Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3

Jelgavā 2021. gada 25. augustā (prot. Nr. 16, 16. §)
Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo un
2.4 daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu


Precizējumi: Jelgavas novada domes
2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – PII) (1. pielikums);

1.2. kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir atbalstu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:

2.1. PII;

2.2. piešķirot Pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

3. Pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

4. Obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei tiek uzsākta tā kalendārā gada 1. septembrī, kurā bērnam aprit pieci gadi.

5. Saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam, trīs mēnešus iepriekš par to informējot izglītojamā likumiskos pārstāvjus, četru līdz astoņu nedēļu garumā pirmsskolas izglītības pakalpojums var tikt nodrošināts citā PII, izglītības iestāžu remontdarbu vai citu objektīvu iemeslu dēļ.

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

6. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII notiek vienotā pašvaldības izglītības iestāžu pieteikumu reģistrā (turpmāk – reģistrs) visu gadu elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai personīgi PII, vai Jelgavas novada pašvaldības pakalpojumu centros. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII var reģistrēt no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

7. Pieteikumu uzskaiti un uzskaites dokumentu noformēšanu par bērnu uzņemšanu PII veic Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks (turpmāk – atbildīgais darbinieks).

8. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei, bērna likumiskais pārstāvis:

8.1. iesniedz pieteikumu (pielikums Nr. 2);

8.2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā – dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs.

9. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, un informē par Noteikumu 14. punktā norādītajām priekšrocībām Noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Pieteikumi bērna uzņemšanai PII tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma iesniegšanas datuma. Bērna likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par precīzas kontaktinformācijas norādīšanu pieteikumā.

11. Līdz bērna uzņemšanai PII, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības:

11.1. mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām PII un laiku, no kura bērnam nepieciešama vieta PII, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu,

11.2. atsaukt pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

12. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta PII reģistrācijas pieteikumā norādītajā vēlamajā laikā, tiek automātiski pārreģistrēti, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu.

III. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

13. Bērna uzņemšanu PII nodrošina Izglītības pārvalde pieteikumu reģistrācijas secībā. Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datu bāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto vēlamo laiku, vakanto vietu skaitu PII grupās un noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai.

14. Bērnu uzņemšanai PII tiek noteiktas sekojošas priekšrocības prioritārā secībā:

14.1. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas;

14.2. Jelgavas novadā deklarētam bērnam ar invaliditāti;

14.3. bērnam, kurš ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildnība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē),

14.4. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem ir miris;

14.5. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Jelgavas novadā;

14.6. Jelgavas novadā deklarētam bērnam no daudzbērnu ģimenes.

14.7. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās PII darbinieka, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;

14.8. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;

14.9. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kura ģimenē ir bērns ar invaliditāti;

14.10. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram brālis vai māsa apmeklē konkrēto PII;

14.11. Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas darbinieka, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;

14.12. Jelgavas novadā deklarētam bērnam;

14.13. bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā, un kurš ir konkrētās PII pedagoga, pedagoga palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;

14.14. bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §))

15. Par noteikumu 14. punktā norādītajām priekšrocībām bērna likumiskais pārstāvis, personīgi iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr. 3), informē Izglītības pārvaldi sekojošos gadījumos:

15.1. ja bērna pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei PII veikta elektroniski;

15.2. ja attiecīgā priekšrocība bērnam nav bijusi laikā, kad bērns pieteikts reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei PII.

16. Noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.7., 14.8., 14.10., 14.11. un 14.13. punktā noteiktajā gadījumā iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §))

17. Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai PII notiek katru gadu no 1. jūnija līdz 31. jūlijam, kad grupas izglītojamo sarakstu apstiprina ar PII vadītāja rīkojumu. Ja grupā ir brīva vieta, tad bērnu uzņemšana var notikt arī mācību gada laikā, un brīvo vietu piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.

18. Ja, veicot PII grupu komplektāciju, nav iespējas bērnam nodrošināt vietu vēlamajā PII, tiek piedāvāta vieta nākamajā pieteikumā norādītajā PII vai citā PII. Ja no attiecīgā dzimšanas gada rindas PII uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, PII var veidot jaukta vecuma bērnu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā dzimšanas gada rindas, kuri ir vistuvāk obligātās izglītības apguves vecumam.

