Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2017

Mārupē 2017. gada 22. novembrī
Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2017. gada 22. novembra sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 15

Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 20. decembra sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 22

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu,
33. panta trešo daļu, 35. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.
(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (personām) naudas izteiksmē vai samaksā par pakalpojumiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, nosakot sociālo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsti) veidus, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētus pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ir sasniedzamas deklarētajā adresē un ir ieguvušas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

3. Mārupes novada pašvaldība piešķir:

3.1. pamata sociālās palīdzības pabalstus:

3.1.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

3.1.2. mājokļa pabalstu.

3.2. papildus sociālās palīdzības pabalstus, kas paredzēti kā materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai:

3.2.1. pabalsts izglītības ieguves atbalstam;

3.2.2. pabalsts veselības aprūpei;

3.2.3. pabalsts personu aprūpei mājās;

3.2.4. pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

II. Mājsaimniecības (personas) materiālo resursu novērtēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

4. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

5. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

6. Par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, ja vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, un ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

(Mārupes novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 28/2020 redakcijā)

7. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

III. Personas pienākumi

8. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

9. Personai, kura pieprasījusi sociālās palīdzības pabalstus, ir pienākums līdzdarboties savas situācijas uzlabošanā:

9.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

9.2. sniegt patiesas ziņas par sevi, mājsaimniecības locekļiem un atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem;

9.3. saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

9.4. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka mājsaimniecības (personas) trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam un/vai pabalsta saņemšanu un apmēru;

9.5. sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

IV. Pabalstu piešķiršanas kārtība

10. Pabalstus piešķir pēc mājsaimniecības (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

11. Lai saņemtu pabalstu, personas vēršas Sociālajā dienestā (ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, iesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumu apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija).

12. Lai tiktu novērtēti personas (mājsaimniecības) ienākumi un materiālais stāvoklis, persona aizpilda deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

13. Persona, aizpildot deklarāciju, ko paraksta persona un sociālā darba speciālists, uzrāda Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam personu apliecinošu dokumentu un iesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

14. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

15. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda personas (mājsaimniecības) sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām un, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

16. Ja persona (mājsaimniecība) Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi vai nav vērsusies pēdējo divu gadu laikā, sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas papildus šo saistošo noteikumu 15. punktā minētajam novērtē arī personas (mājsaimniecības) dzīves apstākļus, apsekojot personu (mājsaimniecību) dzīvesvietā, un aizpilda normatīvajos aktos noteikto veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, ko paraksta abas puses.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

17. Atkārtoti personas (mājsaimniecības) dzīves apstākļus, apsekojot personu (mājsaimniecību) dzīvesvietā, sociālā darba speciālists novērtē gadījumos, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, bet ne retāk kā reizi divos gados.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

18. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un šo saistošo noteikumu 11. punktā minētie dokumenti.

19. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

20. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.

20.1 Sociālais dienests pabalstu izmaksā personai (mājsaimniecībai) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas.

(Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 19/2018 redakcijā, kas grozīta ar 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

21. Lēmumu, ar kuru daļēji vai pilnībā noraidīts iesniegums par pabalsta piešķiršanu, Sociālais dienests noformē rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22. Pabalstu izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc, ja persona iztikas līdzekļu deklarācijā sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti izvairās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta ar iepriekš minēto faktu konstatācijas brīdi.

V. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

(Nodaļa svītrota ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

23. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

24. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

25. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

VI. Mājokļa pabalsts

(Nodaļas nosaukums Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

26. Mājokļa pabalsts ir Mārupes novada pašvaldības pabalsts, kuru piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

27. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina saskaņā ar MK noteikumiem, nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādītās izmaksas, izņemot, mājokļa platību, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri, kuru pašvaldība ar šiem saistošajiem noteikumiem nosaka no mājokļa kopējās platības – 50 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 katrai nākamai personai mājsaimniecībā.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

27.1 Aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar saistošo noteikumu 27. punktu, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 2,5 (divi komats pieci), ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir:

27.1 1. vientuļa (atsevišķi dzīvojoša) pensijas vecumu sasniegusī persona;

27.1 2. vientuļa (atsevišķi dzīvojoša) persona ar invaliditāti.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

28. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

29. (Svītrots ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

30. Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās dzīvojamās mājas, kura neizmanto mājas pārvaldnieka pakalpojumus un neizmanto centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts kurināmā iegādei vienai mājsaimniecībai līdz 300,00 euro gadā. Pabalsts var tikt izmaksāts pa daļām.

30.1 Mājokļa pabalstu izmaksā naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

VII. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

31. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam ir:

31.1. pabalsts skolas piederumu iegādei bērnam, kurš mācās vispārizglītojošā mācību iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma, vai bērnam, kurš mācās speciālās izglītības iestādē, internātskolā, vai iegūst obligāto pirmsskolas izglītību 45,00 euro apmērā katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;

31.2. ēdināšanas pabalsts – faktisko izmaksu segšana katram bērnam saskaņā ar noslēgto līgumu par bērnu ēdināšanu, pirmsskolas izglītības iestādēs un pusdienām vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 9. klasei.

32. Ēdināšanas pabalstu uz deklarācijas spēkā esamības laiku piešķir:

32.1. vispārizglītojošās mācību iestādes audzēknim;

32.2. audzēknim pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu.

32.1 Pabalstu izglītības ieguves atbalstam izmaksāt naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

VIII. Pabalsts veselības aprūpei

33. Lai nodrošinātu palīdzību veselības aprūpei, Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:

33.1. pabalsts ārstēšanās veselības iestādē izdevumu segšanai, kopsummā nepārsniedzot 200,00 euro gadā, iesniedzot izdevumu apliecinošus dokumentus;

33.2. pabalstu medikamentu iegādes izdevumu segšanai, kopsummā nepārsniedzot 200,00 euro gadā, iesniedzot ārsta aizpildītu un parakstītu izrakstu no ambulatora/stacionāra pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārsta izrakstītu medikamentu recepti, un izdevumu apliecinošus dokumentus;

33.3. personām ar invaliditāti un pensionāriem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci kopsummā nepārsniedzot 30,00 euro mēnesī, iesniedzot ārsta aizpildītu un parakstītu izrakstu no ambulatora/stacionāra pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) un izdevumus apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2018)

33.1 Pabalstu veselības aprūpei izmaksā naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

(Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 redakcijā)

IX. Pabalsts personām aprūpei mājās

34. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj veikt mājas darbus vai ikdienas aprūpi, kopsummā nepārsniedzot 45,00 euro mēnesī, iesniedzot ārsta aizpildītu un parakstītu izrakstu no ambulatora/stacionāra pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).

35. Persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās nodrošina sev aprūpētāju.

X. Pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā

36. Pabalsts tiek piešķirts personai (mājsaimniecībai), lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai vardarbības, brīvības atņemšanas soda izciešanas un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas, nodrošinot sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021)

37. Pabalstu personu integrēšanai sabiedrībā piešķir kopsummā nepārsniedzot 500,00 euro gadā. Pabalstu var izmaksāt pa daļām, saskaņā ar individuālo rehabilitācijas plānu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2019)

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

38. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domes izpilddirektoram, kura lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

39. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Mārupes novada Domes Sociālo, izglītības, sporta un kultūras jautājumu komiteja.

XII. Noslēguma jautājumi

40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 18/2009 "Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29/2017Pieņemts: 22.11.2017.Stājas spēkā: 10.02.2018.Publicēts: Mārupes Vēstis, 2, 09.02.2018.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314000
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2021","iso_value":"2021\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-18.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)