Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/11

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 298
(prot. Nr. 14, 31. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 11. novembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 443
(prot. Nr. 17, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. panta ceturto daļu un
Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību
" 71.3 punktu
(Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada dome (turpmāk – pašvaldība), nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos – Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavas upes (lejpus HES) Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – Persona), nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot rūpnieciskās zvejas nomas līgumu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 2. pielikumu sekojoši:

3.1. 2. pielikuma 1. punkts nosaka Pļaviņu ūdenskrātuvē Aizkraukles un Jēkabpils novados 40 zvejas murdu limitu. Saskaņā ar pašvaldību savstarpējo 2010.gada 30. marta Vienošanos tagadējam Aizkraukles novadam 31 zivju murds, t.sk., sekojoši: Aizkraukles pagasts – 3; Kokneses pagasts – 5; Klintaines pagasts – 7; Pļaviņu pilsēta 5; Seces pagasts – 4; Sērenes pagasts – 4; Staburaga pagasts 3;

3.2. 2. pielikuma 2. punkts nosaka Daugavā (lejpus HES) Aizkraukles novadam un Ogres novadam 52 zivju murdi. Saskaņā ar pašvaldību savstarpējo 2010. gada 30. marta Vienošanos tagadējam Aizkraukles novadam 48 zivju murdi, t.sk., sekojoši: Aizkraukles pagasts 16; Skrīveru pagasts – 12; Sērenes pagasts 11; Jaunjelgavas pagasts 9.

4. Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija) koordinē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas jautājumus, pieņem iesniegumus, izvērtē un pieņem lēmumus, sagatavo un organizē nepieciešamo dokumentu noformēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

II. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai iekšējos ūdeņos saņemšana

5. Zvejai komercdarbībai Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekšējos ūdeņos juridiskām personām (SIA, IU, IK, ZS u.c.) nepieciešams saņemt pašvaldības speciālo atļauju (licenci).

6. Zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai izsniedz uz 5 (pieciem) gadiem.

(Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)

7. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kad ir jau noslēgts zvejas tiesību nomas līgums, Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisijai ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un informācija par iepriekšējā gada nozveju (ja bija licence vai nomas līgums) papildus pievienojot iesnieguma (2. pielikumā) norādīto.

8. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisija.

III. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

9. Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

10. Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu (arī tie, ar kuriem ir jau ir noslēgts nomas līgums uz 1 gadu), uz katru nākamo gadu no 1. decembra līdz 20. decembrim (izņemot komerczvejai, kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums) jāiesniedz iesniegums, adresēts Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisijai pašpatēriņa zvejai (1.A pielikums), komerczvejai (1.B pielikums), kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija. Iesniegumu var iesniegt arī Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, katrā pagastā vai arī elektroniski uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv (ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu).

(Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)

11. Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija.

12. Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu pieņem Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisija, pamatojoties uz sagatavoto informāciju.

13. Pamatojoties uz Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu, ar Personu tiek sagatavots Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums (3. pielikums), (turpmāk arī – Līgums), pievienojot Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu (4. pielikums) par zvejas limitu un nomas maksu. Saskaņā ar novadā noteiktā Līguma paraugu, pamatojoties uz Zvejas licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu, Līgumu un protokolu (4. pielikums) sagatavo attiecīgās pilsētas/pagasta komisijas loceklis. Pēc nomas maksas nomaksas tiek slēgts un parakstīts Līgums. Līgumu, protokolu un licenci paraksta attiecīgās pilsētas/pagasta apvienības vai pagasta pārvaldes vadītājs, bet minētais komisijas loceklis ievada datus Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (saīsinājumā LZIKIS).

(Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)

14. Gadījumā, ja vienas ūdenstilpes robežās uz zvejas rīkiem – murdiem kādā no pagastiem piesakās vairāk personas, nekā nosaka savstarpējā Vienošanās, bet citā pagastā murdi paliek pāri, tad Zvejas licencēšanas komisija ir tiesīga ar lēmumu konkrētā gadā veikt zvejas rīku – murdu pārdali.

15. Ja piešķirtais rūpnieciskās zvejas limita Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā nepietiek, tad Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisija ierosina un iesniedz Aizkraukles novada domē apstiprināšanai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisiju un izsoles noteikumus par katru gadījumu atbilstoši zvejniecību regulējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

(Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)

IV. Zvejas limitu sadales kārtība un Līgumu termiņi

16. Lemjot par atļauju slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, ņem vērā zvejniecību regulējošo ārējos normatīvos aktos un starp pašvaldībām noslēgtā savstarpējās Vienošanās noteikto limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais Personām iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits nepārsniedz pašvaldībai noteikto zvejas rīku limitu. Izņemot 14. punktā noteiktos gadījumus.

17. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības juridiskām personām komercdarbībai, priekšroka prioritārā secībā dodama Personām kas darbojas attiecīgās pašvaldības pagasta teritorijā, ir saistītas ar komerciālo zveju un ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zveju regulējošos normatīvos aktus.

18. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām priekšroka prioritārā secībā dodama, saskaņā ar zvejniecības normatīvajiem aktiem:

18.1. personām, ar kurām bija noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un tās darbojās attiecīgās pašvaldības pagasta teritorijā iepriekšējos gadus saistībā ar pašpatēriņa zveju, atbilst šo noteikumu 18.2. vai 18.3. apakšpunktiem, ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zvejas tiesību regulējošos normatīvos aktus;

18.2. personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Aizkraukles novada pašvaldības administratīvā teritorija;

18.3. personām, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes saimniecības locekļiem drīkst iedalīt tikai vienu zvejas rīku – zivju murdu.

20. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi tiek slēgti uz sekojošu laiku:

20.1. ar juridiskām personām komerciālai zvejai uz laiku no 3 (trim) līdz 5 (pieciem) gadiem, bet tas nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu, kuru var pagarināt uz tādu pašu termiņu;

20.2. ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai līgums tiek slēgts uz 1 (vienu) gadu.

21. Ja tiek konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumi, zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un Persona zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu nākamajā gadā.

V. Nomas maksas samaksas kārtība

22. Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, uz vienu gadu un tiek norādīta līgumā pievienotajam protokolam, ņemot vērā rūpnieciskās zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu.

23. Par piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomu kārtējā gadā Personai nomas maksa jāveic protokolā noteiktajā kārtībā bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā un ir iemaksājama Līgumā norādītajā Aizkraukles novada domes norēķinu vai kontā vai pagastu kasē pirms Līguma parakstīšanas.

VI. Zvejas licencēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība

24. Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisijas izdotos administratīvos aktus (pieņemtos lēmumus) vai faktisko rīcību var apstrīdēt, Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Apstrīdēšanas iesniegums, adresēts Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai, iesniedzams domes kancelejā vai nosūtot pa pastu Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) e-pastā dome@aizkraukle.lv.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar Pašvaldību likuma 47. panta pirmās daļas kārtību nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja šajos noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās termiņš.

(Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)

26. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušus Kokneses novada domes 08.07.2020. saistošos noteikumus Nr. 6/2020 "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses novada pašvaldībā".

Pielikumā: 1) iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai.

2) iesniegums par speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā.

3) Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma projekts.

4) Protokols par rūpnieciskās zvejas limitu un nomas maksu.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
1.A pielikums

(Pielikums Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojams ar 01.12.2023.)

Aizkraukles novada domes
Zvejas licencēšanas komisijai

  
 /fiziskai personai – vārds, uzvārds /
 

 

 /fiziskai personai – personas kods /
 

 

 /fiziskai personai – dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e-pasts /

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai pašpatēriņa zvejai

  
/datums/ 

Lūdzu:

1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomupašpatēriņa zvejai 
   

Pļaviņu ūdenskrātuvē vai Daugavā (lejpus HES) (nevajadzīgo nosvītrot vai nerakstīt), kas atrodas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvās teritorijas ___________________ pilsētas/pagasta teritorijas ūdenstilpē.

2) iedalīt šādus zvejas limitus:

vienu zvejas murdu ar atvērumu un zvejas rīka ar atvērumu kopgarumu līdz 30 metriem (pašpatēriņa zvejai)

Aizpildāms, ja bijis līgums iepriekš:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._________________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _____. ________________ , izsniedzējs ________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

Atbildi vēlos saņemt pa pastu uz adresi vai uz e pastu (nevajadzīgo nosvītrot)

_________________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums)

1.B pielikums

(Pielikums Aizkraukles novada domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/21 redakcijā, kas piemērojams ar 01.12.2023.)

Aizkraukles novada domes
Zvejas licencēšanas komisijai

  
 /fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/
 

 

 /fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/
 

 

 /fiziskai personai – dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e-pasts;
juridiskai personai – juridiskā adrese un tālruņa numurs, e-pasts/

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai komerczvejai

  
/datums/ 

Lūdzu:

1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomukomerczvejai 
   

Pļaviņu ūdenskrātuvē vai Daugavā (lejpus HES) (nevajadzīgo nosvītrot vai nerakstīt), kas atrodas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvās teritorijas __________________ pilsētas/pagasta teritorijas ūdenstilpē

2) iedalīt šādus zvejas limitus:

vienu zvejas murdu ar atvērumu virs 30 metriem bet ne vairāk kā līdz 100 metriem (komerciālajai zvejai) 

Aizpildāms, ja bijis līgums iepriekš:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._________________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _____. ________________ , izsniedzējs ________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

