Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

Rīgā 2021. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74 48. §)
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 2. pantu un
15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai apgrozījuma krituma kompensācijai šādiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem:

1.1. tirdzniecības centru īpašniekiem;

1.2. sporta centru tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem par to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo sporta centru;

1.3. kultūras, atpūtas un izklaides vietu tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem par to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo kultūras, atpūtas un izklaides vietu.

2. Šo noteikumu izpratnē par grantu (turpmāk – atbalsts) uzskata vienreizēju valsts atbalstu, kas laikposmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 15. novembrim piešķirts šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, un laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim – šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, lai segtu ar ēkas un telpu lietošanu saistītās operacionālās izmaksas (ar ēkas un telpu lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 50 000 000 euro.

4. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto saimnieciskās darbības veicēju definīcijai.

5. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

6. Nodokļu maksātājs atbalstam var pieteikties vienu reizi.

7. Atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam nodokļu maksātājam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro. Ja nodokļu maksātājs ir saistīto personu grupā, atbalstu piešķir, ievērojot nodokļu maksātāju iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

II. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu tirdzniecības centriem

8. Šo noteikumu izpratnē par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura vienlaikus atbilst visām šādām pazīmēm:

8.1. iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai;

8.2. kopējā tirdzniecības centra platība ir lielāka par 1500 m2;

8.3. tās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji;

8.4. pārtikas preču veikaliem atvēlētā kopējā platība (ieskaitot tajos atvēlēto platību nepārtikas precēm) neaizņem vairāk kā 50 % no kopējās tirdzniecības centra platības.

9. Atbalstu var saņemt nodokļu maksātājs, kas minēts šo noteikumu 1.1. apakšpunktā un:

9.1. kas ir Komercreģistrā reģistrēts komersants;

9.2. atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumu vai lielā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu;

9.3. Covid-19 krīzes ietekmē piedzīvojis kopējo nomas apgrozījuma kritumu vismaz 30 % apmērā, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus, salīdzinot par 2021. gada oktobri, novembri un decembri izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2021. gada jūliju, augustu un septembri;

9.4. piešķīris nomas atlaidi vismaz 50 % apmērā (kumulatīvi) par 2021. gada novembra mēnesi vismaz 50 %  tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.16. apakšpunktā minētās tirdzniecības vietas (turpmāk – pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas).

10. Atbalsta apmērs ir 15 euro par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas, kas atrodas tirdzniecības centrā. Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (turpmāk – Noteikumi Nr. 676). Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri un novembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 nepārsniedz 90 % no tirdzniecības centra apgrozījuma 2019. vai 2020. gada novembrī.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

11. Nodokļu maksātājam pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu ir aizliegts pārrēķināt izrakstītos rēķinus un izrakstīt tirdzniecības centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus par  šo noteikumu 9.3. apakšpunktā norādītajiem periodiem, par kuriem aprēķina nomas apgrozījuma kritumu.

12. Lai pieteiktos atbalstam, nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 15. janvārim reģistrē iesniegumu valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv vai elektroniski iesniedz to, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

13. Iesniegumā norāda šādu informāciju un attiecīgi pievieno atbilstošus dokumentus:

13.1. nodokļu maksātāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;

13.2. tirdzniecības centra platība kvadrātmetros un ēkas kadastra apzīmējums, kā arī pielikumā pievieno ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

13.3. pieprasītā summa atbilstoši šo noteikumu 10. punktam;

13.4. nomas rēķinu kopējā summa par šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētajiem mēnešiem, pievienojot informāciju par nomniekiem, nomas rēķinu datumiem, to numuriem un summām, un apliecinājums par nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētajam kritērijam;

13.5. informācija par tirdzniecības centra apgrozījuma apmēru 2019. vai 2020. gada novembrī;

13.6. informācija un apliecinājums, ka nodokļu maksātājs atbilstoši šo noteikumu 9.4. apakšpunktam ir piešķīris nomas atlaidi vismaz 50 % apmērā (kumulatīvi) par 2021. gada novembra mēnesi vismaz 50 % tirdzniecības vietu, izņemot pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas;

13.7. nodokļu maksātāja apliecinājums, ka tas pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 11. punktu, nepārrēķinās izrakstītos rēķinus un neizrakstīs tirdzniecības centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus par šo noteikumu 9.3. apakšpunktā norādītajiem periodiem, par kuriem aprēķina nomas apgrozījuma kritumu;

13.8. vienu no šādiem apliecinājumiem:

13.8.1. ka tas atbilst sīkā (mikro) vai mazā saimnieciskās darbības veicēja statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus nodokļu maksātājs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 37.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

13.8.2. ka tas atbilst vidējā vai lielā saimnieciskās darbības veicēja statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkta un I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus nodokļu maksātājs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

