Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 14/2021

Saulkrastos 2021. gada 29. septembrī
Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2021. gada 29. septembra sēdē (prot. Nr. 9/2021 § 26)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Pieslēgums šo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai.

3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir dzīvojamā māja, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un ir izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas pamati.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai.

5. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

5.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

5.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

5.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve;

5.4. projektēšanas izmaksas.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

6.1. Iesniedzējs ir:

6.1.1. viena vai vairākas fiziskās personas, kurām atsevišķi vai kopā pieder nekustamais īpašums;

6.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs) vai dzīvokļa īpašnieku pilnvarotā persona, kura pārstāv dzīvokļa īpašnieku tiesības un intereses.

6.2. Iesniedzēja Nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atrodas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Nekustamais īpašums);

6.3. Iesniedzēja īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

6.4. Iesniedzējam nav parādu par SIA "Saulkrastu komunālserviss" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem vai ar SIA "Saulkrastu komunālserviss" ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu atbilstoši maksājuma grafikam.

7. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja:

7.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir juridiskā persona. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad Iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs);

7.2. Nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Ja saimnieciskā darbība tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, attiecīgā īpašuma īpašnieks izmaksas sedz no privātiem līdzekļiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai;

7.3. Iesniedzējs līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim ir pats par saviem līdzekļiem izbūvējis ārējo kanalizācijas pievadu līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

8. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

9. Ja ārējās kanalizācijas tīkla izbūves darbus veiks SIA "Saulkrastu komunālserviss", tad pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

9.1. 90 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 (ar PVN), ja iesniedzējs, kas ir vienīgais Nekustamā īpašuma īpašnieks, atbilst kādām no šīm pazīmēm:

9.1.1. iesniedzējs ir persona ar trūcīgas personas statusu;

9.1.2. iesniedzējs ir persona ar maznodrošinātas personas statusu.

9.2. 50 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 (ar PVN), citām Noteikumu 9.1. punktā neminētām personām;

9.3. Līdzfinansējums 90 % apmērā neattiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašuma īpašniekiem.

10. Ja ārējās kanalizācijas tīkla izbūves darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. punktu sava nekustamā īpašuma robežās veiks pats Iesniedzējs, tad pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts EUR 30 apmērā par vienu ārējās kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), bet ne vairāk kā EUR 1250.

IV. Pieteikšanās, pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

11. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, Iesniedzējam vispirms ir jāsaņem tehniskie noteikumi un principiālā pieslēguma shēma atbilstoši Saulkrastu novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN11/2019 "Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā". Šis nosacījums neattiecas uz tiem Iesniedzējiem, ja SIA "Saulkrastu komunālserviss" ne vēlāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas dienas jau ir izsniedzis Iesniedzējam tehniskos noteikumus un principiālo pieslēguma shēmu.

12. Pēc Noteikumu 11. punktā noteikto dokumentu saņemšanas, Iesniedzējs iesniedz SIA "Saulkrastu komunālserviss" iesniegumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:

12.1. iesniegums (1. pielikums);

12.2. dokuments, kas apliecina Noteikumu 9.1. punktā noteikto personas statusu;

12.3. SIA "Saulkrastu komunālserviss" tehniskie noteikumi un principiālā pieslēguma shēma;

12.4. Būvvaldē apstiprināts Būvprojekts, ja kanalizācija pieslēguma izbūvei tāds ir nepieciešams.

13. Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju. Iesniegumu drīkst parakstīt arī ar drošu elektronisko parakstu.

14. SIA "Saulkrastu komunālserviss" izskata iesniedzēja iesniegumu un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

15. SIA "Saulkrastu komunālserviss" ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

16. Ja iesniedzēja iesniegums:

16.1. atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, SIA "Saulkrastu komunālserviss" pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un informē par to Iesniedzēju;

16.2. neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai iesniedzējs noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos, SIA "Saulkrastu komunālserviss" pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot Iesniedzējam.

V. Izbūves darbu veikšana un līdzfinansējuma izmaksa

17. Ja ārējās kanalizācijas tīkla izbūves darbus veiks SIA "Saulkrastu komunālserviss", tad:

17.1. SIA "Saulkrastu komunālserviss" slēdz līgumu ar Iesniedzēju par izbūves darbu veikšanu, līgumā nosakot veicamo darbu apjomu, līguma summu un līdzfinansējuma apmēru (ar PVN) atbilstoši Noteikumu 9. punktam, Iesniedzēja līguma summas daļas samaksas kārtību, kā arī citus noteikumus pēc nepieciešamības;

17.2. Pēc izbūves darbu pabeigšanas SIA "Saulkrastu komunālserviss" un iesniedzējs paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

18. Ja ārējās kanalizācijas tīkla izbūves darbus saskaņā Noteikumu 10. punktu veiks pats Iesniedzējs, Iesniedzējs pēc lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu uzsāk ārējās kanalizācijas tīkla izbūves darbus un rīkojas atbilstoši kārtībai, kāda noteikta SIA "Saulkrastu komunālserviss" izdotajos tehniskajos noteikumos un principiālajā pieslēguma shēmā. Darbi uzskatāmi par veiktiem, kad SIA "Saulkrastu komunālserviss" ir izdevis atzinumu par darbu izpildi atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, turpmāk – Atzinums.