19. Bērnus PII uzņem to reģistrācijas kārtībā, ievērojot grupās brīvo vietu skaitu, uzņemšanas priekšrocības (14. punkts), nepārsniedzot normatīvajos aktos regulēto bērnu skaitu grupās. Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks vai PII vadītājs saskaņā ar Reģistrācijas pieteikumā norādīto kontaktinformāciju rakstiski informē bērna likumiskos pārstāvjus, norādot:

19.1. pieteikšanās (atteikšanās) termiņu, kas nav īsāks par 10 darba dienām (ja informācija nosūtīta elektroniski) vai 15 darba dienām (ja informācija nosūtīta pa pastu ierakstītā sūtījumā);

19.2. PII vadītājam līdz kārtējā gada 20. augustam iesniedzamos dokumentus, ja bērna likumiskais pārstāvis piekrīt bērna uzņemšanai attiecīgajā PII:

19.2.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu PII,

19.2.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u),

19.2.3. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu),

19.2.4. uzrādīšanai – bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un dokumentu, kas dod tiesības rīkoties bērna interesēs, ja tās nepieciešams un ja attiecīgā informācija jau nav pašvaldības rīcībā;

19.3. prasību iesniegt ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli, kas izdota ne agrāk kā piecas dienas pirms PII apmeklējuma uzsākšanas, gadījumos, kad bērna medicīniskā karte izsniegta agrāk kā piecas dienas pirms iestādes apmeklēšanas uzsākšanas;

19.4. uzaicinājumu noslēgt līgumu ar PII (pielikums Nr. 4).

20. Bērns tiek izslēgts no reģistra, ja:

20.1. bērna likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā atsakās no piešķirtās vietas PII, kas pieteikumā ir norādīta kā 1. prioritāte; šajā gadījumā bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei PII;

20.2. bērna likumiskais pārstāvis ir piekritis piešķirtajai vietai (t.i., reģistrā nav atteicies no piešķirtās vietas), bet noteiktajā termiņā nav iesniedzis dokumentus vai nav parakstījis līgumu, un nav bijuši kādi nepārvaramas varas apstākļi līguma noslēgšanai.

21. Bērns tiek atskaitīts no pirmsskolas izglītības programmas ar vadītāja rīkojumu, brīvo vietu piedāvājot rindas kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši Noteikumu nosacījumiem:

21.1. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves;

21.2. pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, izņemot obligātajā izglītības ieguves vecumā esošu izglītojamo;

21.3. ja bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē;

21.4. bērns neapmeklē iestādi vienu mēnesi pēc kārtas, neattaisnotu iemeslu dēļ. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, bērna pirmsskolas izglītības programmas apguves pārtraukums jūnija, jūlija, augusta mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §))

22. Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna atskaitīšanu no PII Noteikumu 21.4. punktā noteiktajā gadījumā, iestādes vadītājs uz iesniegumā par bērna uzņemšanu iestādē norādīto bērna likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu ir nosūtījis brīdinājumu likumiskajiem pārstāvjiem par Noteikumu 21.4. punkta pārkāpumu, nosakot termiņu, kas nav īsāks par 15 darba dienām, paskaidrojuma sniegšanai vai pārkāpuma novēršanai. Gadījumos, ja noteiktajā termiņā paskaidrojums nav saņemts un pārkāpums nav novērsts, Iestāde atskaitot bērnu, informē Jelgavas novada Sociālo dienestu.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §))

23. Izņēmuma gadījumā ar bāriņtiesas lēmumu var pārtraukt bērna uzturēšanos PII, ja bērns tiek nodrošināts ar ārpusģimenes aprūpi.

24. Uzņemot bērnu PII, neatkarīgi no grupas, kurā uzņem bērnu, bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti un uzaicināti parakstīties par iepazīšanos ar šādiem dokumentiem:

24.1. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;

24.2. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu;

24.3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

24.4. pirmsskolas izglītības iestādes izglītības programmu un licenci.

25. Ja bērna likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā piekrīt piešķirtajai vietai PII, ir iesniedzis dokumentus un parakstījis līgumu, PII vadītājs ar rīkojumu noformē bērna uzņemšanu PII un reģistrē izglītojamo Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

26. Ja bērna likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā atsakās no piešķirtās vietas PII, kas nav norādīta kā 1. prioritāte, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta PII, kura norādīta kā 1. prioritāte, un brīvo vietu piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.

27. Izglītības pārvalde, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, lemj par PII maiņu bērna pirmsskolas izglītības apguvei, ja PII maiņa uz bērna likumiskā pārstāvja izvēlēto PII ir iespējama.

