Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19/2021

Mārupē 2021. gada 27. oktobrī
Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā
Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 21 (sēdes prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
8.1 panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi "Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā" (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību un uzturēšanu.

2. Ja pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss piešķirts ar administratīvo aktu, pašvaldība uzsāk uzturēšanas darbus pēc tam, kad beidzies administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš vai ir stājies spēkā galīgais nolēmums, ar kuru pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss ir saglabāts spēkā. Ja pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss noteikts pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, pašvaldība uzsāk uzturēšanas darbus viena mēneša laikā no dienas, kuru noteica par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrija, kad var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.

3. Pašvaldība pirms uzturēšanas darbu veikšanas uzsākšanas apseko pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu un pārbauda, vai:

3.1. dabā ir izbūvēts ceļš vai iela;

3.2. ceļš vai iela tiek ekspluatēts, nodrošinot piekļuvi vismaz vienam apbūvētajam nekustamajam īpašumam, kurā atrodas ekspluatācijā nodota un faktiski izmantojama ēka;

3.3. ceļa vai ielas tehniskais stāvoklis pieļauj ceļa vai ielas drošu ekspluatāciju;

3.4. ceļš vai iela piekļaujas valsts vai pašvaldības ceļam vai ielai vai veido vienotu ceļu tīklu ar citiem koplietošanas vai pašvaldības nozīmes ceļiem vai ielām.

4. Apsekošanu veic un atzinumu par tās rezultātiem sagatavo Pašvaldības īpašumu pārvalde. Ņemot vērā apsekošanas rezultātus, Pašvaldības īpašumu pārvalde piešķir pašvaldības nozīmes ceļam vai ielai uzturēšanas klasi saskaņā ar 1. pielikumu, un pašvaldības dome apstiprina pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu uzturēšanas sarakstus ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim). Nepieciešamības gadījumā pašvaldības dome aktualizē šos sarakstus ar atsevišķu lēmumu.

5. Pašvaldība nepiešķir pašvaldības nozīmes ceļam vai ielai uzturēšanas klasi un pašvaldības dome neiekļauj pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu attiecīgā uzturēšanas sarakstā, kā arī izņem iepriekš iekļauto pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu no attiecīgā uzturēšanas sarakstā, tādējādi pārtraucot tā uzturēšanu, šādos gadījumos:

5.1. ja tiek konstatēti būtiski šķēršļi pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanai;

5.2. ja pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss noteikts, pamatojoties uz spēkā esošā detālplānojumā un administratīvajā līgumā par tā īstenošanas kārtību noteikto, un šajā līgumā ielas vai ceļa īpašniekam (īpašniekiem) ir pielīgts tā uzturēšanas pienākums;

5.3. sakarā ar pašvaldības budžeta līdzekļu nepietiekamību.

6. Pašvaldības izpilddirektors informē pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas īpašnieku par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas neiekļaušanu uzturēšanas sarakstā vai izņemšanu no uzturēšanas saraksta. Šajā gadījumā pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu uztur šīs ielas vai ceļa īpašnieks (īpašnieki).

7. Pēc pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas iekļaušanas attiecīgā uzturēšanas sarakstā ar pašvaldības domes lēmumu, pašvaldība kļūst par tā pārvaldītāju Ceļu satiksmes likuma izpratnē. Pašvaldība uztur pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu, pilnībā sedzot ar to uzturēšanu saistītās izmaksas no pašvaldības budžeta, kā arī patstāvīgi nosaka satiksmes organizāciju, aprīkojot pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu ar nepieciešamiem satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļiem.

8. Pašvaldība nodrošina saistošo noteikumu 2. pielikumā minēto uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot saistošo noteikumu 3. pielikumā un 4. pielikumā attiecīgajai ceļu vai ielas uzturēšanas klasei noteiktās prasības vasaras un ziemas sezonā un atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

9. Veicot ceļu vai ielas uzturēšanu, pašvaldība nodrošina tā uzturēšanu, nepasliktinot minētās infrastruktūras esošo kvalitāti, kas tiek noteikta, veicot saistošo noteikumu 3. punktā noteikto apsekošanu.

10. Pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros var piedalīties pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecības izmaksu segšanā, patstāvīgi izvēloties būvdarbu veicēju un apmaksājot būvdarbus Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā šādos gadījumos:

10.1. ja pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas pārbūve vai atjaunošana ir plānota pašvaldības Attīstības programmā, lai nodrošinātu novada vienota ceļu un ielu tīkla izveidošanu vai uzturēšanu;

10.2. ja ir nepieciešams ierīkot jaunas inženierkomunikācijas – iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to piederumus.

11. Pašvaldības dalību ceļa būvniecības finansēšanā 9. punktā noteiktajos gadījumos nosaka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu par dotācijas piešķiršanu.

12. Pašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

13. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30/2019 "Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
1. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
Ceļu vai ielas uzturēšanas klasifikācija un pārbaudes uzskaite

1. Ceļu vai ielas (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Ceļi) uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti:

1.1. A uzturēšanas klasi nosaka Ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti virs 5000 vienībām;

1.2. A1 uzturēšanas klasi nosaka Ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 1000 līdz 5000 vienībām;

1.3. B uzturēšanas klasi nosaka Ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 500 līdz 1000 vienībām;

1.4. C uzturēšanas klasi nosaka Ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 100 līdz 500 vienībām;

1.5. D uzturēšanas klasi nosaka Ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti mazāk par 100 vienībām.

2. Ceļiem, kuriem ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēti saskaņā ar A uzturēšanas klasi.

3. Ceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas Ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), apstiprina Pašvaldības dome. Apstiprinātos sarakstus publicē Pašvaldības mājaslapā.

4. Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa Ceļiem pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos, Pašvaldība nodrošina Ceļu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai Ceļa uzturēšanas klasei noteikti Noteikumu 3. pielikumā un 4. pielikumā.

5. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos Ceļu apsekošanu veic ne retāk kā:

5.1. uz A un A1 uzturēšanas klases Ceļiem – reizi divās nedēļās;

5.2. uz B uzturēšanas klases Ceļiem – reizi mēnesī;

5.3. uz C uzturēšanas klases Ceļiem – reizi ceturksnī;

5.4. uz D uzturēšanas klases Ceļiem – reizi pusgadā.

6. Ārkārtējos laikapstākļos Ceļu apsekošanu, A, A1 un B uzturēšanas klases Ceļiem, veic ne retāk, kā reizi divās diennaktīs, C un D uzturēšanas klases Ceļiem – reizi nedēļā.

7. Ceļu apsekošana tiek dokumentēta tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Tajā norāda Ceļa apsekošanas datumu, apsekotā Ceļa nosaukumu, atklātos trūkumus, trūkuma atrašanās vietu, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un trūkumu novēršanas termiņu.

8. Veiktos Ceļu uzturēšanas darbus dokumentē Ceļu uzturēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālā. Tajā norāda Ceļu nosaukumu un darbu veikšanas vietu, veikto darbu nosaukumu, mērvienību, daudzumu, izmantotos mehānismus, izlietotos materiālus un darbu veikšanas datumu.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
2. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
Ceļu vai ielas ikdienas uzturēšanas darbi

1. Tiek paredzēti šādi ceļu vai ielas (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Ceļi) ikdienas uzturēšanas darbi: segumu uzturēšana, Ceļu kopšana, gājēju un veloceliņu uzturēšana, Ceļu ikdienas uzturēšana ziemā, satiksmes organizēšana.

2. Ceļa melno segumu uzturēšana ietver:

2.1. plaisu aizliešanu ar bitumenu vai bitumena emulsiju, vai aizpildīšana ar bitumena mastiku;

2.2. bedrīšu aizpildīšanu:

2.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju;

2.2.2. ar melnajām šķembām un bitumenu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

2.2.3. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

2.2.4. ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

2.3. segumu tīrīšanu;

2.4. iesēdumu labošanu;

2.5. virsmas apstrādi.

3. Grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts Ceļu uzturēšana ietver:

3.1. Ceļu klātņu planēšanu;

3.2. seguma atjaunošanu;

3.3. iesēdumu un bedru labošanu grants segumos un uzlabotos grunts Ceļos;

3.4. grants, šķembu, uzlabotas grunts segumu nošļūkšanu.

4. Ceļu kopšana ietver:

4.1. izskalojumu likvidēšanu;

4.2. segto lietus ūdens novadīšanas sistēmu (drenāža, kontrolakas, lietus ūdens kolektori) tīrīšanu un kopšanu;

4.3. satiksmes drošībai bīstamu koku novākšanu.

5. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana ietver:

5.1. segumu tīrīšanu;

5.2. segumu uzturēšanu:

5.2.1. bedrīšu labošanu melnajās segās;

5.2.2. bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšanu;

5.2.3. grants un šķembu segumu planēšanu.

6. Ceļu ikdienas uzturēšana ziemā ietver Ceļa attīrīšanu no sniega:

6.1. Ceļa attīrīšanu no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām;

6.2. Ceļa kaisīšana ar pretslīdes materiālu;

6.3. Ceļa attīrīšanu no sniega slīpi attiecībā pret Ceļa asi.

7. Satiksmes organizēšana ietver:

7.1. ceļa zīmju uzturēšanu:

7.1.1. ceļa zīmju stabu nomaiņu un uzstādīšanu;

7.1.2. ceļa zīmju nomaiņu un uzstādīšanu;

7.1.3. ceļa zīmju mazgāšanu.

