Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2023. gada 24. maija saistošos noteikumus "Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm".
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 43)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir pabalstus aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Ādažu novada sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

3. Pabalstus piešķir, neizvērtējot aizbildņa vai audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

4. Pabalstu izmaksā no Ādažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Pabalsts audžuģimenei bērna uztura, apģērba un mīkstā inventāra iegādei

5. Pabalstu izmaksā audžuģimenei par bērniem, kuri ar Ādažu novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē (turpmāk – Līgums).

6. Audžuģimenei piešķir pabalstu:

6.1. bērna uzturam;

6.2. bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

7. Pabalstu bērna uzturam nosaka 75 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

8. Pabalstu piešķir un aprēķina no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad bērns no audžuģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli audžuģimenē pavadītam dienu skaitam mēnesī.

9. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas Līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.

10. Iestājoties apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai, pabalsta saņēmējam ir pienākums ne vēlāk, kā piecu darbdienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstveidā par to informēt Sociālo dienestu, pretējā gadījumā viņam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai nepamatoti saņemto pabalstu. Nepamatoti saņemto pabalsta summu pašvaldība var piedzīt arī tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei nosaka Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā gadā katram bērnam. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku līdz vienam mēnesim, pabalstu var samazināt, izvērtējot tā nepieciešamības atbilstību bērna vajadzībām.

12. Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz Iesniedzēja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu:

12.1. pirmreizējo pabalstu – viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;

12.2. ikgadējo pabalstu – līdz kārtējā gada 1. martam.

13. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, utt. paliek viņa lietošanā.

III. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

14. Pašvaldības pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķir 75 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, un pabalstu samazina:

14.1. par summu, ko atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumam izmaksā no valsts budžeta līdzekļiem kā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu;

14.2. par summu, ko aizbildnim izmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds;

14.3. par summu, ko aizbildnim maksā aizbildnībā esošā bērna vecāki pamatojoties uz savstarpējo vienošanos vai tiesas spriedumu.

15. Pabalstu piešķir par katru aizbildnībā esošo bērnu personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni, sākot ar dienu, kad bērnam nodibināta aizbildnība līdz aizbildnības atcelšanai vai bērna pilngadībai.

16. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25. datumam.

IV. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju Sociālais dienests pieprasa no Bāriņtiesas.

18. Sociālais dienests paziņo par pieņemto lēmumu aizbildnim vai audžuģimenei normatīvajos aktos noteiktā termiņā un kārtībā.

19. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

20. Noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

21.1. Ādažu novada domes 2018. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 17/2018 "Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā";

21.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošie noteikumi Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2021 "Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi) izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas. Likuma 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus "Par pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm Ādažu novadā".

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība palīdz audžuģimenēm bērnu audzināšanā un nodrošina nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Audžuģimenei ir tiesības saņemt līdzekļus bērna uzturam. Šo līdzekļu apmērs nedrīkst būt mazāks par apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punkts nosaka, ka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. 78.2. punkts nosaka, ka pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei nosaka pašvaldība.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir pabalstus aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Ar Noteikumiem paredzēts noteikt pabalstu apmērus bērnu uzturam audžuģimenē un apģērba un mīksta inventāra iegādei, kā arī pabalsta apmēru aizbildnim par bērna uzturēšanu, tādējādi vienādojot bez vecāku gādības palikušu bērnu ārpusģimenes aprūpē pie aizbildņa vai audžuģimenē naudas līdzekļus uzturam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālā dienesta budžeta tāmē tika ieplānoti līdzekļi Noteikumos noteikto pabalstu izmaksai 7680,- EUR apmērā, tie tiks iekļauti arī nākamā gada budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir audžuģimenes un aizbildņi, kuri atbilst Noteikumos noteiktajām kategorijām.

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldības sociālais dienests.

Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 27.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327910
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)