Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

Siguldā 2021. gada 26. augustā
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumu (prot. Nr. 7, 37. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 23. septembra lēmumu (prot. Nr. 8, 54. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības, (turpmāk – pašvaldība) atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē (turpmāk – privāta izglītības iestāde) vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – BUP).

2. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu.

3. Pašvaldības atbalsta apmērs privātajā izglītības iestādē:

3.1. Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļā noteiktajā gadījumā tiek noteikts, atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai metodikai vidējo izmaksu noteikšanai pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķinātais atbalsta apmērs piemērojams arī Izglītības likuma 2.3 daļā noteiktajos gadījumos;

3.2. par bērnu, kuram pašvaldība piedāvājusi vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā uz vietas piedāvāšanas brīdi ir bērnu rinda uz uzņemšanu attiecīgajā vecuma kategorijā, un bērna likumiskais pārstāvis nav sniedzis pašvaldībai apstiprinājumu uzņemšanai likumiskā pārstāvja izvēlētajā pašvaldības izglītības iestādē vai no šīs vietas rakstveidā ir atteicies (e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv atzīmes veidā vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai Izglītības pārvaldē, iesniedzot iesniegumu), tiek noteikts, atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai metodikai vidējo izmaksu noteikšanai pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs, iekļaujot aprēķinā pašvaldības izdevumus atbilstoši noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk – EKK).

4. Pašvaldības atbalsta apmērs par BUP tiek noteikts, ņemot vērā vidējās izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs iepriekšējā saimnieciskajā gadā un izglītojamo skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri, iekļaujot aprēķinā tikai pašvaldības izdevumus (izņemot valsts mērķdotāciju) atbilstoši noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem EKK.

5. Ņemot vērā, ka Siguldas pagastā nav pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs tiek sistematizēts pa sadaļām, proti, Siguldas pilsētai un Siguldas pagastam (turpmāk – teritoriālā vienība 1) ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai Siguldas pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējiem novada teritorijā esošajiem pagastiem (Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Lēdurgas pagasts, Krimuldas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts) (turpmāk – teritoriālā vienība 2) ir katram pagastam sava sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgā pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

6. Vienlaikus par vienu bērnu ir iespējams saņemt vienu atbalsta veidu.

7. Pašvaldības atbalsts tiek pārtraukts ar dienu, kad izglītojamais uzņemts pašvaldības izglītības iestādē.

II. Nosacījumi pašvaldības atbalsta piešķiršanai

8. Noteikumu 3.1. punktā minētais pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegtu pieteikumu pašvaldības Izglītības pārvaldei, ja izpildās šie nosacījumi:

8.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;

8.2. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības:

8.2.1. teritoriālajā vienībā 1 un šajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs pašvaldība nevar nodrošināt vietu šim bērnam;

8.2.2. teritoriālajā vienībā 2 (vienuviet) un pašvaldība deklarētai dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē nevar nodrošināt vietu šim bērnam;

8.3. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē;

8.4. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē.

9. Noteikumu 3.2. punktā minētais pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja izpildās šie nosacījumi:

9.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;

9.2. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē;

9.3. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 pašvaldības:

9.3.1. teritoriālajā vienībā 1 un šajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs ir rinda bērnu uzņemšanai uz vietas piedāvāšanas brīdi;

9.3.2. teritoriālajā vienībā 2 (vienuviet) un deklarētai dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē ir rinda bērnu uzņemšanai uz vietas piedāvāšanas brīdi;

9.4. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē.

10. Noteikumu 4. punktā minētais pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja izpildās šie nosacījumi:

10.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;

10.2. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē;

10.3. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 pašvaldības:

10.3.1. teritoriālajā vienībā 1 un šajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs nevar nodrošināt vietu šim bērnam;

10.3.2. teritoriālajā vienībā 2 (vienuviet) un deklarētai dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē nevar nodrošināt vietu šim bērnam;

10.4. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē.

11. Atbalsta sniegšanai privātajai izglītības iestādei jāatbilst šādiem nosacījumiem:

11.1. reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;

11.2. nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās un ne mazāk kā 12 stundas dienā;

11.3. īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu un izglītības programmas licencēšanas vieta ir reģistrēta Izglītības kvalitātes dienestā;

11.4. noslēgts līgums ar pašvaldību par pašvaldības atbalsta piešķiršanu attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei;

11.5. nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

11.6. reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;

11.7. ar bērna likumisko pārstāvi ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanu, par ko privātā izglītības iestāde iesniedz apliecinājumu pašvaldības Izglītības pārvaldē.

12. Atbalsta sniegšanai BUP sniedzējam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

12.1. reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta BUP reģistrā;

12.2. nodrošina BUP darbdienās un ne mazāk kā 8 stundas dienā;

12.3. par pašvaldības atbalsta piešķiršanu attiecīgā bērna uzraudzības pakalpojumam starp BUP sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi un pašvaldību ir noslēgts trīspusējs līgums;

12.4. BUP sniedzējs ir reģistrēts kā juridiska persona vai individuālais komersants, vai saimnieciskās darbības veicējs;

12.5. nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

13. Gadījumos, kad pašvaldība rakstveidā ir piedāvājusi noteikumu 10.3.1. apakšpunktā noteiktajam bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai un ir rindā uz uzņemšanu vēl citi bērni, pašvaldība turpina BUP atbalsta piemērošanu šim bērnam, ja bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, jo vēlas, lai bērns turpina izmantot BUP pakalpojumu.

(Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

13.1 Nosacījums par deklarēšanos Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 netiek piemērots tiem izglītojamiem, kuri pēc kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 pārcēlušies dzīvot uz Siguldas novadu un izglītojamais un vismaz viens no vecākiem deklarējuši pastāvīgo dzīvesvietu Siguldas novadā. Pārcelšanās tiek apstiprināta ar īpašumā, valdījumā vai lietošanā iegūtu dzīvošanai derīgu nekustamā īpašuma objektu Siguldas novadā.

(Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

14. (Svītrots ar Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

15. (Svītrots ar Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

16. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums paziņot pašvaldībai par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības atbalsta saņemšanu. Ja likumiskais pārstāvis nepaziņo, ka ģimene neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām attiecīgā atbalsta saņemšanai, vai atbalsta saņemšanai sniegusi nepatiesu informāciju, tad izdevumi, kas pašvaldībai radušies, dēļ tā, ka ģimene nepamatoti saņēmusi pašvaldības atbalstu, bērna likumiskajiem pārstāvjiem var tikt piedzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

III. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība privātajai izglītības iestādei

17. Pašvaldības Izglītības pārvalde pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas no bērna likumiskā pārstāvja informē to par pašvaldības iespējām nodrošināt attiecīgam bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, kā arī par attiecināmo pašvaldības atbalstu un tā apmēru.

18. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kas ir sastādīts atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā iekļautajam izglītojamo sarakstam.

19. Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda izglītojamo atbilstību atbalsta saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Finanšu pārvaldē.

20. Atbalsts tiek aprēķināts ar dienu, kad bērns uzsācis izglītības apguvi, bet ne agrāk kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi.

IV. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība BUP sniedzējam

21. Pašvaldības Izglītības pārvalde pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas no bērna likumiskā pārstāvja informē bērna likumisko pārstāvi par pašvaldības iespējām nodrošināt attiecīgam bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, vai par attiecināmo pašvaldības atbalstu un tā apmēru.

22. BUP sniedzējs līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai un BUP saņēmušo bērnu sarakstu.

23. Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda izglītojamā atbilstību atbalsta saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Finanšu pārvaldē.

24. Pašvaldības Finanšu pārvalde saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar BUP sniedzēju līdz katra attiecīgā mēneša 15. datumam, naudas līdzekļus ieskaitot BUP sniedzēja kontā kredītiestādē.

V. Atbalsta piešķiršanas atteikšana vai pārtraukšana

25. Pašvaldības Izglītības pārvalde atsaka vai pārtrauc piešķirt atbalstu, ja:

25.1. faktiskie apstākļi atbalsta saņemšanai neatbilst noteikumu noteiktajām prasībām;

25.2. atbalsts tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem privātās izglītības iestādes vai BUP sniedzēja pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa. Ja bērns apmeklē privātu izglītības iestādi par attaisnojošiem iemesliem bērna prombūtnei uzskatāmi arī citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā;

25.3. atbalsts tiek pieprasīts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai;

25.4. saņemts no bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanu;

25.5. bērns uzņemts pašvaldības izglītības iestādē. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar datumu, ar kuru Valsts izglītības informācijas sistēmā bērns reģistrēts kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

26. Pašvaldībai ir tiesības lūgt privātajai izglītības iestādei vai BUP sniedzējam izsniegt informāciju, kas nepieciešama noteikumos noteikto pienākumu izpildei un prasību pārbaudei.

VI. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušiem:

27.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam";

27.2. Inčukalna novada domes 2016. gada 17. februāra saistošos noteikumus Nr. 3/2016 "Par kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei ".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 15
"Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam"

(Pielikums Siguldas novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

EKK kods un nosaukumsEKK atšifrējums
1100Darba samaksa1119Pārējo darbinieku mēneša alga
1200Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
2200Pakalpojumi2210Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs2310Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti
2350Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
2360Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus EKK 2363)
2370Mācību līdzekļi un materiāli
2400Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem2400Izdevumi periodikas iegādei
2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 15
"Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam"

(Pielikums Siguldas novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

EKK kods un nosaukumsEKK atšifrējums
1110Darba samaksa1119Pārējo darbinieku mēneša alga
1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem2221Izdevumi par siltumenerģiju
2222Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju
2223Izdevumi par elektroenerģiju
2224Izdevumi par atkritumu savākšanu
2370Mācību līdzekļi un materiāli2370Mācību līdzekļi
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 12.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 11.10.2021. OP numurs: 2021/196.15
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326706
{"selected":{"value":"11.10.2022","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2022","iso_value":"2022\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2022.-10.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2021","iso_value":"2021\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2021.-10.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"