Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 33/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 20. oktobrī
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 20. oktobra sēdes lēmumu Nr. 4.
(prot. Nr. 14/2021)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 17. novembra sēdes lēmumu Nr. 9.
(prot. Nr. 19/2021)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību
" 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un
8.5. apakšpunktu, 9. punktu, 15.8. un 19.7. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Ķekavas novada pašvaldību (turpmāk tekstā – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmanto pašvaldības domes noteiktās tirdzniecības vietas, vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

3. Nodarboties ar tirdzniecību pašvaldības domes noteiktajās tirdzniecības vietās un publiskajās vietās, vai tirdzniecības organizēšanu pašvaldības domes noteiktajās tirdzniecības vietās un publiskajās vietās var tikai pēc attiecīgas pašvaldības izsniegtas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lietotajiem terminiem un skaidrojumiem.

5. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pašvaldības tirdzniecības vietas:

5.1. nekustamajā īpašumā Purva iela 2/4, Baložos (1. pielikums);

5.2. nekustamajā īpašumā "Centra masīvs", Daugmalē (2. pielikums);

5.3. nekustamajā īpašumā "Zentenes", Ķekavā, adrese: Gaismas iela 21, Ķekava, (3. pielikums);

5.4. nekustamajā īpašumā "Jaunā Ķekava", Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pie stāvlaukuma (4. pielikums);

5.5. nekustamajā īpašumā Izstāžu iela, Valdlaučos (5. pielikums);

5.6. nekustamajā īpašumā "Melngaļi", Mellupos (6. pielikums);

5.7. nekustamajā īpašumā Jaunatnes iela, Valdlaučos, dzīvojamās mājas "Valdlauči 5" – galā (7. pielikums);

5.8. nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 15, Rāmavā (8. pielikums);

5.9. nekustamajā īpašumā Sporta iela 2, Baldonē (9. pielikums).

6. Ārpus noteikumu 5. punktā noteiktajām tirdzniecības vietām ir atļauta preču pārdošana publiskā vietā, tai skaitā kultūras, sporta vai reliģisku svētku, vai citu pasākumu norises laikā, vai gadatirgos, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem, un, uz attiecīgā pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai

7. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas iekārtošanai un pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz pašvaldībā iesniegumu, papildus pievienojot iekārtojamās tirdzniecības vietas skici, un, ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās, saskaņojumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – "Latvijas Valsts ceļi").

8. Juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 19. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz pašvaldībā iesniegumu, papildus pievienojot saskaņojumu ar "Latvijas Valsts ceļi" (ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās).

9. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus persona var iesniegt elektroniski (novads@kekava.lv), ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai vienā no pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem:

9.1. Baložos – Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā;

9.2. Ķekavā – Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

9.3. Daugmalē – "Salnas", Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā;

9.4. Baldonē – Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā.

10. Pašvaldība, piecu darba dienu laikā no visu noteikumos paredzēto atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

10.1. izsniedz personai pašvaldības izpilddirektora parakstītu atļauju ielu tirdzniecībai vai attiecīgi ielu tirdzniecības organizēšanai;

10.2. izsniedz pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt personai noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto atļauju.

11. Atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

12. Par ielu tirdzniecību ir maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par nodevām tirdzniecībai publiskās vietās. Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.

13. Pašvaldības saskaņojums tirdzniecības vietas iekārtošanai ir saņemts, ja personai ir izsniegta noteikumu 10.1. apakšpunktā minētā atļauja.

14. Pašvaldības organizētos pasākumos tirdzniecību organizē atbildīgā pašvaldības struktūrvienība.

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanā

15. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

15.1. par noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

15.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

15.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības ievērošanu;

15.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu, un to sakopšanu pēc tirdzniecības veikšanas;

15.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, to uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu.

16. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā fiziskā persona vai juridiskās personas pilnvarotā persona.

17. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

17.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības atbilstību iesniegumā norādītajam;

17.2. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās, to sakopšanu pēc tirdzniecības veikšanas un atkritumu urnu izvietošanu.

18. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:

18.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja;

18.2. juridiskas personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments;

18.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija;

18.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

19. Atļaujas saņēmējam aizliegts:

19.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā;

19.2. bojāt vides un apstādījumu elementus;

19.3. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu;

19.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;

19.5. tirdzniecības atļauju nodot izmantošanai citām personām.

20. Atļaujas saņēmējam pēc pašvaldības izpilddirektora vai viņa pakļautībā esošo pilnvaroto personu, Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

20.1. tirdzniecības atļauja;

20.2. personu apliecinošs dokuments;

20.3. tirdzniecībā esošo preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, rieksti, augļi, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījuma gaļa nelielos apmēros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas.

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

21. Tirdzniecības vietās fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt šādas preces:

21.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

21.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus nelielos apjomos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;

21.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķes un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

21.1.3. augļu kokus un ogulājus, stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;

21.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

21.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;

21.3. mežu reproduktīvo materiālu;

21.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;

21.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

21.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

22. Personām, kuras saimniecisko darbību reģistrējušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus šo noteikumu 21. punktā noteiktajām preču grupām, ir atļauts realizēt šādas pārtikas preces:

22.1. bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas;

22.2. alkoholiskos dzērienus mazumtirdzniecībā;

22.3. rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.

