Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".
Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2015/1

Carnikavā 2015.gada 18.februārī
Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 18.februāra lēmumu (prot. Nr.3, 16.§)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 18.marta lēmumu (prot. N.4, 17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
26.06.2018. MK noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
15.11.2005. MK noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 27.30.31.31.1 punktu
(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, aizbildņiem un audžuģimenēm.

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir laulātie (persona), kuriem ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss.

II. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei

3. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Carnikavas novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) ir noslēgts līgums.

4. Pabalsta izmaksa un pārtraukšana tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izbeidzot bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms līgumā noteiktā termiņa, par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturējies audžuģimenē.

5. Pabalsta viena bērna uzturam audžuģimenē mēnesī ir 75 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

6. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25.datumam.

III. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

7. Pašvaldības pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu tiek piešķirts 75 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts tiek samazināts:

7.1. par summu, kuru atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumam izmaksā no valsts budžeta līdzekļiem kā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu;

7.2. par summu, ko aizbildnim izmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds;

7.3. par summu, ko aizbildnim maksā aizbildnībā esošā bērna vecāki pamatojoties uz savstarpējo vienošanos vai tiesas spriedumu.

8. Pabalstu par bērna uzturēšanu piešķir personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni. Pabalstu piešķir par katru aizbildnībā esošo bērnu.

9. Pabalstu piešķir, sākot ar dienu, kad bērnam nodibināta aizbildnība līdz aizbildnības atcelšanai vai bērna pilngadībai.

10. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25.datumam.

IV. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

11. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Pašvaldību ir noslēgts līgums.

12. Pabalsta izmaksa un pārtraukšana tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei viena kalendārā gada laikā ir 50 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

14. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs paliek viņa lietošanā.

V. Pabalsts izglītības iestāžu izdevumu apmaksai

15. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs ir 150.00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 200.00 euro apmērā.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā)

16. Pieprasot Noteikumu 15.punktā minēto pabalstu, iesniedzams izglītības ieguvi apliecinošs dokuments, vai tā kopija, uzrādot oriģinālu.

17. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pašvaldību.

18. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25.datumam.

VI. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

19. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

20. Pabalsta apmērs ir 850.00 euro.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā)

VII. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

21. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā)

22. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 250.00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 350.00 euro apmērā.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā)

VIII. Mājokļa pabalsts

(Nodaļa Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā; nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

23. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Carnikavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz:

23.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

23.2. reizi trijos mēnešos – dokumentu kopijas par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrādot dokumentu oriģinālus.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā; punkts jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

24. Mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši Noteikumu 23.2. punktā noteiktā kārtībā iesniegtajiem ar mājokļa lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā; punkts jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25. Mājokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamas telpas īpašniekam vai dzīvojamas telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu saistīto pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.

(Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/9 redakcijā; punkts jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

IX. Iesniegumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

26. Lai saņemtu šajos noteikumos minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs Dienestā iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas minēti Noteikumos un nav Pašvaldības rīcībā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

27. Lēmumus par Noteikumos paredzēto pabalstu piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt pieņem Dienests.

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

28. Lēmumi tiek pieņemti desmit darbdienu laikā, skaitot no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

29. Materiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

X. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

30. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

31. Materiālā atbalsta saņēmējam nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta summa jāatmaksā Dienesta lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

32. Dienesta lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Carnikavas novada domē. Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

XII. Noslēguma jautājums

33. Atzīt par spēku zaudējušu Carnikavas novada domes 20.01.2010. lēmumu (protokols Nr.1, 31.§) "Par atbalstu pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai".

(Numerācija grozīta ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/1
"Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"
Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvi

(Pielikums svītrots ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2015/1Pieņemts: 18.02.2015.Stājas spēkā: 26.03.2015.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 214, 25.03.2015.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
273145
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2021","iso_value":"2021\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2019","iso_value":"2019\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2019.-27.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2015","iso_value":"2015\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2015.-07.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)