28. Ja izglītojamais, kurš nav sasniedzis obligātās izglītības vecumu, mācību gada laikā attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē PII, izglītojamā vieta PII tiek saglabāta, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu.

29. Ja bērns nav apmeklējis izglītības iestādi pirmsskolas izglītības apguvei, bērna likumiskais pārstāvis piesaka viņu PII sagatavošanai pamatizglītības ieguvei līdz tā kalendārā gada 31. jūlijam, kurā bērnam aprit pieci gadi.

30. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos, sagatavošanu pamatizglītības ieguvei var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, bērna likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā gada 31. maijam iesniedzot PII iesniegumu un, gadījumos, kad sagatavošanu pamatizglītības ieguvei vēlas pagarināt par vienu gadu, arī ģimenes ārsta atzinumu.

31. Ja bērna likumiskā pārstāvja izvēlētajā PII nav iespējams uzņemt bērnu obligātās izglītības vecumā, bērnam tiek nodrošināta vieta citā PII.

32. Saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, PII katru gadu vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību un par izmaiņām savlaicīgi informējot bērna likumisko pārstāvi.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajās izglītības iestādēs

33. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību gadījumos, kad bērnam nav nodrošināta vieta izvēlētajā vai citā PII tā paša ciema robežās, Pašvaldība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā iesaista privātās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un ar kurām Pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēguši līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu, un kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušas bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

34. Pašvaldības atbalsta apmēru privātajai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai vienam bērnam mēnesī katram budžeta gadam apstiprina Jelgavas novada dome.

35. Pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma (Pielikums Nr. 5) saņemšanas Pašvaldības atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātā izglītības iestādē tiek piešķirts, pamatojoties uz Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja bērna viena likumiskā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un bērns ir pieteikts reģistrācijai uz vietu PII.

36. Pamats Pašvaldības atbalsta izmaksai ir attiecīgās privātās izglītības iestādes rēķins un bērna apmeklējuma uzskaites sarakstu, kas iesniegta Pašvaldībā līdz katra mēneša 5. datumam, un kurā norādīts dienu skaits, kad bērns iepriekšējā mēnesī apmeklējis privāto izglītības iestādi un bijis prombūtnē attaisnojošu iemeslu dēļ.

37. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis attiecīgo privāto izglītības iestādi.

38. Ar Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumu tiek pārtraukta Pašvaldība atbalsta piešķiršana:

38.1. par bērnu, kurš uzņemts PII;

38.2. par bērnu, kura dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

38.3. par bērnu, kuram neviena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

39. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek turpināta, ja bērns, kuram sākotnēji netika nodrošināta vieta PII, ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi un turpina to apmeklēt, un bērna likumiskais pārstāvis ir atteicies no vēlāk piedāvātās vietas PII.

V. Noslēguma jautājumi

40. Izglītības pārvaldes un PII vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas novada domē Jelgavas novada domes nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.

41. Bērniem, kuri reģistrēti pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII pirms Noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.

42. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošie noteikumi "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā", Jelgavas novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošie noteikumi "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām", un Jelgavas novada 2016. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

43. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune
1. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, KURAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Nr.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums, adrese

Pirmsskolas izglītības programma, tās kods

Vecums, no kura bērnu uzņem iestādē

1.

Branku pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte",

Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3042

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

1 gads un 6 mēneši

2.

Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte",

Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018;

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

1 gads un 6 mēneši

3.

Ānes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte",

Jaunatnes iela 4, Āne, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3043

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 01015711;

– pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 01011121 (no 01.09.2019. bērnu, kas nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu, uzņemšana vairs nenotiek);

– speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015521 (no 01.09.2019. bērnu, kas nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu, uzņemšana vairs nenotiek);

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;

– speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015621 (no 01.09.2019. bērnu, kas nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu, uzņemšana vairs nenotiek);

– speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 01015721 (no 01.09.2019. bērnu, kas nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu, uzņemšana vairs nenotiek).

1 gads un 6 mēneši

4.

Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte",

Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018;

Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018;

Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

1 gads un 6 mēneši

5.

Garozas pamatskola,

Garoza, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3043

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

1 gads un 6 mēneši

6.

Salgales pamatskola,

1. maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

1 gads un 6 mēneši

7.

Aizupes pamatskola,

"Aizupes skola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111115 gadi

8.

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte",

Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Lielplatones filiāle,

Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

10.

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte",

Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

11.

Kalnciema vidusskola,

"Kalnciema vidusskola", Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;1 gads un 6 mēneši

12.

