Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/21

Ulbrokā 2021. gada 1. septembrī
Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
01.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10/2021, p. 3)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk – PPII), kurās izglītojamie apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu un privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk – Aukle), kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kartībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē.

2. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērna un vismaz viena no bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – Bērna likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta deklarēta Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

3. Pašvaldības atbalsts – ir pašvaldības līdzfinansējums PPII, kas ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas programmas apguvi PPII vai Auklei (turpmāk tekstā – Atbalsts), par bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai.

4. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

5. Pieteikumi tiek reģistrēti Ropažu novada pašvaldības dokumentu vadības sistēmā VISVARIS un nodoti izskatīšanai Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentam.

II. Pašvaldības atbalsta apmērs

6. Atbalsta apmērs tiek piešķirts:

6.1. ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādē;

6.2. ja bērna un vismaz viena no bērna likumisko pārstāvju dzīvesvietām ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.3. ja bērns, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā. Atbalsts tiek aprēķināts un piešķirts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot Pašvaldības noteiktās vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmskolas izglītības programmas īstenošanai;

6.4. ja bērns, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē. Atbalsta apmērs Auklei, tiek noteikts ar Domes lēmumu.

7. Atbalsta apmērs Pašvaldības sastāvā ietilpstošajos: Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Stopiņu pagastā un Vangažu pilsētā, līdz 2021.gada 31.decembrim, tiek noteikts katram pagastam un Vangažu pilsētai bijušo pašvaldību saistošo noteikumu vai bijušo domju pieņemto lēmumu esošajā apmērā.

8. No 2022. gada 1. janvāra apstiprinot ikgadējos Pašvaldības budžetus (vai arī mainoties spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), Pašvaldības dome pieņem lēmumu par Atbalsta apmēru.

III. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kartība

9. Vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas un atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem tiek publiskots Pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv 3 (triju) dienu laikā pēc Ropažu novada pašvaldības domes lēmuma parakstīšanas.

10. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu PPII vai pie Aukles ir mazāka nekā noteiktais Atbalsts, Atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par attiecīgo pakalpojumu.

11. Atbalsts tiek pārskaitīts PPII vai Auklei uz viņu norādīto bankas kontu.

12. Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Pašvaldībā šādus dokumentus:

12.1. pieteikumu (1. pielikums);

12.2. līguma ar attiecīgo PPII vai Aukli kopiju (uzrādot oriģinālu).

13. Līgumu un atbalstu PPII var saņemt, ja PPII ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un realizē licencētas mācību programmas, nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē un Pašvaldība ar PPII ir noslēgusi līgumu par izglītības pakalpojumu sniegšanu.

14. Ja ir izveidojusies atbalsta pārmaksa PPII vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz atbalstu, PPII 1 (viena) mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts Pašvaldības rakstisks paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita Pašvaldības kredītiestādes kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

15. Līgumu un atbalstu Aukle var saņemt, ja Aukle ir reģistrējusies Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un atbalsts tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātas pirmsskolas izglītības ieguves uzsākšanai.

16. Aukles pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies Aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu.

17. Pirms atbalsta izmaksas Auklēm, Pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta atbildīgais darbinieks pārbauda informāciju publiskos reģistros.

18. Bērna likumiskais pārstāvis ir atbildīgs par patiesas informācijas sniegšanu un viņa pienākums ir informēt Pašvaldību par jebkādām izmaiņām, kas ir norādītas un iesniegtas pieteikumā.

19. Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta atbildīgais darbinieks, 30 kalendāro dienu laikā no visu iesniegto dokumentu iesniegšanas dienas, veic to izvērtēšanu. Pozitīva atzinuma gadījumā, kas stājas spēkā ne ātrāk par dokumentu iesniegšanas datumu, atbildīgais darbinieks sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, kuru slēdz Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta direktors uz 1 gadu.

20. Atskaišu un rēķinu iesniegšanas kārtība:

20.1. PPII katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Pašvaldībā rēķinu un Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) apstiprina finanšu atbalsta pieprasījumu, norādot apmeklēto dienu skaitu un pieprasījumu (rēķinu) par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu (2. pielikums);

20.2. Aukle vai bērna likumiskais pārstāvis katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Pašvaldībā rēķinu (tikai juridiskās personas) un pieprasījumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu (3. pielikums);

20.3. Dokumentus atbalsta saņemšanai iesniedz par iepriekšējo mēnesi.

20.4. Dokumentus iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumiskie pārstāvji pakalpojuma sniedzēju rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

22. Pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksu:

22.1. ja tiek konstatēts, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

22.2. ja tiek konstatēts, ka abu bērna likumisko pārstāvju dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

