Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 6. oktobrī
Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 6. oktobra sēdes lēmumu Nr. 3.
(protokols Nr. 13/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 27., 30., 31., un 31.1 punktu, Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
(Grozīts ar Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns), audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā)

2. Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušam bērnam:

2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja tiek turpinātas mācības, studijas.

2.4. mājokļa pabalsts.

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2023)

3. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

3.1. pabalsts bērna uzturam;

3.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

4. Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim.

4.1 Pašvaldības pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

5. Lai saņemtu noteikumu 2.1.–2.4. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs Ķekavas novada sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ja tie nav pašvaldības rīcībā.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā)

6. Tiesības uz noteikumu II nodaļā paredzēto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.

7. Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

8. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu Sociālais dienests pieņem:

8.1. par noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījumā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām, u.c.). Ja pilngadību sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, Sociālais dienests lēmumu par noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu, ievērojot noteikumu 5. punktā noteikto, pieņem desmit darbdienu laikā pēc tam, kad beigusies pilna valsts vai pašvaldības apgādība;

8.2. par noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa no Sociālā dienesta pieprasītās informācijas no izglītības iestādes saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pilngadības sasniegšanas;

8.3. par noteikumu 2.4. punktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas dienas;

8.4. (svītrots ar Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024);

8.5. par noteikumu 4. punktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;

8.6. par noteikumu 4.1 punktā minēto materiālo atbalstu 10 (desmit) darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas dienas.

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2023; 17.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024)

II. Materiālais atbalsts pilngadību sasniegušiem bērniem

9. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai:

9.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Ķekavas novada bāriņtiesa" (turpmāk – Bāriņtiesa);

9.2. pabalsta apmērs ir 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 60 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā, kas grozīta ar 17.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024)

10. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

10.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa;

10.2. vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes publicētā aktuālā minimālo ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro).

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2023; 17.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024)

11. Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs ir 22 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 30 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

12. Noteikumu 11. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, un, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai, kurš studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā)

13. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Pilngadību sasniegušam bērnam par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

14. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, pašvaldība maksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

15. Mājokļa pabalstu piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

15.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

15.2. izdevumus par tādiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kuri noteikti Ministru kabineta noteikumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu 3. pielikumā, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

15.3. izdevumiem par telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem, izdevumiem par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un verifikāciju.

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2023)

16. Mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteiktajā kārtībā un apmērā. Piešķirot mājokļa pabalstu, pašvaldība nevērtē pilngadību sasnieguša bērna ienākumus un materiālo stāvokli.

17. Sociālajā dienestā, lai pieņemtu lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pilngadību sasniegušam bērnam jāuzrāda līgums par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu (īres līgums).

18. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no noteikumu 15.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

19. Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kad ir saņemts pilngadību sasnieguša bērna iesniegums.

20. Mājokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu mājokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri katru mēnesi, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

21. Mājokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita 10 darba dienu laikā no rēķina vai maksājumu uzdevuma saņemšanas dienas:

21.1. pakalpojumu sniedzējam, ja Sociālajā dienestā ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins;

21.2. pilngadību sasniegušam bērnam, ja Sociālajā dienestā iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments.

22. Mājokļa pabalsts netiek maksāts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni.

23. Sociālais dienests neizmaksā mājokļa pabalstu, ja konstatē, ka pakalpojumu, par kuru iesniegts noteikumu 21. punktā minētais rēķins vai maksājumu apliecinošais dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai to izmantojusi cita persona.

24. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt piešķirto mājokļa pabalstu, ja konstatē, ka mājokļa pabalsta saņēmējs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām mājokļa pabalsta saņemšanai.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā)

25. Saņemot mājokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns zaudē tiesības saņemt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3. panta 1., 2. un 5. punktā noteikto palīdzību un tiesības saņemt citus Ķekavas novada pašvaldības noteiktos pabalstus dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

III. Materiālais atbalsts audžuģimenei

26. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statuss (turpmāk – audžuģimene) un kurā ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

27. Ķekavas novada pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir Ķekavas novada pašvaldības un audžuģimenes līgums, kuru paraksta Sociālā dienesta vadītājs un audžuģimene.

28. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba, mīkstā inventāra iegādei, audžuģimenes pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba, mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu.

29. (Svītrots ar Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024)

30. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

31. Atlīdzība par katra bērna uzturu audžuģimenē mēnesī ir:

31.1. 265,00 euro līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

31.2. 320,00 euro no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

32. Pabalsts bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī ir:

32.1. 60,00 euro līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

32.2. 50,00 euro no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

33. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz periodu, kas ir īsāks par vienu mēnesi, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam aprēķina proporcionāli dienu skaitam.

34. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalsts par pirmo mēnesi tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā.

35. Sākot ar otro mēnesi, pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts līdz 16. datumam.

36. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

36.1. ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;

36.2. saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

36.3. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

37. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

38. Ja bērns ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, novērtējot pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām, Sociālais dienests samazina pabalsta apmēru.

39. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

40. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Ķekavas novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

41. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Ķekavas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

IV. Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim

42. Ķekavas novada pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu.

43. Ķekavas novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts 50,00 euro apmērā ik mēnesi par katru aizbildnībā esošo bērnu.

44. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda pabalsta saņēmēja personu apliecinošs dokuments.

45. Ķekavas novada pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 16. datumam.

IV.1 Pašvaldības pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

(Nodaļa Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

45.1 Tiesības saņemt Ķekavas novada pašvaldības pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ir tādiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Bāriņtiesa, un, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

45.2 Ķekavas novada pašvaldības pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem apmērs ir 50,00 euro mēnesī par katru aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu, kurš atbilst noteikumu 45.1 punktam, no kalendārā gada 1. septembra līdz normatīvajos aktos noteiktajām mācību gada beigām (pirmsskolas izglītības iestādē līdz nākamā gada 31. augustam).

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

45.3 Ķekavas novada pašvaldības pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nav tiesības saņemt, ja ir piešķirts Ķekavas novada pašvaldības atbalsts izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības noteikumos noteikto kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, vai ir piešķirts atbalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kā trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem Ķekavas novadā.

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

45.4 Lai saņemtu Ķekavas novada pašvaldības pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda pabalsta saņēmēja personu apliecinošs dokuments un Bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpi, ja tas nav Sociālā dienesta rīcībā.

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

45.5 Piešķirtais Ķekavas novada pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 16. datumam, pārskaitot to aizbildņa vai audžuģimenes norādītajā norēķinu kontā.

(Ķekavas novada domes 17.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 1/2024 redakcijā)

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā)

47. Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ķekavas novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 15/2023 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

48. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

49. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

49.1. Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10/2019 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem";

49.2. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas";

49.3. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par pabalstiem audžuģimenei".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29/2021Pieņemts: 06.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 20.10.2021. OP numurs: 2021/203.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326958
{"selected":{"value":"30.01.2024","content":"<font class='s-1'>30.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.01.2024","iso_value":"2024\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2023","iso_value":"2023\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2023.-29.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-12.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.01.2024
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"