13.9. aizpildīta deklarācija par nodokļu maksātāja atbilstību mazajam (sīkajam) vai vidējam saimnieciskās darbības veicējam;

13.10. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.1. sadaļu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātais ierobežota apjoma atbalsta apmērs;

13.11. apliecinājums, ka nodokļu maksātājs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 676;

13.12. apliecinājums, ka nodokļu maksātājs nav atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  5.18. apakšpunktā noteiktās prasības;

13.13. pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietu skaits, nosaukums un to platība kvadrātmetros, atsevišķi izdalot pārtikas preču veikalus;

13.14. norāde, vai nodokļu maksātājs ir saņēmis, iesniedzis vai plāno iesniegt iesniegumu, lai saņemtu atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 par 2021. gada oktobri un novembri.

(Grozīts ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 802)

III. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu sporta centriem

14. Šo noteikumu izpratnē par sporta centru uzskata sportam paredzētas iekštelpas (turpmāk – sporta centrs) – fitnesa centrus, sporta klubus, sporta zāles, ledus halles, publiskas lietošanas peldbaseinus un olimpiskos sporta centrus.

15. Atbalstu var saņemt nodokļu maksātājs, kas minēts šo noteikumu 1.2. apakšpunktā un:

15.1. ir Komercreģistrā reģistrēts komersants vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;

15.2. atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumu vai lielā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu;

15.3. Covid-19 krīzes ietekmē konkrētā sporta centra kopējais apgrozījuma kritums ir vismaz 60 % vienā no šādiem laikposmiem:

15.3.1. salīdzinot 2021. gada oktobra, novembra un decembra apgrozījuma kopsummu ar 2019. gada oktobra, novembra un decembra apgrozījuma kopsummu;

15.3.2. salīdzinot 2021. gada oktobra, novembra un decembra apgrozījuma kopsummu ar 2021. gada jūlija, augusta un septembra apgrozījuma kopsummu.

16. Atbalsta apmērs ir 25 euro par katru sporta centra iekštelpu kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas). Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 un tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide (ja attiecināms). Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri un novembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 un tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide (ja attiecināms) nepārsniedz 90 % no attiecīgā triju mēnešu kopējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

17. Nodokļu maksātājam pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu ir aizliegts pārrēķināt izrakstītos rēķinus un izrakstīt sporta centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus (ja attiecināms) par šo noteikumu 15.3. apakšpunktā norādītajiem periodiem, par kuriem aprēķina nomas apgrozījuma kritumu.

18. Lai pieteiktos atbalstam, nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 15. janvārim reģistrē iesniegumu valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv vai elektroniski iesniedz to, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

19. Iesniegumā norāda šādu informāciju un attiecīgi pievieno atbilstošus dokumentus:

19.1. nodokļu maksātāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;

19.2. sporta centra iekštelpu platība kvadrātmetros un ēkas kadastra apzīmējums, kā arī pielikumā pievieno kadastrālās uzmērīšanas lietu;

19.3. atbalstam pieprasītā summa atbilstoši šo noteikumu 16. punktam;

19.4. pievienotās vērtības nodokļa deklarācija vai, ja nodokļu maksātājs nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pārskats par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par šo noteikumu 15.3.1. vai 15.3.2. apakšpunktā minētajiem mēnešiem;

19.5. nodokļu maksātāja apliecinājums, ka tas pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 17. punktu, nepārrēķinās izrakstītos rēķinus un neizrakstīs sporta centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus, ja attiecināms, par šo noteikumu 15.3. apakšpunktā norādītajiem periodiem, par kuriem aprēķina nomas apgrozījuma kritumu;

19.6. vienu no šādiem apliecinājumiem:

19.6.1. ka tas atbilst sīkā (mikro) vai mazā saimnieciskās darbības veicēja statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus nodokļu maksātājs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 37.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

19.6.2. ka tas atbilst vidējā vai lielā saimnieciskās darbības veicēja statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkta un I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus nodokļu maksātājs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

19.7. aizpildīta deklarācija par nodokļu maksātāja atbilstību mazajam (sīkajam) vai vidējam saimnieciskās darbības veicējam;

19.8. informācija par triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēru 2021. gada oktobrī, novembrī un decembrī un triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēru 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī;

19.9. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.1. sadaļu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātais ierobežota apjoma atbalsta apmērs;

19.10. apliecinājums, ka nodokļu maksātājs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 676;

19.11. norāde, vai nodokļu maksātājs ir saņēmis, iesniedzis vai plāno iesniegt iesniegumu, lai saņemtu atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 par 2021. gada oktobri un novembri;

19.12. informācija, ka tirdzniecības centrs ir piešķīris atlaidi sporta centram, un piešķirtās atlaides apmērs, ja attiecināms.

