Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2023. gada 28. septembra saistošos noteikumus "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm".
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2021

Ādažos 2021. gada 29. septembrī
Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 10 § 19)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējums licencētās vispārējās izglītības programmas apguvei (turpmāk – programma) privātām vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – Iestādes).

II. Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas nosacījumi

2. Līdzfinansējuma apmēru vienam skolēnam mēnesī nosaka pašvaldības dome, katru budžeta gadu.

3. Līdzfinansējumu piešķir, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:

3.1. Iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;

3.2. Iestāde īsteno Latvijā akreditētu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu;

3.3. skolēna un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.4. skolēns ir reģistrēts programmas apguvei Iestādē;

3.5. Iestādei ir līgums ar skolēna likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;

3.6. Iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likumu izpratnē.

4. Pašvaldība un Iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – līgums), kam pievienota izmaksu tāme, kā arī līgumā iekļauj nosacījumu par skolēna likumiskā pārstāvja veicamās maksas par programmas īstenošanu samazināšanu pašvaldības līdzfinansējuma apmērā. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks domes priekšsēdētāja uzdevumā.

5. Noteikumu 4. punktā minēto līgumu slēdz uz periodu, kādā Iestāde īsteno vispārējās izglītības programmu attiecībā uz skolēnu.

6. Lai pamatotu pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, pirms līguma noslēgšanas Iestāde iesniedz pašvaldībai tāmi (pielikumā), kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju kodiem, pamatojoties uz Iestādē apstiprinātiem iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, ņemot vērā skolēnu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna Iestāde - atbilstoši dibinātāja apstiprinātajai plānoto izdevumu tāmei.

7. Ja Iestādes tāme par vispārējās izglītības ieguvi privātā izglītības iestādē ir mazāka nekā pašvaldības noteiktais līdzfinansējums, atbalstu nodrošina apmērā, kāds norādīts Iestādes tāmē.

8. Līdz katra gada 10. janvārim un 10. septembrim pašvaldības administrācijas izglītības un jaunatnes struktūrvienība (turpmāk – Izglītības nodaļa) informē Iestādi par iespēju saņemt līdzfinansējumu, balstoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes (turpmāk – VIIS) informāciju, izņemot, ja starp pašvaldību un Iestādi līgums jau noslēgts.

9. Iestāde, ar kuru ir noslēgts līgums un kuru turpina apmeklēt Ādažu novadā deklarētie skolēni, līdz katra gada 15. februārim iesniedz pašvaldībai šo noteikumu 6. punktā noteikto tāmi.

10. Pašvaldība oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv publicē informāciju par tām Iestādēm, ar kurām tā ir noslēgusi līgumus.

III. Līdzfinansējuma apmaksa un tā pārtraukšanas kārtība

11. Līdzfinansējuma apmaksu uzsāk ar dienu, kad skolēns uzsāk izglītības apguvi, bet ne agrāk kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums.

12. Iestāde iesniedz pašvaldībai grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – eRēķins) līdz katra mēneša 7. datumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskā rēķina iesniegšanu.

13. Izglītības nodaļa ir atbildīga par skolēnu atbilstības pārbaudi līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un saskaņo rēķinus iesniegšanai pašvaldības administrācijas grāmatvedības struktūrvienībā līdzfinansējuma apmaksai.

14. Pašvaldība veic norēķinus ar Iestādi katru mēnesi 10 darbdienu laikā no eRēķina saņemšanas, pamatojoties uz saņemto eRēķinu.

15. Pašvaldība veic norēķinus, ņemot vērā, ka jūnija, jūlija un augusta izmaksas attiecina uz visu skolēnu skaitu, t.sk., absolventiem, kuri izmantoja Iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot tos, kuri šajos mēnešos deklarēja dzīvesvietu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja skolēns uzņemts Iestādē jūnijā, jūlijā vai augustā, norēķinus veic, sākot ar kārtējā gada 1. septembri.

