Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 44

Saldū 2021. gada 23. septembrī
Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 23. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 17, 15. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērna (turpmāk – Bērns) uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Noteikumi neattiecas uz Bērna uzņemšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmās.

3. Vecumu, no kura Bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē, nosaka Izglītības iestādes nolikumā.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu uz vietu Izglītības iestādē var pieteikt Bērna likumiskais pārstāvis.

5. Pieteikumu (1. pielikums) iesniedz Pašvaldībā klātienē Striķu ielā 3, Saldū, klientu apkalpošanas centrā Brocēnu pilsētā, pagastu pārvaldēs vai elektroniski e-adresē, e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

6. Pieteikumā Bērna likumiskais pārstāvis norāda vēlamo laiku (gads, mēnesis), kad Bērnam nepieciešams uzsākt apmeklēt Izglītības iestādi, un turpmākās saziņas veidu (rakstveidā pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu).

7. Pieteikšana uzņemšanai Izglītības iestādē notiek visu kalendāra gadu no Bērna dzimšanas reģistrēšanas brīža līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

8. Pieteikumu uzskaiti veic Pašvaldības Administrācijas Izglītības pārvaldes atbildīgais speciālists par pirmsskolas izglītību (turpmāk – Speciālists), reģistrējot pieteikumu rindas reģistrā (turpmāk – Reģistrs), kas ir sadalīts pēc pirmsskolas izglītības iestādēm.

9. Bērnu var pieteikt uz vietu ne vairāk kā divās Izglītības iestādēs, pieteikumā norādot prioritāro Izglītības iestādi.

10. Pēc pieteikuma saņemšanas Speciālists:

10.1. pārbauda, vai norādītā Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst Fizisko personu reģistra datiem;

10.2. reģistrē Bērnu Reģistrā, piešķirot vienotās rindas kodu;

10.3. piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē Bērna likumisko pārstāvi par pieteikuma reģistrāciju Reģistrā un Bērna vienotās rindas kodu.

11. Pašvaldības Administrācijas Izglītības pārvalde nodrošina Reģistra publisko pieejamību (norādot Bērnu vienotās rindas kodus) Pašvaldības mājas lapas www.saldus.lv sadaļā "Izglītība". Informāciju par Bērna vietu Reģistrā Bērna likumiskais pārstāvis var saņemt pie Speciālista. Informāciju aktualizē katra mēneša pēdējā darba dienā.

12. Par pieteikuma atsaukumu vai informācijas izmaiņām Bērna likumiskais pārstāvis informē Pašvaldību, iesniedzot iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas, Speciālists izdara attiecīgas izmaiņas Reģistrā.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība Izglītības iestādē

13. Bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē tiek noteiktas šādas prioritārās grupas:

13.1. Bērns, kura likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

13.2. Bērns, kurš ir sasniedzis vecumu, no kura pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta;

13.3. Bērns bārenis, bez vecāku gādības palicis Bērns, Bērns ar Pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" atzinumu par īpašiem ģimenes apstākļiem;

13.4. Izglītības iestādes darbinieka Bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;

13.5. Bērns, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešamība apgūt speciālo programmu ir mainīta uz vispārējās programmas apguvi;

13.6. Bērns, kura brālis vai māsa apmeklē Izglītības iestādi, ja Bērns tiek reģistrēts Reģistrā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas;

13.7. Bērns, kura deklarētās dzīvesvietas adrese ir Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā Izglītības iestāde faktiski īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

13.8. Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā;

13.9. Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā pašvaldībā.

14. Bērni tiek uzņemti Izglītības iestādē, ievērojot 13. punktā norādīto prioritāro grupu secību.

15. Noteikumu 13. punktā noteikto prioritāro grupu ietvaros Bērni tiek nodrošināti ar vietu Izglītības iestādē pieteikumu saņemšanas secībā.

16. Ja Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese, netiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, Bērns tiek reģistrēts 13.7. apakšpunktā norādītajā grupā pēc Bērna likumiskā pārstāvja izvēles tajā teritoriālā iedalījuma vienībā, kas robežojas ar Bērna deklarētās dzīvesvietas adreses teritoriālo vienību.

17. Reģistrējot Bērnu Rindā, pēc Bērna likumiskā pārstāvja lūguma, Speciālists ir tiesīgs iekļaut Bērnu 13.7. apakšpunktā noteiktajā prioritārajā grupā, ja Saldus novada teritorijā deklarēta Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese atrodas tuvāk citas teritoriālā iedalījuma vienības Izglītības iestādei kā Bērna deklarētās dzīvesvietas teritoriālā iedalījuma vienības Izglītības iestāde. Attālums no Bērna deklarētās dzīvesvietas adreses līdz Izglītības iestādei tiek mērīts pārvietojoties pa ielām un autoceļiem.

