Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 6/2021

Saulkrastos 2021. gada 28. jūlijā
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2021. gada 28. jūlija sēdē (prot. Nr. 5/2021 § 21)

Precizēti Saulkrastu novada domes
2021. gada 29. septembra sēdē (prot. Nr. 9/2021 § 22)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

3. Sociālo pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – Saulkrastu novadā), kā arī citām personām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

5. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

5.1. aprūpe mājās;

5.2. aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti;

5.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

5.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā;

5.5. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

5.6. specializētā autotransporta pakalpojumi;

5.7. ģimenes asistenta pakalpojumi;

5.8. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022);

5.9. mobilais higiēnas pakalpojums;

5.10. mobilais higiēnas dušas pakalpojums;

5.11. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.12. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

5.13. specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.14. Atelpas brīža pakalpojums institūcijā bērniem ar invaliditāti;

5.15. Atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar invaliditāti.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2023)

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

6. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Saulkrastu novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz:

6.1. iesniegumu;

6.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas personas aprūpei un psihiatra atzinumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (izņemot ģimenes asistenta pakalpojumu);

6.3. ienākumus apliecinošus dokumentus, ja personai jāveic līdzmaksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;

6.4. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma atbilstoši attiecīgā pakalpojuma veidam.

7. Dienests pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas:

7.1. reģistrē personas iesniegumu;

7.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

7.3. novērtē personas vajadzības, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

7.4. pieprasa nepieciešamo informāciju no citiem speciālistiem;

7.5. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu;

7.6. nosaka samaksu par sociālo pakalpojumu;

7.7. viena mēneša laikā pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un rakstiski par to informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

8. Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā pakalpojuma piešķiršanu Dienests izsniedz nosūtījumu sociālā pakalpojuma saņemšanai vai noslēdz sadarbības līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju par sociālā pakalpojuma sniegšanu personai (ģimenei) (turpmāk – klients).

9. Sociālo pakalpojumu saturs un apjoms tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

IV. Klienta tiesības un pienākumi

10. Klientam ir tiesības:

10.1. bez maksas saņemt informāciju par sociāliem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nosacījumiem;

10.2. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par pakalpojuma kvalitāti.

11. Klientam ir pienākums:

11.1. sniegt patiesas ziņas par sevi un savu sociālo situāciju;

11.2. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;

11.3. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.4. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā nebūt alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

V. Aprūpe mājās

12. Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt.

13. Aprūpes mājā pakalpojuma ietvaros personas, saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, papildus var tikt nodrošinātas ar:

13.1. Drošības pogas pakalpojumu (nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvs atbalsts un palīdzība 24 stundas diennaktī),

13.2. Mobilā higiēnas pakalpojumu (aprūpes mājā pakalpojums ar specializētu un aprīkotu transportu higiēnas nodrošināšanai – reizi mēnesī, personām, kurām nav nepieciešamās infrastruktūras, lai nomazgātos mājas apstākļos),

13.3. Specializētā transporta pakalpojumu (divas reizes gadā Pašvaldības teritorijā),

13.4. Pēdu aprūpes pakalpojumu (vienu reizi trijos mēnešos).

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

14. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus ir:

14.1. pilngadīgai personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus vai savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

14.2. pilngadīgai personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.

15. Aprūpes mājās pakalpojums personai tiek piešķirts uz noteiktu laiku – vienu gadu, atbilstoši klienta vajadzībām, situācijai un izvērtējot klienta apstākļus. Klientu izvērtēšana un aprūpes līmeņa noteikšana notiek Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

16. Pakalpojumu samaksas kārtība:

16.1. personas, kurām nav likumīgo apgādnieku un kuru mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz minimālo darba algu valstī, pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.

16.2. Ja 16.1. punktā minētās personas mājsaimniecības ienākumi mēnesī pārsniedz minimālo darba algu, tad personas veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas, starpību starp klienta līdzmaksājumu un pilnu pakalpojuma maksu, sedz pašvaldība.

16.3. ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmeni, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tad pilnu pakalpojuma maksu, sedz pašvaldība.

16.4. ja mājsaimniecības ienākumi ir lielāki par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmeni, tad mājsaimniecība veic līdzmaksājumu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 275), 5.3. un 5.4. punktam, starpību starp mājsaimniecības līdzmaksājumu un pilnu pakalpojuma maksu, sedz pašvaldība.

