Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021.
lēmumu Nr. 251 (prot. Nr. 9, 87. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (turpmāk – labiekārtošanas darbi), līdzfinansēšanas apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kurš ir publiski pieejams un ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

2.2. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieki;

2.3. kvartāls –teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas vai zemes vienību robežas un kurā atrodas ne mazāk kā trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

3. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādiem labiekārtošanas darbiem:

4.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

4.2. atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

4.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

4.4. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā:

5.1. brauktuves (seguma konstrukcija, apmales) un ar to saistīto inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas tīkli brauktuves daļai, hidranti, pārējo inženiertīklu aku vāku regulēšana) izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām – ne vairāk kā 80 % apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;

5.2. atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – ne vairāk kā 80 % apmērā no atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;

5.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – ne vairāk kā 80 % apmērā no apgaismojuma izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;

5.4. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – ne vairāk kā 80 % apmērā no attiecīgajām izmaksām.

5.5. Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei – ne vairāk kā 90 % apmērā no attiecīgajām izmaksām.

6. Līdzfinansējuma apmēru būvprojekta izstrādei palielina par 10 %, ja iesniedzējs ir četras un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības kvartāla ietvaros, ņemot vērā noteikumu 7.6. apakšpunktā noteikto.

7. Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

7.1. ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izmaksas;

7.2. būvdarbu izmaksas;

7.3. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

7.4. zālienu, apstādījumu un dobju ierīkošanas izmaksas;

7.5. būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama);

7.6. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīgas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde, kas atbilst šādām prasībām:

7.6.1. būvprojekta risinājumi aptver daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju un teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona pieļauj attiecīgu izmantošanas veidu;

7.6.2. kvartāla ietvaros kompleksi risināti transporta infrastruktūras jautājumi, tajā skaitā nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, autostāvvietas;

7.6.3. paredzēti risinājumi vides pieejamībai;

7.6.4. paredzēti risinājumi atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei;

7.6.5. paredzēti risinājumi bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai;

7.6.6. paredzēta apstādījumu ierīkošana.

8. Neatbalstāmās izmaksas ir:

8.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

8.2. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

8.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumu, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

8.4. pārējās izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmas.

9. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana tiek realizēta divās stadijās: būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana.

10. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jēkabpils novada pašvaldība publicē bezmaksas izdevumā "Jēkabpils Novada Vēstis" un pašvaldības interneta mājaslapā www.jekabpils.lv.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

11. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

11.1. dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 25 % no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;

11.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

12. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja noteikumu 4. punktā minētie labiekārtošanas darbi ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu vai citiem finanšu palīdzības līdzekļiem.

13. Pieteikumu iesniedzēja vārdā paraksta un iesniedz iesniedzēja pilnvarotā persona.

IV. Pieteikuma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

14. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par pieteikuma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz:

14.1. pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1. pielikums), kuru pašvaldība publicē interneta mājaslapā www.jekabpils.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu;

14.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju;

14.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju, kurā:

14.3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

14.3.2. norādīti plānotie labiekārtošanas darbi un plānotās izmaksas;

14.3.3. dots pilnvarojums pilnvarotajai personai, kura iesniedzēja vārdā ir tiesīga iesniegt pieteikumu, nepieciešamības gadījumā organizēt iepirkumu vai tirgus izpēti, slēgt līgumus par nepieciešamo darbu veikšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

14.4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā;

14.5. plānoto izmaksu tāmi;

14.6. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz juridiskas personas pilnvarota persona.

15. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru piesaistītie zemes gabali robežojas savā starpā, veidojot kopēju iekšpagalmu, pieteikums par pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai iesniedzams no visām kopējā iekšpagalma dzīvojamām mājām, ievērojot šo noteikumu prasības.

16. Pieteikumu iesniedz Vienas pieturas aģentūrā (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201) personīgi vai nosūta elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms Vienas pieturas aģentūrā reģistrētais datums un laiks.

V. Pieteikumu vērtēšana

17. Pašvaldības domes izveidota komisija izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām.

18. Ja komisija pieteikumā konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam 10 darba dienu laikā iesniegt precizējumus vai paskaidrojumus par pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem.

19. Atbilstošie pieteikumi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu to iesniegšanas secībā, nepārsniedzot budžetā plānotos līdzekļus un ievērojot noteikumu 20. punktā noteikto.

20. Prioritāri tiek atbalstīti pieteikumi, kuru iesniedzējs ir četras un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības kvartāla ietvaros.

21. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējam vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Jēkabpils novada dome.

22. Iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas noslēdz ar pašvaldību līgumu.

23. Līgumā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu atrunā:

23.1. labiekārtošanas darbu īstenošanas uzsākšanas termiņu;

23.2. labiekārtošanas darbu īstenošanas beigu termiņu;

23.3. labiekārtošanas darbu īstenošanai piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu un tā izmaksāšanas kārtību;

23.4. pašvaldības tiesības kontrolēt labiekārtošanas darbu īstenošanas gaitu;

23.5. iesniedzēja atbildību par labiekārtošanas darbu īstenošanu un labiekārtošanas darbu ietvaros radīto materiālo vērtību saglabāšanu pēc darbu īstenošanas.

24. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas.

VI. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

25. Iesniedzēja pilnvarotā persona pēc līguma noslēgšanas dienas, ja nepieciešams, organizē iepirkuma procedūru vai tirgus izpēti par būvprojekta izstrādi un/vai labiekārtošanas darbu veikšanu.

26. Iesniedzēja pilnvarotajai personai divu nedēļu laikā pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas, jāiesniedz pašvaldībā šādi dokumenti (vai kopijas):

26.1. darbu pieņemšanas – nodošanas akts;

26.2. rēķini un maksājumu dokumenti par veiktajiem darbiem;

26.3. būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (pēc būvdarbu veikšanas).

27. Pašvaldības līdzfinansējumu ieskaita iesniedzēja pilnvarotās personas kontā pēc noteikumu 26. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

28. Pašvaldība var izmaksāt avansa maksājumu līdz 50 % no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja saņemts iesniedzēja pilnvarotas personas iesniegums.

29. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas ir augstākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts. Cenu starpību apmaksā iesniedzējs.

30. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas ir zemākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms tiek samazināts atbilstoši pieteikumā pieprasītajam pašvaldības līdzfinansējumam procentuālā izteiksmē. Pašvaldība veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.

31. Saņemot pašvaldības pieprasījumu, iesniedzējam ir pienākums rakstveidā informēt par labiekārtošanas darbu izpildes gaitu.

32. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes, apjoma un izmaksu kontroli.

VII. De minimis atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu

33. Ja dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek veikti īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu labiekārtošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

34. Piesakoties pašvaldības līdzfinansējumam (atbalstam), iesniedzējam, kas minēts noteikumu 33. punktā, jāiesniedz pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

35. Atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Jēkabpils novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma sniegšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

36. Pieteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu labiekārtošanas darbiem, kuri ir saņemti pašvaldībā, bet nav pieņemti lēmumi līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskatāmi saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, nr. 215).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
1. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 12
"Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
Pieteikums

Informācija par iesniedzēju

Iesniedzējs 
Būves kadastra apzīmējums 
Ēkas adrese 
Ēkas stāvu skaits 
Ēkas kopējā platība 
Dzīvokļu kopējā platība: 

t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / %

 

nedzīvojamās telpas, m2 / %

 
Iepriekš saņemtais finansējums/līdzfinansējums no ES fondiem, citiem finanšu līdzekļiem ir saņemts

 nav saņemts

Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms): 
Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme: 

t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2

 

pašvaldības īpašumā, m2

 

citu fizisko, juridisko personu īpašumā, m2

 

Informācija par iesniedzēja pilnvaroto personu

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai) 
PVN maksātājs (norādīt "jā" vai "nē") 
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīves vietas adrese (fiziskai personai) 
Korespondences adrese 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs 
Kredītiestādes rekvizīti 

Labiekārtošanas darbu izmaksas un ieviešana

Plānotais labiekārtošanas darbu īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos): 
Izmaksu aprēķins:

Iesniedzēja finansējums

Pašvaldības līdzfinansējums

Kopā

Kopējās izmaksas (euro):   
Kopējās izmaksas (%):   
Atbalstāmās izmaksas (euro), tai skaitā:   
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde,   

t.sk., topogrāfija

Būvdarbi

   

Būvuzraudzība

   
    
Atbalstāmās izmaksas (%)   

Labiekārtošanas darbu īstenošanas detalizēts apraksts:

 

Iesniegtie dokumenti

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Pieteikums sastādīts 202__ . gada ______.
Iesniedzējs vai tā pilnvarota persona  
 

(paraksts/vārds, uzvārds)

Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu šādiem mērķim: 1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai; 2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai; 3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas; 4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā; 5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Minētā likuma piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Jēkabpils novada pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumā vai lietošanā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā tiks plānoti līdzekļi līdzfinansējumam dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmTiks izveidota komisija, kas izvērtēs saņemtos pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 28.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 27.10.2021. OP numurs: 2021/208.11
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327175
28.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)