16. Ja līdzfinansējumu maksā par nepilnu mēnesi, to aprēķina proporcionāli apmeklējumam.

17. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējumu, ja:

17.1. skolēns vai neviens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem nav deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.2. skolēns nav reģistrēts Iestādē Valsts izglītības informācijas (VIIS) sistēmas datu bāzē;

17.3. Iestādei apturēta saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

17.4. Iestādei beidzies akreditētās programmas darbības termiņš, vai anulēta Iestādes licence;

17.5. Iestāde šo noteikumu 9. punktā noteiktajā kārtībā nav iesniegusi 6. punktā noteikto tāmi.

18. Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības nodaļa.

19. Līgums automātiski zaudē spēku, ja VIIS sistēmā vairāk nekā trīs mēnešus nav reģistrēts neviens skolēns, kas apmeklē Iestādi, izņemot laika periodu, kurā izglītības programma netiek īstenota.

20. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ar Iestādi, ja tā konstatē Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu lielāku par 1500 EUR mēnesī, iepriekš par to brīdinot Iestādi.

21. Ja līdzfinansējuma pārmaksa izveidojusies Iestādes vainas dēļ (piemēram, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu), Iestāde ieskaita pārmaksātos līdzekļus pašvaldības norādītajā kredītiestādes kontā mēneša laikā pēc pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas.

22. Izglītības nodaļas pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai.

23. Noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

24.1. Ādažu novada domes 2018. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12/2018 "Par pašvaldības līdzfinansējuma privātām vispārējām izglītības iestādēm";

24.2. Carnikavas novada domes 2016. gada 7. decembra iekšējie noteikumi Nr. INA/2016/2018 "Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts izglītojamiem, kuri apgūst vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību privātajās izglītības iestādēs".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
(Izglītības iestādes nosaukums) izdevumu tāme 20___. gadam
EKK kodsIzmaksu veidiIzmaksu tāme pēc iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām (pēc naudas plūsmas principa)
1100Atalgojums no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem 
1100Atalgojums no valsts mērķdotācijas 
1200Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem 
1200Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas no mērķdotācijas 
2110Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 
2200Pakalpojumi0.00
2210Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 
2230Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
2240Remontdarbi un telpu uzturēšana 
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 
2260Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262)) 
2300Materiāli (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem)0.00
2310Biroja preces un inventārs 
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322)) 
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
2350Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 
2360Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 
2370Mācību līdzekļi un materiāli 
5233Bibliotēku krājumi (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem) 
 Kopā izdevumi:0.00
   
 Kopā iestādes līdzekļi0.00
 Skolēnu skaits 01.01.202_. 
 Izmaksas 1 audzēknim (gadā)#DIV/0!
 Izmaksas 1 audzēknim (mēnesī)#DIV/0!
   
 Iestādes apstiprinātā maksa mēnesī, kas jāsedz skolēna likumiskajam pārtsāvim 

Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni iekļauti šādi izdevumi: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170)); darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170));

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120)); pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220); iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250); īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 2310); kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322)); zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340); kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350); valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363); mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370); izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400); bibliotēku krājumi (EKK 5233).

Iestādes vadītājs /___________________/
 parakstsVārds Uzvārds
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību iestādēs. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

1.2. Saistošo noteikumu projekts (turpmāk – Noteikumi) nodrošina tiesisko regulējumu kārtībai, kādā Ādažu novada pašvaldība sedz licencētas vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajām izglītības iestādēm.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas.

2.2. Noteikumu mērķis ir noteikt nosacījumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī kārtību, kādā tiek saņemts un pārtraukts līdzfinansējums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu projekts paredz ietekmi uz budžetu, ņemot vērā, ka pašvaldībā ir deklarēti ap 400 skolēni, kuri apmeklē privātas vispārējās izglītības iestādes. Līdzfinansējuma apmērs tiks noteikts katru gadu ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Tiesiskais regulējums attiecināms uz privātajām izglītības iestādēm, kurām būs iespēja saņemt līdzfinansējumu par skolēniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un kuru dzīvesvieta un vismaz viena no viņa vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4.2. Pašvaldības atbalsts nodrošinās izglītības pakalpojumu daudzveidību vispārējā izglītībā, dodot iespēju skolēnu vecākiem izvēlēties atbilstošu izglītības programmu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā, un tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 06.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 11.10.2021. OP numurs: 2021/196.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326720
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"