Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
23.09.2021. lēmumu Nr. 242 (prot. Nr. 9, 78. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

2. Pieslēgums šo saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensvada tīklu un būvju kopums no sabiedrisko pakalpojumu vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk – pretendents) pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.

5. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

5.1. projektēšana:

5.1.1. topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

5.1.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

5.1.3. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. punktu.

5.2. būvdarbi:

5.2.1. ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.2. kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.3. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;

5.2.4. ūdens patēriņa uzskaites akas izbūve;

5.2.5. kanalizācijas skatakas izbūve.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

7. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 900 euro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

IV. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi

8. Pašvaldība vienu reizi gadā izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

9. Lai pieteiktos saistošo noteikumu 7. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pretendents iesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot:

9.1. dokumentu, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.2. pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma izmaksu veikšanu apliecinošus dokumentus.

10. Saistošo noteikumu 7. punktā norādīto pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt pretendents, kurš ir pabeidzis pieslēguma izbūvi un kuram:

10.1. izbūvētā pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē;

10.2. ir noslēgts līgums ar pašvaldības attiecīgās teritorijas sabiedrisko pakalpojumu vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu sniegšanu.

11. Iesniegto dokumentu atbilstību saistošo noteikumu prasībām mēneša laikā izvērtē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – komisija), kuras sastāvā ir sabiedrisko pakalpojumu vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvis. Gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami visu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, prioritāri atbalstīta:

11.1. pieslēgumus pie Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzariem;

11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

11.3. nekustamo īpašumu īpašniekus un valdītājus, kuri bez pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vienlaicīgi veikuši pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Jēkabpils novada dome.

13. Līdzfinansējums tiek piešķirts, pretendentam noslēdzot vienošanos ar pašvaldību par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

V. Noslēguma jautājumi

14. Pieteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kuri ir saņemti, bet nav izskatīti komisijā līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskatāmi saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem:

15.1. Jēkabpils novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2017 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

15.2. Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 5. septembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 208. nr.).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 7 "Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību pašvaldības līdzfinansējuma, nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, pieprasīšanai un izmaksāšanai. Noteikt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsViena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Pašvaldībā ir nodrošināta iespēja saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā administratīvo slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels. Lai sasniegtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu noteiktos galvenos iznākuma rādītājus, ir nepieciešams sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem pieslēgumu būvniecībai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJēkabpils novada pašvaldības portālā tiks publicēta informācija par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecībai, nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā iesniegums.

Saņemtos pieteikumus izskatīs, kā arī lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņems Jēkabpils novada dome.

Jēkabpils novada domes lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu vai par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 14.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 13.10.2021. OP numurs: 2021/198.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326775
14.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)