Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN13/2019

Olaines novadā, Olainē 2019. gada 27. novembrī
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Olaines novada dome,
un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:

24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Olaines novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalstu) veidus, apmēru, personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

2. Pabalstus piešķir un izmaksā Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

3. Pabalstu veidi:

3.1. pabalsts par bērna piedzimšanu;

3.2. pabalsts jubilejā;

3.3. pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilejā;

3.4. transporta pabalsts;

3.5. pabalsti personai ar invaliditāti;

3.6. pabalsti ģimenei, kurā ir trīs vai vairāk bērnu;

3.7. (svītrots ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021);

3.8. pabalsts politiski represētai personai;

3.9. pabalsts ēdināšanai;

3.10. pabalsts dokumentu noformēšanai;

3.11. pabalsts aizgādnim;

3.12. pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes;

3.13. pabalsts tuberkulozes slimniekam;

3.14. apbedīšanas pabalsts.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

4. Pabalstus piešķir ģimenēm vai personām, kuras deklarējušas savu pamatdzīvesvietu Olaines novada administratīvajā teritorijā, izņemot noteikumu 37.2. apakšpunktu, 39. un 43. punktu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

5. Lai saņemtu pabalstus, izņemot noteikumu 3.2. un 3.3. punktā noteiktos pabalstus, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus. Šo noteikumu 3.1., 3.10., 3.12., 3.13., 3.14. apakšpunktā un 25. punktā noteiktos pabalstus var pieprasīt Sociālajā dienestā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad personai bija radušās tiesības saņemt attiecīgu pabalstu.

Tiesības uz šo noteikumu 3.11., 3.13., 25.1 un 30. punktā noteikto pabalstu ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar Olaines novada domes 27.10.2021 saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2021)

6. Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa sagatavo un iesniedz Sociālajam dienestam informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt noteikumu 3.2. un 3.3. punktā noteiktos pabalstus.

7. Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu), vai pieprasīt ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt personai uzrādīt informāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

8. Pēc pabalsta piešķiršanas personai ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai tā apmēra grozīšanai.

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

11. Pabalstu viena mēneša laikā pārskaita uz personas, kura pieprasījusi pabalstu, kredītiestādes kontu vai izmaksā skaidrā naudā pieprasītājam, vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

II. Pabalsts par bērna piedzimšanu

12. Par katru jaundzimušo bērnu, par kuru nav izmaksāts piedzimšanas pabalsts citā pašvaldībā un kura pirmā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā, piešķir:

12.1. pabalstu 300 euro, ja viens no vecākiem pirms bērna piedzimšanas ir deklarēts Olaines novadā;

12.2. pabalstu 400 euro, ja abi vecāki pirms bērna piedzimšanas ir deklarēti Olaines novadā.

13. (Svītrots ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

III. Pabalsts jubilejā

14. Pabalstu 50 euro piešķir un izmaksā personām 80 un 85 gadu jubilejās.

15. Pabalstu 100 euro piešķir un izmaksā personām 90 līdz 99 gadu jubilejās.

16. Pabalstu 200 euro piešķir un izmaksā personām 100 gadu un turpmākajās jubilejās.

17. Sociālais dienests organizē sveikšanu personas dzīvesvietā.

IV. Pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilejā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

18. Pabalstu 200 euro Zelta kāzu jubilejā piešķir par laulībā nodzīvotiem 50 gadiem un pabalstu 500 euro Dimanta kāzu jubilejā piešķir par laulībā nodzīvotiem 60 gadiem, ja laulāto dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā vismaz divpadsmit mēnešus.

(Olaines novada domes 24.02.2021. saistošo noteikumu Nr. SN4/2021 redakcijā)

19. Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē svinīgu laulāto sveikšanu.

V. Transporta pabalsts

20. Transporta pabalstu 40 euro kalendārajā gadā piešķir personai, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā ir persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu un tā nesaņem transporta pabalstu kā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīga persona ar invaliditāti vai kā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības persona, kura ir vecuma pensijas saņēmēja.

(Olaines novada domes 24.02.2021. saistošo noteikumu Nr. SN4/2021 redakcijā, kas grozīta ar 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

21. (Svītrots ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

VI. Pabalsti personai ar invaliditāti

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

22. Pabalstu 360 euro mēnesī vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) piešķir ģimenei par bērna ar invaliditāti aprūpi, ja ir spēkā visi šādi minētie nosacījumi:

22.1. par bērnu ar invaliditāti ir noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

22.2. bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases);

22.3. bērna ar invaliditāti vecāki veic algotu darbu (par algotu darbu netiek uzskatīts asistenta pakalpojums pašvaldībā bērnam ar invaliditāti) vai ir darba attiecībās un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

22.4. ja bērns ar invaliditāti nesaņem aprūpes pakalpojumu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

(Grozīts ar Olaines novada domes 21.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN7/2022)

23. Noteikumu 22. punktā noteikto pabalstu piešķir par vienu mēnesi, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic abi vecāki, bet, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic viens no vecākiem, tad pabalstu piešķir par diviem mēnešiem.

