Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Balvu novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" nolikums".
Saistošie noteikumi Balvu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 12.10.2021.

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2016

Balvos 2016. gada 10. martā
Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2016. gada 10. marta lēmumu (sēdes prot. Nr. 4, 54. §)


Grozījumi: 26.08.2021., prot. Nr. 9, 125. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""
4. pielikuma 37. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" (turpmāk – Aģentūra) mērķi, funkcijas, uzdevumus un tiesības, Aģentūras pārvaldes kārtību, rīcību ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, Aģentūras darbības pārraudzības kārtību, Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtību.

2. Aģentūra ir saskaņā Balvu pilsētas domes 2003. gada 11. septembra lēmumu (protokols Nr. 16; 5. §) izveidota un ar Balvu novada domes 2010. gada 16. decembra lēmumu (protokols Nr. 22; 31. §) pārņemta pašvaldības iestāde, kurai ar Balvu novada Domes lēmumu uzdots veikt šajā nolikumā minētos no pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas.

3. Aģentūras izveidošanas mērķis ir īstenot vienotu Balvu novada Pašvaldības politiku Balvu pilsētas labiekārtošanas, sanitārās tīrības, ūdensapgādes, saimnieciski – fekālās kanalizācijas savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Balvu pilsētā. Aģentūrai tiek piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un saimnieciski-fekālās kanalizācijas pakalpojumus Balvu pilsētā.

4. Aģentūra ir juridiska persona, tai ir savi norēķinu konti bankās un zīmogs. Kontu atvēršanu Aģentūra saskaņo ar Balvu novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība).

5. Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktus, šo nolikumu, Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus, Balvu novada Domes (turpmāk – Dome) lēmumus un rīkojumus, kas attiecas uz Aģentūras darbības sfēru.

6. Šajos saistošajos noteikumos iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punktu piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

7. Aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantā noteiktās prasības un izvērtējot tās izveidošanas, reorganizācijas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes likumā noteiktajiem pamatprincipiem.

II. Aģentūras funkcijas, tiesības un uzdevumi

8. Aģentūra veic šādas funkcijas:

8.1. pārvalda Aģentūras valdījumā nodotās Pašvaldības, ūdensapgādes, fekālās un lietus kanalizācijas sistēmas, t.sk. tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas un būves (sūknētavas, attīrīšanas iekārtas, atdzelžošanas stacija u.c.), tām piesaistītos zemes gabalus, organizējot to apsaimniekošanu;

8.2. organizē komunālos pakalpojumus, nodrošinot Balvu novada Balvu pilsētas teritorijā:

8.2.1. ūdensapgādes pakalpojumu, kas ietver: LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām prasībām atbilstošu ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai (tai skaitā atdzelžošanu) un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu saņēmējam; pakalpojumu tarifu nosaka Dome;

8.2.2. kanalizācijas pakalpojumus, kas ietver notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izmantojot centralizētos kanalizācijas tīklus, LR un ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz izplūdei ūdenstilpē; pakalpojuma tarifu nosaka Dome;

8.2.3. lietus kanalizācijas ekspluatāciju un rekonstrukciju Balvu novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

8.2.4. lielgabarītu atkritumu savākšana no daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā esošām teritorijām un to nogādāšana uz kopējo atkritumu savākšanas vietu. Izdevumu segšana tiek veikta no dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas uzkrājumiem.

8.3. Pārvalda pašvaldības nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas (telpas), ar tām funkcionāli saistītās ēkas un būves, nedzīvojamās ēkas un telpas, tām piesaistītos zemes gabalus, kā arī privatizēto dzīvokļu īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, vai, ja dzīvokļu īpašnieki izvēlējušies Aģentūru kā mājas pārvaldnieku, organizējot šo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.4. nodrošina Balvu pilsētas teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu (apstādījumi, skvēri, laukumi, ielas);

8.5. nodrošina apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju iekšējo tīklu avāriju (siltumtīkli, ūdensvads, saimnieciski-fekālā kanalizācija, lietus notekūdeņu kanalizācija, elektroapgaismojums no ēkas kopējā elektrības skaitītāja līdz dzīvokļa skaitītājam) novēršanu Balvu pilsētā;

