Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Jēkabpilī 2017.gada 24.augustā
Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta studiju maksa studentiem, ar mērķi veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Jēkabpils pilsētā.

2. Studiju maksu piešķir studentam, kurš studē rezidentūrā Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē un apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm (turpmāk – pretendents).

II. Studiju maksas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

3. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz studiju maksas piešķiršanu, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. pretendents apgūst kādu no Jēkabpils pilsētas domes noteiktajām atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm;

3.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

3.3. pretendents apliecinājis gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanu maksāta mācību maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

4. Pretendents, kurš pretendē uz studiju maksas piešķiršanu, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestāde (attiecīgi norādot kontaktpersonu adresi, valsti, tālruņus), fakultāte, rezidentūras programmas nosaukums (iegūstamā specialitāte) un rezidentūras uzsākšanas un beigšanas datums;

4.2. izziņu no izglītības iestādes, kurā norādīts fakts par studijām rezidentūrā, norādot iegūstamo specialitāti, rezidentūras sākuma un beigu datums, noteiktās studiju maksas samaksas termiņi un apmērs;

4.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

4.4. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanas periodu ir maksāta studiju maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

5. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" apkopo un iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas piešķiršanu, tajā skaitā sagatavo lēmuma projektu.

6. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja) izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.

7. Priekšroka saņemt studiju maksu ir tam pretendentam, kuram augstāka vidējā atzīme.

8. Lēmumu par studiju maksas izmaksas piešķiršanu pieņem Dome.

9. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" studiju maksas izmaksai budžetā paredzētajā apmērā.

10. Studiju maksa pretendentam tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku.

11. Studiju maksas apmērs tiek noteikts atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai maksai.

12. No piešķirtās studiju maksas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti noteiktie obligātie nodokļu maksājumi.

13. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par studiju maksas piešķiršanu pretendents un izglītības iestāde slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par studiju maksas izmaksu un līgumā noteiktā kārtībā izmaksā studiju maksu.

14. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kontrolē noslēgto līgumu izpildi.

15. Pretendents, par kuru tiek maksāta studiju maksa, katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina viņa sekmes vismaz 3.punktā noteiktajā līmenī un izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina faktu par rezidentūras turpināšanu attiecīgajā specialitātē, par kuru tiek maksāta studiju maksa.

16. Studiju maksas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.), jāiesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisks iesniegums studiju maksas pagaidu pārtraukšanai.

17. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu.

18. Lēmumu par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu pieņem Dome.

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto studiju maksas piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

20. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reizi gadā sagatavo un iesniedz pašvaldībai pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un studiju maksas izmaksu.

21. Pretendentam saņemtā studiju maksa nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

21.1. pretendents izbeidz rezidentūru, neiegūstot noteikto specialitāti;

21.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

21.3. pretendents nepilda līguma par studiju maksas saņemšanu nosacījumus;

21.4. pretendents studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas nenostrādā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādā no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā specialitātē, par kuru maksāta studiju maksa;

21.5. pretendents nav iesniedzis 15.punktā noteikto informāciju;

21.6. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

III. Noslēguma jautājumi

22. Līgumi, kas noslēgti starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un studiju maksas saņēmēju un izglītības iestādi par studiju maksas izmaksu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir jāpārslēdz ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līdz 2017.gada 1.novembrim.

23. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par noslēgtajiem līgumiem nekavējoties informē pašvaldību.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 8.septembra saistošos noteikumus Nr.27 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 183.nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr.18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. No likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta izriet, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības administratīvajā teritorijā. No minētajām funkcijām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas nepieciešamas Jēkabpils pilsētai.

Saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt Jēkabpils studējošās jaunatnes atgriešanos Jēkabpilī, intelektuālo spēju attīstību, piesaistīt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā kvalificētus speciālistus.

Ņemot vērā, ka grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, sagatavoti jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā piešķir un sedz studiju maksu rezidentam, studiju maksas piešķiršanas kritērijus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Jēkabpils pilsētas dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus kā dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", kas nepieciešams rezidentu studiju maksas piešķiršanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāStudiju maksas piešķiršana veicinās SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kvalificētu speciālistu piesaisti un slimnīca iedzīvotājiem nodrošinās kvalificētu veselības aprūpi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPrivātpersona par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca".
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 24.08.2017.Stājas spēkā: 03.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 02.10.2017. OP numurs: 2017/195.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
293899
03.10.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)