Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2021

Ādažos 2021. gada 20. oktobrī
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 20. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 12 § 1)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu,
3. panta pirmo, 1.4, 1.5 un 1.6 daļu, un 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā:

1.1. piemēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) likmes;

1.2. par NĪN maksāšanu par daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras atrodas šādas mājas;

1.3. nosaka NĪN maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu;

1.4. neapliek ar NĪN dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas):

1.5. apliek ar NĪN:

1.5.1. inženierbūves – laukumus, ko izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus;

1.5.2. vidi degradējošas, sagruvušas, vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

1.5.3. būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu ilgums.

(Ādažu novada domes 17.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 34/2021 redakcijā)

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemēro:

2.1. zemei 1 % (viens procents) no zemes vienības kadastrālās vērtības – juridiskām personām, kuru juridiskā adrese taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kā arī juridiskām un fiziskam personām, kuru zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme vai dabas pamatnes un rekreācijas zona saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;

2.2. 1,3 % (viens komats trīs procenti) no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskai personai – nekustamā īpašuma īpašniekiem, par zemi zem mājokļa, kurā tā deklarēta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00;

2.3. 0,2 % (nulle komats divi procenti) no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915,- EUR, 0,4 % (nulle komats četri procenti) no tādas kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56915,- EUR, bet nepārsniedz 106715,- EUR, un 0,6 % (nulle komats seši procenti) no tādas kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715,- EUR dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šos nekustamā īpašuma nodokļa objektus (turpmāk – mājokļi) neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos mājokļus:

2.3.1. fiziskām personām, ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 nekustamā īpašnieka dzīves vieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.3.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja mājoklis izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai;

2.4. NĪN likmi 0,4 % (nulle komats četri procenti) no kadastrālās vērtības fiziskām personām par mājokli, ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos mājokļus, un, ja tajā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, bet mājokļa īpašnieka dzīvesvieta nav deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 17.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2021)

3. (Svītrots ar Ādažu novada domes 17.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2021)

4. Šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteikto likmi piemēro arī nodokļu maksātājiem saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu.

5. Pārējos gadījumos zemei un mājoklim (turpmāk – īpašums) piemēro NĪN likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.

6. Pārējiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem objektiem piemēro likumā noteiktās likmes.

7. Ja taksācijas gadā laikā nekustamā īpašuma īpašnieks deklarē dzīvesvietu savā mājoklī, pārdeklarējas uz citu savu mājokli, vai mājoklī, kurā uz taksācijas gada sākumu nebija deklarētas personas deklarējas vismaz viena persona, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas šajos noteikumos noteiktās NĪN likmes.

8. Ja taksācijas gadā laikā īpašnieks izdeklarējas no novada, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas šajos noteikumos noteiktās NĪN likmes.

9. Šo noteikumu 2.3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā NĪN likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

9.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

9.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais mājokļa īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

9.3. izbeidzies par mājokli noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa;

9.4. mājoklī nav deklarētu personu.

10. Šo noteikumu 7., 8. un 9. punktā minētajos gadījumos pašvaldība veic NĪN pārrēķinu.

11. Šo noteikumu 5. punktā minēto likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) nepiemēro līdz taksācijas gada beigām:

11.1. ja NĪN maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no NĪN maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts) un līdz īpašuma tiesību maiņai īpašumam piemērota zemāka NĪN likme;

11.2. īpašumam, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā, un iepriekšējā taksācijas gadā īpašumam piemērota zemāka NĪN likme.

12. Ar NĪN neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), ja platība pārsniedz 25 m2.

13. Ar NĪN apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

14. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar NĪN likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju reģistrā. Pamats šādas likmes piemērošanai ir pašvaldības būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

15. NĪN pārrēķinu par šo noteikumu 14. punktā minēto būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā NĪN administrators nosūta nodokļa maksātājām 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad pieņemts 14. punktā minētais lēmums vai stājies spēkā lēmums, ar kuru attiecīgais statuss atcelts.

(Ādažu novada domes 17.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 34/2021 redakcijā)

16. Pamatojoties uz šo noteikumu 14. punktā minētās būves īpašnieka, valdītāja vai lietotāja vai tā pilnvarotās personas iesniegumu, būvvalde var lemt par paaugstinātas NĪN likmes samazināšanu par 0,5 % (nulle komats viens procents) uz 1 (vienu) gadu, ja, būves apsekošanas rezultātā konstatēts, ka ir uzsākts būves fasādes (tajā skaitā logu, durvju, balkonu), jumta, žogu, vai vārtu bojājumu remonts, vai uz būves izvietots dekoratīvais pārsegs, vai uzsākta būves pārbūve vai nojaukšana atbilstoši būvvaldē saskaņotajai dokumentācijai (ja nepieciešama), un darbu rezultātā būves fasādes vai citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata izmaiņas vizuāli ir pamanāmas.

17. Ja 1 (viena) gada laikā no šo noteikumu 16. punktā noteiktā lēmuma nav pieņemts lēmums par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu, ar nākamo mēnesi pēc šī termiņa beigām veic NĪN pārrēķinu atbilstoši šo noteikumu 14. punktā noteiktajai likmei.

18. Šo noteikumu 16. punktā noteikto paaugstinātās NĪN likmes samazinājumu piemēro vienu reizi.

19. Pēc 2024. gada 31. decembra būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

(Ādažu novada domes 10.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 12/2023 redakcijā)

20. Būvvalde kontrolē būves, kurām būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un sniedz informāciju pašvaldības nodokļu administratoram NĪN aprēķināšanai atbilstoši šo noteikumu 19. punktam.

21. Būvei, kuras būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kas nav pieņemta ekspluatācijā, kā rezultātā būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas termiņš, šo noteikumu 19. punktā noteikto paaugstināto NĪN likmi nepiemēro, ja starp nodokļa maksātāju un būvvaldi noslēgta rakstiska vienošanās par citu būves ekspluatācijā nodošanas termiņu, bet ne ilgāk, kā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no vienošanās noslēgšanas dienas. Lai noslēgtu vienošanos, nodokļa maksātājam jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. Vienošanos pašvaldības vārdā slēdz būvvaldes vadītājs.

22. Ne retāk, kā reizi ceturksnī būvvalde ziņo pašvaldības domes Finanšu komitejai par vienošanām, kas noslēgtas šo noteikumu 21. punktā noteiktajā kārtībā.

23. NĪN maksā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras māja atrodas:

23.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai tās pilnvarotu personu;

23.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

23.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

23.4. personas, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), NĪN maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

24. NĪN maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi uzsāk ne vēlāk kā 7 gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

25. Šie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

26. Šo noteikumu 19. punkta noteikumu piemēro no 2022. gada 1. oktobra.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

27.1. Ādažu novada domes 2013. gada 3. septembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā";

27.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15/2021Pieņemts: 20.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 27.10.2021. OP numurs: 2021/208.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327177
{"selected":{"value":"23.05.2023","content":"<font class='s-1'>23.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.05.2023","iso_value":"2023\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2022","iso_value":"2022\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-22.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-12.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.05.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)