Atbildi vēlos saņemt: pa pastu uz adresi vai uz e pastu (nevajadzīgo nosvītrot)

_________________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums)

(Aizpildāms un iesniedzams juridiskām personām komerczvejai, kad jau noslēgts zvejas nomas līgums)

Aizkraukles novada domes
Zvejas licencēšanas komisijai

  
 juridiskai personai – nosaukums
  
 reģistrācijas numurs
  
 juridiskā adrese un tālruņa numurs un e-pasts

IESNIEGUMS

  
/datums/ 

Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu

 
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
ar 
 nosaukums
Iesnieguma iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds un amats)

Pielikumā:

1) iepriekšējā gada saimnieciskās darbības apraksts;

2) Aizpildāms, ja bijis noslēgts līgums:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._____________________. Protokola Nr.__________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums) 

Numurs ___________, izsniegšanas datums _____. gada ____. ____________ , izsniedzējs ______________________.

3) Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati)

(ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts, zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums (kopija)).

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iepriekšējā gadā neesmu pārkāpis zvejniecību regulējošos normatīvos aktus man uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāds. Esmu informēts, ka lai pārliecinātos par šo fakta neesamību pašvaldība iegūs informāciju izmantojot pašvaldībai pieejamās un publiskās datu bāzes.

Atbildi vēlo saņemt:
personīgi domes kancelejā
pa pastu uz adresi
 
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu bez datu šifrēšanas.
  
 (*paraksts)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, un iesniegts, izmantojot e-pastu vai portālā www.latvija.lv.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.____
Aizkraukles novada, _____________ pagastā

20___. gada ___.___________

Aizkraukles novada domes, _________________ apvienības pārvaldes, reģistrācijas Nr. ___________ juridiskā adrese: ________________________ vadītāja ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā _________________ , turpmāk tekstā – Iznomātājs, no vienas puses, un ________________________ fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un amats vai juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese: ________________________ , tās ___________________________ personā, turpmāk – Nomnieks no otras puses, paraksta šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā uz ___ (vārdiem) gadu rūpnieciskās zvejas tiesības (turpmāk – zvejas tiesības) pašpatēriņam/komerciālām vajadzībām ___________________________, Kokneses novadā, kas dod iespēju izmantot zvejā šim līgumam pievienotajā protokolā kārtējam nomas gadam (turpmāk – protokols; Līguma 1. pielikums) noteikto zvejas rīku skaita limitu. Protokols pievienojams šim līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

2. Iznomātāja pienākumi

2.1. Iedalīt zvejas tiesību Nomniekam zvejas rīku skaita limitu ___________. gadam, pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļaujamo zvejas rīku skaita limitu.

2.2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemot papildu palielinot izmantojamo zvejas rīku skaita limitu.

2.3. Ja tiek samazināts pieļaujamais zvejas rīku skaita limits, bet ne Nomnieka vainas dēļ, nodrošināt pret Nomnieku tādu pašu attieksmi kā pret citiem līdzīgiem Nomniekiem.

2.4. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto zvejas rīku skaita limitu, nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi, kas paredz gadījumus un nosacījumus vienpusējai limitu samazināšanai.

3. Nomnieka pienākumi

3.1. Izmantot iznomātās zvejas tiesības, nepārsniedzot protokolā norādīto zvejas rīku skaita limitu, līgumā noteiktajā ūdenstilpē, kā arī ievērot ar Iznomātāja lēmumu vienpusēji samazināto zvejas limitu, ja tāds tiek pieņemts atbilstoši šā līguma 2.4. apakšpunktam.

3.2. Šā līguma 4. punktā un protokolā noteiktajā kārtībā un termiņos kārtot zvejas tiesību nomas maksājumus.

3.3. Nesākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.

3.4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas noteikumiem.

3.5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt normatīvo aktu un kompetento valsts un pašvaldību institūciju izvirzīto prasību ievērošanu, tai skaitā attiecībā uz zvejniecību, kuģošanas drošību, vides aizsardzību un tauvas joslas izmantošanu.

3.6. Novērst un atlīdzināt ar savu darbību videi nodarītos zaudējumus.

3.7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām.

3.8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem pēc viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus.

4. Nomas maksa

4.1. Zvejas tiesību nomas maksa neatkarīgi no nomas līguma kopējā termiņa tiek noteikta uz gadu, pamatojoties uz protokolā noteikto nozvejas apjoma limitu un (vai) zvejas rīku skaita limitu un ievērojot zvejas vietu vai zvejas rajonu.

4.2. Zvejas tiesību nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību nomas maksas apmēru vai izsolē nosolīto.

4.3. Nomnieks, kam iedalīts zvejas rīku skaita limits zvejai iekšējos ūdeņos, maksu par nomu samaksā līdz līguma noslēgšanai protokolā noteiktajā kārtībā.