(Grozīts ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 802)

IV. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu kultūras, atpūtas un izklaides vietām

20. Šo noteikumu izpratnē par kultūras, atpūtas un izklaides vietu uzskata kultūras, atpūtas un izklaides pasākumiem paredzētu vietu iekštelpās (turpmāk – kultūras, atpūtas un izklaides vieta).

21. Atbalstu var saņemt nodokļu maksātājs, kas minēts šo noteikumu 1.3. apakšpunktā un:

21.1. kas ir Komercreģistrā reģistrēts komersants vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;

21.2. kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumu vai lielā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu;

21.3. kura pamatdarbība vai papilddarbība atbilst NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam: 59.00 (kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana); 68.20 (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana); 74.90 (citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi); 77.39 (citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings); 82.30 (sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi); 85.52 (kultūras izglītība); 90.01-90.04 (radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības); 91.01-91.04 (bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība), 93.21 (atrakciju un atpūtas parku darbība) un 93.29 (izklaides un atpūtas darbība);

21.4. Covid-19 krīzes ietekmē konkrētās kultūras, atpūtas un izklaides vietas kopējais apgrozījuma kritums ir vismaz 30 % vienā no šādiem laikposmiem:

21.4.1. salīdzinot apgrozījuma kopsummu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri ar apgrozījuma kopsummu par 2019. gada oktobri, novembri un decembri;

21.4.2. salīdzinot apgrozījuma kopsummu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri ar apgrozījuma kopsummu par 2021. gada jūliju, augustu un septembri;

21.5. ja tā darbības nodrošināšanai īpašumā vai nomā ir iekštelpas, kuru platība ir 150 mvai vairāk,  un iekštelpu īpašuma vai nomas tiesības iegūtas pirms 2020. gada 1. marta un ir spēkā vismaz līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 802)

22. Atbalsta apmērs ir 25 euro par katru kultūras, atpūtas un izklaides vietas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas). Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 un tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide (ja attiecināms). Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri, novembri un decembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676, tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide (ja attiecināms) un nodokļu maksātāja atbalsta perioda apgrozījums nepārsniedz 90 % no  triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēra 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

23. Nodokļu maksātājam pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu ir aizliegts pārrēķināt izrakstītos rēķinus un izrakstīt nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus (ja attiecināms) par šo noteikumu 21.4. apakšpunktā norādītajiem periodiem, par kuriem aprēķina nomas apgrozījuma kritumu.

24. Lai pieteiktos atbalstam, nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 15. janvārim reģistrē iesniegumu valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv vai elektroniski iesniedz to, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

25. Iesniegumā norāda šādu informāciju un attiecīgi pievieno atbilstošus dokumentus:

25.1. nodokļu maksātāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;

25.2. kultūras, atpūtas un izklaides vietu iekštelpu platība kvadrātmetros un ēkas kadastra apzīmējums, kā arī pielikumā pievieno kadastrālās uzmērīšanas lietu;

25.3. atbalstam pieprasītā summa atbilstoši šo noteikumu 22. punktam;

25.4. pievienotās vērtības nodokļa deklarācija vai, ja nodokļu maksātājs nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pārskats par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par šo noteikumu 21.4.1. vai 21.4.2. apakšpunktā minētajiem mēnešiem;

25.5. vienu no šādiem apliecinājumiem:

25.5.1. ka tas atbilst sīkā (mikro) vai mazā saimnieciskās darbības veicēja statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus nodokļu maksātājs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 37.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.5.2. ka tas atbilst vidējā vai lielā saimnieciskās darbības veicēja statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkta un I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus nodokļu maksātājs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.6. aizpildīta deklarācija par nodokļu maksātāja atbilstību mazajam (sīkajam) vai vidējam saimnieciskās darbības veicējam;

25.7. informācija par triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēru 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī; 

25.8. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.1. sadaļu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātais ierobežota apjoma atbalsta apmērs;

25.9. apliecinājums, ka nodokļu maksātājs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 676;

25.10. norāde, vai nodokļu maksātājs ir saņēmis, iesniedzis vai plāno iesniegt iesniegumu, lai saņemtu atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 par 2021. gada oktobri, novembri un decembri;

25.11. informācija, ka tirdzniecības centrs ir piešķīris atlaidi kultūras, atpūtas un izklaides vietai, un piešķirtās atlaides apmērs, ja attiecināms;

25.12. nodokļu maksātāja apliecinājums, ka tas pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 23. punktu, nepārrēķinās izrakstītos rēķinus un neizrakstīs nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus, ja attiecināms, par šo noteikumu 21.4.1. vai 21.4.2. apakšpunktā norādītajiem periodiem, par kuriem aprēķina nomas apgrozījuma kritumu.