Līvbērzes pamatskola,

Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

13.

Vircavas vidusskola,

Jelgavas iela 2, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020

Platones filiāle,

Skolas iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021

Lielvircavas filiāle,

Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111

1 gads un 6 mēneši

14.

Sesavas pamatskola,

Skolas iela1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

15.

Šķibes pamatskola,

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

16.

Svētes pamatskola,

Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

– speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

1 gads un 6 mēneši

17.

Staļģenes vidusskola,

Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

18.

Vilces pamatskola,

Madaru iela 2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši

19.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola,

Centra iela 3, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

– Pirmsskolas izglītības programma, kods 010111111 gads un 6 mēneši
2. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
 
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
 
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, e-pasts (informācijas saņemšanai)
 
 
Bērna likumiskais pārstāvis ir (pasvītrot):
 vecāks
 aizbildnis*
 adoptētājs*
 pilnvarota persona*
cits likumiskais pārstāvis*

*Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):
 elektroniski uz e-pastu:
  
 pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 (bērna vārds, uzvārds)

personas kods _______________-_______________,

dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) ______________________

deklarētās dzīvesvietas adrese: 
  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no _________________gada _________________mēneša

Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādē
(ar cipariem atzīmēt 3 vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā):

 Izglītības iestādeAdrese
Branku pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts
Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Ānes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts
Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Garozas pamatskolaGaroza, Salgales pagasts
Salgales pamatskola1. Maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts
Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts
"Kamenīte" Lielplatones filiāleAlejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts
Aizupes pamatskola"Aizupes skola", Tušķi, Līvbērzes pagasts
Kalnciema vidusskola"Kalnciema vidusskola", Valgunde, Valgundes pagasts
Līvbērzes pamatskolaSkolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts
Vircavas vidusskolaJelgavas iela 2, Vircava, Vircavas pagasts
Vircavas vidusskolas Platones filiāleSkolas iela 4, Platone, Platones pagasts
Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāleLielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts
Sesavas pamatskolaSkolas iela1, Sesava, Sesavas pagasts
Šķibes pamatskolaSkolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts
Svētes pamatskolasVilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts
Staļģenes vidusskolaSkolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts
Vilces pamatskolasMadaru iela 2, Vilce, Vilces pagasts
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolaCentra iela 3, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts

ņemot vērā noteikto priekšrocību (ar X atzīmēt atbilstošo)

Iespējamās priekšrocības:

Normatīvajos aktos noteiktas priekšrocības prioritārā secībā
LR normatīvie akti Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas
Pašvaldības saistošie noteikumi Jelgavas novadā deklarētam bērnam ar invaliditāti
 bērnam, kurš ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildnība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē)
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem ir miris
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Jelgavas novadā
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam no daudzbērnu ģimenes
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās PII darbinieka, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kura ģimenē ir bērns ar invaliditāti
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram brālis vai māsa apmeklē konkrēto PII
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas darbinieka, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam
 bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā, un kurš ir konkrētās PII pedagoga, pedagoga palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā
Pielikumā:
1. 
2. 

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo Jelgavas novada pašvaldībai personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Jelgavas novada domes 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā" un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētās dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu, Jelgavas novada pašvaldība informē, ka:

• Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums - saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu.

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.

• Iesniegto personas datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, kontaktinformācija:

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

 

/

 
/Bērna pārstāvja paraksts/ /atšifrējums/**

** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pirmsskolu pieteikumu reģistrs" tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

3. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
 
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods
 
Augšminētās personas deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, tālrunis, e-pasts
 
Augšminētās personas faktiskās dzīvesvietas adrese (norādīt, ja atšķiras no deklarētās)
Bērna likumiskais pārstāvis ir (atzīmēt atbilstošo):
  vecāks
  aizbildnis*
  adoptētājs*
  pilnvarota persona*
  cits likumiskais pārstāvis*
* jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

IESNIEGUMS PAR PRIEKŠROCĪBAS PIEŠĶIRŠANU
BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu piešķirt 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods)
 dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) 
   
   
 (deklarētās dzīvesvietas adrese) 

priekšrocību uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (ar X atzīmēt atbilstošo):

Normatīvajos aktos noteiktas priekšrocības prioritārā secībā
LR normatīvie akti Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas
Pašvaldības saistošie noteikumi Jelgavas novadā deklarētam bērnam ar invaliditāti
 bērnam, kurš ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildnība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē)
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem ir miris
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Jelgavas novadā
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam no daudzbērnu ģimenes
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās PII darbinieka, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kura ģimenē ir bērns ar invaliditāti
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram brālis vai māsa apmeklē konkrēto PII
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas darbinieka, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 Jelgavas novadā deklarētam bērnam
 bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā, un kurš ir konkrētās PII pedagoga, pedagoga palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
 bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §)

Pielikumā:
1. 
2. 

