Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Jēkabpils novadā 2021. gada 28. oktobrī
Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
28.10.2021. lēmumu Nr. 315
(prot. Nr. 11, 13. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālo izglītības programmu licencēšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā.

2. Noteikumos noteikto izglītības programmu licencēšanu nodrošina Jēkabpils novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Komisija darbojas saskaņā ar Jēkabpils novada domes apstiprinātu nolikumu.

II. Iesnieguma iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, iesniedzējs Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē (Draudzības aleja 26, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201) iesniedz vai nosūta pa pastu vai iesniedz elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv, šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu licences saņemšanai;

4.2. licencējamās izglītības programmas aprakstu (datorsalikumā), kurā norādīts programmas nosaukums, saturs, apjoms, mērķis, uzdevumi, plānotais rezultāts, mērķauditorija, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības programmas īstenošanas plāns, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru iesniedzējs uzskata par būtisku;

4.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

4.4. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (telpu) licencējamās programmas īstenošanai;

4.5. Veselības inspekcijas atzinuma kopiju par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;

4.6. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Jēkabpils novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

5. Komisija iesniegtos dokumentus izskata ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

6. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai lemtu par licences izsniegšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.

7. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un nosūta iesniedzējam rakstveida paziņojumu, norādot iesniedzamos dokumentus. Ja Komisijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām, pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

8. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, par pieņemto lēmumu rakstveidā informējot iesniedzēju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

9. Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas);

9.2. materiālais, finansiālais vai personāla nodrošinājums nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

9.3. licences iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

9.4. iesnieguma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu licences piešķiršanu, iesniedzējam ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

9.5. licencējamā programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

10. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences saņēmēja pienākums ir rakstiski paziņot par to Jēkabpils novada pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai faktisko apstākļu izmaiņu brīža, iesniedzot Jēkabpils novada pašvaldībā attiecīgo dokumentu (kopiju) šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apjomā.

III. Licences termiņa pagarināšanas un licences anulēšanas kārtība

11. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz jaunu licences saņēmēja rakstveida iesniegumu.

12. Komisija lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja licences saņēmējs Jēkabpils novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

13. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu pievieno:

13.1. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (telpu) licencējamās programmas īstenošanai;

13.2. aktualizētu izglītības programmu atbilstoši noteikumu 4.2. apakšpunktam;

13.3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

14. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu, par pieņemto lēmumu rakstveidā informējot iesniedzēju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

15. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

15.1. licences saņēmējs sešu mēnešu laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

15.2. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

15.3. nav nodrošināta kvalitatīva licencētās izglītības programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;

15.4. licences saņēmējs, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;

15.5. licences saņēmējs – juridiskā persona tiek likvidēts;

15.6. licences saņēmējam ierosināts maksātnespējas process.

IV. Licences izsniegšanas kārtība un lēmuma apstrīdēšanas kārtība

16. Licences izsniegšana ir bez maksas.

17. Licence noformējama atbilstoši noteikumu pielikumam.

18. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.

19. Pirmreizēji izsniegtas licences derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

20. Licences derīguma pagarināšanas termiņu nosaka Komisija uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.

21. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (telpām) licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

22. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību iesniedzējs vai licences saņēmējs var apstrīdēt Jēkabpils novada domē. Jēkabpils novada doms lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

24. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz licencē norādītā termiņa beigām.

25. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

25.1. Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 2. jūlija saistošos noteikumus Nr. 17 "Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 133. nr., 2018, 74. nr.);

25.2. Jēkabpils novada domes 2019. gada 29. augusta saistošos noteikumus Nr. 9/2019 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība";

25.3. Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2016/2 "Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Pielikums
Jēkabpils novada domes 2021. gada 28. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 17

Licences paraugs

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

LICENCE
Nr.____

izsniegta


(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)


(fiziskas personas personas kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs)

par izglītības programmas


(programmas nosaukums)

_____________ stundas
(izglītības programmas apjoms stundās)

īstenošanu


(izglītības programmas īstenošanas vietas adrese)

Licence izdota .gada  
Licence derīga līdz .gada  
 
Komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)

Vārds Uzvārds

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2021. OP numurs: 2021/224.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327719
{"selected":{"value":"12.03.2022","content":"<font class='s-1'>12.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.03.2022","iso_value":"2022\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-11.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.03.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"