(Grozīts ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 802)

V. Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

26. Nodokļu maksātāja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā šo noteikumu 7. punktā minētajā ierobežota apjoma valsts atbalsta apmērā.

27. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ja tiek izpildīti atbalsta piešķiršanas kritēriji, un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā nodokļu maksātāja kontā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

28. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) lēmumu pieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam.

29. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā nodokļu maksātāji iesnieguši iesniegumus kopā ar visu nepieciešamo informāciju atbalsta piešķiršanai.

30. Ja nodokļu maksātājs šo noteikumu 13., 19. un 25. punktā minētajā iesniegumā norāda gan  saņemto, gan  plānoto valsts atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 676, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienestu par izmaksātā atbalsta apmēru. Ja Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, aprēķinot starpību, kas veidojas no šo noteikumu 10., 16. vai 22. punktā noteiktā atbalsta un plānotā vai piešķirtā valsts atbalsta apgrozāmajiem līdzekļiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 676, ja nodokļu maksātājs atbilst šo noteikumu atbalsta saņemšanas kritērijiem.

31. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu publicē savā tīmekļvietnē to nodokļu maksātāju sarakstu, kuri saņēmuši atbalstu, norādot nodokļu maksātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un piešķirto atbalsta apmēru.

32. Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz šo noteikumu 9.3., 15.3. vai 21.4. apakšpunktā minētā apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru, nodokļu maksātājs nekavējoties informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai atbalsta daļu, kas nav izlietota šo noteikumu 9.3., 15.3. vai 21.4. apakšpunktā minētā nomas apgrozījuma krituma segšanai. Šajā gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šo noteikumu 36. punktā minēto lēmumu par atbalsta atgūšanu nepieņem.

33. Nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais atbalsts izmantots atbilstoši šo noteikumu 2. punktā minētajam mērķim.

34. Lai pārliecinātos par nodokļu maksātāja atbilstību un viņa saņemtā atbalsta izlietošanas atbilstību šo noteikumu prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā nodokļu maksātāju skaita, kas saņēmuši atbalstu atbilstoši šo noteikumu 2. punktam.

35. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības pieprasīt no nodokļu maksātāja nepieciešamo informāciju šo noteikumu 34. punktā minētās pārbaudes veikšanai.

36. Ja nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 30. jūnijam nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto atbalstu atbilstoši šo noteikumu 32. punktam, līdz 2022. gada 31. jūlijam nav iesniedzis šo noteikumu 33. punktā minēto vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbilstoši šo noteikumu 35. punktam pieprasīto informāciju vai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju par atbilstību šo noteikumu 13.2. un 13.4. vai 19.2. un 19.4., vai 25.2. ​​​​​​​un 25.4. apakšpunktā minētajām ​​​​​​​prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta atgūšanu. Šādā gadījumā nodokļu maksātājam ir pienākums atmaksāt saņemto atbalstu pilnā apmērā.

VI. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai

37. Atbalstu nepiešķir:

37.1. nodokļu maksātājam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

37.2. vidējam vai lielajam nodokļu maksātājam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

37.3. sīkajam (mikro) vai mazajam nodokļu maksātājam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

37.3.1. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

37.3.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

37.4. reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

37.5. valsts un pašvaldību institūcijām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinus ar nacionālās sporta bāzes statusu un olimpiskos centrus;

37.6. kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem;

37.7. ja nodokļu maksātājs, kas minēts šo noteikumu 1.1. apakšpunktā, ir atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.18. apakšpunktā noteiktās prasības;

37.8. sporta centru apakšnomniekiem, kuri nomā telpas olimpiskajos sporta centros.

38. Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu vai iepriekš atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 676.

39. Ja nodokļu maksātājs piesakās uz vienu no šo noteikumu II, III vai  IV nodaļā  paredzētajiem atbalstiem, viņam nav tiesību pieteikties uz citu šo noteikumu II, III vai IV nodaļā paredzēto atbalstu.

VII. Atbalsta uzskaites kārtība

40. Ja tiek konstatēts pārkāpums, pieprasot šajos noteikumos paredzēto valsts atbalstu, nodokļu maksātājam atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai visu nelikumīgi saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta.

41. Nodokļu maksātājs attiecīgos dokumentus glabā 10 gadus no dienas, kad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņēmusi lēmumu.

42. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzskaiti par piešķirto atbalstu. Minēto informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra glabā 10 gadus no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši šiem noteikumiem, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

43. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

44. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

VIII. Noslēguma jautājumi

45. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

46. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 772Pieņemts: 09.11.2021.Stājas spēkā: 23.12.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
327899
{"selected":{"value":"23.12.2021","content":"<font class='s-1'>23.12.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2021","iso_value":"2021\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
23.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)