18. Kārtējā gada martā Speciālists pārbauda to Reģistrā esošo Bērnu atbilstību prioritārajām grupām, kuri nākamajā mācību gadā vēlas uzsākt apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Ja tiek konstatētas apstākļu izmaiņas, Bērns tiek iekļauts faktiskajai situācijai atbilstošajā prioritārajā grupā un par to rakstveidā tiek informēts Bērna likumiskais pārstāvis.

(Grozīts ar Saldus novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

19. Grupu komplektēšana Izglītības iestādē kārtējam mācību gadam notiek no 1. maija līdz 31. jūlijam, un to veic Speciālists sadarbībā ar Izglītības iestādes vadītāju.

20. Grupās, kurās tiek uzņemti Bērni no viena gada un sešu mēnešu vecuma, uz kārtējā gada 1. septembri tiek uzņemti Bērni, kuri kārtējā gada 1. septembrī jau ir sasnieguši viena gada un sešu mēnešu vecumu. Bērni, kuriem laika posmā no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. maijam aprit viens gads un seši mēneši, tiek nodrošināti ar vietu Izglītības iestādē prioritāro grupu un pieteikumu saņemšanas kārtībā vienlīdzīgi ar Bērniem, kuri kārtējā gada 1. septembrī ir sasnieguši viena gada un sešu mēnešu vecumu. Šādā situācijā Bērns tiek uzņemts un uzsāk apmeklēt Izglītības iestādi brīdī, kad sasniedz viena gada un sešu mēnešu vecumu neatkarīgi no mācību gada sākuma brīža.

21. Piešķirot vietu Bērnam Izglītības iestādē, tiek ievērota Bērna likumiskā pārstāvja norādītā informācija par vēlamajām Izglītības iestādēm un vēlamo laiku (gads, mēnesis), kad Bērnam nepieciešams uzsākt apmeklēt Izglītības iestādi. Ja nav iespējams nodrošināt Bērnu ar vēlamo vietu, Speciālists sniedz Bērna likumiskajam pārstāvim informāciju par brīvajām vietām citās Izglītības iestādēs.

22. Ja Bērna likumiskais pārstāvis atsakās no piešķirtās vietas Izglītības iestādē, kas nebija norādīta pieteikumā, Bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā atbilstoši prioritārajai grupai un iesnieguma reģistrācijas datumam.

23. Izglītības iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 15. jūnijam rakstveidā informē Bērna likumisko pārstāvi par piešķirto vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz kārtējā gada 30. jūnijam sniegt apstiprinājumu, ka Bērns kārtējā mācību gada ietvaros uzsāks apmeklēt Izglītības iestādi.

24. Bērna medicīniskā karte un izraksts par profilaktiskajām vakcinācijām tiek iesniegts, Bērnam uzsākot apmeklēt Izglītības iestādi.

25. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē un veic ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

26. Izglītības iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 6. septembrim rakstveidā informē Speciālistu par Izglītības iestādē uzņemtajiem/neuzņemtajiem Bērniem, kuriem tika piešķirta vieta Izglītības iestādē, un sniedz informāciju par brīvajām vietām.

27. Ja mācību gada laikā Izglītības iestādē atbrīvojas vieta, Iestādes vadītājs vienas darba dienas laikā informē Speciālistu par brīvo vietu Izglītības iestādē.

28. Speciālists pēc vietas atbrīvošanās Izglītības iestādē, piedāvā vietu Bērnam, kurš nākamais ir Reģistrā uz vietu konkrētajā Izglītības iestādē.

29. (Svītrots ar Saldus novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

30. Bērna attaisnotas prombūtnes laikā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par Bērna veselības stāvokli un uz laiku ne ilgāk par vienu kalendāra gadu, Speciālists ir tiesīgs piedāvāt vietu Izglītības iestādē nākošajam Bērnam, kurš nākamais ir Reģistrā uz vietu konkrētajā Izglītības iestādē.

(Saldus novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

30.1 Vieta rindas Reģistrā Bērnam, kurš jau apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un vēlas mainīt izglītības iestādi, tiek saglabāta divus kalendāra gadus.

(Saldus novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

IV. Bērnu atskaitīšana no Izglītības iestādes

31. Bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes:

31.1. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves, ja izglītojamais ir uzņemts vispārējās pamatizglītības programmā;

31.2. pamatojoties uz vecāka iesniegumu, izņemot obligātajā izglītības ieguves vecumā esošu izglītojamo;

31.3. ja izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē;

31.4. ja izglītojamais ir izbraucis no valsts un turpina izglītības ieguvi citā valstī.

(Saldus novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

32. (Svītrots ar Saldus novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

33. Ja Bērns ir sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, Izglītības iestāde izsniedz izziņu par programmas apguvi un, pamatojoties uz Bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, Bērnu no Izglītības iestādes atskaita ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendāra gada 31. augustam.

34. Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs izdot rīkojumu par Bērna atskaitīšanu no izglītības iestādes, ja izglītojamais, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu izglītojamo, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis izglītības iestādi 60 dienas kalendāra gada laikā. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma izglītojamā prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītojamā pirmsskolas izglītības programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem vecāks rakstveidā informē izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes.

(Saldus novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

34.1 Pirms atskaitīšanas noteikumu 34. punktā noteiktajā gadījumā iestādei ir jānosūta vecākiem brīdinājuma vēstule par bērna atskaitīšanu, nosakot termiņu paskaidrojuma sniegšanai. Ja brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā neviens no bērna vecākiem paskaidrojumu nav sniedzis vai novērsis pārkāpumu, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu.

(Saldus novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

35. Par Bērna atskaitīšanu iestādes vadītājs izdod rīkojumu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS.

V. Noslēguma jautājumi

36. Izglītības iestāžu vadītāju un Speciālista pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

37. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2017. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs" (sēdes protokols Nr. 4, 3. §).

38. Bērni, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir reģistrēti rindā uz Izglītības iestādi saskaņā ar Saldus novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs" (sēdes protokols Nr. 4, 3. §) vai Brocēnu novada pašvaldības domes 2015. gada 19. augusta noteikumiem "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana Brocēnu novada pašvaldības iestādēs" (sēdes protokols Nr. 14, 14. §) tiek iekļauti Reģistra prioritārajās grupās pēc Pašvaldības rīcībā esošās informācijas, saglabājot sākotnējo pieteikuma iesniegšanas laiku. Bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt iesniegumu ar papildus informāciju, kas apliecina Bērna tiesības tikt reģistrētam augstākas prioritātes grupā.

39. Laika ierobežojums, kas ir noteikts 13.6. apakšpunktā, neattiecas uz 38. punktā minētajām personām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
1. pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 23. septembra
saistošiem noteikumiem Nr. 44
SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAI
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods: 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
  
telefona Nr.:  
e-pasta adrese:  

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt rindā uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi manu dēlu/meitu

 
(bērna vārds, uzvārds)

personas kods

dzimšanas dati 20______ gada _______________________

deklarētās dzīvesvietas adrese 
  

uz vietu šādā Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārizglītojošajās izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu:

1. PRIORITĀRĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

 
/iestādes nosaukums/

Bērns atbilst šādai prioritārajai grupai:

normatīvajos aktos noteiktās personas, kurām ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtām izglītības iestādē;

Bērns, kurš ir sasniedzis vecumu, no kura pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta;

Bērns bārenis, bez vecāku gādības palicis Bērns, Bērns ar Pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" atzinumu par īpašiem ģimenes apstākļiem;

Izglītības iestādes darbinieka Bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;

Bērns, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešamība apgūt speciālo programmu ir mainīta uz vispārējās programmas apguvi;

Bērns, kura brālis vai māsa apmeklē Izglītības iestādi, ja Bērns tiek reģistrēts Reģistrā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas;

 
/ brāļa vai māsas vārds, uzvārds, personas kods /

Bērns, kura deklarētās dzīvesvietas adrese ir Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā Izglītības iestāde faktiski īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā;

Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā pašvaldībā.

2. REZERVES IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

 
/iestādes nosaukums/

Bērns atbilst šādai prioritārajai grupai:

normatīvajos aktos noteiktās personas, kurām ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtām izglītības iestādē;

Bērns, kurš ir sasniedzis vecumu, no kura pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta;

Bērns bārenis, bez vecāku gādības palicis Bērns, Bērns ar Pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" atzinumu par īpašiem ģimenes apstākļiem;

Izglītības iestādes darbinieka Bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;

Bērns, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešamība apgūt speciālo programmu ir mainīta uz vispārējās programmas apguvi;

Bērns, kura brālis vai māsa apmeklē Izglītības iestādi, ja Bērns tiek reģistrēts Reģistrā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas;

 
/ brāļa vai māsas vārds, uzvārds, personas kods /

Bērns, kura deklarētās dzīvesvietas adrese ir Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā Izglītības iestāde faktiski īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā;

Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā pašvaldībā.

Vēlos, lai bērns izglītības iestādi sāk apmeklēt no 20______ gada ______________________

Sniedzu šādu papildu informāciju 
  
  
  
  

Turpmāk lūdzu ar mani sazināties:

– rakstveida formā iesniegumā norādītajā adresē

– elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumā norādītajā elektroniskā pasta adresē

Esmu iepazīstināts (-ta) ar 2021. gada 23. septembra Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 44 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas".

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

     
/datums/ /paraksts/ / paraksta atšifrējums/
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 44Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 18.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2021. OP numurs: 2021/224.21
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
327702
{"selected":{"value":"18.05.2022","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.05.2022","iso_value":"2022\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2021","iso_value":"2021\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2021.-17.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)