Esmu informēts(-a), ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo Jelgavas novada pašvaldībai personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

• personas datu apstrāde notiek atbilstoši Jelgavas novada domes 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā" un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

• personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētās dzīvesvietas adrese – tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu, Jelgavas novada pašvaldība informē, ka:

• datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu;

• personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei;

• šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem;

• datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus;

• iesniegto personas datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, kontaktinformācija:

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

 

/

 
/Bērna pārstāvja paraksts/ /atšifrējums/**

** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pirmsskolu pieteikumu reģistrs" tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

4. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
Līgums Nr._______
par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē,
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu
________, Jelgavas novadā

Datums

Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde_________________________, Reģ. Nr. _______________, adrese________________________, (turpmāk tekstā – Iestāde), kuras vārdā saskaņā ar Iestādes Nolikumu rīkojas tās vadītājs/ -a ______________________, no vienas puses, un

izglītojamā ___________________________________ (bērna vārds, uzvārds), personas kods ________________________, (turpmāk tekstā – Izglītojamais), (vecāka, aizbildņa) likumiskā pārstāvja_____________________________________________ (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta__________________________________, (turpmāk tekstā – Likumiskais pārstāvis), no otras puses, abas kopā (turpmāk tekstā – Puses), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Līgums nosaka kārtību, kādā tiek veikta bērna izglītošana, aprūpe un ēdināšana Iestādē no 2021. gada ______________ līdz pirmsskolas izglītības programmas apguvei, pamatizglītības apguves uzsākšanai vai atskaitīšanai no Iestādes.

2. Pušu saistības

2.1 Iestāde apņemas:

2.1.1 nodrošināt Izglītojamā izglītošanu un audzināšanu, saskaņā ar licencēto pirmsskolas izglītības programmu, kuru apgūst izglītojamais;

2.1.2 nodrošināt Izglītojamā veselībai un dzīvībai drošus, kā arī individuālajai izaugsmei labvēlīgus apstākļus un vecumposmam atbilstoša dienas režīma ievērošanu;

2.1.3 divas reizes mācību gadā individuālās pārrunās informēt Likumiskos pārstāvjus par Izglītojamā attīstības dinamiku, apgūtajām prasmēm un iemaņām;

2.1.4 nodrošināt Izglītojamā aprūpi un sanitāri higiēniskos apstākļus atbilstoši Iestādi darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, piesaistot personālu ar atbilstošu izglītību;

2.1.5 nodrošināt mācību procesam nepieciešamos mācību līdzekļus (t.s. attīstošos materiālus, mācību literatūru, uzskates līdzekļus, didaktiskās spēles, mācību tehnisko līdzekļus, materiālus un aprīkojumu);

2.1.6 veikt pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniegt atzinumu Izglītojamam, kuram nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet kuram konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības. Iestādes, vai Iestādes piesaistīti, atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs) veic izpēti, pamatojoties uz Likumiskā pārstāvja iesniegumu, vai gadījumā, ja Izglītojamā Likumiskais pārstāvis nesadarbojas ar Iestādi, pedagoģiskais vai psiholoģiskais novērtējums tiek veikts pēc Iestādes iniciatīvas, par to informējot Likumisko pārstāvi.

2.1.7 saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas vai izglītības vai klīniskā psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga ieteikumiem un atbilstoši izglītojamā speciālajām vajadzībām, Iestādes pedagogi, sadarbojoties ar Likumiskajiem pārstāvjiem, izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu, kurā ietver atbalsta pasākumus.