24. Pabalstu ārstniecības, rehabilitācijas, medicīnas preču un medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārajā gadā, pamatojoties uz kārtējā gadā izsniegtiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem, piešķir:

24.1. ģimenei par bērnu ar invaliditāti;

24.2. pilngadīgai personai ar invaliditāti no bērnības, kurai noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un tā dzīvo ģimenē.

(Olaines novada domes 24.02.2021. saistošo noteikumu Nr. SN4/2021 redakcijā)

25. Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, kuram nav noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

25.1 Pabalstu bērna ar invaliditāti vai pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst izglītību, ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē piešķir par faktiski apmeklēto dienu skaitu, ja attiecīgajā vispārējās izglītības iestādē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana:

25.11. Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs atbilstoši Olaines novada domes apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām;

25.12. citā pašvaldībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs apmērā, kas nepārsniedz Olaines novada domes apstiprinātās ēdināšanas izmaksas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs;

25.13. ja vispārējā izglītības iestāde atrodas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem sadarbības līgumiem par bērnu ēdināšanu mēneša laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas;

25.14. ja vispārējā izglītības iestāde atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu, pamatojoties uz ēdināšanas izdevumus apliecinošiem dokumentiem, pārskaita uz personai, kura pieprasījusi pabalstu, kredītiestādes kontu mēneša laikā no izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

(Olaines novada domes 27.10.2021 saistošo noteikumu Nr. SN10/2021 redakcijā)

25.2 Pabalstu 75 euro apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā piešķir par bērnu ar invaliditāti, ja bērns mācās izglītības iestādē, sākot no 1. klases, kā arī pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst izglītību. Pabalstu pārskaita personai, kura pieprasījusi pabalstu, uz kredītiestādes kontu katru gadu līdz kārtējā gada aprīļa mēnesim vai mēneša laikā pēc pirmreizējā iesnieguma saņemšanas un lēmuma pieņemšanas.

(Olaines novada domes 27.10.2021 saistošo noteikumu Nr. SN10/2021 redakcijā)

VII. Pabalsti ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu

26. Ģimene, kurā personai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu (par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ja visu ģimenes pilngadīgo personu, izņemot bērna, kas sasniedzis pilngadību un mācās ārpus Latvijas, un vismaz viena bērna dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt transporta pabalstu; pabalstu bērna ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalstu bērna apģērba iegādei.

27. Pabalstus piešķir uz laiku, kamēr ģimene atbilst šo noteikumu 26. punkta nosacījumiem.

(Olaines novada domes 27.10.2021 saistošo noteikumu Nr. SN10/2021 redakcijā)

28. (Svītrots ar Olaines novada domes 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2021)

29. Ģimenei piešķir transporta pabalstu 100 euro kalendārajā gadā.

(Olaines novada domes 21.12.2022. saistošo noteikumu Nr. SN17/2022 redakcijā)

30. Pabalstu bērna ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē piešķir par faktiski apmeklēto dienu skaitu, ja attiecīgajā vispārējās izglītības iestādē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana:

30.1. Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs atbilstoši Olaines novada domes apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām;

30.2. citā pašvaldībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs apmērā, kas nepārsniedz Olaines novada domes apstiprinātās ēdināšanas izmaksas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs;

30.3. ja vispārējā izglītības iestāde atrodas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem sadarbības līgumiem par bērnu ēdināšanu mēneša laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas;

30.4. ja vispārējā izglītības iestāde atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu, pamatojoties uz ēdināšanas izdevumus apliecinošiem dokumentiem, pārskaita uz personai, kura pieprasījusi pabalstu, kredītiestādes kontu mēneša laikā no izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

31. Pabalstu 75 euro bērna apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā piešķir par katru bērnu, sākot no 1. klases, ja bērns mācās izglītības iestādē. Pabalstu pārskaita personai, kura pieprasījusi pabalstu, uz kredītiestādes kontu katru gadu līdz kārtējā gada aprīļa mēnesim vai mēneša laikā pēc pirmreizējā iesnieguma saņemšanas un lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

32. Pēc pieprasījuma ģimenei tiek izsniegta izziņa par to, ka ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu.

VIII. Pabalsts bērnam nometnē

(Nodaļa svītrota ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

33. (Svītrots ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021)

IX. Pabalsts politiski represētai personai

34. Pabalstu 100 euro vienu reizi kalendārā gadā marta mēnesī piešķir izdevumiem par mājokli.

35. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam līdz kārtējā gada marta mēneša pēdējai darba dienai, ja dzīvojamā mājā ir centralizētā apkure; ja dzīvojamā mājā ir individuālā apkure, pabalstu izmaksā pieprasītājam skaidrā naudā vai pārskaita uz pieprasītāja kredītiestādes kontu.