8.6. organizē un kontrolē dzīvojamā fonda uzturēšanu Balvu pilsētā; dzīvojamām mājām Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene Kubulu pagasts; "Ceriņu mājas "Tutinava, Kubulu pagasts; "Pīlādzēni" Skolas iela 31 Kubulu pagasts; "Baltā māja" Druvenieki Kubulu pagasts; "Mežabrāļi" Vīksna Vīksnas pagasts;

8.7. nodrošina Balvu pilsētas kapsētu, kapsētu norobežojuma un aizsargjoslas teritorijas ekspluatāciju, uzturēšanu kārtībā un labiekārtošanu;

8.8. nodrošina kapa vietu ierādīšanu Balvu pilsētas kapsētās, tās piesaistot plānu materiāliem;

8.9. nodrošina klaiņojošo dzīvnieku ķeršanas organizēšanu Balvu novadā;

8.10. nodrošina valsts, pašvaldības, kā arī starptautisku projektu un programmu realizāciju un vadīšanu Aģentūras kompetences ietvaros;

8.11. vada un realizē pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar Aģentūras valdījumā nodotā Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;

8.12. vada un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos ūdenssaimniecības attīstības projektus;

8.13. nodrošina pakalpojumus Balvu novada iedzīvotājiem, kā arī juridiskām personām, iestādēm un organizācijām, kurām īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi funkcionāli saistīti ar Aģentūras valdījumā esošajām komunālajām sistēmām;

8.14. avārijas gadījumā savas kompetences ietvaros sniedz ar tās novēršanu saistītos darbus personām, kuru īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi atrodas apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;

8.15. nodrošina visu pašvaldības iestāžu ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu avāriju novēršanas pakalpojumu Balvu pilsētas teritorijā;

8.16. organizē nedzīvojamo ēku (telpu) izmantošanu un veic to uzskaiti pašvaldības piešķirtā finansējuma līdzekļu ietvaros;

8.17. nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu remontdarbu organizēšanu un darbu izpildes kontroli pašvaldības piešķirtā finansējuma līdzekļu ietvaros;

8.18. pārvalda Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot racionālu tās apsaimniekošanu;

8.19. nodrošina pašvaldības ielu grāvju ierīkošanu un tīrīšanu Balvu pilsētā pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

8.20. nodrošina nepieciešamo ceļa zīmju un aizsargbarjeru uzstādīšanu, to uzturēšanu un nomaiņu Balvu pilsētā;

8.21. nodrošina ikdienas Balvu pilsētas ielu uzturēšanu vasaras un ziemas periodā t.i. ielu malu smilts savākšanu, slaucīšanu, sniega tīrīšanu, slīdošās daļas un ielu krustojumu kaisīšanu ar smiltīm pašvaldības piešķirtā finansējuma līdzekļu ietvaros;

8.22. nodrošina Balvu pilsētā esošo Pašvaldības skvēru, parku un apstādījumu apsaimniekošanu;

8.23. nodrošina Aģentūras valdījumā un apsaimniekošanā esošo māju iekšpagalmu remontdarbus par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas uzkrātajiem finansu līdzekļiem;

8.24. savas kompetences ietvaros sniedz maksas pakalpojumus Balvu novada fiziskajām un juridiskajām personām atbilstoši Balvu novada saistošajiem noteikumiem par Aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi;

8.25. Aģentūra esošo finanšu līdzekļu robežās uztur un atjauno nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai šo saistošo noteikumu 8.24. apakšpunktā minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram pakalpojumam noteiktajām prasībām;

8.25.1 atbilstoši Balvu novada domes lēmumam veikt Balvu novada īpašumā esošo decentralizētās kanalizācijas sistēmu un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanu, notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Balvu novada teritorijā saskaņā ar domes noteikto pakalpojumu tarifu;

8.26. citas funkcijas šai nolikumā minēto mērķu sasniegšanai.

(Grozīts ar Balvu novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2021)

9. Aģentūrai ir civilā tiesībspēja un rīcībspēja, t.sk. tiesības savā vārdā un uz pilnvarojuma pamata trešo personu vārdā slēgt līgumus un kārtot darījumus ar jebkuru fizisko un juridisko personu, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, būt prasītājai un atbildētājai tiesā.

10. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot noteiktos pašvaldības mantas atsavināšanas un iegādes ierobežojumus, iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu un atsavināt Aģentūras valdījumā esošo kustamo mantu, saskaņojot ar Pašvaldības administrāciju.

