Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/2021

Mārupē 2021. gada 27. oktobrī
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 47 (sēdes prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
15. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas
10. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 15. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas izdošanu (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, nodevas par būvatļaujas izsniegšanu aprēķināšanas metodi, nodevas samaksas kārtību un personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras kā būvniecības ierosinātāji, būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem Mārupes novada pašvaldības iestādes Mārupes novada Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) būvatļauju.

II. Nodevas veidi un apmērs

3. Par būvatļaujas pārreģistrāciju mainoties īpašniekam – 15,00 euro.

4. Par citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu – 15,00 euro.

5. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu nosakāma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:

L – likme, kas atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un ko veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (pielikuma 1. tabula).

k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (pielikuma 2. tabula).

k2 – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, būves pārbūve vai būves atjaunošana, vai būves restaurācija (pielikuma 3. tabula).

6. Nodeva iemaksājama Mārupes novada pašvaldības kasēs vai ieskaitāma pašvaldības norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē (bankā).

7. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:

7.1. būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

7.2. personas ar I un II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas, politiski represētas personas un 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušās personas, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām un būvprojekta tilpums nepārsniedz 250 m³ vai kopplatībā 75 m².

8. Saistošo noteikumu 7. punktā minētās personas no nodevas samaksas neatbrīvo, ja veikta patvaļīga būvniecība.

9. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas nomaksu pilnā apjomā.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

10. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības iestāde Mārupes novada Būvvalde.

11. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētājā kārtībā.

IV. Nobeiguma noteikumi

12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

12.1. Mārupes novada domes 2015. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 10/2015 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu".

12.2. Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Pielikums
27.10.2021. Mārupes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021

1. tabula. Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana – ēku (būvju) kopējā platība

Likme L (EUR)

Būves kopējā platība (m2) vai kopgarums (m)

no

no

līdz (ieskaitot)

30

0

50

40

50

100

50

100

200

60

200

500

80

500

1000

140

1000

2000

160

Virs 2000

2. tabula. Plānotās būves tipa koeficients – k1
(k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām)

CC Kods

Ēkas vai būves tips

k1

1211

Viesnīcu ēkas

3.5

1220

Biroju ēkas

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas ²

3.0

1261

Pašizklaides pasākumu ēkas

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas ²

2.5

211

Autostāvvietas komerciāliem nolūkiem ²

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas 1, 3

2.0

1110

Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem 1

1121

Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem 1

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

23

Rūpnieciskās kompleksās būves

1242

Garāžu ēkas

241

Sporta un atpūtas būves

1212

Citas īslaicīgās apmešanās vietas

2420

Citas iepriekš neklasificētas, inženierbūves

1274

Citas iepriekš nekvalificētas, nedzīvojamās ēkas

1130

Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas

1.5

1262

Muzeji un bibliotēkas

1263

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

1265

Sporta ēkas

1272

Kulta ēkas

1273

Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi

1110

Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1

1.0

1121

Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

 

Infrastruktūru veidojošie lineārie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC klasifikatoram): šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi; lidlauku skrejceļi; tilti un estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas

1.0

Piezīmes:

1. Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas un saimniecības ēkas u.c.) šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai – CC kods: 1101.

2. Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām un citiem termināliem un citiem līdzīga veida objektiem likme L tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.

3. Atsevišķiem dzīvokļiem un piesaistītām (palīgtelpām) fiziskas personas individuālai lietošanai – k1=1,0.

4. Nedzīvojamās ēku grupās ir ietvertas atbilstošas nedzīvojamo ēku palīgēkas (pie nedzīvojamām ēkām uzbūvētas un to lietotāju vajadzībām izmantojamas saimniecības ēkas, garāžas, siltumnīcas, pagrabi un nojumes u.tml.) – CC kods: 1201.

3. tabula. Veicamās būvniecības rakstura koeficients – k2

Nr.

Būvdarbu raksturs

k2

1

Būves restaurācija

1.2

2

Būves pārbūve

1.2

3

Jaunbūve

1.0

4

Būves atjaunošana

0.8

5

Būves nojaukšana

0.4

Paskaidrojuma raksts
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punkts un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 10. punkts piešķir pašvaldībai tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu. 2005. gada 28. jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteic pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību un atbilstoši šo noteikumu 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

1.3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

2. Projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt nodevu par būvatļaujas izdošanu, nodevas apmēru, nodevas par būvatļaujas izsniegšanu aprēķināšanas metodi, nodevas samaksas kārtību un personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekme nav paredzama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Mārupes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 16.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 15.11.2021. OP numurs: 2021/222.15
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327657
16.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)