16.5. Ja personai ir atsevišķi dzīvojoši likumīgie apgādnieki, tad likumīgo apgādnieku līdzmaksājumu nosaka atbilstoši MK noteikumu Nr. 275, 5.3. un 5.4. punktam, starpību starp likumīgo apgādnieku maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu, sedz pašvaldība.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

16.1 Pakalpojumu nepiešķir vai pārtrauc:

16.11. ja persona noslēgusi uztura vai cita veida līgumu par aprūpi, kas tiek nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura ņēmēja vai likumīgo apgādnieku puses, izņemot, ja pakalpojumu finansē pati persona vai tās apgādnieks;

16.12. ja persona vai personas likumīgie apgādnieki nav veikuši maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem vairāk kā trīs mēnešus.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

16.2 Nosakot samaksu par pakalpojumu, netiek vērtēts personas, kurai tiek piešķirts pakalpojums, īpašums.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

16.3 Likumīgo apgādnieku pienākums ir:

16.31. saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 188. pantu, ir uzturēt vecākus un vajadzības gadījumā arī vecvecākus;

16.32. ne retāk kā reizi gadā iesniegt Sociālajā dienestā informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 275.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

17. Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo darba algu mēnesī, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp klienta maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.

VI. Aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti

18. Aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Šis pakalpojums ietver aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā.

19. Aprūpes pakalpojumu ir tiesības pieprasīt par personu no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai VDEĀVK izsniedzis atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

20. Tiesības uz aprūpes pakalpojumu ir tad, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

21. Pašvaldības piešķirtā aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti".

22. Pašvaldības aprūpes pakalpojums tiek piešķirts, ja ir izmantots pilnā apjomā (un ir nepietiekošs) Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313, "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 313), ietvaros piešķirtais aprūpes pakalpojums.

23. Vienas aprūpes pakalpojuma izmaksas gan MK noteikumu Nr. 313, gan pašvaldības piešķirtā aprūpes pakalpojuma ietvaros ir 9,00 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

24. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene Dienestā iesniedz iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu, kurā norāda:

24.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt pakalpojumu;

24.2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformāciju;

24.3. vēlamo aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu mēnesī un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

24.4. vēlamā aprūpes pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms).

25. Dienests:

25.1. pārliecinās par bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes tiesībām pārstāvēt bērnu;

25.2. pārliecinās, vai izsniegts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

25.3. novērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;

25.4. 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

25.4.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas kalendārā mēnesī);

25.4.2. par aprūpes pakalpojuma atteikumu, ja bērns neatbilst šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētajām prasībām vai bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesniegtā informācija neatbilst šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētajām prasībām.

26. Izvērtējot aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

26.1. Likumisko pārstāvju vai audžuģimenes iespējas iesaistīties aprūpē un uzraudzībā;

26.2. Skolas dienas pārklājums;

26.3. Iespējas bērnam iesaistīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, kā arī saņemt sociālos un ārstniecības pakalpojumus.

27. Aprūpes pakalpojuma izbeidz:

27.1. bērna likumiskais pārstāvis pats vai audžuģimene atsakās no pakalpojumu;

27.2. netiek pagarināta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

27.3. aprūpējamais sasniedz pilngadību;

27.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

28. Aprūpes pakalpojuma pārtrauc:

28.1. uz laiku, kamēr persona atrodas stacionārā ārstniecības iestādē;

28.2. uz laiku, kamēr persona saņem "atelpas brīža" pakalpojumu.

29. Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem:

29.1. Pašvaldība aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai var piesaistīt juridisku personu;

29.2. uz pakalpojuma vai uzņēmuma līguma pamata var piesaistīt fizisku personu, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti;

29.3. objektīvi pamatotās situācijās aprūpes pakalpojumu var sniegt arī vienas mājsaimniecības loceklis.

VII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

30. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā ir sociālais pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpi mājās pakalpojumu.

31. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nodrošina personu ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

31.1 Personas, kurai tiek piešķirts pakalpojums Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, likumīgajam apgādniekam ir pienākums ne retāk kā reizi gadā iesniegt Sociālajā dienestā informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 275.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

32. Pakalpojuma finansēšanas kārtība:

32.1. persona sedz izdevumus par institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem no valsts pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

32.2. Ja persona ar saviem ienākumiem nevar segt pilnu pakalpojuma maksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma apmaksai sedz personas likumīgie apgādnieki, atbilstoši MK noteikumu Nr. 275 5.3. apakšpunktam;

32.3. Ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz MK noteikumu Nr. 275 5.3. apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un MK noteikumu Nr. 275 5.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

33. Uzturēšanās izdevumus par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par tekošo mēnesi no personas ievietošanas brīža, apmaksā pašvaldība.

