no Jēkabpils novada domes noteiktajām atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm;

3.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

3.3. pretendents apliecinājis gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanu maksāta mācību maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks apredzēts darba līgumā.

4. Pretendents, kurš pretendē uz studiju maksas piešķiršanu, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestāde (attiecīgi norādot kontaktpersonu adresi, valsti, tālruņus), fakultāte, rezidentūras programmas nosaukums (iegūstamā specialitāte) un rezidentūras uzsākšanas un beigšanas datums;

4.2. izziņu no izglītības iestādes, kurā norādīts fakts par studijām rezidentūrā, norādot iegūstamo specialitāti, rezidentūras sākuma un beigu datums, noteiktās studiju maksas samaksas termiņi un apmērs;

4.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

4.4. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanas periodu ir maksāta studiju maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

5. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" apkopo un iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas piešķiršanu, tajā skaitā sagatavo lēmuma projektu.

6. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja) izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.

7. Priekšroka saņemt studiju maksu ir tam pretendentam, kuram augstāka vidējā atzīme.

8. Lēmumu par studiju maksas izmaksas piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada dome (turpmāk – Dome).

9. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" studiju maksas izmaksai budžetā paredzētajā apmērā.

10. Studiju maksa pretendentam tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku.

11. Studiju maksas apmērs tiek noteikts atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai maksai.

12. No piešķirtās studiju maksas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti noteiktie obligātie nodokļu maksājumi.

13. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par studiju maksas piešķiršanu pretendents un izglītības iestāde slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par studiju maksas izmaksu un līgumā noteiktā kārtībā izmaksā studiju maksu.

14. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kontrolē noslēgto līgumu izpildi.

15. Pretendents, par kuru tiek maksāta studiju maksa, katru gadu līdz 5. oktobrim iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina viņa sekmes vismaz 3. punktā noteiktajā līmenī un izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina faktu par rezidentūras turpināšanu attiecīgajā specialitātē, par kuru tiek maksāta studiju maksa.

16. Studiju maksas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.), jāiesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisks iesniegums studiju maksas pagaidu pārtraukšanai.

17. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu.

18. Lēmumu par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu pieņem Dome.

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto studiju maksas piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

20. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reizi gadā sagatavo un iesniedz pašvaldībai pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un studiju maksas izmaksu.

21. Pretendentam saņemtā studiju maksa nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

21.1. pretendents izbeidz rezidentūru, neiegūstot noteikto specialitāti;

21.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

21.3. pretendents nepilda līguma par studiju maksas saņemšanu nosacījumus;

21.4. pretendents studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas nenostrādā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādā no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā specialitātē, par kuru maksāta studiju maksa;

21.5. pretendents nav iesniedzis 15. punktā noteikto informāciju;

21.6. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

22. Līgumi par studiju maksas izmaksu, kas noslēgti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā" ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 195. nr.).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Jēkabpils pilsētas dome 2017. gada 24. augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā".

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu minētie saistošie noteikumi ir pārskatīti un izstrādāti jauni Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā".

Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu izstrādē par pamatu ir ņemti Jēkabpils pilsētas dome 2017. gada 24. augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā". Saistošo noteikumu mērķis veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Jēkabpils novadā.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas to personu kategorijas, kuriem ir tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu studiju maksas segšanai. Atbalsts var tikt sniegts tiem studentiem, kuri studē rezidentūrā Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē un apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuŅemot vērā, ka studiju maksas segšana jau tiek veikta, tad saistošo noteikumu spēkā stāšanās pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs, jo jau pašreiz pašvaldības budžetā tiek iekļauti šāda atbalsta sniegšanai nepieciešamie līdzekļi. Pretendentu loku, tai skaitā, ietekmē arī Jēkabpils novada domes pieņemtie lēmumi par atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir bijuši plānoti šādi budžeta līdzekļi studiju maksas nodrošināšanai medicīnas studentiem/rezidentiem 2021. gadā – 15105 EUR, bet 2020. gada sākumā plānots bija 25000 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekme uz uzņēmējdarbības vidi netiek prognozēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPretendentiem, kuri vēlas saņemt studiju maksas segšanu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" jāiesniedz attiecīgs iesniegums un noteikumos norādītie dokumenti un apliecinājums. Lēmumu par studiju maksas segšanu pieņem Jēkabpils novada dome, bet līgumu par studiju maksas segšanu ar pretendentu un attiecīgo izglītības iestādi slēgs SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 08.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 07.12.2021. OP numurs: 2021/236.23
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328123
08.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)