Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Grobiņā 2021. gada 30. septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē (prot. Nr. 9, 172. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 91. punktu, 1. panta 21. daļu,
3. panta 1. daļu, 14. daļu un 16. daļu,
5. panta trešo daļu 9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, kārtību kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Dienvidkurzemes novadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un maksāšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins – Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

2.1. ja uz zemes vienības lauku teritorijā ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha platībā;

2.2. uz zemes vienības pilsētu vai ciemu teritorijā par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2000 m² platībā;

2.3. ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

2.4. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 EUR, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 EUR, bet nepārsniedz 106715 EUR un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715 EUR piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk-objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

3.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

3.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

4. Saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

4.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

4.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

4.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

5. Ja Dienvidkurzemes novadā deklarētai personai, kas norādīti saistošo noteikumu 3. punktā minētie objekti, pieder viens vai vairāki novada administratīvajā teritorijā, tad NĪN jāmaksā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktā kārtībā.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir:

6.1. 1 % no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.

6.2. 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir ārpus Dienvidkurzemes novada administratīvās teritorijas.

7. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecības zemei likmi 2,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

8. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

9. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

10. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

11. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

10.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

10.2. būves kadastrālās vērtības.

12. Būvēm, kurām pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, piemēro likmi 3 % apmērā no kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc astoņu gadu būvniecības termiņa izbeigšanas.

13. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par saistošo noteikumu 11. punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu stāšanās spēkā. Dienvidkurzemes novada Būvvalde apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatētas ēkas, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu un iesniedz Dienvidkurzemes novada domei izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

14. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai tā atcelšanu nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu.

15. Saistošo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Dienvidkurzemes novada domes lēmuma pieņemšanas.

16. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Dienvidkurzemes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas administratoram ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā 7 (septiņus) gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēji, objekti, atvieglojumu apmērs un periods

17. Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana (turpmāk viss kopā tekstā – mājoklis) un garāžām, un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (bez šo noteikumu 17. punktā minētā atvieglojuma un citos normatīvajos aktos noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem) var tikt piešķirti šādi atvieglojumi un atvieglojumu apmērs:

18.1. Daudzbērnu ģimenēm par garāžu un tai piekritīgo zemi – 50 % apmērā;

18.2. Personām ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 70 % apmērā;

18.3. Personām, kuru īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošā mājoklī deklarēta dzīvesvieta bērnam (-iem) ar īpašām vajadzībām par šo mājokli un garāžu, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un tiem piekritīgo zemi – 70 % apmērā;

18.4. Pensionāriem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja pensija kopā ar piemaksu pie vecuma pensijas nepārsniedz 327 EUR – 50 % apmērā;

18.5. Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par zemi, mājokli un garāžu, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 50 % apmērā;

18.6. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem par zemi, mājokli un garāžu, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 50 % apmērā;

18.7. Barikāžu dalībniekiem, kuriem izsniegtas barikāžu dalībnieku apliecības, par zemi, mājokli un garāžu, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 25 % apmērā;

18.8. Biedrībām, par tām iznomāto Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo zemi un telpām – 25 % apmērā, ja iepriekšējā taksācijas gadā biedrības saimnieciskās darbības rezultātā izdevumi pārsnieguši ieņēmumus.

19. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja dokuments, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatojumu, izdots uz īsāku termiņu, tad atvieglojumu piešķir par attiecīgo periodu līdz mēneša pēdējai dienai.

20. Vienai personai piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par vienu mājokli un garāžu.

21. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu uz likuma vai saistošo noteikumu vairāku punktu pamata, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

IV. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs aizpilda iesniegumu (Pielikums Nr. 1), kurš pieejams Dienvidkurzemes novada pašvaldībā un pašvaldības mājas lapā.

23. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt iesniegumu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai brīvā formā, neievērojot Pielikumā Nr. 1 paredzēto formu.

24. Pēc iesnieguma saņemšanas Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Dienvidkurzemes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas administrators.

25. Dienvidkurzemes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļas administrators viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai pieņem motivētu lēmumu, ja nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana tiek noraidīta.

26. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, pamatojoties uz Noteikumiem, tiek piešķirti, ja nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņēmējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem taksācijas gadiem par visiem personai piederošiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Dienvidkurzemes novada teritorijā.

V. Noslēguma jautājumi

27. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Grobiņas novadā", Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Grobiņas novadā", Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā", saistošie noteikumi Nr. 4 "Par nekustamā īpašuma nodokļa un atvieglojumu piemērošanas kārtību Aizputes novadā", Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošos noteikumus Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā", saistošie noteikumi Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Nīcas novadā", Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā", Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā" un saistošie noteikumi Nr. 4 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
30.09.2021. Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 12
pielikums Nr. 1
IESNIEGUMS

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 202__. g. Dienvidkurzemes novadā

1. Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju /aizpilda FIZISKA persona/

1.1. 
 /vārds, uzvārds/ /personas kods/
1.2. /deklarētā dzīvesvietas adrese/

Pamatkritēriji atvieglojuma saņemšanai augstāk minētajai personai /aizpilda juridiskas/fiziskas personas, izdarot atzīmi ailes kreisajā pusē/

Apliecinu, ka nav Dienvidkurzemes novada pašvaldībai nek. īpaš. nodokļa maksājumu parādu par iepriekšējiem maksājuma periodiem;

Apliecinu, ka mana deklarētā dzīvesvieta atrodas Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā

2. Ziņas par nekustamo īpašumu (-iem), par kuru (-iem) tiek pieprasīts atvieglojums:

2.1. 
 /nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs/
2.2. 
 /nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs/

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kategoriju

Lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jo esmu
 

4. Iesniegumam pievienotie dokumenti:

4.1.