VIII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

34. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā ir terminēts (uz laiku līdz trīs mēnešiem kalendārajā gadā) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

35. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir personai:

35.1. kurai vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu;

35.2. kurai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojuma apjomu;

35.3. pēc operācijas atveseļošanās periodā.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

36. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu un sociālo rehabilitāciju institūcijā par pašvaldības līdzekļiem var saņemt pilngadīga persona, kuras ienākumi atbilst trūcīgas personas ienākumu līmenim.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

37. Ja personas ienākumi pārsniedz trūcīgas personas ienākumu līmeni, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz noteikto trūcīgas personas ienākumu apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad personas maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp personas maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

IX. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

38. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi.

39. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi.

40. Grupu mājās (dzīvokļa) pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var saņemt pilngadīga persona, kuras ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu mēnesī.

41. Ja personas ienākumi pārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp klienta maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.

X. Specializētā autotransporta pakalpojumi

42. Specializētā autotransporta pakalpojums ir sociālais pakalpojums personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu, lai nokļūtu uz/no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādes, vai no stacionāra pēc ārstniecības kursa beigšanās.

(Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 44/2022 redakcijā)

43. Specializētā autotransporta pakalpojums netiek piešķirts personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

44. (Svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

45. Specializētā autotransporta pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var saņemt pilngadīga persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu valstī.

46. Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo darba algu mēnesī, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp klienta maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.

47. Specializētā autotransporta pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta, ja persona pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

XI. Ģimenes asistenta pakalpojumi

48. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

49. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

50. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu:

50.1. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 stundām nedēļā;

50.2. ģimenēm, kurām ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 14 stundām nedēļā.

51. Dienests var pieņemt lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu personām, kuras nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai.

52. Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumus ir personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

53. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

54. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta.

XII. Podologa pakalpojumi

(Nodaļa svītrota ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

55. (Svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

56. (Svītrots ar Saulkrastu novada domes 23.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 44/2022)

XIII. Mobilais higiēnas pakalpojums

57. Mobilais higiēnas pakalpojums ir sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīves vietā personiskās higiēnas nodrošināšanai.

58. Tiesības saņemt mobilo higiēnas pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kurām nav nepieciešamās infrastruktūras, lai nomazgātos mājas apstākļos un kuras atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

58.1. personas pensijas vecumā;

58.2. persona ar I vai II grupas invaliditāti;

58.3. ģimenes (personas) krīzes situācijā.

59. Mobilais higiēnas pakalpojums ietver: mazgāšanos dušā (siltā, aukstā ūdens padeve), veļas mazgāšanu veļas mašīnā vai pēc vajadzības – ārpus dzīvesvietas ar piegādi mājās, roku un kāju nagu apkopi, pēdu apkopi (aparātpedikīrs), matu griešanu un ikdienas frizūras veidošanu, speciālistu palīdzību personiskās higiēnas veikšanai (palīdzība nomazgāties).

60. Mobilais higiēnas pakalpojums tiek piešķirts līdz divām reizēm mēnesī.

61. Mobilais higiēnas pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

XIV. Mobilais higiēnas dušas pakalpojums

62. Mobilais higiēnas dušas pakalpojums ir sociālais pakalpojums personiskās higiēnas nodrošināšanai.

63. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kurām nav nepieciešamās infrastruktūras, lai nomazgātos mājas apstākļos un kuras atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

63.1. personas pensijas vecumā;

63.2. personas ar I vai II grupas invaliditāti;

63.3. personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

63.4. ģimenes (personas) krīzes situācijā.

64. Mobilais higiēnas dušas pakalpojums ietver: mazgāšanos dušā (siltā, aukstā ūdens padeve), veļas mazgāšanu veļas mašīnā vai pēc vajadzības – ārpus dzīvesvietas ar piegādi mājās, speciālistu palīdzība personiskās higiēnas veikšanai (palīdzība nomazgāties).

