Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2023. gada 5. aprīļa saistošos noteikumus "Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu".
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/21

Ulbrokā 2021. gada 29. septembrī
Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu
Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes 29.09.2021.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 12/2021, 47. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vienreizēja pabalsta apmēru sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts), personu loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna (turpmāk – bērna) vajadzību nodrošināšanai.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir:

3.1. Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un bērna vecāku pamata dzīvesvieta Ropažu novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā;

3.2. ģimenei, kura ir iegādājusies nekustamo īpašumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kurš ir ģimenes vienīgais īpašums, un vismaz viena no bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta īpašumā vismaz vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir:

4.1. vienam no bērna vecākiem;

4.2. personai, kura adoptējusi bērnu;

4.3. personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

6. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro (trīs simti euro un 00 centi) par katru bērnu, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem.

7. Pabalsts tiek izmaksāts no Pašvaldības domes pamatbudžeta.

8. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem Sociālajā dienestā jāiesniedz noteikta parauga iesniegums pabalsta saņemšanai (pielikumā).

9. Informāciju par bērna un pabalsta pieprasītāja norādīto deklarēto dzīvesvietu Sociālā dienesta darbinieks pārbauda Iedzīvotāju reģistrā. Ja Sociālajam dienestam nav iespējams informāciju pārbaudīt pašvaldības un valsts datu reģistros, materiālā atbalsta pieprasītājam ir jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls un bērna vecāka personas apliecinošs dokuments.

10. Pabalsts tiek izmaksāts Pašvaldības kasē skaidras naudā vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu 10 dienu laikā.

11. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

12. Ja pabalsta saņēmējs ir norādījis nepatiesas ziņas un pabalsts tika izmaksāts nepamatoti, tad pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai saņemto pabalsta summu. Ja pabalsta saņēmējs pabalstu labprātīgi neatmaksā, Pašvaldībai ir tiesības vērsties ar prasību tiesā.

13. Sociālā dienesta vadītājas lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot iesniegumu domes priekšsēdētājam.

14. Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Garkalnes novada domes 2017. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 7 "Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu";

16.2. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 13/2019 "Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus" 14. punktu;

16.3. Ropažu novada domes 2019. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 13/2019 "Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā, neizvērtējot ienākumus" 5.6. punktu un VIII nodaļu "Bērna piedzimšanas pabalsts";

16.4. Stopiņu novada domes 2019. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 25/19 "Stopiņu novada pašvaldības materiālais atbalsts iedzīvotājiem" 7. punktu.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/21 "Par pašvaldības pabalstu ģimenei
Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu"

ROPAŽU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
IESNIEGUMS

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai

Pamatojoties uz Ropažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17/21 no 2021. gada 29. septembra "Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu", lūdzu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstu lūdzu izmaksāt uz bankas kontu vai skaidrā naudā kasē (vajadzīgo pasvītrot)

bankas konta numurs:

 

Vārds, uzvārds 
Personas kods 

Tālrunis_____________________

Bērna mātes deklarētā dzīves vieta
 , LV - 
Bērna tēva deklarētā dzīves vieta
 , LV - 
Informācija par dzimušo bērnu:
vārds,uzvārds 
personas kods 
ParakstsDatums
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 17/21 "Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Tā kā jaunizveidotās Ropažu novada pašvaldības veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteiktas dažāds bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, nepieciešams apstiprināt jaunus Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus par visu Ropažu novadā esošo vienotu pabalsta apmēru un izmaksas kārtību, lai nodrošinātu vienlīdzības principu pašvaldības brīvās iniciatīvas realizācijā.

Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts kā pašvaldības domes un nevalstisko organizāciju iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu ģimenei jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Saistošo noteikumu izstrādes mērķis ir uzlabot ģimeņu sociālo stāvokli.

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pabalsta veidu un apmēru, personu loku, kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu, pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie noteikumi paredz tiesības pieprasīt pabalstu 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas sākot ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSalīdzinājumā ar regulējumu bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos par pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, šajos saistošajos noteikumos ir plānotas izmaiņas pabalsta apmērā, tās pielīdzinot vienādus visos pagastu teritoriālajās vienībās, kā arī paredzot vienādu saņemšanas kārtību, taču šīm izmaiņām nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu, ņemot vērā, ka pabalstu apmērs tiek noteikts vadoties pēc bijušo pašvaldību pabalsta apmēra.

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta no pašvaldības budžetā plānotajiem sociālajiem līdzekļiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPēc Saistošo noteikumu apstiprināšanas Ropažu novada domē, saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Pabalstu izmaksā pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītājas lēmumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17/21Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 21.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 28.10.2021. OP numurs: 2021/209.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327197
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)