36. Pabalstu piešķir personai līdz spēkā politiski represētās personas statuss.

X. Pabalsts ēdināšanai

37. Ēdināšanas pabalstu 0,90 euro piešķir vienai personai vienai ēdienreizei vienu reizi dienā, ja objektīvu apstākļu dēļ personai nav iespējas vai ir ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu, personai nevar piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, un ja ir spēkā kāds no tālākminētajiem nosacījumiem:

37.1. persona ir atsevišķi dzīvojošs vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs un personas vidējie ienākumi mēnesī par pēdējiem trim mēnešiem nepārsniedz trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni vienai personai;

37.2. persona ir darbaspējīga persona bez noteiktas dzīvesvietas un dzīvo Olaines novada teritorijā, un personas vidējie ienākumi mēnesī par pēdējiem trim mēnešiem nepārsniedz garantētā minimālā ienākuma slieksni vienai personai.

(Olaines novada domes 24.02.2021. saistošo noteikumu Nr. SN4/2021 redakcijā)

38. Pabalstu piešķir par iztikas līdzekļu deklarācijā noteikto periodu un pārskaita pakalpojuma sniedzējam vienu reizi mēnesī par faktiskajām ēdienreizēm iepriekšējā mēnesī.

XI. Pabalsts dokumentu noformēšanai

39. Pabalstu līdz 50 euro kalendārajā gadā piešķir personai, kurai nevar noteikt trūcīgas mājsaimniecības statusu un kura ienākumi nepārsniedz garantētā minimālā ienākuma slieksni vienai personai. Pabalstu piešķir arī personai, kurai uz iesnieguma reģistrēšanas dienu nav deklarēta dzīvesvieta, bet pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novadā.

(Olaines novada domes 24.02.2021. saistošo noteikumu Nr. SN4/2021 redakcijā)

40. Pabalstu piešķir izdevumiem par personas pases, elektroniskās identifikācijas kartes (personas apliecības) vai par dokumentiem no arhīva, kas nepieciešami vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas kārtošanai.

XII. Pabalsts aizgādnim

41. Aizgādņa pabalstu 50 euro mēnesī var saņemt persona, kuru Olaines novada bāriņtiesa iecēlusi par aizgādni, izņemot, ja persona ir aizgādnībā esošās personas laulātais vai bērns.

(Grozīts ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

42. Pabalstu var saņemt par aizgādnībā esošu personu, ja tā nedzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

XIII. Pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes

43. Vienreizēju pabalstu 60 euro piešķir personai, kura atradusies ieslodzījumā ne mazāk kā 30 dienas, kā arī personai, kurai uz iesnieguma reģistrēšanas dienu nav deklarēta dzīvesvieta, bet pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma bija Olaines novadā.

XIV. Pabalsts tuberkulozes slimniekam

44. Pabalstu 3 euro par katru apmeklējuma dienu piešķir tuberkulozes slimniekam, kuram katru dienu jāierodas medicīnas iestādē medikamentu saņemšanai.

45. Pabalstu piešķir vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu par veikto apmeklējumu skaitu.

XV. Apbedīšanas pabalsts

46. Vienreizēju pabalstu 300 euro piešķir par mirušu nepilngadīgu personu.

47. Vienreizēju pabalstu līdz 800 euro piešķir par mirušu personu, par kuru neizmaksā valsts apbedīšanas pabalstu, un par Olaines novada teritorijā mirušu neatpazītu personu, pamatojoties uz apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu rēķinu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021; 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

48. Pabalstu līdz 800 euro piešķir par mirušu vecuma pensijas saņēmēju vai personu ar invaliditāti, pamatojoties uz apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu rēķinu. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2021; 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

49. Pabalstu izmaksā personai, kas organizē mirušā apbedīšanu. Pabalstu piešķir arī par mirušu personu, kurai iesnieguma reģistrēšanas dienā nav bijusi deklarēta dzīvesvieta, bet pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Olaines novadā.

(Grozīts ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN17/2022)

XVI. Noslēguma jautājumi

50. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines novada domē.

51. Olaines novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

52. Saistošo noteikumu 12.2. punktā noteikto pabalstu piešķir par bērniem, kuri dzimuši pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2017. gada 22. novembra saistošie noteikumi Nr. SN15/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā".

Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece I. Purviņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Olaines novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN13/2019Pieņemts: 27.11.2019.Stājas spēkā: 01.02.2020.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Olaines Domes Vēstis, 1 (150), 31.01.2020.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327921
{"selected":{"value":"31.12.2022","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2022","iso_value":"2022\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2022","iso_value":"2022\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2022.-30.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2021","iso_value":"2021\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2021.-13.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)