19. SIA "Saulkrastu komunālserviss" līdz nākamā mēneša 5. datumam iesniedz pašvaldībai pārskatu par iepriekšējā mēnesī pabeigtajiem darbiem, pievienojot klāt noslēgtos līgumus par izbūves darbu veikšanu (kopiju) un abpusēji parakstīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (kopijas), kā arī Atzinumus. Ja šajā punktā noteiktais datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, pārskats iesniedzams nākamajā darba dienā pēc šīm dienām.

19.1. Pašvaldība izskata SIA "Saulkrastu komunālserviss" iesniegto pārskatu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas un veic samaksu SIA "Saulkrastu komunālserviss" atbilstoši iesniegtajam pārskatam.

19.2. Ja ārējās kanalizācijas tīkla izbūves darbus saskaņā Noteikumu 10. punktu ir veicis pats Iesniedzējs un par to ir saņemts pozitīvs Atzinums, lēmumā noteiktais un piešķirtais līdzfinansējums tiek izmaksāts Iesniedzējam līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli summas izmaksas dienā.

VI. Noslēguma jautājumi

20. SIA "Saulkrastu komunālserviss" lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.

21. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai".

22. Noteikumi attiecināmi uz Saulkrastu novada Sējas pagastu ar 2022. gada 1. janvāri.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
Pielikums
Saulkrastu novada domes
2021. gada 29. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 14/2021

SIA "Saulkrastu komunālserviss"
Liepu ielā 3, Saulkrastos, LV-2160

 Iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona:
  
 (fiziskas personas vārds, uzvārds)
  
 (personas kods/
personai, kurai nav Latvijas Republikas piešķirtā personas koda – dzimšanas datumu, personas apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas datums un izdevējiestāde
)
  
 (deklarētā dzīvesvietas adrese)
  
 (tālrunis un e-pasta adrese)

PIETEIKUMS
Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumu izbūvei no man piederošā nekustamā īpašuma, kas:

1) atrodas 
 (adrese, kadastra numurs)
2) sastāv no zemesgabala ha platībā ar kadastra numuru 
3) un dzīvojamās mājas ar kadastra numuru 
4) Nekustamais īpašums ir reģistrēts novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

90 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 (ar PVN)(atzīmēt vismaz vienu no prasībām)

iesniedzējs ir persona ar trūcīgas personas statusu;

iesniedzējs ir persona ar maznodrošinātas personas statusu.

50 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 (ar PVN)citas Noteikumu 9.1. punktā neminētas personas
EUR 30 apmērā par vienu ārējās kanalizācijas tīkla metra izbūvi
(tai skaitā skatakas), bet ne vairāk kā EUR 1000
Darbus veiks pats Iesniedzējs

Līdzfinansējums izmaksājams uz šādu manu bankas kontu:  ___________________________________________

     
Papildus informēju, ka manir/nav(vajadzīgo atzīmēt ar X)
noslēgts līgums ar SIA "Saulkrastu komunālserviss" par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo atzīmēt ar X):

Dokuments (kopija), kas apliecina Noteikumu 9.1. punktā noteikto personas statusu;

SIA "Saulkrastu komunālserviss" tehniskie noteikumi un principiālā pieslēguma shēma (ja ir), ja šie dokumenti ir izsniegti iepriekš un ne vēlāk kā vienu gadu pirms šī iesnieguma iesniegšanas;

Pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina manas tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

Citi _________________________________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka SIA "Saulkrastu komunālserviss" apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka piekrītu manu datu nodošanai Saulkrastu novada domei, lai SIA "Saulkrastu komunālserviss" iegūtu informāciju par manu atbilstību Noteikumu 10.1. punktā noteiktajam statusam.

Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

  
Iesniedzēja paraksts un datums 
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
"Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" paskaidrojuma raksts
SadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam Saulkrastu novada pašvaldība ir pārskatījusi novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus "Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai".

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

Noteikumi izstrādāti, lai sniegtu finansiālu atbalstu Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem un mudinātu iedzīvotājus izmantot projektu ietvaros sniegto iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības finanšu iespējām.

Noteikumu Noslēguma jautājumi paredz, ka attiecībā uz Sējas pagastu noteikumi tiks attiecināti ar 2022. gada 1. janvāri, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 2022. gada pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmIesniedzēja un pieteikuma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtēs SIA "Saulkrastu komunālserviss".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 14/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 13.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 12.11.2021. OP numurs: 2021/220.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327582
13.11.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"