2.1.8 Nodrošināt Izglītojamā speciālajām vajadzībām un normatīvajiem aktiem atbilstošus atbalsta pasākumus – Iestādes vides pieejamību, atbilstošu mācību procesa organizāciju, mācību un tehniskos līdzekļus, pedagoģisko un atbalsta personālu;

2.1.9 sniegt Izglītojamam pirmo medicīnisko palīdzību, ziņojot par to Likumiskajam pārstāvim, nepieciešamības gadījumā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam;

2.1.10 organizēt sabalansēta, veselīga un pilnvērtīga uztura nodrošināšanu trīs reizes dienā, pamatojoties uz uztura normas regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izstrādātu un Iestādes darbinieka apstiprinātu ēdienkarti, kas izvietota grupas informācijas stendā vai kādā no tiešsaistes sistēmām ELIIS vai E-klase;

2.1.11 ļaut Izglītojamam doties prom no Iestādes tikai ar Likumisko pārstāvi vai personu, kura sasniegusi 13 gadu vecumu, un par kuru Likumiskais pārstāvis ir rakstiski informējis Iestādi;

2.1.12 neatļaut Izglītojamam doties prom no Iestādes ar personu, kura atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

2.1.13 iepazīstināt Likumisko pārstāvi ar Iestādes darbību reglamentējošiem dokumentiem, t.sk. Izglītības iestādes: reģistrācijas apliecību; nolikumu; iekšējās kārtības noteikumiem; licencētajām izglītības programmām; kārtību, kā rīkojās izglītojamā infekcijas slimību gadījumos, un citiem iekšējiem noteikumiem;

2.1.14 izsniegt Izglītojamā dokumentus (Medicīnisko karti, Iestādē apstiprināto Izglītojamā attīstības dinamikas karti un pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā arī "Pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu") Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, ja ir nokārtotas visas Likumiskā pārstāvja saistības ar Iestādi;

2.1.15 ja Izglītojamais, kurš sasniedzis obligātās izglītības apguves vecumu, vēlās turpināt mācības citā izglītības iestādē, nosūtīt Izglītojamā dokumentus (Medicīnas karti un Izziņu par apgūto programmu) uz iestādi, kur Izglītojamais pāriet mācīties, desmit darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no jaunās iestādes par Izglītojamā uzņemšanu no konkrēta datuma;

2.1.16 informēt Likumisko pārstāvi par izmaiņām Iestādes darba laikā vai darbības organizācijā, kā arī par grupas pasākumu, ekskursiju norises vietu, laiku, mērķi un maršrutu;

2.1.17 veikt Izglītojamo apmeklējuma uzskaiti grupas žurnālā līdz plkst. 9.00;

2.1.18 ziņot tiesībsargājošajām iestādēm par gadījumiem, kad ir aizdomas par vardarbību pret Izglītojamo;

2.1.19  sniegt visu ar Izglītojamo saistīto informāciju Likumiskajam pārstāvim.

2.2 Likumiskais pārstāvis apņemas:

2.2.1 iepazīties ar visiem 2.1.10. punktā minētajiem dokumentiem;

2.2.2 pie Līguma slēgšanas Likumiskais pārstāvis Iestādes vadītājai iesniedz: Izglītojamā medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u), valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā; aizpildītu iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē, informatīvo anketu un aizpildītu veidlapu "Piekrišana izglītojamā datu apstrādei"; kā arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Izglītojamā dzimšanas apliecību;

2.2.3 uzsākot apmeklēt Iestādi, iesniegt grupas skolotājai izziņu par bērna veselības stāvokli, kas izdota ne agrāk kā piecas dienas pirms Iestādes apmeklēšanas uzsākšanas;

2.2.4 sadarboties ar Iestādi Izglītojamā personības attīstīšanā, izglītošanā, drošības  un aprūpes jautājumu risināšanā;

2.2.5 ņemt vērā Iestādes vadītājas ieteikumus, kas pamatoti ar atbilstošu speciālistu rekomendācijām, un konsultēties pie Iestādes ieteiktajiem speciālistiem, Izglītojamā veselības un attīstības dinamikas nodrošināšanai;

2.2.6 sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un saziņas līdzekļiem, būt sasniedzamiem Līgumā norādītajā adresē, sazvanāmiem pa norādītajiem tālruņa numuriem, izmaiņu gadījumā ziņojot grupas skolotājai;

2.2.7 rakstiski ziņot Iestādei trīs dienu laikā, ja Izglītojamā vai Likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;

2.2.8 slēgt līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju un veikt ikmēneša maksājums par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, atbilstoši novada domes noteiktajai kārtībai;

2.2.9 rakstiski informēt Iestādi par personām (vecākām par 13 gadiem), kuras drīkst izņemt Izglītojamo no Iestādes;

2.2.10 neierasties Iestādē alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī neienest un nelietot Iestādē un tās teritorijā alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, medikamentus, kā arī priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud Izglītojamā vai citu personu dzīvību, veselību vai nav nepieciešams mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus), un ar Izglītojamā skolotāju nesaskaņotus pārtikas produktus; nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā;

