Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Tukumā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 21, 5. §)
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
27.10.2021. lēmumu (prot. Nr. 21, 5. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde) izsniedz licences fiziskām vai juridiskām (izņemot pašvaldības izglītības iestāžu) personām interešu izglītības programmu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu (līdz 160 stundām) (turpmāk – programmas) īstenošanai Tukuma novadā.

2. Licenci (1. pielikums) interešu izglītības programmu īstenošanai vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz Izglītības pārvaldes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – komisija).

3. Komisija darbojas saskaņā ar Izglītības pārvaldes vadītāja apstiprinātu nolikumu.

4. Komisijas sastāvu nosaka ar Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu.

5. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti jāiesniedz Izglītības pārvaldes sekretārei. Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Izglītības pārvaldē, Šēseles ielā 3, Tukumā.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

6. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs veic maksājumu par licencēšanu saskaņā ar Tukuma novada domes apstiprināto izcenojumu.

7. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam Izglītības pārvaldē jāiesniedz:

7.1. iesniegums (2. pielikums);

7.2. licencējamā programma valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

7.3. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu;

7.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot lektora absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot programmu īstenošanai nepieciešamo papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas (3. pielikums).

8. Dokumenti jānoformē atbilstīgi normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Dokumenti jāiesniedz datorrakstā.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

9. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.

10. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai un pēc uzaicinājuma nav iesniegta papildu informācija un dokumenti, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju 10 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes, nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts mēneša laikā no vēstules nosūtīšanas brīža. Ja pieprasītā informācija un/vai dokumenti netiek iesniegti noteiktajā laikā, licence netiek piešķirta.

11. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos vai šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

12.2. licences pieprasītājs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

12.3. licencējamā izglītības programma neatbilst pieaugušo neformālās vai interešu izglītības kritērijiem.

13. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

14. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

15. Licences derīguma termiņa pagarināšanai licences pieprasītājs iesniedz:

15.1. iesniegumu (2. pielikums);

15.2. apliecinājumu, ka licencējamās programmas saturā, pedagoģiskajā sastāvā nav izmaiņu vai izziņu par izmaiņām.

16. Komisija licences derīguma termiņa pagarināšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licenci. Par licences pagarināšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci (ar termiņa pagarinājumu) tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

17. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

18. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences derīguma termiņa nepagarināšanu, ja licencējamās programmas saturā vai norises plānojumā notikušas būtiskas izmaiņas.

19. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

19.1. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

19.2. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;

19.3. iestāde tiek likvidēta.

20. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas 10 darba dienu laikā informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv, kā arī rakstveidā tiek informēts programmas īstenotājs.

21. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt Izglītības pārvaldes licencētās izglītības programmas īstenošanu.

22. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt Tukuma novada domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

23. Licenci izsniedz uz diviem gadiem.

24. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par nodevas par licencēšanu uzrādīšanas.

V. Noslēguma jautājumi

25. Licence, kas licences pieprasītājam izsniegta līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga līdz licencē norādītā derīguma termiņa beigām.

26. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Tukuma novada Domes 2011. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā";

26.2. Jaunpils novada domes 2011. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību";

26.3. Kandavas novada domes 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Kandavas novadā".

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 27.10.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 30

Tukuma novada ģerbonis

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

LICENCE Nr. (licences numurs)

izsniegta

LICENCES PIEPRASĪTĀJS

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods

Interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmas

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

Stundu skaits

īstenošanai Tukuma novadā.

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts (datums).

Licence derīga līdz (datums).

Tukuma novada
Izglītības pārvaldes vadītājs
  

(……………)

   

(paraksts)

    
Tukuma novada Izglītības pārvaldes Interešu
un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs
  

(……………)

   

(paraksts)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 27.10.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 30

Tukuma novada Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

(vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

  
  
 

(personas kods/Reģ. Nr.)

  
 

(dzīves vietas adrese/juridiskā adrese)

IESNIEGUMS

 
Lūdzu izsniegt/pagarināt licenci programmas/u realizēšanai Tukuma novadā:

(nepieciešamo pasvītrot)

 

(nepieciešamo atzīmēt X)

   
Interešu izglītības programmu realizēšanai Tukuma novadā  
   
Pieaugušo neformālās izglītības programmu realizēšanai Tukuma novadā  
   
1.  

(programmas nosaukums)

 

(stundu skaits)

   
2.  

(programmas nosaukums)

 

(stundu skaits)

Dati par iesniedzēju:
  
Programmas realizēšanas vietas adrese 
 
Kontaktpersona 
  
Tālruņa Nr. 
  
E-pasta adrese 
 
Pielikumā pievienoti dokumenti (atzīmēt ar X):
licencējamā programma 
programmas apguves apliecinošā dokumenta paraugs 
programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts 
izglītības apliecinošo dokumentu kopijas 
  
Ar šo apliecinu, ka esmu saņēmis piekrišanu no iesniegtajos dokumentos minētajām personām viņu datu apstrādei Tukuma novada Izglītības pārvaldē.

 

Datu aizsardzības atruna – Tukuma novada Izglītības pārvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām attiecībā uz personu datu aizsardzību. Iesniedzot datus Jūs apstipriniet, ka dokumentos minētās personas piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Iesniegtajos dokumentos minētajām personām ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par savu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Licences pieprasītāja

     

(paraksts)

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(datums)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
3. pielikums
Tukuma novada domes 27.10.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 30

IZGLĪTOTĀJS

interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

stundu skaits

īstenošanai nepieciešamā personāla

SARAKSTS

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Absolvētā mācību iestāde

Iegūtā izglītība

kvalifikācija

papildizglītība

1.     
2.     
3.     
      
Pielikumā:

1. …

2. ...

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

20__. gada ____ . ___________

Licences pieprasītājs: _____________ (..............................)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 30 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

Nr.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.

Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nosaka licences izsniegšanas kārtību interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Tukuma novadā.

Tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts, 46. panta piektā daļa un 47. panta trešā daļa, Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 9. punkts.

2.

Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nodrošinās bērnu un jauniešu interešu izglītības, kā arī pieaugušo neformālās izglītības pieejamību, ko realizē juridiskas un fiziskas personas.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuProgrammu licencēšana un licences derīguma termiņa pagarināšana ir maksas pakalpojums. Netiek plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

2021. gadā saņemtais finansējums par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu ir 198,02 EUR.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPlānotais projekts ļaus fiziskām un juridiskām personām īstenot bērnu un jauniešu interešu izglītību, kā arī pieaugušo neformālo izglītību pašvaldības teritorijā.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Tukuma novada Izglītības pārvaldē vai Tukuma novada pašvaldībā.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 11.11.2021. OP numurs: 2021/219.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327542
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)