23. Personām, kuras saimniecisko darbību reģistrējušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus šo noteikumu 21. punktā noteiktajām preču grupām, ir atļauts realizēt šādas nepārtikas preces:

23.1. mājsaimniecību amatniecības produkciju;

23.2. kultūras un mākslas produkciju;

23.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;

23.4. tekstilpreces un saimniecības preces.

V. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

24. Tirdzniecības dalībnieks, lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz pašvaldībā iesniegumu, papildus pievienojot saskaņojumu ar "Latvijas Valsts ceļi" (ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās).

25. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus persona var iesniegt elektroniski (novads@kekava.lv), ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai vienā no pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem:

25.1. Baložos – Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā;

25.2. Ķekavā – Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

25.3. Daugmalē – "Salnas", Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

25.4. Baldonē – Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā.

26. Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

26.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija;

26.2. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

26.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopija, ja tāda tirdzniecība plānota;

26.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto ielu tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, vai publiskā pasākuma organizatoru;

26.5. saskaņojums ar "Latvijas Valsts ceļi" (ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās).

27. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

28. Pašvaldība, piecu darba dienu laikā no visu noteikumos paredzēto atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

28.1. izsniedz personai pašvaldības izpilddirektora parakstītu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai;

28.2. izsniedz pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt personai noteikumu 28.1. apakšpunktā minēto atļauju.

29. Atļauju ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

VI. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

30. Pašvaldība ar pašvaldības izpilddirektora lēmumu var uz laiku apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbību, par to informējot atļaujas saņēmēju, šādos gadījumos:

30.1. sakarā ar pašvaldības veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (piemēram, ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts);

30.2. sakarā ar paredzētajiem pašvaldības publiskajiem pasākumiem;

30.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;

30.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

31. Ja pieņem lēmumu par atļaujas apturēšanu uz laiku, samaksāto pašvaldības nodevu tiek atmaksā par laiku, uz kuru atļauja tika apturēta.

VII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

32. Pašvaldības izpilddirektora izdotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt pašvaldības domē.

33. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas vai citas pašvaldības pilnvarotas personas.

35. Par noteikumu neievērošanu personas saucamas pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

36. Par noteikumu neievērošanu noformē administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

37. Par noteikumu pārkāpumiem iestājas Administratīvās atbildības likumā noteiktā atbildība.

38. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

39. Pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, kas izsniegtas līdz noteikumu stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītā termiņa beigām.

40. Ar noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē:

40.1. Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada 8. novembra saistošie noteikumi Nr. 17/2018 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā";

40.2. Baldones novada pašvaldības 2012. gada 7. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

Purva iela 2/4, Baloži, Ķekavas novads

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

"Centra masīvs", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
3. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

"Zentenes", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
adrese: Gaismas iela 21, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
4. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

"Jaunā Ķekava", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
5. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

Izstāžu iela, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
6. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

"Melngaļi", Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
7. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

Jaunatnes iela, Valdlaučos, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
8. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

Rāmavas iela 15, Rāmavā, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
9. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021

Sporta iela 2, Baldone, Ķekavas novads

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
10. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA IESNIEGUMS
ATĻAUJAS IELU TIRDZNIECĪBAI/SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI SAŅEMŠANAI
___.___.______. 
(datums)Ķekavas novada pašvaldībai

Lūdzu saskaņot un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 .
(tirdzniecības vieta)

Iesniedzu Ķekavas novada pašvaldībai šo iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:

(Lūdzam atzīmēt ar "X")
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un citi saziņas līdzekļi
  
  
juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
  
  
Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, u.c.)
Tirdzniecības laiks un ilgums 
  
Vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš 
Tirdzniecībai realizējamo preču grupas:
pašu ražoto lauksaimniecības produkciju*:
izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus**;
grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas**;
augļu koku un ogulāju, stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu**;
mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas**;
mežu reproduktīvo materiālu**;
pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījumos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos**;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai**;
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām**.
pārtikas preces****:
visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju****;
savvaļas produkti**;
zivsaimniecības produkcija**;
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajās uzkodas****;
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība****;
rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju****.
nepārtikas preces**:
mājsaimniecību amatniecības produkciju**;
kultūras un mākslas produkciju**;
pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem**;
tekstilpreces un saimniecības preces**.
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" (ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās)
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Ķekavas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās
saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija
fiziskās personas apliecinājums***, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas

Apliecinājumi:

ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas* pārdošana - zemes lietošanas likumība
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums ****, ka pirms pārtikas preču pārdošanas ir veicis pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei), ja paredzēta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā
atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču esamība (piemēram, akcizēto preču – alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu tirdzniecībai)

* preces, kas uzskaitītas Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (turpmāk tekstā – "noteikumi") 7.1. punktā;

