Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Talsos 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 6, 18. p., lēmums Nr. 83)
Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību
PRECIZĒTI
2021. gada 30. septembrī
(prot. Nr. 9, 10. p., lēmums Nr. 196)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Talsu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – pabalsts), pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu.

2. Pabalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuru pamata deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvajā teritorijā.

3. Iesniegumu Talsu novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos klātienē, sūtot pa pastu uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz adresi socialais.dienests@talsi.lv vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portālu www.latvija.lv, aizpildot e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana". Parakstot un iesniedzot iesniegumu, iesniedzējs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot Talsu novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu.

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

4. Pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību piešķir no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, ja mājsaimniecība no tās neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. mājsaimniecībai nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, atteikts dīkstāves pabalsts) un tas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. mājsaimniecībai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam) un tas tiek dokumentāli apliecināts;

4.3. mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Mājsaimniecības atbilstību pabalstam krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību Sociālais dienests saņemot iesniegumu un dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu (1. pielikums) un aizpildot sociālās situācijas izvērtējumu, izskata atbilstību noteiktajiem kritērijiem (2. pielikums).

6. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

7. Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 150,00 euro mēnesī.

8. Mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, papildus tiek piešķirts 50,00 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

9. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Talsu novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
Iesniedzējs: 
Personas kods: 
Deklarētā adrese: 
Faktiskā adrese: 
Iesniedzēja tālrunis: 
Iesniedzēja e-pasts: 

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību.
 
 
 
(detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību)

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas izveidošanos:

1)
2)
3)
4)

Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalsts.

Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.

Vārds uzvārds: Personas kods: 
Banka: Bankas konts: 
Datums Iesniedzēja paraksts*: 

* fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu vai arī tiek iesniegts, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv

Sociālais darbinieks   Lēmuma Nr.
 (Vārds Uzvārds)(paraksts) Datums:

SAŅEMTS

 

Talsu novada Sociālajā dienestā

 

20___. gada ___________Nr.________________

Sociālās situācijas izvērtējums

20__. gada _____.____________

Personas vārds, uzvārds Kontakttālrunis: 
Deklarētā dzīvesvietas adrese:
Faktiskā dzīvesvietas adrese:
Pilngadīgas personas ģimenē: Bērni līdz:18. g.v.: 
   
Sociālā situācijaPersonasPiezīmes
Ienākumi (neto) no algota darba, euro  
Citi regulārie ienākumi, euro  
Nav ienākumu  
• bezalgas atvaļinājums  
• bezdarbnieka statuss, pabalsts nepienākas  
• bezdarbnieka pabalsts beidzies mēnesi pirms  
• bezdarbnieka statuss, pabalstu vēl nesaņem  
• pašnodarbināta persona vai patentmaksātājs atbalstu par dīkstāvi nesaņem  
• strādāja uz uzņēmuma līguma  
• pakalpojumu sniedzējs (nozare)  
• strādāja ārpus Latvijas  
• pašizolācija atgriežoties no citas valsts  
• karantīna  
• citi gadījumi  
Atbalsts par dīkstāvi saņemts  
Atbalsts par dīkstāvi atteikts  
Kredītu atmaksa mēnesī, euro  
Citi ikmēneša obligātie maksājumi, euro  

Cita informācija:

 
 
 
 
 
Pabalsts krīzes situācijā pilngadīgām personām euro
Pabalsts krīzes situācijā aprūpē esošiem bērniem euro

Piemaksa pie pabalsta krīzes situācijā bērnam (-iem) līdz 18 gadu vecumam _______________ euro

Sociālais darbinieks 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 "Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsTalsu novada domes saistošo noteikumu projekts Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību"(turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu, saskaņā ar kuru sociālo palīdzības saņemšanas kārtību nosaka pašvaldību dome, pieņemot saistošos noteikumus. Noteikumu projektā noteikti nosacījumi pabalsta saņemšanai un pabalsta apmērs, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu krīzes situācijā apvienotā Talsu novada iedzīvotājiem saistībā ar Covid-19 izplatību.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo materiālo atbalstu Talsu novada iedzīvotājiem saistībā ar Covid-19 izplatību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPapildus līdzekļi 2021. gada budžetā nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada Sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Zaudē spēku: 10.12.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326935
20.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)