Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9

Valmierā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 9, 72. §)
Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 25.2 panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 22., 27.,
30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei.

2. Tiesības saņemt Noteikumos noteiktos pabalstus ir:

2.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes, sasniedzot pilngadību un līdz 24 gadu vecumam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Valmieras novada bāriņtiesa;

2.2. daudzbērnu ģimenei, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lai saņemtu Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktos pabalstus persona iesniegumu iesniedz personīgi Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja nepieciešams, Pārvaldes sociālā darba speciālists var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus.

4. Noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktos pabalstus izmaksā audžuģimenei, pamatojoties uz audžuģimenes un Pārvaldes noslēgto līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksājot līgumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

5. Pārvalde izvērtē tiesības saņemt:

5.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

5.1.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

5.1.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

5.1.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

5.1.4. mājokļa pabalstu;

5.2. audžuģimenei:

5.2.1. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

5.2.2. pabalstu bērna uzturam;

5.3. daudzbērnu ģimenei pabalstu mācību piederumu iegādei.

6. Noteikumos noteikto pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai Pārvalde pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par pabalsta pieprasītāju vai pieprasītāju un viņa ģimeni Pašvaldības un valsts datu reģistros tikai pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Pārvaldes sociālā darba speciālists pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām.

7. Noteikumos noteikto pabalstu saņēmējiem ir pienākums nekavējoties informēt Pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

8. Pārvalde izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma un Pārvaldes sociālā darba speciālista pieprasīto dokumentu (ja tādi tika pieprasīti) saņemšanas.

9. Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, ja vien saistošajos noteikumos nav noteikts citādi, pārskaitot to iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Pabalstu daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei var izmaksāt mantas veidā un bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam mājokļa pabalstu var pārskaitīt pakalpojumu sniedzējiem.

II. Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

10. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro un bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības pabalsta apmērs ir 327 euro.

11. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam vienreizējs pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 821 euro.

12. Pabalsta apmērs ikmēneša izdevumiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi apgūst izglītības (vispārējās vai profesionālās) vai studiju programmu ir 150 euro un bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības 200 euro mēnesī.

13. Mājokļa pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam izvērtē, aprēķina un piešķir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, izmaksājot līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

III. Pabalsti audžuģimenei

14. Pabalsta apmērs bērna uzturam:

14.1. līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai ir 215 euro mēnesī;

14.2. no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir 258 euro mēnesī.

15. Pabalsta apmērs bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 170 euro gadā.

16. Ja bērnu audžuģimenē ievieto uz laiku, kas ir īsāks par kalendāro mēnesi, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot Noteikumu 18. punktā noteikto pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru.

17. Pabalstu bērna uzturam izmaksā līdz kārtējā mēneša 10. datumam, pirmreizēji – 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

18. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā līdz kārtējā gada 10. februārim, pirmreizēji – 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

IV. Pabalsti daudzbērnu ģimenei

19. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību.

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušu:

20.1. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošos noteikumus Nr. 2/2017 "Par sociālajām garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas";

20.2. Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošos noteikumus Nr. 5/2018 "Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm";

20.3. Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 20. septembra saistošos noteikumus Nr. 12/2017 "Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē";

20.4. Burtnieku novada pašvaldības 2015. gada 17. novembra saistošos noteikumus Nr. 18/2015 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

20.5. Kocēnu novada domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/2020 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, un aizbildņiem Kocēnu novadā";

20.6. Kocēnu novada domes 2018. gada 22. marta saistošos noteikumus Nr. 7/2018 "Par Kocēnu novada pabalstiem audžuģimenēm";

20.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 12/2019 "Mazsalacas novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei";

20.8. Mazsalacas novada pašvaldības 2015. gada 20. augusta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas Mazsalacas novadā";

20.9. Mazsalacas novada pašvaldības 2021. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2021 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un aizbildņiem Mazsalacas novadā";

20.10. Naukšēnu novada pašvaldības 2018. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 2/2018 "Par Naukšēnu novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm";

20.11. Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 20. augusta saistošos noteikumus Nr. 5/2015 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

20.12. Strenču novada domes 2020. gada 19. februāra saistošos noteikumus Nr. 2/2020 "Par materiālo atbalstu audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

20.13. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 342 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsApvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība (Pašvaldība). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Ņemot vērā, ka dažas no bijušo novadu pašvaldībām vienos saistošajos noteikumos ir noteikušas gan pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstus, gan sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, gan pabalstus audžuģimenēm, gan papildu sociālās palīdzības pabalstus
(pabalsts/i atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsts krīzes situācijā), kuri saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu 40. punktā noteikto Pašvaldībai līdz 2021. gada 1. oktobrim jāunificē, Pašvaldībai jāizskata saistošie noteikumi "Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei" (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka Pašvaldībā pabalstu apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei.

Noteikumu 5. punkts paredz šādus pabalsta veidus:

21. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

21.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

21.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

21.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem;

21.4. mājokļa pabalstu;

22. audžuģimenei:

22.1. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

22.2. pabalstu bērna uzturam;

23. daudzbērnu ģimenei pabalstu mācību piederumu iegādei.

Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pabalsta apmēri tiek noteikti un piešķirti minimālajā apmērā (izņemot pabalstam ikmēneša izdevumiem), ievērojot Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 857) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809) noteikto. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ikmēneša izdevumiem tiek noteikts 150 euro apmērā un 200 euro apmērā bērnam ar invaliditāti mēnesī, MK noteikumos Nr. 857 noteikto 109 euro un 163 euro bērnam ar invaliditāti vietā.

Audžuģimenei pabalsta apmērs bērna uzturam noteikts minimālajā apmērā, kāds noteikts Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi", vienlaikus nosakot, ka pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek izmaksāts reizi gadā 170 euro apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzvērtējot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo (86 bērni), audžuģimenēs esošo (59 bērni) un daudzbērnu ģimenēs (574 bērni) esošo bērnu skaitu, plānotā ietekme uz budžetu:

– Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

• pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 300 euro gadā;

• vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – līdz 12 000 euro gadā;

• pabalstu ikmēneša izdevumiem – līdz 3 000 euro mēnesī;

– Audžuģimenei:

• pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – līdz 11 000 (vienpadsmit tūkstoši) euro gadā;

• pabalstu bērna uzturam – līdz 13 500 euro mēnesī;

– Daudzbērnu ģimenei:

• pabalstu mācību piederumu iegādei – līdz 23 000 euro gadā.

Ar 2021. gada 1. jūliju spēkā stājās jauns regulējums, kas nosaka visām pašvaldībām vienotus kritērijus mājokļa pabalsta piešķiršanai. Šobrīd ir situācija, kad lielai daļai mājokļa pabalsta pieprasītāju pabalsts ir piešķirts 2021. gada pirmajā pusē. Lai aprēķinātu turpmāk piešķiramā pabalsta apmēru, mājsaimniecībām nepieciešams iesniegt ar mājokli saistītu izdevumu apliecinošus dokumentus, pēc kā sociālā darba speciālists veiks pabalsta pārrēķinu un noteiks pabalsta apmēru, ņemot vērā MK noteikumos Nr. 809 noteiktos kritērijus un normatīvos izdevumus. Ietekmi uz budžetu saistībā ar mājokļa pabalsta piešķiršanu precīzāk varēs aprēķināt uz 2022.gada sākumu, kad Pašvaldībā būs pieejami dati par piešķirtā pabalsta (pēc "jaunajiem" kritērijiem) saņēmēju skaitu un apmēriem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu administrēšanu veic Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 02.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 01.11.2021. OP numurs: 2021/211.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327298
02.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)