** preces, kas uzskaitītas noteikumu 7.2.–7.6. punktā;

*** noteikumu 7. punktā norādītās fiziskās personas noteikumu 15.7. punktā minētais apliecinājums.

**** tirdzniecības dalībnieka apliecinājums noteikumu 6. punktā paredzēto prasību izpildei

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Atļauju vēlos saņemt:

klātienē

pa pastu

elektroniski

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

_________ . gada ______________________ 
 (vārds, uzvārds)
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
11. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021
TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA IESNIEGUMS
ATĻAUJAS IELU TIRDZNIECĪBAI SAŅEMŠANAI
___.___.______.   (datums) Ķekavas novada pašvaldībai
Lūdzu saskaņot un izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
 .
(tirdzniecības vieta)

Iesniedzu Ķekavas novada pašvaldībai šo iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:

(Lūdzam atzīmēt ar "X")
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un citi saziņas līdzekļi
  
  
juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
  
  
Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, u.c.)
Tirdzniecības laiks un ilgums 
  
Vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš 

Tirdzniecībai realizējamo preču grupas:

pašu ražoto lauksaimniecības produkciju*:
izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus**;
grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas**;
augļu koku un ogulāju, stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu**;
mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas**;
mežu reproduktīvo materiālu**;
pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījumos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos**;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai**;
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām**.
pārtikas preces****:
visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju****;
savvaļas produkti**;
zivsaimniecības produkcija**;
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajās uzkodas****;
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība****;
rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju****.
nepārtikas preces**:
mājsaimniecību amatniecības produkciju**;
kultūras un mākslas produkciju**;
pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem**;
tekstilpreces un saimniecības preces**.
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" (ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās)
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Ķekavas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās
saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija
tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas personas apliecinājums, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas

Apliecinājumi:

ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas* pārdošana – zemes lietošanas likumība
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums ****, ka pirms pārtikas preču pārdošanas ir veicis pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei), ja paredzēta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā
atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču esamība ( piemēram, akcizēto preču – alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu tirdzniecībai)

* preces, kas uzskaitītas Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (turpmāk tekstā – "noteikumi") 7.1. punktā;

** preces, kas uzskaitītas noteikumu 7.2.–7.6. punktā;

*** noteikumu 7. punktā norādītās fiziskās personas noteikumu 15.7. punktā minētais apliecinājums.

**** tirdzniecības dalībnieka apliecinājums noteikumu 6. punktā paredzēto prasību izpildei

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Atļauju vēlos saņemt:

klātienē

pa pastu

elektroniski

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

_________ . gada ______________________ 
 (vārds, uzvārds)
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
12. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

TIRDZNIECĪBAS VIETAS ATĻAUJA
ielu tirdzniecībai, tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecībai
202___ .gada ________ . _______________Nr. _________
Izsniegta 
  
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tirdzniecības vieta (adrese) 
  
  
Īpašie tirdzniecības noteikumi 
  
Atļauja derīga līdz …………………......................, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors 

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
13. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

TIRDZNIECĪBAS VIETAS ATĻAUJA
ielu tirdzniecības organizēšanai
202___ .gada ________ . _______________Nr. _________
Izsniegta 
  
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tirdzniecības vieta (adrese) 
  
  
Īpašie tirdzniecības noteikumi 
  
Atļauja derīga līdz ……………………......................., uzrādot personu apliecinošu dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors 

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Pielikums

___.___._____ Atļaujai Nr.___________
Ielu tirdzniecības organizēšanai Ķekavas novadā

TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKU SARAKSTS

Nr.p.k.Tirdzniecības dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukumsPersonas kods vai reģistrācijas Nr.Realizējamo preču grupas
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
14. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

TIRDZNIECĪBAS VIETAS ATĻAUJA
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
202___ .gada ________ . _______________Nr. _________
Izsniegta 
  
(juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tirdzniecības vieta (adrese) 
  
  
Īpašie tirdzniecības noteikumi 
  
Atļauja derīga līdz ……………………......................., uzrādot personu apliecinošu dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors 

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pantu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punktu, domei ir jāapstiprina vienota kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība novadā.
2. Īss satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteikta tirdzniecības dalībnieka, ielu tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja atbildība, kā arī ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai tirdzniecība, tā pienākumus tirdzniecības kārtības nodrošināšanai, realizējamo preču grupas ielu tirdzniecības vietās un nosacījumus novada pašvaldības izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuProjekts nerada ietekmi uz novada pašvaldības budžeta izdevuma daļu. Lai izpildītu saistošos noteikumus, netiek radītas jaunas darbavietas.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un potenciāliem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības organizētājiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības mājaslapā, un tie tiek izlikti redzamā vietā Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baložos, Daugmalē un Baldonē.
6. Informācija par konsultācijās ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar personām, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33/2021Pieņemts: 20.10.2021.Stājas spēkā: 25.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 24.11.2021. OP numurs: 2021/227.19
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327826
25.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)