65. Pakalpojums tiek piešķirts līdz divām reizēm mēnesī.

66. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

XIV.1 Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

(Nodaļa Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.1 Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts, lai sekmētu personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu vai attīstību, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā un nodrošinātu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.2 Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.3 Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus 6. punktā noteiktajam, Sociālajā dienestā iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālā pakalpojuma saņemšanai.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.4 Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Dienests.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.5 Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.6 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

XIV.2 Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar invaliditāti

(Nodaļa Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.01.2024.; sk 70. punktu)

66.7 Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts, lai sekmētu personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu vai attīstību, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā un nodrošinātu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

66.8 Tiesības saņemt Pakalpojumu ir nepilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta invaliditāte.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

66.9 Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis, papildus 6. punktā noteiktajam, Sociālajā dienestā iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālā pakalpojuma saņemšanai.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

66.10 Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Dienests.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

66.11 Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

66.12 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

XIV.3 Specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem

(Nodaļa Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.13 Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina personām aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, psihosociālo atbalstu, atslogojot personu piederīgos no uzraudzības pienākumu veikšanas (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.14 Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti un personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.15 Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus 6.punktā noteiktajam, Dienestā iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālā pakalpojuma saņemšanai.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.16 Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Dienests.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.17 Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.18 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

XIV.4 Atelpas brīža pakalpojums institūcijā bērniem ar invaliditāti

(Nodaļa Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70. punktu)

66.19 Atelpas brīža pakalpojums institūcijā nodrošina bērniem ar invaliditāti īslaicīgu sociālo aprūpi līdz 30 diennaktīm gadā, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības locekļus (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums). Ja papildus Pakalpojumam tiek saņemts arī XIV.5 nodaļā minētais pakalpojums, to kopsumma nevar pārsniegt 30 diennaktis gadā.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.20 Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem ir izsniegts VDEAK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.21 Atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts 66.20 punktā minētājām personām vecumā no 3 līdz 18 gadiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.22 Atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts ne mazāk kā diennakti (24 stundas).

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.23 Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus 6. punktā noteiktajam, Dienestā iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālā pakalpojuma saņemšanai.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.24 Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Dienests.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.25 Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

66.26 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 70 punktu)

XIV.5 Atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar invaliditāti

(Nodaļa Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.27 Atelpas brīža pakalpojums mājoklī sniedz bērniem ar invaliditāti īslaicīgu sociālo aprūpi sev ierastajā vidē – dzīvesvietā, nodrošinot saturīgu laika pavadīšanu mājoklī un ārpus tā atbilstoši bērna funkcionēšanas spēju līmenim, atslogojot bērna vecākus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.28 Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem ir izsniegts VDEAK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.29 Atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts 66.28 punktā minētājām personām vecumā no 3 līdz 18 gadiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.30 Pakalpojumu var izmantot, ja vecākiem/likumīgajiem apgādniekiem pakalpojums ir nepieciešams šādos apstākļos – plānots brauciens, veselības uzlabošana, pasākumu apmeklēšana, atvaļinājums, mācības, darba vietas apmeklēšana klātienē (attālinātā darba veicējiem), vides maiņa, u.c.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.31 Pakalpojuma sniedzējam ir sociālā aprūpētāja, aprūpētāja, aukles un citas pielīdzināmas/līdzvērtīgas profesijas kvalifikācija vai personīga pieredze bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.32 Pakalpojuma sniegšanas intensitāte un apjoms:

66.321. pakalpojums ietver līdz 72 stundām kalendārajā gadā ilgu iepazīšanās periodu bērnam ar Pakalpojuma sniedzēju, ja ir pirmreizēja sadarbība ar pakalpojuma sniedzēju vai gadījumos, kad pakalpojums tiek sniegts ar pārtraukumiem un bērnam atkārtoti nepieciešams adaptācijas laiks);

66.322. līdz 30 diennaktīm atelpas brīža pakalpojumu mājoklī diennakts režīmā (ne mazāk kā 24 stundas vienā reizē). Ja papildus Pakalpojumam tiek saņemts arī XIV.4 nodaļā minētais pakalpojums, to kopsumma nevar pārsniegt 30 diennaktis gadā.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.33 Pakalpojumu nevar sniegt bērna taisnās līnijas radinieki (likumiskie pārstāvji, vecmāmiņas, vectēvi), audžuģimene vai vienā mājsaimniecībā ar bērnu dzīvojošas personas.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.34 Pakalpojuma izmaksas:

66.341. cena par vienu Pakalpojuma sniedzēja iepazīšanās stundu ar bērnu ir 10,51 euro, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu;

66.342. cena par vienu Pakalpojuma sniegšanu ir 126,12 euro/diennaktī, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

66.35 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

XV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

67. Dienesta pieņemto lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.

68. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XVI. Noslēguma jautājumi

69. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN 27/2020 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā".

70. Noteikumu XIV.2 un XIV.4 nodaļa stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

(Saulkrastu novada domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/2023 redakcijā)

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 6/2021Pieņemts: 28.07.2021.Stājas spēkā: 15.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 14.10.2021. OP numurs: 2021/199.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326782
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2023","iso_value":"2023\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-28.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2021","iso_value":"2021\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"