Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Daugavpilī 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 2. &)
Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta pirmo prim daļu, otro, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) maksātāju kategorijām par Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumus piemēro nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kuras pirmstaksācijas gadā ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek izmantoti preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību, izņemot zemes izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša mājokļa izīrēšanai vai iznomāšanai dzīvošanai.

3. Pret bāreni vai bez vecāku apgādības palikušo bērnu neattiecas nosacījums par pamata dzīves vietas deklarāciju Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Atvieglojumus piemēro personām, kurām jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu un nav Pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājumu parādu, kā arī ar tiem saistītās soda un nokavējuma naudas.

5. Nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti:

5.1. ja Pašvaldības administratīvajā teritorijā nodokļa maksātāja īpašumā, lietojumā vai tiesiskajā valdījumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;

5.2. ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gadā tika saukts pie administratīvās atbildības par Augšdaugavas novada pašvaldības domes spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpšanu;

5.3. citos gadījumos, kad, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmo daļu, ir noteikta nodokļa likme, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, nekustamajiem īpašumiem, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

6. Atvieglojumus no visas taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, piešķir, pamatojoties uz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu (1. pielikums), šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

6.1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai personai – 50 %;

6.2. personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, ja mājsaimniecības kopējie bruto apliekamie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 90 %;

6.3. pensionāram, kuram nav pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, ja mājsaimniecības kopējie bruto apliekamie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70 %;

6.4. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta un nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, bet ir kopēja deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā noteiktām apgādājamām personām, loceklim, ja mājsaimniecības bruto apliekamie kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 %;

6.5. bārenim vai bez vecāku apgādības palikušam bērnam – 90 %.

7. Atvieglojumus no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām mājām (neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo noteikumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi, bet par platību, kas nepārsniedz 1.00 ha, piešķir, pamatojoties uz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu (1. pielikums) šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

7.1. vientuļai personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura bruto apliekamie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 90 %;

7.2. vientuļam pensionāram, kuram nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura bruto apliekamie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70 %;

7.3. mājsaimniecībai, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta un kuriem nav citu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie bruto apliekamie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 %.

8. Maznodrošinātai personai par periodu, kurā nodokļu maksātājs saskaņā ar Augšdaugavas novada Sociālā dienesta lēmumu atbilst maznodrošinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, piešķir atvieglojumus 90 % apmērā no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām mājām (neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo noteikumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi.

9. Atvieglojumus, no visas taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, piešķir pamatojoties uz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu (2. pielikums) personai, kura saskaņojot ar Pašvaldību plānotos darbus, iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā:

9.1. ja ieguldītie līdzekļi pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 25 % apmērā;

9.2. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 50 % apmērā;

9.3. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 70 % apmērā;

9.4. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 90 % apmērā.

10. Atvieglojumus 50 % apmērā no visas taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas par to taksācijas gadu, kurā iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (2. pielikums), bet ne vairāk par 500 euro, piešķir personai, kura iepriekšējā taksācijas gadā izveidoja vismaz divas jaunas darba vietas Pašvaldības vietējiem iedzīvotājiem.

11. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (2. pielikums), 90 % apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir biedrībai vai nodibinājumam, kam noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

12. Nodokļa atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai – preču vai pakalpojumu piedāvāšana tirgū), saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.1 Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.2 Ja saimnieciskās darbības veicējam, kuram piemēro šo noteikumu 12. punktā minēto atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

II. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

13. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļa (turpmāk – Nodokļa administrācija).

13.1 Nodokļa administrācija pārbauda pieteikumu par nekustamā īpašuma atvieglojuma piešķiršanu, de minimis atbalsta sistēmā pārbauda (salīdzina un apstiprina) pretendenta veidlapu, un vienas darba dienas laikā pēc saistošo noteikumu 13. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas reģistrē sistēmā piešķirto atbalstu.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

13.2 Nodokļa administrācija pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai pretendentam piešķirtais atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma (viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai) līmenī nepārsniedz Komisijas regula Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

14. Nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniegumu adresējot Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.

15. Atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā ir iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad šo saistošo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1., 7.2., 7.3. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz.

16. Pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniskā veidā. Pieteikumi par atvieglojumu piešķiršanu elektroniskā veidā tiek pieņemti tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs.

17. Šo saistošo noteikumu 8. punktā noteikto atvieglojumu piešķir, pamatojoties uz Pašvaldības nodokļa administrēšanas sistēmā reģistrētajiem datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

18. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot klātienē pieteikumu, jāuzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības oriģināls.

19. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 6.2. un 7.1. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot klātienē pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja invaliditāti apliecinošs dokuments.

20. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 6.3. un 7.2. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot klātienē pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja pensionāra apliecība.

21. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 6.4. un 7.3. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot klātienē pieteikumu jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja invaliditāti apliecinoša dokuments vai pensionāra apliecība, pieteikuma iesniedzēja laulātā invaliditāti apliecinoša dokuments vai pensionāra apliecība un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informācija par laulātajam iepriekšējos 12 mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru.

22. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 6.5. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus, klātiene iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja bāreņa vai bez vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju nodrošināšanas apliecība.

23. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 9. punktā noteiktos atvieglojumus, pieteikumam pievieno Pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjomu pamatojošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

24. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 10. punktā noteiktos atvieglojumus, pieteikumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodarbināto skaitu.

25. Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem, iesniedz Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" apstiprināto uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai vai pieteikumā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

25.1 Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

25.2 Pašvaldība glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

25.3 Nodokļa atvieglojums (atbalsts) tiek uzskatīts piešķirts ar brīdi, kad Nodokļa administrācija pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu, t.i. brīdis, kad tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

25.4 De minimis atbalstu šo saistošo noteikumu ietvaros piešķir līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam spēkā esamības termiņam.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

25.5 Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atbalsta sniedzējam atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

26. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos saistošajos noteikumos paredzēto nosacījumu pamata, Nodokļa administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

27. Ja Nodokļa administrācija taksācijas gada laikā konstatē, ka atvieglojumi piešķirti pamatojoties uz nepatiesi sniegtu informāciju par atvieglojumu piešķiršanas pamatu vai atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, amatpersona, kura bija pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu attiecīgo lēmumu atceļ, veicot par taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa pārrēķinu.

III. Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē:

29.1. Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 37 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā";

29.2. Ilūkstes novada domes 2011. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 9/2011 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novada".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 30. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 (protokols Nr. 9, 2. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Finanšu pārvaldei

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds

 
 

Personas kods

 
 

deklarētā dzīvesvietas adrese

 
 

pasta adrese

 
   

e-pasta adrese

 

kontakttālrunis

atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU

Pamatojoties uz likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Augšdaugavas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā", lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem:

 
 
 kā:

 

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

 
  
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieks vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona – 50 % apmērā.
persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 90 % apmērā.
pensionārs, kuram nav laulātā, pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70 % apmērā.
mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti/ pensionāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto dzīvesvietu, kuriem nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā noteiktām apgādājamām personām, loceklis, kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 % apmērā.
bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns (vajadzīgo pasvītrot) 90 % apmērā.
vientuļa persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 90 % apmērā.
pensionārs, kurām nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku, un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70 % apmērā.
mājsaimniecības, kuras veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti/pensionāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto dzīvesvietu, kuriem nav citu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, loceklis, kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 % apmērā.

Pielikumā:

 

Personai (-ām), ar kuru (-ām) pieteikuma iesniedzējam ir kopīga deklarētā dzīvesvieta (aizpilda, ja lūdz atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar Saistošo noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. vai 7.3. apakšpunktu) nav iebildumu, ka iesniegumā izvērtēšanai un tajā norādīto ziņu patiesumu pārbaudei nepieciešamā informācija tiek iegūta attiecīgās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

     

Vārds, Uzvārds

 

Personas kods

 

Paraksts

     

Vārds, Uzvārds

 

Personas kods

 

Paraksts

Ar šo apliecinu, ka:

augstāk minētais nekustamais īpašums (-mi) netiek izmantots (-ti) preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību (izņemot zemes izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī mājokļa izīrēšanu vai iznomāšanu dzīvošanai),
iepriekšējā taksācijas gadā netika saukts pie administratīvās atbildības par Augšdaugavas novada domes spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpšanu,
visas manis sniegtās ziņas par sevi un citām personām ir precīzas un patiesas.

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai un tajā norādīto ziņu patiesuma pārbaudei nepieciešamā informācija tiek iegūta attiecīgās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

 
 

Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība Pašvaldības centrālā administrācija, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422238, e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@augsdaugavasnovads.lv

Personas datu apstrādes nolūks: identificēt personu un izvērtēt tās atbilstību nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam;

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu subjekta rakstveida iesniegts iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), c) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts).

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Pieteikuma iesniedzējs:

     

Paraksts

 

Vārds, Uzvārds

 

Datums

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 30. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 (protokols Nr. 9, 2. &)

(Pielikums Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Finanšu pārvaldei

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds/Nosaukums

 
 

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

 
 

deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese

 
 

pasta adrese

 
   

e-pasta adrese

 

kontakttālrunis

atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU

Pamatojoties uz likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Augšdaugavas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā", lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem:

 
 
 

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

 
25 % apmērā
50 % apmērā
70 % apmērā
90 % apmērā
no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, kā personai, kura, saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā.
50 % apmērā no visas taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas par to taksācijas gadu, kurā iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, bet ne vairāk par 500 euro, kā personai, kura iepriekšējā taksācijas gadā izveidoja vismaz divas jaunas darba vietas Augšdaugavas novada pašvaldības vietējiem iedzīvotājiem.
90 % apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, kā biedrībai / nodibinājumam (vajadzīgo pasvītrot), kam noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pielikumā:

Augšdaugavas novada pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjoma pamatojošo dokumentu kopijas,

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodarbināto skaitu,

de minimis atbalsta uzskaites veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem,

 
 

Ar šo apliecinu, ka

uzņēmumam / fiziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Augšdaugavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu,

uzņēmumam / fiziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu,

visas manis sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai un tajā norādīto ziņu patiesuma pārbaudei nepieciešamā informācija tiek iegūta attiecīgās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

 
 

Pieteikuma iesniedzējs:

    

paraksta atšifrējums

 

datums

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 29.10.2021. OP numurs: 2021/210.42
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327288
{"selected":{"value":"05.02.2022","content":"<font class='s-1'>05.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.02.2022","iso_value":"2022\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-04.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.02.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)