Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 47 (sēdes prot. Nr. 11)

Precizēti ar Mārupes novada pašvaldības
domes lēmumu Nr. 27 (sēdes prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta ceturto daļu
un 36. panta piekto un sesto daļu
(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot sociālo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsti) veidus, pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību.

2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētus pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un ir sasniedzamas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

II. Mājsaimniecības atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam

3. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pašvaldībā izvērtē un nosaka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu (turpmāk tekstā – likums) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk tekstā – MK noteikumi).

4. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis nepārsniedz 80 procentus no ienākumu mediānas, piemērojot koeficientus:

4.1. pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

4.2. pārējām personām mājsaimniecība – koeficientu 0,7.

(Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

5. Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (skat. pielikumu Nr. 1).

III. Pabalstu veidi

6. Pabalstu veidi:

6.1. Pamata pabalsti:

6.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

6.1.2. mājokļa pabalsts.

6.2. Papildu pabalsti:

6.2.1. pabalsts izglītības ieguves atbalstam;

6.2.2. pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai;

6.2.3. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

6.2.4. pabalsts krīzes situācijā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

IV. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

7. Pabalstus personām sniedz, pamatojoties uz viņu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma izvērtējumu (izņemot pabalstu krīzes situācijā, kuru piešķir bez materiālās situācijas izvērtējuma), individuāli paredzot katras personas līdzdalību.

8. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz apliecinošus dokumentus par pabalsta nepieciešamību. Iesniegumu iesniedzot elektroniskā formā, personas identitāti apliecina elektroniskais paraksts.

9. Izdevumus apliecinoši dokumenti iesniedzami Sociālajā dienestā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

10. Sociālais dienests, nepieciešamības gadījumā, apseko iesniedzēja norādīto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbalstu.

11. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī pabalsta apmēru pieņem 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

12. Pabalstu piešķir sākot ar mēnesi, kurā ir pieņemts Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.

13. Pabalstu izmaksā personai iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" nodaļās vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes norēķinu kontā.

(Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

V. Garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsts

14. Garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsts (turpmāk – GMI) ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

15. GMI līmeni un kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams, nosaka likums un MK noteikumi.

VI. Mājokļa pabalsts

16. Mājokļa pabalstu un pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir un aprēķina atbilstoši MK noteikumiem.

17. Mājokļa pabalstu pieprasa un izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, bet mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei vienu reizi kalendāra gadā.

18. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina atbilstoši MK noteikumu 3. pielikumā norādītajiem nosacījumiem, izņemot, mājokļa platību, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri, kuru pašvaldība ar šiem saistošajiem noteikumiem nosaka no mājokļa kopējās platības – 50 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 katrai nākamai personai mājsaimniecībā.

19. (Svītrots ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

VII. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

20. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam ir:

20.1. pabalsts skolas piederumu iegādei bērnam, kurš mācās vispārizglītojošā mācību iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma, vai bērnam, kurš mācās speciālās izglītības iestādē, internātskolā, vai iegūst obligāto pirmsskolas izglītību – 50 euro apmērā katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī un iesniedzot Sociālajā dienestā izglītības iestādes izsniegtu izziņu par mācību uzsākšanu, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;

20.2. ēdināšanas pabalsts – faktisko izmaksu segšana katram bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs un pusdienām vispārizglītojošās mācību iestādēs, iesniedzot izmaksu apliecinošus dokumentus, ja pašvaldības rīcībā nav minētās informācijas un pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt.

VIII. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai

21. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir personai:

21.1. medicīnisko pakalpojumu apmaksai līdz 300 euro kalendāra gadā;

21.2. medikamentu apmaksai līdz 200 euro kalendāra gadā;

21.3. pabalstu inkontinences piederumu iegādei personām ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, nepārsniedzot 30 euro mēnesī.

22. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteikto pabalstu, personai jāiesniedz ārsta izdota izziņa no ambulatora/stacionāra pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) un izdevumus apliecinošs dokuments.

23. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai izmaksā naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

IX. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

(Nodaļas nosaukums Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

24. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts personai, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai vardarbības, brīvības atņemšanas soda izciešanas un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas, nodrošinot sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

25. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir nepārsniedzot 500 euro kalendāra gadā. Pabalstu var izmaksāt pa daļām saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

X. Pabalsts krīzes situācijā

26. Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai mājsaimniecībai, kura katastrofas vai citu no mājsaimniecības neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas, un tai ir nepieciešama psihosociālā vai materiālā palīdzība, var tikt izmaksāts vienreizējs pabalsts līdz 3000 euro apmērā.

(Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

27. Lai saņemtu šo pabalstu krīzes situācijā, persona iesniedz Sociālajā dienestā argumentētu iesniegumu, kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā atbalsta apmēru un citus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanos.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

28. Persona pieprasa pabalstu nekavējoties, tiklīdz krīzes situācijas ietekmē kļuvusi apgrūtināta viņas (mājsaimniecības) pašas spēja apmierināt savas (mājsaimniecības) pamatvajadzības. Atsevišķos gadījumos persona (mājsaimniecība) var iesniegt pieprasījumu arī viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās, šajā gadījumā pieprasījumā īpaši pamatojot iemeslu, kāpēc pieprasījums nav ticis iesniegts nekavējoties un vai personas (mājsaimniecības) spēja pašai apmierināt savas (mājsaimniecības) pamatvajadzības joprojām nav tikusi atjaunota, vai ir apdraudēta.

29. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā.

30. Ja krīzes situācijas novēršanai nepieciešamā summa pārsniedz 3000 euro, Sociālā dienesta lēmums saskaņojams ar pašvaldības izpilddirektoru.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

31. Sociālā dienesta lēmuma par pabalsta piešķiršanu izpilde ir uzsākama vienas darba dienas laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

32. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

(Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

33. Mārupes novada Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

XII. Noslēguma jautājumi

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

35.1. Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 29/2017 "Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā".

35.2. Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 26 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Babītes novadā".

35.3. Babītes novada pašvaldības domes 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu".

35.4. Mārupes novada domes 27.09.2017. saistošie noteikumu Nr. 26/2017 "Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā".

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2022)

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Pielikums Nr. 1

(Pielikums Mārupes novada domes 28.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 25/2023 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

Mārupes novada pašvaldība

MĀRUPES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
67149869 (Mārupe), 67914550 (Piņķi)
socialaisdienests@marupe.lv / www.marupe.lv

 

IZZIŅA
par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam

datums

Nr.

 

Mārupes novada Sociālais dienests apliecina, ka mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir un kuras sastāvā šādi mājsaimniecības locekļi (vārds, uzvārds, personas kods):

piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss atbilstoši Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 "Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā".

Maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss piešķirts uz laiku no____līdz____

Sociālā dienesta vadītāja: 
 

(paraksts un Vārds Uzvārds)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 08.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 07.12.2021. OP numurs: 2021/236.24
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328099
{"selected":{"value":"18.07.2023","content":"<font class='s-1'>18.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2023","iso_value":"2023\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2022","iso_value":"2022\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2022.-17.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2021","iso_value":"2021\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2021.-14.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"