Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Grobiņā 2021. gada 30. septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē (prot. Nr. 9, 172. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 91. punktu, 1. panta 21. daļu,
3. panta 1. daļu, 14. daļu un 16. daļu,
5. panta trešo daļu 9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, kārtību kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Dienvidkurzemes novadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un maksāšanas kārtību.

1.1 Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

(Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā)

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins – Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

2.1. Ja uz zemes vienības lauku teritorijā ir būves, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha platībā;

2.2. uz zemes vienības pilsētu vai ciemu teritorijā par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2000 m² platībā;

2.3. (svītrots ar Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30);

2.4. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 EUR, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 EUR, bet nepārsniedz 106715 EUR un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715 EUR piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk-objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

3.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

3.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

4. Saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

4.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

4.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

4.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

5. Ja Dienvidkurzemes novadā deklarētai personai, kas norādīti saistošo noteikumu 3. punktā minētie objekti, pieder viens vai vairāki novada administratīvajā teritorijā, tad NĪN jāmaksā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktā kārtībā.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir:

6.1. 1 % no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.

6.2. 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir ārpus Dienvidkurzemes novada administratīvās teritorijas.

7. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecības zemei likmi 2,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

8. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

9. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

10. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

11. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

11.1. Būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

11.2. Būves kadastrālās vērtības.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30)

12. Būvēm, kurām pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, piemēro likmi 3 % apmērā no kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc astoņu gadu būvniecības termiņa izbeigšanas.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 28.1 punktu)

13. Dienvidkurzemes novada Būvvalde apkopo informāciju un pieņem lēmumu par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatētas ēkas, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu un iesniedz to Nekustamā īpašuma nodokļu administratoriem 11. un 12. punktā minētās likmes piemērošanai. Noteikumu 11. punktā minētajos gadījumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic sākot ar nākamo mēnesi pēc Dienvidkurzemes novada Būvvaldes lēmuma pieņemšanas.

(Dienvidkurzemes novada domes 28.09.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/31 redakcijā)

14. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai tā atcelšanu nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu.

15. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi:

15.1. pēc lēmuma par saistošo noteikumu 11. punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu pieņemšanas;

15.2. pēc Dienvidkurzemes novada Būvvaldes izsniegtā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

(Dienvidkurzemes novada domes 28.09.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/31 redakcijā)

16. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nekustamo īpašumu nodokļu administratoram ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

(Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēji, objekti, atvieglojumu apmērs un periods

17. Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir atvieglojumu 90 % apmērā no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana (turpmāk viss kopā tekstā – mājoklis) un garāžām, un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (bez šo noteikumu 17. punktā minētā atvieglojuma un citos normatīvajos aktos noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem) var tikt piešķirti šādi atvieglojumi un atvieglojumu apmērs:

18.1. Daudzbērnu ģimenēm par garāžu un tai piekritīgo zemi – 50 % apmērā;

18.2. Personām ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi – 70 % apmērā;

18.3. Personai, kuras ģimenē – laulātais, bērni, t.sk. aizbildnībā vai aizgādnībā esoši, mazbērni, māsas, brāļi, vecāki vai vecvecāki, ir personas ar 1. invaliditātes grupu (bērni līdz 18 gadu vecumam – personas ar invaliditāti) un viņu deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, par mājokli, kurā persona ar invaliditāti deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi – 70 % apmērā;

18.4. Pensionāriem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi, ja pensija kopā ar piemaksu pie vecuma pensijas nepārsniedz 350 EUR – 50 % apmērā;

18.5. Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi – 50 % apmērā;

18.6. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi – 50 % apmērā;

18.7. Barikāžu dalībniekiem, kuriem izsniegtas barikāžu dalībnieku apliecības, par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi – 50 % apmērā;

18.8. Biedrībām un nodibinājumiem par iznomāto Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo zemi un telpām – 25 % apmērā, ja iepriekšējā taksācijas gadā biedrības vai nodibinājuma saimnieciskās darbības rezultātā izdevumi pārsnieguši ieņēmumus.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30; 28.09.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/31)

19. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja dokuments, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatojumu, izdots uz īsāku termiņu, tad atvieglojumu piešķir par attiecīgo periodu sākot ar nākamā mēneša 1. datumu, kad piešķirts atvieglojuma piešķiršanas pamatojuma statuss un līdz mēneša pēdējai dienai, kad atvieglojuma piešķiršanas pamatojuma statuss beidzas.