2.2.11 nodrošināt, lai Izglītojamais Iestādē un tās teritorijā neienestu priekšmetus, pārtikas produktus un lietas, kas neattiecas uz mācību procesu; par Iestādē un tās teritorijā ienestiem, ar mācību procesu nesaistītiem priekšmetiem Iestādes pārstāvji atbildību nenes;

2.2.12 neizpaust Iestādes ārdurvju kodu, jā tāds ir, Izglītojamam un trešajām personām, kā arī nenodot ārdurvju un vārtu elektromagnētisko karti trešajām personām. Ieejot un izejot no Iestādes teritorijas, pārliecināties, ka vārtu aizbīdnis ir aizvērts;

2.2.13 nogādāt Izglītojamo Iestādē laikā no plkst. 7.00 – 8.30 (ierodoties ievest Izglītojamo grupas telpā un informēt skolotāju par Izglītojamā ierašanos) un izņemt Izglītojamo no Iestādes līdz plkst. 19.00 (pirmssvētku dienās līdz plkst. 18.00), atvadoties no skolotājas un informējot par Izglītojamā došanos prom no Iestādes;

2.2.14 regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas informācijas stendā, kā arī piedalīties grupas vecāku sapulcēs un Iestādes organizētajos pasākumos;

2.2.15 iepazīties ar vecāku sapulces protokolu, arī gadījumos ja sapulce netika apmeklēta; sapulcē pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies;

2.2.16 neizplatīt informāciju (video, foto, rakstiski) par Iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem sociālajos tīklos;

2.2.17 ziņot Iestādei par Izglītojamā saslimšanu vai citiem Iestādes neapmeklēšanas attaisnojošiem iemesliem līdz attiecīgās dienas plkst. 8.30;

2.2.18 nogādāt Izglītojamo uz Iestādi veselu un tīru, nodrošināt viņam gadalaikam atbilstošu apģērbu, maiņas apģērbu un apavus, sporta tērpu nodarbībām iekštelpās un ārā, pidžamu, kā arī personīgās higiēnas piederumus (t.s. zobu birsti, ķemmi, papīra kabatlakatiņus);

2.2.19 izturēties, kā arī rūpēties, lai arī Izglītojamais izturas saudzīgi pret Iestādes telpām, inventāru un teritoriju, atlīdzināt Iestādei tīši nodarītus zaudējumus, kas radušies savas vai Izglītojamā rīcības rezultātā;

2.2.20 atgriežoties pēc prombūtnes, iesniegt ģimenes ārsta izziņu par Izglītojamā veselības stāvokli, ja Izglītojamais ir slimojis ar infekcijas slimību vai devies prom no Iestādes infekcijas slimības pazīmju dēļ;

2.2.21 rakstiski informēt Iestādi par Izglītojamā plānotu prombūtni, iesniedzot iesniegumu Iestādes vadītājai pirms plānotās prombūtnes;

2.2.22 ņemot vērā, ka vasarā iestādes darbs tiek organizēts apvienotās grupās, katru gadu, pēc Iestādes pieprasījuma rakstiski informēt Iestādi par plānoto Izglītojamā apmeklējumu vasarā (jūnijā, jūlijā, augustā).

3. Papildus noteikumi

3.1 Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju par tādu, kur tās ir sasniedzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida informācija tiek sūtīta pa pastu, uzskatāms, ka adresāts to ir saņēmis septītajā dienā, pēc nodošanas pastā;

3.2 Iestādes pārstāvji un Likumiskais pārstāvis pauž savstarpēju cieņu un toleranci, tādējādi sekmējot Izglītojamā pozitīvas un pieklājīgas attieksmes veidošanos pret apkārtējiem;

3.3 Likumiskais pārstāvis, parakstot šo Līgumu, ir informēts, ka:

3.3.1 audzināšanas un izglītošanas procesa plānošana un organizācija, ieskaitot mācību darba formas, metodes un paņēmienus, ir Iestādes kompetencē;

3.3.2 Iestādē darbojas Iestādes padome, kurā var piedalīties jebkurš no Iestādes Izglītojamo Likumiskajiem pārstāvjiem, un izteikt priekšlikumus Iestādes vides un darba organizācijas pilnveidošanai;

3.3.3 Iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli Izglītojamie, kā arī Izglītojamo ārstēšana un atveseļošana nav Iestādes darbinieku kompetencē;

3.4 Ja Līguma izpildes ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Katrai Pusei ir pienākums šā Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošajiem normatīviem aktiem.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz abu pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Līguma grozījumi tiek formulēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.3. Izglītojamo var atskaitīt no Iestādes pirms Līguma termiņa beigām šādos gadījumos:

4.3.1. uz Likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;

4.3.2. obligātās izglītības vecumu sasniegušu izglītojamo 3 darbdienu laikā pēc informācijas par Izglītojamā uzņemšanu saņemšanas no izglītības Iestādes, uz kuru Izglītojamais pāriet mācīties.

