Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils pilsētas domes 2024. gada 4. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību".
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11

Ventspilī 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 11; 21. §)
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir stipendijas studentiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu (turpmāk – pretendents).

2. Saistošo noteikumu mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ar augsti kvalificētiem pedagogiem.

3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas.

4. Pašvaldības dome finansējumu stipendiju izmaksai paredz Pašvaldības iestādes "Ventspils Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde) ikgadējā budžetā, ņemot vērā nepieciešamo pedagogu skaitu atbalstāmajās studiju programmās.

II. Stipendijas piešķiršanas kritēriji un apmērs

5. Stipendijas piešķir atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) kārtībā pretendentiem, kuri studē kādā no Pašvaldības domes noteiktajām, atbalstāmajām pedagoģisko studiju programmām.

6. Izglītības pārvalde Konkursu izsludina katru gadu līdz 31. augustam.

7. Ievērojot Izglītības pārvaldes ikgadējā budžetā paredzēto finansējumu un šajos noteikumos noteikto kārtību, Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. Latvijas Valsts akreditētā izglītības iestādē vai ārvalstu izglītības iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, ir pilna vai nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students, sākot no trešā studiju gada;

7.2. noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

7.3. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par septiņām ballēm;

7.4. kurš apņemas nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc studiju beigšanas ar vienu vai vairākām Pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm, un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt vienā vai vairākās Pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs atbilstoši iegūtajai izglītībai ne mazāk kā trīs gadus.

8. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz Izglītības pārvaldē dokumentus saskaņā ar Konkursa nolikumu.

9. Pastāvot vienādiem kritērijiem, priekšrocība prioritārā secībā saņemt Pašvaldības stipendiju ir:

9.1. pretendentam, kurš apņemas ātrāk nodibināt darba tiesiskās attiecības ar vienu vai vairākām Pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm;

9.2. pretendentam, kuram ir augstāks sekmju vidējais vērtējums;

9.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritorijā deklarētai personai;

9.4. bārenim;

9.5. pretendentam, kura ģimenē ir trīs un vairāk bērni, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu;

9.6. pretendentam, kuram ir divi un vairāk nepilngadīgi bērni.

10. Lai saņemtu stipendiju, pretendents ar Izglītības pārvaldi slēdz līgumu par stipendijas piešķiršanu (turpmāk – Līgums).

11. Slēdzot Līgumu, Izglītības pārvalde apņemas nodarbināt studentu pēc studiju pabeigšanas vienā vai vairākās Pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs vismaz uz darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei.

12. Stipendiju piešķir, sākot no trešā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja students pilda Līguma par stipendijas piešķiršanu nosacījumus.

13. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

14. Pašvaldība studentam maksā stipendiju desmit mēnešus gadā.

15. Pašvaldības stipendijas apmērs mēnesī ir 50 % (piecdesmit procenti) no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī.

16. Stipendijas izmaksu izbeidz, ja:

16.1. students atskaitīts no izglītības iestādes;

16.2. students norādītajā termiņā nav iesniedzis Izglītības pārvaldei Līgumā paredzētos dokumentus vai ziņas;

16.3. tiek konstatēts, ka students sniedzis apzināti nepatiesas ziņas;

16.4. studenta sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par septiņām ballēm;

16.5. studentam piešķirts studiju pārtraukums, izņemot šo noteikumu 17. punktā paredzētajos gadījumos.

17. Ja studentam piešķirts studiju pārtraukums, kurš nav ilgāks par par vienu studiju gadu, veselības stāvokļa dēļ vai sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanu, stipendijas izmaksa uz noteiktu laiku tiek apturēta. Piešķirto stipendiju saglabā un tās izmaksu studentam atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Izglītības pārvaldei.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

18. Pretendentu izvērtēšanu veic Pašvaldības domes Izglītības komisija (turpāk – Komisija), sniedzot ieteikumu, kuriem pretendentiem stipendiju piešķirt.

19. Komisijai ir tiesības:

19.1. uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts tā iesniegtais pieteikums un tam pievienotie dokumenti;

19.2. pirms ieteikuma sniegšanas lūgt eksperta (jomas speciālista) atzinumu par visu vai konkrēta pretendenta atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

20. Izglītības pārvalde:

20.1. ņemot vērā Komisijas ieteikumu, septiņu dienu laikā pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju, nosūtot lēmumu pretendentam;

20.2. slēdz līgumu ar pretendentu par stipendijas piešķiršanu;

20.3. ja kāds no pretendentiem atsakās no līguma slēgšanas, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu nākamajam pretendentam bez Komisijas ieteikuma saņemšanas;

20.4. organizē stipendiju izmaksu;

20.5. pieņem lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu, iepriekš informējot Komisiju.

IV. Atprasījuma tiesības

21. Pārvaldei atbilstoši Līgumam ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā un aprēķināt likumiskos procentus par visu stipendijas piešķiršanas periodu:

21.1. noteikumu 16. punktā paredzētajos gadījumos;

21.2. ja students nenodibina darba tiesiskās attiecības ar vienu vai vairākām Pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm šo noteikumu 7.4. apakšpunktā noteiktajā termiņā;

21.3. ja students izbeidz darba tiesiskās attiecības ar vienu vai vairākām Pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm pirms šo noteikumu 7.4. apakšpunktā noteiktā termiņa.

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība

22. Izglītības pārvaldes lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 12. pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu arvien biežāk ietekmē pedagogu trūkums, īpaši tādās jomās kā matemātika, fizika, latviešu valoda un vēsture, kas prognozējamā nākotnē var apdraudēt pilnvērtīgu izglītības pakalpojumu pieejamību pašvaldības izglītības iestādēs.

Atbilstoši "Latvija 2030" prioritātei "Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā" un Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2021.–2027. gadam stratēģiskā mērķa "Veiksmīga izglītības pārvaldība" rīcības virziens "Sekmēt kvalitatīvu cilvēkresursu piesaisti un noturēšanu" paredz īstenot aktivitātes saistībā ar pedagoģiskā personāla nodrošinājumu.

Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības izglītības iestādēs, nepieciešams atbalsts jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā. Stipendiju piešķiršana studentiem, kuri apgūst pedagoģiskās studiju programmas, sekmēs izglītības apguves pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību Pašvaldības izglītības iestādēs un veicinās kvalificēta pedagoģiskā personāla piesaisti izglītības apguves pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu ir izstrādāti jauni Pašvaldības domes saistošie noteikumi "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka kārtību, kādā Pašvaldība, budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir stipendijas studentiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, nosakot stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī nosacījumus stipendijas saņēmējam.

Plānots, ka, sākot no 2021./2022. studiju gada, stipendijas tiks piešķirtas studējošiem, kuri apgūst Pašvaldības domes noteiktās atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, un pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Pašvaldības izglītības iestādēm, un nostrādāt izglītības iestādē pedagoga darbā atbilstoši iegūtajai specialitātei ne mazāk trīs gadus, skaitot no dienas, kad izdots izglītības dokuments, kas apliecina specialitātes apguvi.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānotā ietekme uz Pašvaldības budžetu 2021. gadā 3750 EUR, 2022. gadā 17500 EUR, 2023. gadā 25000 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām

procedūrām

Iestāde, kas nodrošinās Noteikumu izpildi un kurā privātpersona var griezties Noteikumu piemērošanā – Pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu projekts ir izskatīts Pašvaldības domes:

1. Izglītības komisijā 20.10.2021.;

2. Likumības komisijā 07.10.2021.;

3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 21.10.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 16.11.2021.Zaudē spēku: 12.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 15.11.2021. OP numurs: 2021/222.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327636
16.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"