(Dienvidkurzemes novada domes 28.09.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/31 redakcijā)

20. Vienai personai piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par vienu mājokli un garāžu.

21. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu uz likuma vai saistošo noteikumu vairāku punktu pamata, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

IV. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs aizpilda iesniegumu (Pielikums Nr. 1), kurš pieejams Dienvidkurzemes novada pašvaldībā un pašvaldības mājas lapā.

23. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt iesniegumu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai brīvā formā iekļaujot tajā Pielikuma Nr. 1 minēto informāciju.

(Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā)

24. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo noteikumu nosacījumiem pēc iesnieguma saņemšanas Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 1 (viena) mēneša laikā izvērtē un piešķir atvieglojumu vai pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noraidīšanu Nekustamā īpašuma nodokļa administrators.

(Dienvidkurzemes novada domes 28.09.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/31 redakcijā)

25. (Svītrots ar Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30)

26. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, pamatojoties uz Noteikumiem, tiek piešķirti, ja nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņēmējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem taksācijas gadiem par visiem personai piederošiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Dienvidkurzemes novada teritorijā.

V. Noslēguma jautājumi

27. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

28.1 Saistošo noteikumu 12. punkts stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

(Dienvidkurzemes novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/37 redakcijā)

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Grobiņas novadā", Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Grobiņas novadā", Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā", saistošie noteikumi Nr. 4 "Par nekustamā īpašuma nodokļa un atvieglojumu piemērošanas kārtību Aizputes novadā", Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošos noteikumus Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā", saistošie noteikumi Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Nīcas novadā", Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā", Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā" un saistošie noteikumi Nr. 4 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
30.09.2021. Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 12
pielikums Nr. 1

(Pielikums Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā)

 
(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
(personas kods vai reģistrācijas numurs)
 
(adrese)
 / 
(tālrunis) (elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 202__. g. Dienvidkurzemes novadā

  
/datums/ 

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAI

1. Pamatkritēriji atvieglojuma saņemšanai augstāk minētajai personai /aizpilda juridiskas/fiziskas personas, izdarot atzīmi ailes kreisajā pusē/:

 Apliecinu, ka nav Dienvidkurzemes novada pašvaldībai nek. īpaš. nodokļa maksājumu parādu par iepriekšējiem maksājuma periodiem;

Apliecinu, ka mana deklarētā dzīvesvieta atrodas Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā

2. Ziņas par nekustamo īpašumu (-iem), par kuru (-iem) tiek pieprasīts atvieglojums:

2.1. 
 /nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs/
2.2. 
 /nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs/

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kategoriju

Lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jo esmu
 

4. Iesniegumam pievienotie dokumenti:

4.1. ____________________________________________________

4.2. _____________________________________________________

Apliecinu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība.
     
/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

Pārzinis: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000058625, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.

Personas datu apstrādes mērķis: Iesniegumā iesniegtos personas datus Dienvidkurzemes novada pašvaldība izmantos, lai identificētu iesnieguma iesniedzēju un izskatītu iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu un nodrošinātu komunikāciju ar iesnieguma iesniedzēju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 25.10.2021. OP numurs: 2021/206.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327068
{"selected":{"value":"18.11.2023","content":"<font class='s-1'>18.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.11.2023","iso_value":"2023\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2022","iso_value":"2022\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2022.-17.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2022","iso_value":"2022\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2022.-21.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-12.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"