4.4. Domstarpības un strīdus, kas Pusēm radušies Līguma darbības laikā, Puses risina sarunu ceļā Iestādē vai Jelgavas novada domē. Ja vienošanās netiek panākta, jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā.

4.5. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei saņemot vienu eksemplāru.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

IestādeLikumiskais pārstāvis
Iestādes nosaukums
Reģ. Nr.
Adrese
Kontaktālrunis, e-pasts
Amats
Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Kontaktālrunis, e-pasts
_______________________
V. Uzvārds
_____________________________
V. Uzvārds
5. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"

Jelgavas novada pašvaldībai
Pasta ielā 37, Jelgavā, Jelgavas novadā, LV-3001

 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

 
 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

 
 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, e-pasts (informācijas saņemšanai)

 
 

Bērna likumiskais pārstāvis ir (pasvītrot):

vecāks

aizbildnis*

adoptētājs*

pilnvarota persona*

cits likumiskais pārstāvis*

*Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):

elektroniski uz e-pastu: 
  
 
pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai izglītības iestādei

Lūdzu piešķirt man Jelgava novada pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemšanai privātā izglītības iestādē:
PII nosaukums 
  
PII reģistrācijas Nr. 
  
PII adrese 
  
jo manam bērnam 
 

(bērna vārds, uzvārds, personas kods)

  
 

dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)

 
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

nav nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē.

Datums, ar kuru sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi ___.___.20___.

Pielikumā: Ar privāto PII noslēgtā līguma kopija uz ___ lp.

__________________________________

Esmu informēta/-s par tiesībām pieprasīt savu datu labošanu un precizēšanu, kā arī tiesībām saņemt informāciju par manu datu glabāšanas formu (papīrā, elektroniski) un glabāšanas vietu, kā arī izmantošanu un/ vai nodošanu citām personām (kam, kādiem mērķiem un kad).  

Ar savu parakstu apliecinu, ka nekavējoties rakstveidā informēšu Jelgava novada pašvaldību par jebkurām izmaiņām pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemšanā (iestādes maiņa, līguma pārtraukšana u.tml.), kā arī par faktu, ja ir mainījušies bērna un/ vai vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese (ārpus Jelgavas novada)

20___. gada ____.______________

   
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Saistošo noteikumu Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŅemot vērā to, ka uz doto brīdi pirmsskolas bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai pirmskolas izglītības iestādē nosaka Ozolnieku novada Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošie noteikumi "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā", Jelgavas novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošie noteikumi "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām", un Jelgavas novada 2016. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

Lai nodrošinātu labas pārvaldības principa ievērošanu un vienotas sistēmas nodrošināšanu jaunizveidotajā Jelgavas novadā ir izdodami jauni saistošie noteikumi par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdot jaunus Saistošos noteikumus un atzīt par spēku zaudējušiem iepriekš uzskaitītos Saistošos noteikumus. Saistošajos noteikumos tiek noteikta izglītojamo reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, paredzot iespēju iesniegt pieteikumus elektroniski vietnē www.epakalpojumi.lv bērnu reģistrēšanai rindā uz pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas un attālināti sekot minētās rindas kārtībai, kā arī veikt vēlamās izmaiņas.

Vienlaicīgi, vadoties no līdzšinējās pieredzes un Tiesībsarga ieteikumiem, ir noteiktas priekšrocības bērnu uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī vecāku un likumisko pārstāvju tiesības un pienākumi. Saistošajos noteikumos ir definēta atskaitīšanas kārtība, īpaši obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā, lai bērniem tiktu nodrošināts nepārtraukts izglītības process. Pielikums Nr. 4 "Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu" reglamentē pušu sadarbību un nosaka būtiskākos iekšējās kārtības noteikumus iestādē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 25.08.2021.Stājas spēkā: 10.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 09.11.2021. OP numurs: 2021/217.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327480
10.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"