11. Aģentūra rīkojas ar tās valdījumā esošo Pašvaldības nekustamo, kustamo mantu un finanšu līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīviem aktiem un šo nolikumu. Aģentūra ir atbildīga par valdījumā esošo pamatlīdzekļu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai varētu nodrošināt šo noteikumu funkciju izpildi.

12. Aģentūrai ir tiesības atbilstoši ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem apstiprinātajiem tarifiem un saskaņā ar pakalpojumu lietotājiem noslēgtajiem līgumiem iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

13. Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos Aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem izdod administratīvos aktus.

14. Aģentūrai ir tiesības likumos "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldībām", "Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Domes atļauju ņemt aizņēmumus un slēgt līzinga līgumus ar kredītiestādēm vai citām institūcijām.

15. Aģentūrai ir tiesības tās funkciju izpildes nodrošināšanai saņemt no Pašvaldības un tās iestādēm un uzņēmējsabiedrībām nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

16. Aģentūras uzdevumi:

16.1. pēc pieprasījuma sniegt Pašvaldības izpilddirektoram informāciju par Aģentūras darbību;

16.2. nodrošināt Aģentūras darbinieku sociālās un darba garantijas;

16.3. veikt Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos paredzētos maksājumus valsts un pašvaldības budžetos;

16.4. veikt citus vienreizējus uzdevumus, kas tai uzdoti ar Domes lēmumu.

III. Aģentūras pārvalde

17. Aģentūras darbību vada Aģentūras direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz Pašvaldības izpilddirektors.

18. Aģentūras struktūrvienības ir apakšnozares, nodaļas un speciālisti (pielikumā). Aģentūras darbinieku pienākumi un tiesības noteikti amatu aprakstos.

19. Aģentūras direktors savas kompetences ietvaros un saskaņā ar LR likumdošanu pilda šajā nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

19.1. vada, organizē Aģentūras darbu, nodrošina Aģentūras darbības nepārtrauktību;

19.2. sniedz Domei un pašvaldības administrācijai pārskatus par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

19.3. izstrādā Aģentūras darbības plānus un budžetu;

19.4. nosaka Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

19.5. atbilstoši domes apstiprinātajam amatu un amatalgu likmju sarakstam pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus un nosaka Aģentūras darbinieku atalgojumu;

19.6. nodrošina Aģentūras personāla vadību;

19.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās organizācijās, institūcijās, attiecībās ar jebkurām juridiskajām un fiziskajām personām;

19.8. Aģentūras vārdā slēdz darījumus saskaņā ar šo Nolikumu un ievērojot šai Nolikumā noteiktos ierobežojumus;

19.9. izdod pilnvaras, t.sk., ar pārpilnvarojuma tiesībām, atver kontus kredītiestādēs;

19.10. rīkojas ar iestādes finanšu līdzekļiem un Aģentūrai valdījumā nodoto mantu;

19.11. atbild par Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

19.12. atbild par Aģentūras darbības tiesiskumu;

19.13. sniedz informāciju un priekšlikumus par Aģentūras darbības jautājumiem;

19.14. pieņem lēmumus un izdod rīkojumus par Aģentūras darbības jautājumiem, kuri ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;

19.15. pieņem lēmumus un atbild par Eiropas struktūrfondu projektu ieviešanu un realizāciju.

20. Direktoram ir tiesības Aģentūras vārdā uzņemties finanšu saistības saskaņā ar likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un citiem normatīvajiem aktiem.

21. Direktors ir civiltiesiski atbildīgs par saistībām, kuras tas ir uzņēmies, pārsniedzot savu kompetenci.

22. Aģentūras apakšnozares vadītājs organizē un vada attiecīgās struktūrvienības darbu, sadala pienākumus, dod rīkojumus darbiniekiem un kontrolē viņu pienākumu izpildi.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

23. Aģentūras manta ir Pašvaldības manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā.

24. Aģentūra savai darbībai nepieciešamo mantu iegādājas un rīkojas ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 24. pantā noteiktajā kārtībā.

25. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām Aģentūra atbild ar tās valdījumā Pašvaldības mantu. Ja ar to nepietiek vai Aģentūras saistību izpilde var traucēt Aģentūras funkciju veikšanu, par Aģentūras saistībām Domes noteiktajā kārtībā atbild Pašvaldība.