4.4. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atbilstoši šā līguma 2.4. apakšpunktam ar Iznomātāja vienpusēju lēmumu vai ar Nomnieka piekrišanu tiek samazināts zvejas rīku skaita limits, nomas maksa, kas līdz samazinājuma noteikšanas dienai jau ir samaksāta saskaņā ar protokolu, netiek pārrēķināta.

4.6. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts izmantojamā zvejas rīku skaita limits, maksa par nomu tiek aprēķināta un maksāta atsevišķi protokolā noteiktajā kārtībā. Papildlimits apmaksājams 10 dienu laikā pēc tā noformēšanas protokolā.

5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Šā līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

5.2. Pie šādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieder stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar jauniem normatīvajiem aktiem un tiesību aktiem pamatota varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu un tiesību aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā.

5.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, triju darbdienu laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā norāda, cik ilgā laikposmā ir iespējama līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta valsts institūcija un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar nokavēšanos, vainīgais kompensē radušos zaudējumus.

5.4. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ tiek aizkavēta vairāk nekā trīs mēnešus, abām pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai pusei.

6. Līguma darbības laiks

6.1. Šis līgums ir spēkā no _________________ līdz _________________.

6.2. Pusēm vienojoties normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, līguma darbību var apturēt.

6.3. Līguma darbības apturēšana nemaina šā līguma 6.1. apakšpunktā noteikto līguma darbības termiņu.

7. Līguma darbības izbeigšanās

7.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās.

7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no līguma, ja tam radies pārmērīgs zaudējums. Pusei, kas atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas jāpierāda.

7.3. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Nomnieks:

7.3.1. nepilda šā līguma noteikumus;

7.3.2. pārkāpj zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvos aktus;

7.3.3. savas zvejas tiesības nodevis trešajām personām;

7.3.4. sešu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas nav sācis šajā līgumā noteiktās darbības iznomāto zvejas tiesību reālai izmantošanai.

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus;

7.4.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt pilnībā to labumu, ko var dot šis līgums.

7.5. Šis līgums tiek pārtraukts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, ievērojot Zvejniecības likuma 8. pantu.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šā līguma darbības gaitā, Iznomātājs un Nomnieks risina sarunu ceļā, sagatavojot atbilstošu sarunu protokolu.

8.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa pēc piekritības.

9. Noslēguma nosacījumi

9.1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt šo līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.

9.2. Ja Nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šā līguma saistības, Iznomātājs dod viņam priekšroku, slēdzot jaunu līgumu.

9.3. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

9.4. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz šajā līgumā un tā pielikumos noteikto savstarpējo saistību saturu un izpildi, izņemot informāciju, kuras sniegšana paredzēta zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvajos aktos un citos normatīvajos aktos.

9.5. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, otrs – pie Nomnieka.

9.6. Līgums sastādīts uz __ (_________) lapām un tam pievienots:

9.6.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols.

10. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti:

Iznomātājs:Nomnieks:

 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.________________ar nomnieku Protokols Nr.___ par zvejas limitu un nomas maksu 20______. gadā
Noslēgts Aizkraukles novada, pilsētā/pagastā

Nomnieks, īstenojot līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas limitu (nozvejas limits vai/un zvejas rīku skaita limits) Pļaviņu ūdenskrātuvē / Daugavā (lejpus HES) (nevajadzīgo nerakstīt) Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā

un kārto nomas maksājumus šādā apmērā:

Nr.
p.k.
Limita, piešķiršanas datumsLimita, papildlimita objekts (zivju suga vai zvejas rīks)Limita vienība (tonna, gabals, metrs)Zvejas dienu skaits (ja paredzēts)Limita apjoms (tonnas, gabali, metri)Nomas maksa par limita vienību
(euro)
Nomas maksa par limitu, papildlimitu (euro)Papildmaksājumi saskaņā ar līgumu vai protokolu (atvieglojumi) (euro)Kopējā nomas maksa
(euro)
Kopējā maksa
(euro)
Iznomātāja paraktsNomnieka paraksts
 1. MurdsGab.Atļautajā laikā1       

1. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildu nosacījumiem: uzturēt kārtībā Daugavas krastu teritoriju zvejas zonā

2. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildmaksājumiem:

3. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādu nomas maksāšanas kārtību: maksā visu uzreiz noslēdzot līgumu.

Līgumslēdzēju pušu paraksti:

 Iznomātājs_________________Nomnieks__________________
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/11Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 30.11.2021. OP numurs: 2021/231.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327961
{"selected":{"value":"25.11.2023","content":"<font class='s-1'>25.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.11.2023","iso_value":"2023\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2021","iso_value":"2021\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2021.-24.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"