4.2.

Apliecinu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība.
/datums//paraksts//paraksta atšifrējums/
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Dienvidkurzemes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1 panta pirmā daļa paredz, ka, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes, pašvaldība ievēro šādus principus:

1) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem;

2) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem;

3) atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem;

4) prognozējamības un stabilitātes princips, saskaņā ar kuru nodokļa likmes laikus tiek noteiktas vismaz divu taksācijas gadu periodam, ja nekustamā īpašuma bāzes vērtības palielinājums vai

samazinājums, salīdzinot bāzes vērtības taksācijas gadā un pirmstaksācijas gadā, ir mazāks par 20 procentiem.

1.2. Projekts izstrādāts, ievērojot iepriekšminētos principus:

1) Objektīva grupējuma principu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem: nodokļa maksātāji – fiziskās personas un juridiskās personas, nodokļa objekti – individuālās dzīvojamās mājas, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, dzīvokļa īpašumi, nekustamais īpašums, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība.

2) efektivitātes principu un atbildīgas budžeta plānošanas principu. Pašvaldība ir izvērtējusi, vai nodokļa administrēšanai nepieciešamie pasākumi ir samērīgi ar šo pasākumu rezultātā paredzamajiem nodokļa ieņēmumiem, kā arī paredzamos nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus.

3) prognozējamības un stabilitātes principu. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

1.3. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir: dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

a) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro,

b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro,

c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715 euro.

1.4. Saistošie noteikumi nosaka jaunu kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes dzīvokļa īpašumā sastāvā esošai ēkas daļai, kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājā, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana.

Saistošie noteikumi paredz, ka samazinātas nodokļa likmes 0.2–0.6 % apmērā piemēro tikai objektos, kuros dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Konstatēts, ka pašlaik Dienvidkurzemes novadā ir mājas un dzīvokļi, kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Parasti šādas mājas un dzīvokļi vai nu netiek izīrēti, vai arī dzīvokļa īpašnieks nedod atļauju īrniekam deklarēt savu dzīvesvietu, veidojas situācija, personām, kuras vēlētos deklarēt dzīvesvietu Dienvidkurzemes novadā un maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli pašvaldības budžetā, šāda iespēja ir liegta.

Ņemot vērā iepriekšminēto, samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 0.2–0.6 % nosakāma tikai par objektiem, kuros uz taksācijas gada 1. janvāri dzīvesvietu deklarējuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi. Šāds regulējums saskan ar pašvaldības līdzšinējo politiku attiecībā uz iedzīvotāju motivēšanu deklarēt savu dzīvesvietu Dienvidkurzemes novadā, tādejādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus budžetā.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1 panta otrās daļas 2. punktu, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi

vai likmes, pašvaldība var piemērot teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas principu, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļa likmi savas teritorijas attīstības veicināšanai un sakārtošanai.

1.5. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.7 daļā paredzēts, ka samazināta likme piemērojama likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem komersanta īpašumā esošiem objektiem, ja tie ir izīrēti dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Saistošajos noteikumos šis nosacījums attiecināts ne tikai uz komersantu īpašumā esošajiem objektiem, kuros dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet arī uz citām juridiskām personām, kā arī ārvalstu komersantiem un ārvalstu komersantu pārstāvniecībā.

Šo saistošo noteikumu izpratnē:

1) Ar zemesgrāmatā nostiprinātām īres tiesībām saprot tikai zemesgrāmatā reģistrētos īres līgumus. Saistošo noteikumu izpratnē līgumiskās attiecības, kas izriet no nomas vai citiem (piemēram, patapinājuma) līgumiem, netiek atzītas par tādām, kas nodibinātas ar mērķi izīrēt objektu dzīvošanai. Faktiskais objekta izmantošanas veids pašvaldībai nav jāvērtē.

2) par dzīvojamām mājām (telpu grupā) uzskata ēkas (telpu grupas), kurām nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids atbilst normatīvajos aktos par būvju klasifikācijas nodaļai "Dzīvojamās mājas";

3) ja dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, tad dzīvokļa īpašumā ietilpstošā ēkas daļa uzskatāma par atsevišķu nekustamā

īpašuma nodokļa objektu, savukārt, ja tā nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, par nekustamā īpašuma nodokļa objektu uzskatāma visa dzīvojamā māja;

4) objektiem, kuriem likmju piemērošanu neregulē saistošie noteikumi – telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), valsts, pašvaldību vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošiem objektiem, nedzīvojamām ēkām vai to daļām, telpu grupām, kuru lietošanas veids nav saistīts ar dzīvošanu, u.c. tiek piemērots likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 1.5 % apmērā gadījumā, ja objektā dzīvesvietu nav deklarējušas personas, kas ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi;

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un gadījumos, kad nekustamajā īpašumā ir konstatēta patvaļīga būvniecība.

2.4. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no:

a) likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešās daļas, kas nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus, b) likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPieņemot saistošos noteikumus par NĪN objektiem, kuriem tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, ietekme uz budžetu būs ietekme uz budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu – nodokļa maksātājus, kuriem atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek piemēroti nodokļa atvieglojumi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var vērsties noteikumu piemērošanā ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas netika veiktas
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 25.10.2021. OP numurs: 2021/206.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327068
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)