26. Aģentūras ieņēmumus veido:

26.1. Pašvaldības budžeta dotācijas Aģentūrai autonomo pašvaldības funkciju realizācijai un citu domes lēmumos noteiktu uzdevumu izpildei;

26.2. Pašvaldības budžeta līdzekļi (pašvaldības finansējums) pašvaldības, valsts un starptautisko projektu realizācijai;

26.3. ieņēmumi no Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par ūdensapgādi, saimnieciski-fekālās par notekūdeņu savākšanu un novadīšanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un citiem maksas pakalpojumiem;

26.4. valsts un pašvaldības pasūtījumi;

26.5. ziedojumi un dāvinājumi;

26.6. ārvalstu finansiālā palīdzība,

26.7. līdzekļi, kas iegūti atsavinot Aģentūras valdījumā esošo kustamo mantu.

27. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga ņemt aizdevumus un uzņemties garantijas.

28. Aģentūrai ir tiesības bez Domes atļaujas iznomāt fiziskām un juridiskām personām tās valdījumā esošo kustamo un nekustāmo mantu, iegūtos līdzekļus novirzot saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

29. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likumu "Par grāmatvedību", "Par budžeta un finanšu vadību" un Publisko aģentūru likuma prasībām. Pašvaldības uzdevumu izpildes izmaksu uzskaiti un norēķinus ar balvu novada pašvaldību Aģentūra veic saskaņā ar apstiprināto Balvu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību.

30. Aģentūra veic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti:

30.1. ūdensapgādei un kanalizācijai;

30.2. dzīvojamo māju apsaimniekošanai;

30.3. iekšējo tīklu tehniskai apkalpošanai;

30.4. pašvaldības funkciju izpildei.

31. Aģentūra ir tiesīga atvērt kontus finanšu līdzekļu apgrozījumam un uzkrājumiem.

32. Lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu punktos noteikto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, Aģentūra var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

V. Aģentūras darbības pārraudzība

33. Aģentūras darbību atbilstoši Publisko aģentūru likuma prasībām pārrauga Dome un tās pilnvarotā amatpersona – izpilddirektors.

34. Pārraugot Aģentūras darbību, izpilddirektoram ir tiesības:

34.1. sniegt atzinumu Domei par Aģentūras direktora izstrādāto Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, kārtējā gada darba plānu un kopējo gada budžeta projektu;

34.2. sniegt atzinumu Domei par Aģentūras gada pārskatu, kā arī par Aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;

34.3. sniegt priekšlikumus Domei par Aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

34.4. pieprasīt un saņemt no Aģentūras direktora informāciju par Aģentūras darbību un izvērtēt to;

34.5. izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību un sniegt priekšlikumus Domei par nepieciešamo rīcību;

34.6. informēt Domi par Aģentūras darbības jautājumiem;

34.7. pārraudzības pienākumu veikšanai ir tiesīgs pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.

35. Šajā nolikumā noteikto izpilddirektora funkciju veikšanai Dome var iecelt citu amatpersonu. Ieceltajai amatpersonai ir visas izpilddirektora tiesības un pienākumi, kas noteikti šajā nolikumā.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana

36. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Aģentūras direktoram.

37. Aģentūras direktora lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas".

39. Saistošo noteikumu 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3, 8.25., 8.26. punkti ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim.

40. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

40.1. 2010. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegtajiem pakalpojumiem (prot. Nr. 8; 2. §);

40.2. 2015. gada 13. augusta Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" nolikums (prot. Nr. 10, 42. §)

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" organizatoriskā struktūra.

Balvu novada domes priekšsēdētājs A. Kazinovskis
Pielikums
Balvu novada domes
2016. gada 10. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016
"Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" nolikums"
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SAN-TEX" ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Balvu novada domes priekšsēdētājs A. Kazinovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/2016Pieņemts: 10.03.2016.Stājas spēkā: 22.03.2016.Zaudē spēku: 03.01.2023.Publicēts: Balvu Novada Ziņas, 5 (142), 22.03.2016.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327214
{"selected":{"value":"12.10.2021","content":"<font class='s-1'>12.10.2021.-02.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"12.10.2021","iso_value":"2021\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2021.-02.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
12.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)