Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Siguldā 2021. gada 26. augustā
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 7, 23. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām (turpmāk – līdzfinansējums), kuras īsteno Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādes (turpmāk – iestādēs).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz iestāžu izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par interešu izglītības programmas nodarbībām un pagarinātās dienas grupas nodarbībām.

3. Līdzfinansējums tiek izmantots interešu izglītības programmu un pagarinātās dienas grupu pedagogu un administratora darba algām un šo pedagogu un administratora valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības un pagarinātās dienas grupu nodarbībām nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei, kā arī tādas infrastruktūras, inventāra un iekārtu nomai, kas nepieciešams interešu izglītības programmas īstenošanai.

4. Iestādei ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot iestādes un pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pašvaldības un valsts reģistros pieejamo informāciju.

5. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība

6. Par līdzfinansējuma apmēru lemj pašvaldības dome.

7. Lai izglītojamais varētu apmeklēt vecāku līdzfinansētās interešu izglītības programmas nodarbības un pagarinātās dienas grupas nodarbības, vecākiem ir jāiesniedz iestādes vadītājam iesniegums par izglītojamā uzņemšanu interešu izglītības programmā vai pagarinātās dienas grupas nodarbībās un jānoslēdz ar iestādi līgums (turpmāk – līgums).

8. Līdzfinansējuma maksa interešu izglītībai, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta par 25 % (turpmāk – atbalsts) ģimenei, kurai piešķirts pašvaldības statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", un ja šajā ģimenē abu vecāku un bērna, kuram pieteikts atbalsts, deklarētā dzīvesvietas adrese (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā. Šis atbalsts attiecas arī uz pašvaldības daudzbērnu ģimenēm, kurās aprūpi par bērniem īsteno viens vecāks, ja bērna, par kuriem pieteikts atbalsts, un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā. Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:

8.1. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;

8.2. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

8.3. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;

8.4. otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;

8.5. otrs vecāks nav zināms.

9. Atbalsts:

9.1. tiek piemērots ar kārtējā gada 2. septembri, ja iesniegums par atbalsta piemērošanu iesniegts no 1. jūlija līdz 25. augustam;

9.2. pārējos gadījumos – ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu.

10. Vecākiem, kuri saņem noteikumu 8. punktā minēto atbalstu, ir pienākums informēt iestādi, ja ir mainījušās ziņas, kas bija par pamatu atbalsta saņemšanai. Ja vecāks, kura bērnam piešķirts atbalsts, nepaziņo, ka ir mainījušās ziņas, kas bija par pamatu atbalsta saņemšanai, vai atbalsta saņemšanai sniedzis nepatiesu informāciju, tad izdevumi, kas radušies, tādēļ, ka vecāks ir nepamatoti izmantojis atbalstu, vecākam var tikt piedzīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. Noteikumu 8. punktā minētais atbalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu vai atbalsts netiek piešķirts, ja:

11.1. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

11.2. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

11.3. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;

11.4. iestādes audzēkņa vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts audzēknis un tā ģimenes locekļi, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;

11.5. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.

III. Līdzfinansējuma samaksas kārtība

12. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz pašvaldības izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu.

13. Līdzfinansējums vecākam par iepriekšējo mēnesi jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 20. datumam.

14. Līdzfinansējumu var veikt avansā. Avansā pārmaksātais līdzfinansējums pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja izglītojamais izstājas no iestādes, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts.

15. Lai izglītojamais varētu iepazīsties ar interešu izglītības programmas darbības specifiku pirms līguma slēgšanas par interešu izglītības programmu apguvi, lai izlemtu par dalību izvēlētajā interešu izglītības programmā, izglītojamajam ir tiesības apmeklēt vienu interešu izglītības programmas nodarbību, par kuru līdzfinansējuma maksa netiek piemērota.

16. Ja vairāk nekā divus mēnešus nav veikts līdzfinansējums, iestāde sagatavo un nosūta vecākiem brīdinājumu, norādot parāda summu un samaksas termiņu, izglītības iestāde sagatavo un nosūta vēstuli par parāda samaksas termiņu.

17. Ja līdzfinansējuma parāds netiek samaksāts līdz parāda nomaksas termiņam, interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbības izglītojamajam tiek pārtrauktas un iestāde parādu piedzen Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja vecāks ir noslēdzis vienošanos ar iestādi par parāda samaksu un ievēro vienošanās noteikto. Slimošanas periodā iestāde līdzfinansējumu samazina par 50 % (piecdesmit procentiem), ja izglītojamais nav apmeklējis interešu izglītības vai pagarinātās grupas nodarbības slimības dēļ vairāk kā 50 % mēnesī un iestādei ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc izglītojamā izveseļošanās.

18. Slimošanas periodā iestāde no līdzfinansējuma atbrīvo, ja izglītojamais nav apmeklējis interešu izglītības vai pagarinātās grupas nodarbības slimības dēļ 100 % mēnesī un iestādei ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc izglītojamā izveseļošanās.

19. Ja iestāde nevar nodrošināt attiecīgās nodarbības vairāk par 50 % mēnesī, līdzfinansējuma maksa šīm nodarbībām tiek samazināta par 50 %. Savukārt, ja iestāde nevar nodrošināt attiecīgās nodarbības 100 % mēnesī, līdzfinansējuma maksa par šīm nodarbībām netiek piemērota. Šī punkta nosacījums neattiecas uz mācību gadā izglītojamiem paredzētajām brīvdienām.

20. Citos gadījumos, ja nodarbības netiek apmeklētas, līdzfinansējums netiek samazināts.

21. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma samaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina iestādes vadītājs.

IV. Noslēguma jautājumi

22. 2021./2022. mācību gada pirmajā semestrī atbalsts piemērojas ar kārtējā gada 2. septembri, ja iesniegums par atbalsta piemērošanu iesniegts līdz 2021. gada 1. oktobrim.

23. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 15. augusta saistošie noteikumi Nr. 25 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs"
Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 15. augustā izdevusi saistošos noteikumus Nr. 25 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs", kas noteica kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Pārējām Siguldas novadu veidojošām pašvaldībām šāda rakstura noteikumi nav izdoti.

Lai nodrošinātu iespēju saņemt līdzfinansējuma atbalstu arī Krimuldas, Inčukalna, Lēdurgas, Mālpils pagastos deklarētiem izglītojamiem, kuri apmeklē Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas interešu izglītības nodarbībām, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs".

Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par maksas interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Noteikumos iestrādātas prasības par parādsaistību neesamību statusa saņemšanai. Nosacījums par parādsaistību neesamību iestrādāts nolūkā disciplinēt ģimenes nokārtot un neuzkrāt parādsaistības, pie apstākļiem, ja vēlas izmantot pašvaldības pēc brīvprātīgas iniciatīvas noteiktos papildus atbalstus. Ar saistošajiem noteikumiem netiek risināts parāda piedziņas jautājums, bet gan paredz tikai un vienīgi nosacījumu, ka uz pašvaldības atbalstu nevar pretendēt ģimene, kurai ir parādsaistības. Noteikumos arī paredzēts, lai izglītojamais varētu iepazīsties ar izvēlētās interešu izglītības programmas darbības specifiku un izlemt par turpmāko dalību izvēlētajā interešu izglītības programmā, izglītojamajam par pirmām divām interešu izglītības programmas nodarbībām līdzfinansējuma maksa netiek piemērota.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniedz 5 % būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē vai Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās iestāde īsteno maksas interešu izglītības programmas un pagarinātās dienas grupas nodarbības.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 09.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 08.10.2021. OP numurs: 2021/195.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326674
09.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)