22.3. ja tiek izbeigts līgums ar pakalpojuma sniedzēju;

22.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IV. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

23. Lēmumus, kas saistīti ar šo saistošo noteikumu izpildi un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

24. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

V. Noslēguma jautājumi

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

25.1. Garkalnes novada domes 2020. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 67 "Kārtība, kādā Garkalnes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

25.2. Ropažu novada domes 2016. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei";

25.3. Ropažu novada domes 2020. gada 23. septemra saistošie noteikumi Nr. 09/2020 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam";

25.4. Stopiņu novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/16 "Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam";

25.5. Inčukalna novada domes 2016. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2016 "Par kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

27. Nosacījumi par deklarētajām dzīvesvietām attiecīgā pagasta robežās ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības
2021. gada 1. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 10/21
"Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība"

Ropažu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu
un veselības aprūpes departamentam

  
 

(Bērna likumiskā pārstāvja Vārds, uzvārds)

  
  
 

(Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-adrese)

  

PIETEIKUMS

Lūdzu līdzfinansēt mana dēla/meitas
 

bērna Vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Dzimšanas gads, datums, mēnesis _______________________________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese:

 
 

o pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādē (PPII)

 .

o uzraudzīšanu pie Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (Aukles)

 .

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2021. gada __.___________ saistošajiem noteikumiem Nr. 10/21 "Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība"

Pielikumā: Bērna likumiskā pārstāvja līgums ar pakalpojumu sniedzēju, kopija.

   

Datums

 

Paraksts/atšifrējums

Informācijai Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta atbildīgais darbinieks, tālr. 67910518, mājaslapā www.ropazi.lv.

2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības
2021. gada 1. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 10/21
"Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība"

Ropažu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu
un veselības aprūpes departamentam

Privātas pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

par laikposmu no 20__. gada ____. ______________ līdz 20__. gada _________________.
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums 
  
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 
Bankas rekvizīti: 
Banka 
Kods 
Konts 
  
 

Bērns

Maksa, kas norādīta līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu (euro)Pašvaldība, pagasts, kas maksā atbalstuApmaksājamo dienu skaits (dienu skaits, kad apmeklēta izglītības iestāde, tai skaitā dienas, kad izglītības iestāde netika apmeklēta attaisnojat iemeslu dēļ)

Nr.

p.k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

       
       
       
       
Datums 
  
Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

3. pielikums
Ropažu novada pašvaldības
2021. gada 1. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 10/21
"Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība"

Ropažu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu
un veselības aprūpes departamentam

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

par laikposmu no 20__. gada ____. __________________ līdz 20__. gada _________________.
Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja
nosaukums
 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 

Fiziskām personām:

Vārds, uzvārds

Adrese

Personas kods

Bankas rekvizīti:

Banka Kods

Konts

 Bērns *       
Nr.

p.k.

VārdsUzvārdsPersonas kodsMaksa, kas norādīta noslēgta jā rakstiskajā līgumā (euro)Dienu skaits, kad sniegts pakalpojumsDienu skaits, kad pakalpojums nav sniegtsPašvaldības administratīvā teritorija, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvietaPašvaldības līdzfinansējums (euro), ja tāds tiek nodrošināts
         
         
         
         

*norāda katra bērna datus.

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, vai fiziskā persona, kura sniedza pakalpojumu

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

 
Datums 
  
Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 10/21 "Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). 

Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē [..].

Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļa nosaka, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātajam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs [..]. 

Saistošo noteikumu mērķis – noteikt kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk tekstā – PPII) un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk tekstā – Aukle), ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu iestādē.

Atbalsta apmērs Ropažu novada pašvaldības sastāvā ietilpstošajos: Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Stopiņu pagastā un Vangažu pilsētā, līdz 2021. gada 31. decembrim, tiek noteikts katram pagastam un Vangažu pilsētai bijušo pašvaldību saistošo noteikumu vai bijušo domju pieņemto lēmumu esošajā apmērā.

No 2022. gada 1. janvāra apstiprinot ikgadējos Ropažu novada pašvaldības budžetus (vai arī mainoties spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), Ropažu novada dome pieņem lēmumu par Atbalsta apmēru.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu uzdevums ir noteikt vienotu kārtību, kāda tiks piešķirts pašvaldības atbalsts PPII, kā arī Auklēm, ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu iestādē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības atbalsta apmērs PPII un Auklēm par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem tiks nodrošināts no pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprinātajā apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāMērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10/21Pieņemts: 01.09.2021.Stājas spēkā: 16.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 15.10.2021. OP numurs: 2021/200.46
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326844
16.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"