7.2. brauktuves apzīmējumu atjaunošanu;

7.3. luksoforu uzturēšanu, remontu, nomaiņu un uzstādīšanu.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
3. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
Prasības ceļu vai ielas uzturēšanai vasarā
Nr.p.k.PrasībasUzturēšanas klase
ABCD
Pieļaujamie rādītāji
1Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo vai minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu atklāšanas
2Dubļi vai netīrumi no ielas asfalta seguma jānovāc20 diennakšu laikā25 diennakšu laikāNetiek normētsNetiek normēts
3Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm. Atklātie trūkumi jānovērš
Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpildaLīdz 1.jūnijamLīdz 15.jūnijamLīdz 1.jūlijamLīdz 1.jūlijam
Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30. septembrim
4Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, iesēdumiem, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš--1 mēneša laikāNetiek normēts
Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā--Līdz 10.maijamNetiek normēts
5Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās--Netiek normēts
6Grants seguma virsmai jābūt līdzenai, tā nedrīkst radīt autobraucējam diskomfortu--
Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants segumā 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants segums jānoplanē--1 mēneša laikā2 mēnešu laikā
7Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš--1 mēneša laikā2 mēnešu laikā
8Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo pārbruģējotLīdz 1.jūnijamLīdz 15.jūnijamLīdz 1.jūlijamLīdz 1.jūlijam
Vēlāk izveidojušās bedres jāsalabo līdz 30. septembrim
Satiksmei bīstamās bedres jānovērš (pieļaujams cits materiāls)10 diennakšu laikā15 diennakšu laikā3 nedēļu laikā1 mēneša laikā
9Uz Ceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
10Uz Ceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izņemot avarējušus transportlīdzekļus vai to kravas) novēršana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
11Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīraLīdz 1.jūnijamLīdz 15.jūnijamNetiek normētsNetiek normēts
Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra
12Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra20 %; 6 nedēļu laikā35 %; 2 mēnešu laikā50 %; līdz ziemas sezonai50 %; līdz ziemas sezonai
13Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Atklātie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš
14Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt krāsotiem pelēkā krāsā vai pārklātiem ar pelēku aizsargājošu segumu. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš
15Ceļa zīmju stabi vai balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasvērušies. Atklātie trūkumi jānovērš3 diennakšu laikā10 diennakšu laikā1 mēneša laikāNetiek normēts
16Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77–1:2009 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes", LVS 77–2:2009 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77–3:2007 "Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības" prasībām
Bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno5 diennakšu laikā10 diennakšu laikā15 diennakšu laikā20 diennakšu laikā
Pārējās ceļa zīmes (izņemot virzienrādītājus un informācijas zīmes) jānomaina1 mēneša laikāNetiek normētsNetiek normētsNetiek normēts
17Uz melnās Ceļa segas jābūt horizontālajam apzīmējumam, kas atbilst Latvijas standarta LVS 85:2009 "Ceļa apzīmējumi" prasībām. Iepriekšējā apzīmējuma pēdu redzamība nav pieļaujama. Ja horizontālais apzīmējums 30 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % no tā laukuma, horizontālais apzīmējums jāatjauno līdz 31. augustamTikai bīstamās vietāsPrasību navPrasības nav
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
4. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
Prasības ceļu vai ielas uzturēšanai ziemā
Nr. p.k.PrasībasUzturēšanas klase
AA1BCD
Pieļaujamie rādītāji
1Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega6 stundas8 stundas12 stundas18 stundasNetiek normēts
2Sniega biezums uz brauktuves mainīgos laikapstākļos10 cm10 cm15 cm15 cmNetiek normēts
3Sniega sanesumu biezums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī15 cm15 cm20 cm20 cmNetiek normēts
4Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās6.00-22.006.00-20.006.00-18.006.00-18.00Netiek normēts
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Saistošo noteikumu Nr. 19/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā" paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta pirmo daļu pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.

Tā paša likuma panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā. Pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums.

Savukārt atbilstoši tā paša likuma panta ceturtajai daļai pašvaldība saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā. Pašvaldības saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību un uzturēšanu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību un uzturēšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPrivāto pašvaldības nozīmes ielu uzturēšana un būvniecība plānota no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar budžetā piešķirto finansējumu. Aptuvenās 1 km transporta būves (ar apgaismojumu) būvniecības izmaksas ir 1,1 milj. EUR. Pašvaldības budžeta dotācija 30 %, kas ir 330 000 EUR. Finansējums atkarīgs no atbalstītas pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas garuma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzētas.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 24.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 226, 23.11.2021. OP numurs: 2021/226.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327817
24.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)