Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Jēkabpilī 2020. gada 24. septembrī
Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.09.2020. lēmumu Nr. 429 (prot. Nr. 17, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (turpmāk – labiekārtošanas darbi), līdzfinansēšanas apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kurš ir publiski pieejams un ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

2.2. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieki;

2.3. kvartāls – pilsētas teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas vai zemes vienību robežas un kurā atrodas ne mazāk kā trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

3. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādiem labiekārtošanas darbiem:

4.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

4.2. atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

4.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

4.4. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā:

5.1. brauktuves (seguma konstrukcija, apmales) un ar to saistīto inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas tīkli brauktuves daļai, hidranti, pārējo inženiertīklu aku vāku regulēšana) izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām – ne vairāk kā 80 % apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;

5.2. atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – ne vairāk kā 80 % apmērā no atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;

5.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – ne vairāk kā 80 % apmērā no apgaismojuma izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;

5.4. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – ne vairāk kā 80 % apmērā no attiecīgajām izmaksām.

5.5. Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei – ne vairāk kā 90 % apmērā no attiecīgajām izmaksām.

6. Līdzfinansējuma apmēru būvprojekta izstrādei palielina par 10 %, ja iesniedzējs ir četru un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki kvartāla ietvaros, ņemot vērā noteikumu 7.6. apakšpunktā noteikto.

7. Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

7.1. ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izmaksas;

7.2. būvdarbu izmaksas;

7.3. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

7.4. zālienu, apstādījumu un dobju ierīkošanas izmaksas;

7.5. būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama);

7.6. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīgas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde, kas atbilst šādām prasībām:

7.6.1. būvprojekta risinājumi aptver daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju un teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona pieļauj attiecīgu izmantošanas veidu;

7.6.2. kvartāla ietvaros kompleksi risināti transporta infrastruktūras jautājumi, tajā skaitā nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, autostāvvietas;

7.6.3. paredzēti risinājumi vides pieejamībai;

7.6.4. paredzēti risinājumi atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei;

7.6.5. paredzēti risinājumi bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai;

7.6.6. paredzēta apstādījumu ierīkošana.

8. Neatbalstāmās izmaksas ir:

8.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

8.2. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

8.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumu, komisijas nauda un citi tiešie finansiālie izdevumi;

8.4. pārējās izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmas.

9. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldība publicē bezmaksas izdevumā "Jēkabpils Vēstis" un pašvaldības interneta mājaslapā www.jekabpils.lv.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

10.1. dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

10.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 25 % no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;

10.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir valsts vai pašvaldības īpašumā.

11. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja noteikumu 4. punktā minētie labiekārtošanas darbi ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu vai citiem finanšu palīdzības līdzekļiem.

IV. Pieteikuma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

12. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par pieteikuma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz:

12.1. pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1. pielikums), kuru pašvaldība publicē interneta mājaslapā www.jekabpils.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu;

12.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju;

12.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju, kurā:

12.3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

12.3.2. norādīti labiekārtošanas darbi, to kopējās izmaksas, vēlamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos;

12.4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā;

12.5. izmaksu tāmi;

12.6. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona.

13. Pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu paraksta un iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki vai viņu pilnvarota persona.

14. Pieteikumu iesniedz Vienas pieturas aģentūrā (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201) personīgi vai nosūta elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms Vienas pieturas aģentūrā reģistrētais datums un laiks.

V. Pieteikumu vērtēšana

15. Pašvaldības domes izveidota komisija izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām.

16. Ja komisija pieteikumā konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam 10 darba dienu laikā iesniegt precizējumus vai paskaidrojumus par pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem un papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

17. Atbilstošie pieteikumi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu to iesniegšanas secībā, nepārsniedzot budžetā plānotos līdzekļus un ievērojot noteikumu 18. punktā noteikto.

18. Prioritāri tiek atbalstīti pieteikumi, kuru iesniedzējs ir četru un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki kvartāla ietvaros.

19. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējam vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

20. Iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas noslēdz ar pašvaldību līgumu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

21. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas.

VI. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

22. Iesniedzēja pilnvarotajai personai pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas jāiesniedz pašvaldībā šādi dokumenti (vai kopijas):

22.1. darbu pieņemšanas – nodošanas akts;

22.2. darbu veicēja rēķins par izpildītajiem darbiem;

22.3. maksājuma uzdevums, kas apliecina izpildīto darbu apmaksu iesniedzēja finansējuma summas apmērā;

22.4. rēķins par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanu;

24.5. būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

23. Pašvaldības līdzfinansējumu ieskaita iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā pēc darbu pabeigšanas un pamatojošu dokumentu iesniegšanas pašvaldībā.

24. Pašvaldība var izmaksāt iesniedzējam avansa maksājumu līdz 50 % no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja saņemts attiecīgs iesniegums.

VII. De minimis atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu

25. Ja dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek veikti īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu labiekārtošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

26. Piesakoties pašvaldības līdzfinansējumam (atbalstam), iesniedzējam, kas minēts noteikumu 25. punktā, jāiesniedz pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

27. Atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Jēkabpils pilsētas dome pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
1. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 15
"Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
Pieteikums

Informācija par iesniedzēju

Iesniedzējs 
Būves kadastra apzīmējums 
Ēkas adrese 
Ēkas stāvu skaits 
Ēkas kopējā platība 
Dzīvokļu kopējā platība: 

t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / %

 

nedzīvojamās telpas, m2 / %

 
Iepriekš saņemtais finansējums/līdzfinansējums no ES fondiem, citiem finanšu līdzekļiem ir saņemts

nav saņemts

Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms): 
Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme: 

t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2

 

pašvaldības īpašumā, m2

 

citu fizisko, juridisko personu īpašumā, m2

 

Informācija par iesniedzēja pilnvaroto personu

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai) 
PVN maksātājs (norādīt "jā" vai "nē") 
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīves vietas adrese (fiziskai personai) 
Korespondences adrese 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs 
Kredītiestādes rekvizīti 

Labiekārtošanas darbu izmaksas un ieviešana

Plānotais labiekārtošanas darbu īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos): 
Izmaksu aprēķins:

Iesniedzēja finansējums

Pašvaldības līdzfinansējums

Kopā

Kopējās izmaksas (euro):   
Kopējās izmaksas (%):   
Atbalstāmās izmaksas (euro), tai skaitā:   

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde,

t.sk., topogrāfija

   

Būvdarbi

   

Būvuzraudzība

   
    
Atbalstāmās izmaksas (%)   

Labiekārtošanas darbu īstenošanas detalizēts apraksts:

 

 

 

Iesniegtie dokumenti

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Pieteikums sastādīts 202__ .gada ______.
Iesniedzējs vai tā pilnvarota persona  
 

(paraksts / vārds, uzvārds)

 
Jēkabpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu šādiem mērķim: 1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai; 2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai; 3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas; 4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā; 5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Minētā likuma piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumā vai lietošanā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā 2020. gadā līdzfinansējumam dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai plānoti finanšu līdzekļi
50 000,00 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmTiks izveidota komisija, kas izvērtēs saņemtos pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar SIA "JK Namu pārvalde".
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 24.09.2020.Stājas spēkā: 06.11.2020.Zaudē spēku: 28.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 05.11.2020. OP numurs: 2020/215.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
318410
06.11.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)