Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Cēsīs 2021. gada 21. oktobrī
Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 21.10.2021. lēmumu Nr. 310

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu un
36. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai mērķus, apmēru un piešķiršanas un izmaksas kārtību un pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Cēsu novadā.

2. Cēsu novadā ir šādi sociālie pabalsti:

2.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

2.1.1. garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts;

2.1.2. mājokļa pabalsts.

2.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

2.2.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

2.2.1.1. (zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu);

2.2.1.2. pabalsts mācību gada uzsākšanai;

2.2.1.3. pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai;

2.2.1.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai;

2.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

3. Pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada pašvaldībā.

4. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veic Cēsu novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

II. GMI pabalsts

5. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

III. Mājokļa pabalsts

7. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

8. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai pabalsta pieprasītājs iesniedz iepriekšējā vai kārtējā mēneša dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus.

9. Ja trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par mājokļa pabalsta aprēķināšanu mainās mājsaimniecības izdevumi par pakalpojumiem, kas saistās ar mājokļa lietošanu, pabalsta pieprasītājam ir tiesības iesniegt Dienestam ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus apliecinošus dokumentus, un Dienests veic mājokļa pabalsta pārrēķinu atbilstoši faktiskajai situācijai.

10. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

IV. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

11. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

12. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

13. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

14. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

15. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

16. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

17. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

18. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

19. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

20. (Zaudējis spēku ar Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 26 19.5. apakšpunktu)

V. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

21. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts ar mācību procesa uzsākšanu vai turpināšanu saistīto izdevumu segšanai.

22. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

23. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir 30,00 euro vienam izglītojamajam.

24. Pabalstu mācību gada uzsākšanai turpina izmaksāt pēc izglītojamā pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

25. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

VI. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

26. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai.

27. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu izmaksu segšanai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai, recepšu medikamentu apmaksai vai valsts kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai.

28. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un 300,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai.

29. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai, Dienestā jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, aptiekā izsniegtu recepšu izdrukas) un kuri izsniegti ne agrāk trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, vai arī priekšapmaksas rēķins.

VII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

30. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir paredzēts, lai mazinātu vai novērstu darbnespējas, bezdarba, atkarības, veselības traucējumu, invaliditātes, vardarbības vai citu faktoru izraisītas negatīvās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālās funkcionēšanas spēju atgūšanu patstāvīgai pamatvajadzību nodrošināšanai.

31. Pabalsta apmērs ir līdz 200,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un līdz 400,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai kalendārā gada laikā.

32. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu pieņem, ievērojot personas iesniegumu un balstoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par personas sociālās situācijas novērtējumu vai personai izstrādātā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

VIII. Pabalsts krīzes situācijā

33. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, piešķir:

33.1. katastrofu gadījumā – līdz divu valstī noteikto minimālo darba algu apmēram vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas;

33.2. citu ārēju notikumu dēļ – līdz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram vienai mājsaimniecībai.

34. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši dokumenti Dienestā saņemti ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās. Iesniegumā par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru.

(Grozīts ar Cēsu novada domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

35. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā pieņem piecu darbdienu laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas.

36. Pabalstu krīzes situācijā pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas izmaksā naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

IX. Papildu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība

37. Papildu sociālās palīdzības pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz iesniegumu un mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošos Ministru kabineta noteikumos un Noteikumos paredzētos dokumentus.

38. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēju tā dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

39. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un apsekošanas dzīvesvietā, ja tā bijusi nepieciešama, izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par papildu sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt papildu sociālās palīdzības pabalstu, ja nav ievērotas mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu vai Noteikumu prasības.

40. Papildu sociālās palīdzības pabalstu pārskaita klienta vai viņa pilnvarotās personas kredītiestādes kontā vai Noteikumos paredzētajos gadījumos pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem. Papildu sociālās palīdzības pabalsta izmaksu skaidrā naudā veic tikai gadījumos, ja klients veselības stāvokļa dēļ nevar pārvietoties ārpus dzīvesvietas un tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnvarot citu personu pabalsta saņemšanai.

X. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

41. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

42. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

43. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

44. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

44.1. Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" 1.1., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5, 2.1.6., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.5., 2.6. apakšpunkts, 4., 5., 6., 7., 8. nodaļa, 9.2.1. un 9.3.1. apakšpunkts, 10., 11., 12. un 13. nodaļa;

44.2. Cēsu novada domes 2021. gada 6. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā";

44.3. Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 3.1. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 4.2. apakšpunkts, VI, VII, VIII, IX un X nodaļa;

44.4. Līgatnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 19/16 "Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā";

44.5. Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr. 17/16 "Līgatnes novada pašvaldības pabalsti" 9.1.3. apakšpunkts;

44.6. Līgatnes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17/13 "Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā";

44.7. Līgatnes novada domes 2015. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 19/16 "Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā" 5. punkts, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.9., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. apakšpunkts, 8. punkts, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5. apakšpunkts, 9.6. apakšpunkts attiecībā uz trūcīgo ģimeņu bērniem, 10.1., 10.2., 10.3. un 10.4. apakšpunkts, 10.5. apakšpunkts attiecībā uz trūcīgo ģimeņu bērniem, 10.6., 12.5., 12.6. un 12.8. apakšpunkts;

44.8. Līgatnes domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 15/1 "Par dzīvokļa pabalstu";

44.9. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā" 3.1., 3.2., 3.5. apakšpunkts, III un IV nodaļa, 23., 24., 25., 26., 27., 28. punkts, 29.1., 33.1., 33.2., 37.1. un 37.2. apakšpunkts un 40. punkts attiecībā uz trūcīgu mājsaimniecību izglītojamajiem;

44.10. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā" VII un VIII nodaļa;

44.11. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 16/2017 "Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā";

44.12. Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā" 4.1. apakšpunkts un III nodaļa.

44.13. Vecpiebalgas novada 2011. gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2011 "Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību" 1., 3., 4., 5. un 6. punkts, II un III nodaļa, 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6. apakšpunkts, 12., 13., 14., 15., 16. punkts, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV un XV nodaļa.

(Grozīts ar Cēsu novada domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 28.10.2021. OP numurs: 2021/209.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327199
{"selected":{"value":"22.07.2022","content":"<font class='s-1'>22.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.07.2022","iso_value":"2022\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-21.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.07.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)